ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


Впасник (користувач) ____________________________________________

___________________________________________________________ ________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон) (підпис) —

М.П. “ _____” _______________ 199 __ р

ДБН Б.1-1-93 С.59

Продовження додатку 1

Форма 1.45

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол електромережі

Навантаження, кВт_______________________________________________________ 01

Кількість зосереджених споживачів, од. ______________________________________ 02

Власник (користувач) ___________________________________________

___________________________________________________________________ _________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ _____” _______________ 199 __ р

ДБН Б.1-1-93 С.60

Продовження додатку 1

Форма 1.46

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

злектромережі

Код ділянки

Переріз,

кв.мм

Напруга, кВ

Код вузла

Навантаження,

кВт

ДБН Б.1-1-93 С.61

Продовження додатку

Форма 1.47

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат вузлів електромережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував ________________________________________________________ “ ____ “ ___________________ 199 ___ р.

(прізвища, ім'я та по батькові)

Перевірив __________________________________________________ “ ____ “ ________________ 199 ___ р.

(прізвища, ім'я та по батькоіі)

Форма 1.48

Дата реєстрації інформації

П А С П О Р Т

вулично-дорожньої мережі

Складений “ ____ “ _______________________ 199 ___ року

ДБН Б.1-1-93 С.62

Продовження додатку 1

Форма 1.49

Дата реєстрації інформації

О П И С

документів паспорта вулично-дорожньої мережі

Назва документу

Рядок

Кількість

листів

Відомості про вулично-дорожню мережу

1

1

Відомості про ділянку вулично-дорожньої мережі

2

Відомості про вузол вулично-дорожньої мережі

3

Схема вулично-дорожньої мережі

4

1

Каталог координат вузлів вулично-дорожньої мережі

5

1

Інші документи

6

Примітки:

'

ДБН Б.1-1-93 С.63

Продовження додатку 1

Форма 1.50

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вулично-дорожню мережу

Власник (користувач)___________________________________________________ ___ ____ 01

Міністерство (відомство), концерн, асоціація ________________ _______________________ 02

Найменування галузі ___________________________________________________________ 03

Юридична адреса власника (користувача)____________________ _____________________

________________________________, телефон ____________________________________ 04

Форма власності: державна, комунальна, колективна, приватна _____________ _________ 05

(потрібне підкраслити)

Тип елемента вулично-дорожньої мережі ____________________ _____________________ 06

Найменування вулично-дорожньої мережі _________________________________________ 07

Відповідальний за технічний і санітарний стан ______________.____

________________________________________________________________________ ______________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) ( підпис)

М.П. “ ____ “ ____________________ 199 ____ р

ДБН Б.1-1-93 С.64

Продовження додатку 1

Форма 1.51

Код ділянки мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про ділянку вулично-дорожньої мережі

Місцезнаходження длянки ________________________________________________________________ 01

(наймен-ня вулиці початку і кінця д-ки або півої і правої планув. од.)

Довжина, м ___________________________________________________________ _______________ 02

Матеріал покриття _______________________________________________________________ 03

Категорія ___________________________.__________________________________ _________ 04

Ширина в червоних лініях, м _______________________________________________________ 05

Ширина проїзної частини, м ________________________________________________________ 06

Тип поперечного профілю _________________________________________________________ 07

Технічний стан (відсоток зносу) _____________________________________________________ 08

Інтенсивність руху, од./год.: легковий, вантажний (за видом) транспорт ___________________________ 09

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид позавуличного переходу: наземний, підземний ___________________________________ 10

(потрібне підкреслити)

Наявність маршрутів громадського транспорту: трамвай, тролейбус, автобус______________________ 11

(потрібна підкреслити)

Вид відведення поверхневих вод: дощова каналізація, поверхневе відведення_____________________ 12

(потрібне підкреслити)

Наявність і вид освітлення: відсутнє, одностороннє, двостороннє___________________________________ 13

(потрібне підкреслити)

ДБН Б.1-1-93 С.65

Власник (користувач) ________________________________________________

_____________________________________________________________________ ____________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. ^____” ______________________ 199 ___ р

ДБН Б.1-1-93 С.66

Продовження додатку 1

Форма 1.52

Код вузла мережі

Дата реєстрації інформації

В І Д О М О С Т І

про вузол вулично-дорожної мережі

Загальна площа, кв.м _______________________________________________________ 01

Матеріал покриття __________________________________________________________ 02

Відсоток зносу _____________________________________________________________ 03

Вид регулювання: регульований, нерегульований ______ _______________________ 04

(потрібне підкреслити)

Відповідальний за технічний і санітарний стан ____________________________

_________________________________________________ ________________

( посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон) (підпис)

М.П. “ ____ “ ___________________ 199 __ р

ДБН Б.1-1- 93 С.67

Продовження додатку 1

Форма 1.53

Дата реєстрації інформації

С Х Е М А

вулично-дорожньої мережі

Код ділянки

Ш ирина в червоних лініях,

м

Пропускна

здатність,

од./год.

Попускна здатність,

од./год.

ДБН Б.1-1-93 С.68

Продовження додатку 1

Форма 1.54

Дата реєстрації інформації

К А Т А Л О Г

координат вузлів вулично-дорожньої мережі

Код вузла

Координати

Х

У

Рахував ____________________________________________ “ _____ “ _________________________ 199 ___ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірив ____________________________________________________ “ ______ “ ___________________________ 199 ____ р.

(прізвище, ім'я та по батькові)

ДБН Б.1-1-9З С.69

Додаток 2

обов'язковий

СХЕМИ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

СХЕМА "Інженерно-геологічна ситуація території населеного пункту"

1. Рельєф

- перевищення відміток рельєфу над рівнем моря, м

- ухил поверхні, %

2. Грунти

- осідання грунту (тип)

- нормативний тиск на грунт, кг/кв, см

- потужність просадочного шару, м

3. Підтоплюваність

- рівень грунтових вод, м

- можливість підтоплення грунтовими водами, %

- висота шару підтоплення, м

4. Затоплюваність

- можливість затоплення паводковими водами, %

- висота шару затоплення, м

5. Заболоченість

- товщина шару торфовища, м

6. Зсуви

- міра активності зсувів

- потужність зсувів

7. Карст

- міра активності карсту

- глибина карстових воронок, м

ДБН Б.1-1-93 С.70

8. Яри

- глибина ярів, м

- інтенсивність росту ярів

9. Заторфованість

- товщина шару торфу, м

10. Гірські виробки

- очікуваність утворення провалів і зсувів

- тип порушення територій

11. Селі

- міра сельоносності територій

- винос твердого стоку,

тис.куб.м/кв.км площі басейну

12. Сейсмічність, бали

13. Межа залягання корисних копалин

СХЕМА "Функціональне зонування території населеного пункту"

Межі функціональних зон

1. Сельбищних

- житлової забудови

- громадських центрів

- озеленених територій загального користування

ДБН Б.1-1-93 С.71

Продовження додатку 2

2. Виробничих

- промислових

- зовнішнього транспорту

- наукових і науково-виробничих

- комунально-складських

3. Ландшафтно-рекреаційних

- масового відпочинку

- курортних

- ландшафтів, що охороняються

СХЕМА "Екологічне зонування території населеного пункту"

1. Межі зон різного розміру збитків здоров'ю населення (млн.крб.) від:

- забруднення повітря хімічними речовинами

- забруднення повітря радіоактивними речовинами

- забруднення повітря пилом

- електромагнітного випромінювання

- підвищеного рівня шуму

- забруднення грунтово-роспинного покриву хімічними речовинами

- забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

- забруднення грунту радіоактивними речовинами

2. Межі зон різного розміру впливу на домашню худобу:

- забруднення повітря хімічними речовинами

- забруднення повітря радіоактивними речовинами

- забруднення повітря пилом

- електромагнітного випромінювання

- підвищеного рівня шуму

ДБН Б.1-1-93 С.72

Продовження додатку 2

- забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами

- забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

- забруднення грунту радіоактивними речовинами

3. Межі зон різного розміру впливу на сільськогосподарські культури:

- забруднення повітря хімічними речовинами

- забруднення повітря радіоактивними речовинами

- забруднення повітря пилом

- електромагнітного випромінювання

- підвищеного рівня шуму

- забруднення грунтово-рослинного покриву хімічними речовинами

- забруднення грунтово-рослинного покриву радіоактивними речовинами

- забруднення грунту радіоактивними речовинами

4. Придатність водотоку (водойми):

- для водопостачання

- для рекреаційних цілей

- для рибогосподарських цілей

5. Придатність підземних вод для водопостачання.

СХЕМА "Історико-культурне зонування території населеного пункту"

1. Об'єкти різної історико-культурної цінності

2. Охоронні зони вказаних об'єктів

3. Зони регулювання забудови

ДБН Б.1-1-93 С.73

Додаток З

обов'язковий

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ДАНИМИ

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів по населеному пункту і населених пунктах району в цілому проводиться в формах звітності 4.1—4.4.

Узагальнення даних про кожний вид об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, по області та Україні в цілому проводиться у формах звітності 4.5—4.8. Можливо також проводити узагальнення в розрізі міських та сільських поселень області (України) за аналогічними формами.

Крім цього, може складатися зведений звіт про кожний вид об'єктів по області (Україні) і розрізі районів (областей) в формах 4.9—4.16.

Форма 3.1

Звіт про наявність та розподіл земель населеного

пункту (населених пунктів району) __________________________________________

(найменування)

на “ ____ “ ____________________ 199 ___ року

Найменування видів

використання земель

Р

я

д

о

к

П

п

о

щ

а, кв. м

в тому числі

знаходиться

у власності

надана у користування

державній

колективній

приватній

постійне

тимчасове

оренда

ЗЕМЛІ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1

Сельбищна територія

2

Виробнича територія

3

Ландшафтно-рекреаційна територія

4

Землі житлової забудови

5

садибної

6

несадибної малоповерхової

7

несадибної багатоповерхової

8

Землі громадської забудови

9

установ та організацій освіти,

виховання, підготовки кадрів

10

науково-дослідних, проектних,

конструкторських організацій

11

адміністративно-управлінських, гро-

мадських, фінансових, кредитних,

страхувальних організацій

12