ДБН Б.1-1-93. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів


ДВН Б.1-1-93 С.100

Продовження додатку 3

Продовження форми 3.15

Р

я

д

ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

о

к

Довжина мережі*, км

Питома вага мереж, які знаходяться в аварійному стані, %

магістральної

вуличної

внутрішньоквартальної і внутрішньодворової

Республіка Крим

1

19

20

21

22

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Поптавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м. Київ

26

м. Севастополь

27

Україна

28

* Для водопровідних, каналізаційних, газових мереж - одиночна протяжність, для теплових - в двотрубному вимірі

ДБН Б. 1-1-93 С.101

Продовження додатку 3

Форма 3.16

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про вулично-дорожні мережі населених пунктів України

. на “ ___ “ __________________________ 199 ___ року

Р

я

д

о

к

За-галь-на про- тяж-ність

ВДМ,

км

в

тому

числі

Загаль-

на про-

тяжність

ВДМ,

забезпе-

ченої

штучним

освіт-

ленням,

км

Загаль-

на про-

тяжність

ВДМ,

забезпе-

ченої

водосто-

ком,

км

Загаль-

на

площа

ВДМ

в черво-

них

лініях,

тис

кв.м

в т.ч.

ВДМ

з

твер-

дим

по-

крит-

тям,

тис.

кв.м

з неї з

удос-

кона-

леним

по-

крит-

тям,

тис.

кв.м

магістралей загальноміського значення, км

ВДМ, яка має тверде покриття, км

з неї з удоско-наленим покрит- тям ,

км

Республіка Крим

1

Вінницька

2

Волинська

3

Дніпропетровська

4

Донецька

5

Житомирська

6

Закарпатська

7

Запорізька

8

Івано-Франківська

9

Київська

10

Кіровоградська

11

Луганська

12

Львівська

13

Миколаївська

14

Одеська

15

Полтавська

16

Рівненська

17

Сумська

18

Тернопільська

19

Харківська

20

Херсонська

21

Хмельницька

22

Черкаська

23

Чернівецька

24

Чернігівська

25

м.Київ

26

м.Севастополь

27

Україна

28

ДБН Б.1-1-93 С.102

Додаток 4

рекомендуємий

ВИХІДНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

ЗА СТАНДАРТНИМИ ЗАПИТАМИ

Стандартні запити користувачів по кожному з об'єктів можуть бути трьох видів:

1. видати значення одного з показників (будь-якого), який міститься в паспорті (вихідна форма 4.1);

2. видати значення основних показників, які міститься в паспорті (вихідні форми 4.2—4.9);

3. видати значення всіх показників, які містяться в паспорті (вихідні форми 4.10 - 4.28).

Зміст та форма відповіді на нестандартний запит задаються користувачем в момент формування.

Прикладами нестандартних запитів можуть бути вимоги визначити:

- чи знаходиться об'єкт в будь-якій з виділених зон;

- які будинки (споруди) та (або) інженерні мережі розташовані на даній земельній ділянці;

- яка щільність забудови ділянки;

- які параметри інженерних мереж, які прокладені на даній ділянці;

- які об'єкти знаходяться у розпорядженні даної юридичної (фізичної) особи і які параметри даних об'єктів і ін.

Відповідь на кожний з запитів має часову прив'язку, тобто усі запитувані дані вдаються на потрібну дату.

Форма 4.1

ВИХІДНА ФОРМА НА ЗАПИТ 1-го ВИДУ

__________________________________________________________________

(вид об'єкта)

Найме-

Адреса (вупиця, номер) або код

нування показника,

Значення

показника

Дата реєстрації інформації

од .ви м.

ДБН Б. 1- 1- 93 С.103

Продовження додатку 4

ВИХІДНІ ФОРМИ НА ЗАПИТИ 2-го ВИДУ

Форма 4.2

Земельна ділянка

Адреса (вулиця, номер) або код

Площа,

кв.м

Функціональне використання

Вартість, млн.крб.

Форма власності

Найменування власника (користувача)

Основні реквізити документу, який підтверджує право на володіння (користування)

Дат реєст-рації

інформа- ції