МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 1. № 375

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

09 липня 2013 р. за № 1143/23675

Про затвердження Правил охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці при виробництві неорганічних сполук фосфору, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук, затверджені Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР) 23 січня 1979 року (НПАОП 24.13-1.01-79).
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:
 4. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 5. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О. І.

Е. Ставицький

Ю. М. Кулик

О. Мірошниченко О. А. Миколайчук М. Болотських Р. Богатирьова

Міністр

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок

Перший заступник Г олови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництваМ.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. № 375 Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 09 липня 2013 р. за № 1143/23675

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції.
 3. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва неорганічних сполук фосфору.
 4. Ці Правила призначені для посадових осіб та працівників, які виконують роботи з виробництва жовтого фосфору, п'ятисірчистого фосфору, фосфіду цинку, термічної фосфорної кислоти та інших неорганічних сполук фосфору, під час отримання яких як один з компонентів сировини застосовується елементарний фосфор.
 5. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону праці", ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
 6. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - гранично допустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
 2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (із змінами).
 3. Роботодавець зобов'язаний одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (із змінами).
 4. Роботодавець зобов'язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до вимог Порядку опрацюван- ня і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.
 5. Роботодавець зобов'язаний забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539.
 6. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.
 7. Роботодавець зобов'язаний створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці України від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.
 8. Працівники зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 9. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 10. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Г раничних норм підіймання і переміщення важ- ких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (із змінами).
 2. Улаштування, утримання, експлуатацію, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 січня 1998 року за № 11/2451 (із змінами), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП
 3. 1.21-98), та ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".
 4. Роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів (хімічних речовин) відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.
 5. Роботодавець зобов'язаний організувати проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2006 року за № 362/12236.
 6. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на хімічну продукцію, яка використовується під час виробництва неорганічних сполук фосфору, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 30333-2009 "Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги" (ГОСТ 30333-95, IDT).
 7. Роботодавець забезпечує працівників засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).
 8. Засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.
 9. Працівники, які виконують роботи з виробництва неорганічних сполук фосфору, повинні бути забезпечені ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (Частина 1), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 07 вересня 2004 року № 194, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2004 року за № 1362/9961, Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 2, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 13 грудня 2007 року № 305, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 березня 2008 року за № 264/14955.
 10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ
 11. Організація робочих місць працівників повинна відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам" (ГОСТ 12.2.061-81, IDT), ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".
 12. Обладнання, під час експлуатації якого можливе виділення шкідливих речовин у повітря робочої зони, необхідно обладнати укриттям з місцевим відсмоктуванням.

Пуск місцевого відсмоктування слід зблокувати з пуском технологічного обладнання.

 1. Перед початком роботи роботодавець зобов'язаний організувати контроль параметрів повітря робочої зони на вміст шкідливих речовин відповідно до Вимог до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834.
 2. Роботодавець зобов'язаний здійснювати контроль рівня шуму на робочих місцях відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 "ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах" та ДСТУ 2867-94 "Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги".
 3. Рівень вібрації на робочих місцях повинен відповідати чинним Санітарним нормам та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".
 4. Освітлення робочих місць повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168.
 5. Робочі місця забороняється захаращувати сторонніми предметами, готовою продукцією та відходами виробництва.
 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 7. Загальні вимоги
  1. Виробничі процеси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности".
  2. Усі рухомі і обертові частини машин і апаратів (маховики, вали, муфти, передачі тощо) повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные".