є) у місцях розміщення електроустаткування у рудниковому нормальному виконанні й електроустаткування загального призначення;

ж)у виробках із вихідним струменем повітря за межами виїмкових дільниць, якщо в них є електроустаткування й кабелі;

з)у вентиляційних струменях, що виходять із викидонебезпечних пластів (крила, горизонта або шахти);

и)біля змішувальних камер (змішувачів) газовідсмоктувальних установок;

і) у камерах газовідсмоктувальних вентиляторів;

ї) біля акумулюючих бункерів.

 1. У шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти із застосуванням електроенергії, додатково до контролю, передбаченого в п. 2.3.1. цієї Інструкції, повинен здійснюватися контроль концентрації метану стаціонарною апаратурою:

а)у вихідних струменях виїмкових дільниць, на яких застосовується електроенергія;

б)біля електроблоків щитового агрегату.

 1. У разі проходки або поглиблення вертикальних стволів, переведених на газовий режим, контроль концентрації метану стаціонарною автоматичною апаратурою повинен здійснюватися у вихідному зі ствола вентиляційному струмені, біля прохідницьких помістів та в перекачувальних камерах.
  1. Датчики стаціонарної апаратури контролю вмісту метану повинні встановлюватися:

а)у привибійних просторах тупикових виробок - під покрівлею на відстані 3-5 м від вибою на боці, протилежному вентиляційному трубопроводу;

для контролю шарових скупчень - в 20-30 м від вибою тупикової виробки біля затяжок покрівлі на боці, протилежному вентиляційному трубопроводу;

б)у вихідних струменях тупикових виробок - на відстані 10-20 м від устя виробки під покрівлею на боці, протилежному вентиляційному трубопроводу;

в)біля пересувних підстанцій - на відстані 10-15 м від підстанції у бік вибою під покрівлею на боці, протилежному вентиляційному трубопроводу;

г)біля ВМП з електричними двигунами - на відстані не менше як 10 м від вентилятора з боку вибою тупикової виробки у разі розробки пластів, небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу, та у 3-5 м перед ВМП із боку входу вентиляційного струменя за умови його встановлення у виробці, в яку поступає вихідний струмінь повітря з інших тупикових або очисних виробок. За наявності датчика метану, передбаченого підпунктом “д” цього пункту, установлювати датчик біля ВМП із боку вибою виробки непотрібно;

ґ) біля електроустаткування, що забезпечує безперервність роботи ВМП і розташованого у виробках із свіжим струменем повітря в межах небезпечної зони при струсному підриванні, - в 10 м від електроустаткування за ходом вентиляційного струменя;

д)у вхідних струменях очисних виробок при низхідному провітрювані - на відстані не більше 5 м від лави у верхній частині перерізу виробки на боці, протилежному лаві. При висхідному провітрюванні очисних виробок на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля й газу, - між лавою та розподільним пунктом на відстані не більшій як 50 м від лави;

е)у вихідних струменях очисних виробок - у 10-20 м від очисного вибою на стінці, протилежній виходу з лави, посередині висоти виробки. При спарених лавах із спільним вихідним струменем повітря або при схемах провітрювання виїмкових дільниць із підсвіжуванням вихідного вентиляційного струменя - в очисній виробці на відстані не більшій ніж 15 м від виходу з неї;

є) у тупиках вентиляційних виробок, що погашаються услід за очисними вибоями, для контролю місцевих скупчень - під покрівлею виробки біля завалу або перемички, що ізолює погашену частину виробки, біля стінки виробки, протилежній виходу з лави;

ж)у вихідних струменях виїмкових дільниць - на початку вентиляційної виробки в 10-20 м від хідника, похилу, бремсберга або проміжного квершлагу;

з)у вхідних струменях виїмкових дільниць - у 10-20 м від місця входу вхідного струменя на дільницю;

и)у виробках із вихідним струменем повітря за межами виїмкових дільниць - у 1020 м перед електроустаткуванням, що захищається, або кабелем. Для шахт, що розробляють круті пласти, - у 10-20 м від сполучень їх із вентиляційними виробками дільниць і на відстані не більше як 10 м від сполучення її з вентиляційною виробкою найближчої до ЦІПІ дільниці за напрямком вентиляційного струменя;

і) у вертикальних стволах - під нижчим або проміжним поверхом прохідницького полка, під нульовою рамою, а за наявності в стволі вентиляційного каналу - у 1,5-2,0 м нижче каналу, у перекачувальних камерах водовідливу;

й) у камерах для машин і електроустаткування, що провітрюються вихідними струменями повітря, - біля покрівлі на вході у камеру з боку входу вентиляційного струменя до камери;

к)біля змішувальних камер (змішувачів) газовідсмоктувальних установок - у 1520 м від вихідного отвору камери (змішувача) за ходом вентиляційного струменя біля стінки виробки на боці розташування змішувальної камери (змішувача);

л)у камерах газовідсмоктувальних установок - біля покрівлі над газовідсмоктувальним вентилятором;

м)біля електроблоків щитового агрегату на відстані не більш 30 см від верхньої балки кріплення.

 1. Стаціонарна автоматична апаратура контролю вмісту метану повинна вимикати електроенергію при установленні на концентрацію метану:

у привибійних просторах тупикових виробок, а також біля прохідницьких помістів у вертикальних стволах - 2%;

у вихідних струменях тупикових виробок, в тому числі у вихідних струменях вертикальних стволів - 1%;

у вихідних струменях очисних виробок і виїмкових дільниць - 1,3%;

біля пересувних електричних підстанцій, розміщуваних у тупикових виробках, - 1%;

у перекачувальних камерах водовідливу вертикальних стволів - 1%;

у вхідних струменях виїмкових дільниць і очисних виробок, а також перед ВМП з електродвигунами - 0,5%. Для попередження загазувань допускається настройка датчиків на відключення ВМП - 1% за умови, що зі всіх електроприймачів у тупиковій і очисній виробках при концентрації метану у вихідному струмені понад 0,5% буде автоматично зніматися напруга;

у виробках із вихідним струменем повітря за межами виїмкових дільниць біля сполучень із вентиляційними виробками - 1%;

у виробках із вихідним струменем повітря за межами виїмкових дільниць перед ЦПП - 1%;

у камерах для машин і електроустаткування, що провітрюються вихідними струменями повітря, - 1%;

при контролі шарових та інших місцевих скупчень метану у гірничих виробках - 2%;

біля змішувальних камер (змішувачів) газовідсмоктувальних установок: 1,3% - у вентиляційних виробках виїмкових дільниць і 1% - у виробках за межами виїмкових дільниць;

у камерах газовідсмоктувальних установок - 1%;

біля електроблоків щитового агрегату - 1% і більше.

 1. Контроль і виявлення шарових і місцевих скупченьметану в гірничих виробках
  1. Скупчення метану в окремих місцях виробок із концентраціями, що перевищують середню в перерізі виробки, називаються місцевими.

Небезпечними треба вважати місцеві скупчення метану з концентрацією 2% і більше.

 1. Різновидом місцевих скупчень є шарові скупчення метану.

Під шаровими скупченнями слід розуміти скупчення метану у покрівлі виробок із концентрацією метану, що перевищує середню в перерізі виробки на ділянці довжиною понад 2 м.

Перелік ділянок виробок, небезпечних за шаровими скупченнями метану, складається начальником дільниці ВТБ і геологом шахти за формою 6, наведеною удодатку 6 даної Інструкції, узгоджується з державним інспектором Держнаглядохоронпраці, затверджується головним інженером шахти і зберігається у начальника дільниці ВТБ.

У разі зміни геологічних і гірничотехнічних умов до переліку ділянок виробок, небезпечних за шаровими скупченнями метану, протягом доби повинні бути внесені необхідні поправки й доповнення.

 1. Визначення небезпеки виробок за шаровими скупченнями метану проводиться відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

Тип виробки

Ділянка виробки

Умови, за яких ділянки виробок слід відносити до небезпечних

Шахти I і II категорій за газом. Виїмкові дільниці з абсолютним метановиділенням менше за 3 м3/хв. шахт III категорії і вище

Шахти III категорії і вище. Виїмкові дільниці з абсолютним метановиділенням 3 м3/хв. і більше шахт III категорії і вище

1

2

3

4

Виробки, що проводяться по вугільним пластам

Тупикові частини виробок на всю їх довжину

Наявність розривних геологічних порушень за середньої швидкості повітря в 10 м від вибою менше за 1 м/с

За однієї з таких умов:

 1. середня швидкість повітря в 10 м

від вибою менша за 1 м/с, якщо різницяміжприродноюй

залишковою метаноносністю пласта на ділянці проведення виробки дорівнює або більша за 5 м3/т;

 1. наявність у покрівлі вугільних пластів або пропластків на відстані меншій за 10 м;
 2. наявність розривних геологічних порушень

Ділянки довжиною 200 м із вихідним вентиляційним струменем, прилеглідо

очисних вибоїв

За однієї з таких умов:

 1. наявністьрозривних

геологічних порушень за середньоїшвидкості

повітря в 10 м від очисного вибою менше 1 м/с;

 1. наявність у покрівлі

вугільнихпластівабо

пропластків на відстані менше як 10 м (відноситься до виїмковихдільницьз

абсолютним метановиділенням 1 м3/хв. і більше)

За однієї з таких умов:

 1. середня швидкість повітря в 10 м від вибою менша за 1 м/с;
 2. наявність у покрівлі вугільних пластів або пропластків на відстані менше як 10 м;
 3. наявність розривних геологічних порушень

Ділянки довжиною 200 м ізпідсвіжу-

вальним вентиляційним струменем, прилеглідо

очисних вибоїв і підтриму-вані у вироблено-му просторі

На виїмкових дільницях з абсолютним метановиділенням 1 м3/хв. і більше за швидкості повітря в 10 м від очисного вибою менше як 1 м/с

За швидкості повітря в 10 м від очисного вибою менше 1 м/с

Тупикові частини виробок,що

погашають-ся по всій довжині.

Середня швидкість руху повітря в 10 м від завалу чи перемички,щоізолює

погашену частину, менша як 1 м/с

Середня швидкість руху повітря в 10 м від завалу або перемички, що ізолює погашену частину, менша як 1 м/с

Ділянка довжиною 20 м віддіючого

суфляруза

напрямком руху вентиляцій-ного струменя

Завжди

Завжди

Польові виробки і кверш-лаги

Ділянки довжиною 200 м, прилеглідо

вибоїв виробок

Наявністьрозривних

геологічних порушень за середньої швидкості повітря в 10 м від вибою меншої за 1 м/с

За однієї з таких умов:

 1. наявність розривних геологічних порушень;
 2. наявність газоносних пластів, що

перетинаютьсявиробкою,за

середньої швидкості повітря в місці перетину не менше як 1 м/с;

 1. у покрівлі на відстані не більше як 10 м від виробки є вугільні пласти і пропластки (відноситься також до квершлагів при підході до вугільних пластів і пропластків і при перетині з ними)

Ділянки довжиною 20 м віддіючого

суфлярув

напрямку руху вентиляцій-ного струменя

Завжди

Завжди

Примітка. Ділянки виробок відносяться до небезпечних за шаровими скупченнями за наявності умов, зазначених у графах 3 або 4, якщо у виробках виділяється метан.

 1. У виробках газових шахт, де можливе утворення місцевих скупчень метану, а також на ділянках виробок, небезпечних за шаровими скупченнями, повинен здійснюватися контроль вмісту метану.
  1. Контроль за шаровими скупченнями метану, місцевими скупченнями метану в тупиках вентиляційних виробок, що погашаються, у куполах і біля виймальних машин повинен проводитись особами, відповідальними за проведення робіт у зміні, під час огляду робочих місць. Працівники дільниці ВТБ повинні здійснювати контроль шарових скупчень метану й скупчень у куполах не менше одного разу на добу.
   1. Для виявлення у виробках шарових скупчень вимірювати концентрацію метану слід у місцях, зазначених у табл.2.

В усіх випадках вимірювання робиться на 5 см нижче затяжок покрівлі.

Тип Виробки

Ділянки виробки, небезпечні за шаровими скупченнями метану

Місця контролю за шаровими скупченнями метану у виробках залежно від умов, за якими вони віднесені до небезпечних

середня швидкість повітря менша за 1 м/с; наявність у покрівлі вугільних пластів або пропластків на відстані меншій за 10 м

наявність розривних геологічних порушень

1

2

3

4

Виробки, що проводяться по вугіль-них пластах

Тупиковічастини

виробок

Починаючи з 10 м вибою й далі через 15-20 м за напрямком руху повітряного струменя на ділянці довжиною 200 м

Біляпорушення,

розташованого в будь-якій частині тупика, і на відстані 20 м від порушення за напрямком руху повітряного струменя

Ділянкидов-жиною

200 м з вихідним вентиляційним струменем, прилеглі доочисних

виробок

Те саме

Біляпорушення,

розташованого не більше як 200 м від очисної виробки, і на відстані 20 м від порушення за напрямком руху повітряного струменя

Ділянкидов-жиною

200 м із вхідним вентиляційнимструменем,

прилеглі до очисних виробок

Починаючи з 10 м від очисної виробки й далі через 15-20 м протинапрямкуруху

повітряного струменя на ділянці 200 м

Те саме

Ділянкидов-жиною

200 м з підсвіжувальним вентиляційним струменем, прилеглі до очиснихвибоїві

підтримуваніу

виробленому просторі

Те саме

Тупиковічастини

виробок,що

погашаються, на всій їх довжині

Під покрівлею виробки біля завалу або перемички, що ізолює погашену частину, і біля входу в тупик, а також через 15-20 м по всій довжині тупика

Польові виробки та кверш-лаги

Ділянки довжиною 200 м, прилеглі до вибоїв виробок

Починаючи з 10 м від вибою і далі через 15-20 м за напрямком руху повітряного струменя на ділянці довжиною 200 м

Біляпорушення,

розташованого не далі 200 м від вибою, і на відстані 20 м від порушення за напрямком руху повітряного струменя