Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СТОЛЯРА

УзгодженоЗатверджено

Національний науково-дослідний інститутНаказ ДК "Укртрансгаз"

охорони праці України№ 97

Лист№ 183 від 18.03.2003 р.24.03.2003 року

ПІ 1.1.23-219-2003

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТОЛЯРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Примірна інструкція з охорони праці для столяра (далі - Інструкція) призначена длявсіх робітників, що працюють за професією столяр на підприємствах ДК "Укртрансгаз",під час виконання робіт з оброблення деревини, виготовлення виробів та їх збирання наоб'єктах ДК "Укртрансгаз".
 2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які унавчальному закладі отримали професію столяр та за станом здоров'я можуть бутидопущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отриманнявступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання зпитань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться заекзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт,столяр повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін(залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченогокваліфікованого столяра. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивнихрезультатах стажування.

Під час роботи з електрифікованим інструментом і електричними машинами столяр повинен мати II групу з електробезпеки, бути навченим і проінструктованим щодо їх безпечної експлуатації.

До роботи на деревообробних верстатах допускаються столяри, які пройшли спеціальне навчання з роботи на верстатах і проінструктовані з правил безпечної роботи на кожному з них.

1.3. Столяр повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даноюІнструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під часексплуатації механізмів, обладнання, інструменту і пристроїв, які він можевикористовувати протягом робочого дня; вимоги безпеки при застосуванні клеїв, мастик,антисептиків; правила користування засобами колективного і індивідуального захисту;правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям іускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Столяр зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Столяр повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є, основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення столяром вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на столяра діють наступні небезпечні та шкідливівиробничі фактори: хімічні - клеї, мастики, антисептики; підвищена запиленість повітряробочої зони, рухомі частини виробничого обладнання. Шкідливі та небезпечні виробничіфактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціальноговзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв.наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.14.), столяру видаєтьсянаступний спецодяг:

При монтажі обладнання та загально-будівельних роботах:

Костюм бавовняний 12 місяців ГОСТ 12.4.099-80 Рукавиці комбіновані 1 місяць ГОСТ 12.4.010-75

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80 Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36 місяців ГОСТ 12.4.084-80 Валянки 48 місяців ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

 1. Спецодяг столяра повинен бути добре підігнаний і застібнутий.
 2. Столяру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови їївиконання не суперечать вимогам даної Інструкції.
 3. Столяр одержує індивідуальні запобіжні засоби (чергові, які використовуються тількипісля спеціального інструктажу) у випадках:

під час обробки деревини - захисні окуляри;

під час антисептування і роботі з лакофарбовими матеріалами - рукавички, респіратори.

1.9.Робоче місце столяра може бути постійним (під час роботи на верстатах, при збиранніконструкцій) і перемінним під час монтажу та ремонту столярних виробів.

 1. Робоче місце столяра, який займається обробленням деревини, виготовленнямвиробів і їх збиранням, повинно бути обладнане столярним верстаком та необхіднимробочим інструментом (ручні пили, різноманітні долота, стамески, свердла, струбцинитощо).
 2. Біля верстатів повинні бути вивішена інструкція з їх експлуатації та табличка зпрізвищем відповідального за його експлуатацію.

1.12.Окремі види столярних робіт пов'язані із застосуванням легкозаймистих,матеріалів, що небезпечно у пожежному відношенні. З метою запобігання пожежі:у місцях приготування мастик, антисептиків, клеїв і у місцях збереженнялегкозаймистих матеріалів не дозволяється курити і використовувати відкритийвогонь;

клоччя, тріски, тирсу, стружку та інші пожежонебезпечні матеріали необхідно зберігати не ближче 50 м від будівель і споруд.

1.13.У місцях зберігання і роботи з вищевказаними матеріалами повинні обладнуватисьпожежні пункти - щити, біля яких розміщують ящики з піском і бочки з водою.

 1. Кожен столяр повинен мати шафу для зберігання основних і допоміжнихінструментів і пристосувань.
 2. Приміщення, де готують клей, мастики, антисептики, повинні бути обладнанівитяжною вентиляцією з 5-10-кратним обміном повітря.
 3. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна столяра сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням. Столяр зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

•утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

•правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями,індивідуальними засобами захисту;

 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;
 • дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;
 • дотримуватись режиму праці і відпочинку;

•при появі температури чи інших ознак захворювання попередити керівника робіт інегайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи столяр зобов'язаний:

одягти спецодяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців;

одержати від керівника робіт завдання на виконання робіт;

оглянути робоче місце; прибрати непотрібні предмети і матеріали;

підготувати необхідний інструмент і пристосування;

перевірити справність, якість заточувального інструменту;

під час роботи на верстатах перевірити їх справність, наявність та надійність

установки захисних огороджень, допоміжних та запобіжних пристроїв;

оглянути стан пускової апаратури верстата, наявність захисного заземлення;

для перевірки правильності налагодження верстата необхідно повернути вал обертання від руки при виключеному двигуні;

пустити верстат на холостий хід (він повинен давати рівний звук; стіл і станина не повинні вібрувати);

матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати у порядку їх застосування.

 1. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору.
 2. Перед роботою стрічковою електричною пилкою особливу увагу потрібно звернути насправність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

2.4.Перед роботою електрорубанком необхідно перевірити його на холостому ході.Використання електрорубанка як стаціонарного верстата допускається тільки за умовиустановки на ньому захисних пристосувань.

2.5.Перед роботою електрорубанком перевіряють правильність загострення таустановки ножів. Перед установкою ножів їх необхідно ретельно загострити івідбалансувати так, щоб ножовий вал (барабан) обертався без биття. Кут загостренняножів повинен бети 40-42 градуси.

2.6.Перед початком роботи електродовбальником необхідно добре загострити ланцюг,потім одягнути його на зірку і лінійку.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Під час роботи лучковою пилкою необхідно слідкувати, щоб пилка була міцнонатягнута, а її полотно не мало перекосів.
 2. Під час повздовжнього пиляння лучковою пилкою дошку чи брусок кладуть наверстак чи стіл так, щоб відпилювана частина виступала зовні і закріплюваласьструбциною. Пилку тримають за стійку правою рукою, а лівою притримують дошку, якурозпилюють.
 3. Під час поперечного розпилювання лучковою пилкою дощок, брусків, матеріалкладуть на верстак чи стіл так, щоб відпилюваний відрізок звисав з нього. Пилкутримають правою рукою за стійку вище ручки, а лівою підтримують матеріал.

3.4.Під час пиляння пилкою не допускаються випадки установлення пальця чи руки упропила для направлення пилки по рисці та укладати матеріал на коліно.

 1. Під час розпилювання матеріалу під кутом необхідно застосовувати інвентарнийшаблон (короб).
 2. Під час роботи стамескою удари киянкою чи молотком потрібно наносити по центру.Не дозволяється при різанні стамескою підтримувати оброблений предмет понаправленню леза стамески, не можна також різати на себе та на вису.

 1. Під час роботи сокирою обтесувана деталь повинна знаходитись між ногами, ногу збоку тесання необхідно відставити від деталі; деталь повинна бути міцно закріплена напідкладках.
 2. Під час стругання деталь повинна нерухомо кріпитись.

3.9.Налагоджування рубанків, фуганків складається із розбирання інструменту длязаміни ножів, установки та кріплення ножа. Ці роботи виконуються у наступнійпослідовності:

беруть інструмент у ліву руку і злегка ударяючи молотком по торцю (хвостовому),

послаблюють клин, після чого клин і ніж легко виймаються;

гострий ніж і клин встановлюють у літок і ударяють по передньому торцю рубанка (по лобовій частині). Клин повинен бути щільно притиснутий до ножа. Лезо ножа повинно виступати рівномірно з підошви рубанка на необхідну величину (без перекосу);

ніж установлюють передньою гранню по відношенню до горизонтальної площини (площини підошви) у шерхебеля, рубанків з одиночним і подвійним ножем, зензубеля, фальцгебеля під кутом 45 градусів, а у ценубеля - під кутом 80 градусів.

стружку, яка попала у щілину рубанка, фуганка, необхідно виймати тільки через верхній отвір.

3.10.Заточувати столярні інструменти на заточувальних верстатах необхідно іздотриманням кута загострення; точило повинно бути обладнане захисним кожухом,прозорим екраном і блокуванням.

 1. Під час роботи електрорубанком оброблювана деталь повинна міцно кріпитись.Зусилля столяра повинно бути затрачене тільки на пересування електрорубанка. Уперервах електрорубанок виключають і ставлять панелями вверх або набік.
 2. Під час роботи електродовбальником оброблювану деталь чи матеріал кладуть настіл і міцно закріплюють. Працювати електродовбальником, якщо деталь не закріпленаабо знаходиться на вису не допускається.
 3. Під час роботи електросвердлом натиск на нього повинен бути рівномірним; під часвиробки наскрізних отворів, щоб не було заїдання, натиск у кінці свердління слід трохипослабити.

3.14.Під час роботи електроінструментом необхідно слідкувати за тим, щобструмоведучі частини були надійно захищені від випадкового стикання з ним. Усіелектричні з'єднання повинні мати надійну ізоляцію. Кабель живлення не слід укладати звеликими перегинами, а щоб уникнути його пошкодження його не слід прокладати попідлозі; не допускається перетинання кабеля з дротами, електрозварювальними кабелями,які знаходяться під напругою.

3.15.На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники дляпросування заготівель довжиною менше 60 см.

 1. Працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання допускається тількиза наявності розклинювального ножа і захисного кожуха.
 2. Під час свердління електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити занадійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки зотвору, що висвердлюється.

3.18.Під час роботи на верстатах необхідно дотримуватись вимог безпеки:

-не братися за свердла руками, не працювати у рукавицях;

-обробляючи підготовлений матеріал, стежити, щоб він не був зледенілий чизабруднений;

 • подавати оброблюваний матеріал поступово, без ривків;
 • не складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огородженні;
 • не знімати та не встановлювати огородження частин, що рухаються;
 • не гальмувати обертові частини верстата руками чи будь-якими предметами;
 • навіть на короткий час не залишати без нагляду включені верстати, інструмент;
 • чистити, обтирати устаткування, видаляти відходи, робити ремонт тільки за умовиповної зупинки верстата.

3.19.Столярні роботи на висоті 1,3 м над землею або перекриттям повинні виконуватисятільки за наявності огородження, для роботи на висоті використовувати тільки надійніопори для підмощування.

3.20.У випадку недоцільності улаштування лісів чи риштування столяр на висотізобов'язаний користуватися випробуваним запобіжним поясом; місця закріпленнякарабіна запобіжного пояса повинні бути зазначені виконробом.