12. Не дозволяється заливання металу в конвертор і його експлуатація:

при зношенні футеровки конвертора, коли з’являється арматурний шар;

при наявності охолодей на футеровці горловини;

при несправності механізмів нахилу;

при несправності системи уловлювання та очищення газів;

при несправності киснепроводу, арматури і приладів, що вказують на тиск і витрату кисню.

13. Перед нахилом конвертора й заливанням розплаву для продування повинні подаватися звуковий і світловий сигнали.

14. При прогоранні фурменого отвору або футеровки необхідно негайно вимкнути дуття і злити метал, що залишився.

15. Під час продування обслуговувальний персонал повинен перебувати за межами небезпечної зони.

16. Очищення горловини, ламання та видалення футеровки конвертора повинні бути механізованими.

17. Подача кисню до конверторів повинна бути централізованою і здійснюватися трубопроводами від кисневої станції.

18. Не дозволяється проводити підтягання фланцевих з’єднань киснепроводів і їх арматури під тиском.

19. Для ущільнення кисневої арматури повинні застосовуватися пароніт або фібра, попередньо знежирені спеціальними розчинниками. Після промивання прокладки повинні бути висушені підігрітим повітрям, що не містить масла, до повного видалення вологи.

Не дозволяється ущільнювати кисневу арматуру бавовняними, конопляними та гумовими прокладками.

20. Фурми перед установленням, а також шланги і трубки перед застосуванням повинні бути знежирені. Не дозволяється використовувати кисневий шланг для подачі води або повітря.

21. Сушіння та розігрівання конверторів повинні здійснюватися відповідно до технологічної інструкції, затвердженої уповноваженою особою.

6. Виробництво феросплавів методом змішування розплавів

1. На виробництво руднофлюсового розплаву поширюються вимоги глави 3 розділу V цих Правил.

2. Усі операції щодо змішування розплавів повинні бути механізованими.

3. У цехах, що будуються, заливання рідкого металу — відновника (феросиліцію, феросилікохрому та ін.) у розплав повинно здійснюватися за допомогою кантувача.

Дозволяється заливання металу-відновника за допомогою мостового крана. При цьому кабіна крана повинна бути захищена від бризок металу та теплового перегріву.

4. Вузол змішування розплавів повинен бути обладнаний аспіраційною установкою, що забезпечує видалення утворюваних газів.

5. Платформні терези вузла змішування повинні бути зафутеровані вогнетривким матеріалом і захищені від потрапляння в механізм терезів бризок розплаву.

Облаштування терезів повинно забезпечувати стійке положення ковша з розплавом.

6. Терези вузла змішування повинні бути обладнані автоматичною сигналізацією, що спрацьовує по закінченні заливання відновника.

7. Вузол змішування повинен бути обладнаний механізованим пристроєм для завантаження твердої шихти та металевих відходів у ківш у процесі плавки. Шихта з металевих відходів не повинна містити вологи.

8. Перед початком заливання відновника в розплав повинен подаватися звуковий сигнал.

Небезпечні дільниці змішування розплавів у цеху повинні бути забезпечені світловими табло, що вмикаються на час ведення процесу.

9. У цехах, що будуються або перебувають на реконструкції, переливання продуктів плавки з ковша в ківш змішування повинно проводитися на вузлі переливань, що обладнаний аспіраційною установкою.

10. Ковші для змішування в них розплавів повинні відповідати вимогам глави 9 розділу V цих Правил. Футеровка ковшів повинна проводитися високовогнетривкими матеріалами з дотриманням заходів, що забезпечують безпеку працівників.

11. Безпосередній контроль за станом ковшів для розплаву та їх безаварійну експлуатацію повинна здійснювати уповноважена особа підприємства.

12. Рівень заповнення ковша руднофлюсовим розплавом повинен забезпечувати безпеку працівників при змішуванні, зберіганні устаткування.

13. Перед початком змішування в ковшах з розплавом і відновником повинні бути пробиті кірки, що утворилися.

Пробивання кірки шлаку вручну не дозволяється.

14. У випадку, якщо через декілька секунд після початку заливання відновника реакція відновлення не почалася, заливання відновника повинно бути негайно припинене до початку процесу. Якщо реакція не відбувається, кірку шлаку необхідно пробити повторно.

15. У кожному випадку при відхиленні від нормального процесу змішування обов’язкова присутність уповноваженої особи для прийняття відповідних заходів.

16. У випадку спінення розплаву заливання відновника та завантаження твердої шихти в розплав повинні бути припинені, а надалі повинна бути зменшена швидкість заливання.

17. По закінченні заливання відновника повинна бути зроблена витримка до припинення виділення газу з поверхні розплаву в ковші.

18. Перебування працівників у районі вузла змішування під час ведення процесу не допускається.

19. Тверда шихта, відходи металу й розплаву, що переплавляються, якщо вони завантажуються в ківш, повинні бути сухими, без домішок масла.

20. Не дозволяється проводити плавку при почервонінні кожуха ковша з рідким відновником.

21. При використанні твердих відновників у технологічній інструкції, затвердженій уповноваженою особою підприємства, повинні бути відображені особливості їх застосування.

7. Гідрометалургійне та електрогідрометалургійне виробництво

1. У приміщеннях, де здійснюються мокрі технологічні процеси, холодної пори року повинна бути забезпечена плюсова температура в межах 16–20 °С.

2. Апаратура для здійснення мокрих технологічних процесів повинна встановлюватися на фундаменти, що виступають над рівнем підлоги не менше 0,1 м.

3. Апаратура, установлена у виробничих приміщеннях, повинна мати антикорозійний захист зовнішніх поверхонь.

4. Усі ємнісні технологічні апарати (реактори, згущувачі, мішалки, агітатори та ін.) повинні бути максимально закриті та забезпечені місцевими відсмоктувачами.

5. Основне технологічне устаткування повинно бути зблокованим з відповідними системами витяжної вентиляції, що обладнані пристроями, які сигналізують про порушення нормального режиму роботи вентиляції.

При несправній вентиляції робота устаткування не дозволяється.

6. Витяжна вентиляція на всіх виробничих дільницях при періодичній роботі повинна вмикатися не менше ніж на 15 хвилин після її закінчення.

7. Уся ємнісна апаратура для агресивних рідин повинна мати сигналізатори верхнього рівня та автоматичні пристрої припинення подачі рідини.

8. На дільницях, де проводяться роботи, пов’язані з кислотами та іншими агресивними речовинами, на видних і легкодоступних місцях повинні бути установлені фонтанчики та раковини самодопомоги, підключені до господарсько-питного водопроводу.

9. Фланцеві з’єднання магістралей подачі кислот повинні мати захисні кожухи. У місцях переходів фланцеві з’єднання на магістралях не допускаються.

10. Приготування розчинів і електролітів повинно проводитися в окремих спеціально обладнаних приміщеннях, що мають витяжну вентиляцію.

11. При роботі з токсичними розчинами повинні бути вжиті заходи для запобігання розбризкуванню й розливанню їх на підлогу. У випадку розливання токсичних розчинів повинно бути негайно проведено прибирання, наприклад, вакуумним насосом через збірник, а підлога повинна бути ретельно промита водою зі шланга.

12. При готуванні розчинів сірчаної кислоти спочатку необхідно заливати воду, а потім кислоту. При готуванні суміші кислот сірчану кислоту необхідно заливати в останню чергу.

13. Поповнення електролізних ванн і апаратів водою, що має температуру 80–100 °С, необхідно проводити невеликим струменем через спеціальний штуцер у кришці або під дзеркало розчину.

14. Не дозволяється експлуатувати апарати і трубопроводи при наявності течі агресивних і токсичних розчинів.

15. Огляд та ремонт кислотопроводів, вимірників кислоти, реакторів, насосів, відкриття запірної арматури на кислотних трубопроводах працівники повинні проводити в захисних окулярах і рукавичках.

16. Внутрішній огляд, очищення та ремонт ємностей, апаратів (реакторів, збірників та ін.) повинні здійснюватися за нарядом-допуском, виданим відповідно до НПАОП 27.0-4.02-90, з дотриманням таких вимог:

апарати повинні бути відключені від електродвигунів і живильних трубопроводів, напруга з електродвигунів повинна бути знята; на пускових пристроях повинен бути вивішений плакат: «Не вмикати! Ремонт!»;

апарати повинні бути звільнені від розчинів та провітрені;

концентрація отруйних газів і парів в апаратах не повинна перевищувати санітарних норм;

спуск працівників в апарати допускається тільки у присутності керівника робіт;

при роботі усередині апарата двох і більше чоловік повітряні шланги і страхувальні мотузки від запобіжних поясів, що виведені з апарата, повинні бути розташовані в діаметрально протилежних місцях; вільний кінець мотузки повинен бути закріплений поза апаратом; забірний шланг протигаза повинен бути виведений з приміщення в зону чистого повітря;

для освітлення усередині апарата повинні застосовуватися переносні електричні світильники напругою 12 В;

при спуску або підйомі працівників з апарата руки їх повинні бути вільні від будь-яких предметів;

інструменти для очищення та ремонту апаратури повинні бути доставлені в апарат перед спуском у нього працівників.

17. Розкривати металеву тару, заповнену каустиком, хромовим ангідридом і подібними речовинами, необхідно за допомогою спеціального пристрою або на спеціальному стенді в ізольованій камері, обладнаній витяжною вентиляцією.

18. Не дозволяється проводити дробіння трифосфату, каустичної і кальцинованої соди відкритим способом.

19. Облаштування, експлуатація та ремонт електролізних установок повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

20. Ванни електролізних установок повинні виступати над рівнем підлоги на 0,75–0,85 м. Проміжки між ваннами повинні бути закриті козирками для запобігання потраплянню на підлогу розчинів під час перенесення катодних матриць.

21. Електролізні ванни й шинопроводи повинні бути ізольовані від землі, а збірні баки для електроліту заземлені.

На шинопроводах повинен бути пристрій для контролю ізоляції з сигналізацією про витікання струму.ґ

22. Установка ізоляторів під ваннами та обслуговувальними майданчиками повинна виключати можливість потрапляння на них розчинів при випадкових переливаннях. Ізолятори повинні бути добре освітлені і доступні для очищення.

23. Очищення ізоляторів під шинами та ваннами працівники повинні проводити в захисних окулярах і гумових рукавичках, користуючись скребком з дерев’яною ручкою. Не дозволяється користуватися струмопровідними інструментами.

Під час очищення ізоляторів у сирих місцях під ноги необхідно підкладати сухий гумовий килимок. Драбина, що використовується при очищенні ізоляторів, повинна бути ізольована від підлоги.

24. Ходові та робочі зони підлоги вздовж рядів (серій) електролізних ванн повинні бути покриті дерев’яним настилом (ґратами), на який повинні бути укладені гумові доріжки.

25. Газовиділення з електролізних ванн повинні видалятися боковим відсмоктувачем.

26. Вентиляційні повітропроводи, виконані з металу, повинні бути електроізольованими від електролізних ванн і мати заземлення.

27. Комунікації водопостачання, стисненого повітря й вентиляційних систем у приміщенні електролізу у випадку їх прокладання на висоті менше 3 м повинні бути електроізольованими або огородженими.

28. Насоси і трубопроводи для циркуляції електроліту повинні бути ізольовані.

29. Для запобігання ураженню струмом слід дотримуватися вимог охорони праці під час роботи з ізоляційними прокладеннями в серіях.

30. Повітропроводи бокових відсмоктувань електролізних ванн одержання хрому повинні мати спеціальні краплевідбійники для уловлювання бризок електроліту перед надходженням газоповітряної суміші на очищення або вентустановку.

31. Умикати й перемикати серії можуть тільки відповідальні особи.

32. При тимчасовому розриві електричного кола на серії з утворенням електричної дуги не слід підходити до серії перед зніманням напруги.

33. Вимикання окремих ванн для ремонту та інших цілей, а також вмикання ванн допускається тільки у присутності уповноваженої особи.

34. Під час вивантаження катодних матриць з електролізних ванн повинна бути зроблена витримка для стікання електроліту у ванни. Ці роботи дозволяється виконувати тільки в гумових чоботах і рукавичках.

35. Роботи щодо промивання катодних матриць з осадом і знімання катодних осадів повинні бути механізованими.

36. Під час ремонту електролізних ванн повинні бути передбачені заходи, що забезпечують безпеку працівників.

8. Вакуумтермічне виробництво

1. Змішувальні барабани і змішувальні машини повинні бути герметизовані та обладнані аспіраційними установками.

2. Завантаження змішувачів не повинно перевищувати норм, установлених заводом-виготовлювачем.

3. Механізми перекидання змішувальних машин повинні бути обладнані кінцевими вимикачами.

4. Не дозволяється відкривати кришку змішувача та розвантажувати його вручну при працюючому механізмі змішування.

5. При відборі проб шихти з барабанного змішувача вручну привод його повинен бути знеструмлений і на пусковому пристрої вивішений попереджувальний плакат.

6. Брикетний прес повинен мати огородження і звукову сигналізацію, що вмикається перед його пуском.

7. Експлуатація брикетного преса повинна здійснюватися із застосуванням бирочної системи.

8. Не дозволяється під час роботи брикетного преса перебувати на пресі або виконувати будь-які роботи на ньому (регулювання тощо), а також очищати приямок преса.

9. Електричні печі опору повинні бути обладнані сигнальними лампами або світловими табло, які вказують на те, що піч перебуває під напругою.