МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 200 від 09.07.97
м.Київ

Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів, що додаються.

2. Всім міністерствам, керівникам державних, кооперативних, колективних та приватних підприємств, організацій та установ незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовим особам та громадянам України, інвесторам - громадянам інших держав прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та виконання.

3. Заступникам головного державного санітарного лікаря України, головним державним санітарним лікарям Автономної республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Мінстерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Національної гвардії України, Служби безпеки України прийняти вказані Державні санітарні правила до керівництва та виконання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Головний державний  санітарний  лікар  України,  перший заступник
Міністра Л.С. НекрасоваДержавні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми

Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів


Міністерство охорони здоров'я України Київ,

1996


                         

   Зміст                          Стор.

1. Загальні положення.......................................

2. Вимоги до розміщення заводів або цехів...................

3. Вимоги до виробничих будівель............................

4. Вимоги до виробничих процесів і обладнання...............

5. Вимоги до основних робочих місць і трудового процесу.....

6. Вимоги щодо захисту від шуму та вібрації................

7. Вимоги до опалювання та вентиляції......................

8. Вимоги до освітлення....................................

9. Вимоги до засобів індивідуального захисту...............

10. Вимоги до санітарно-гігієнічного контролю за шкидливими і небезпечними факторами виробничого середовища..........

11. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення............

12. Вимоги до санітарної охорони навколишнього середовища..

13. Вимоги до санітарного утримання приміщення та обладнання.............................................

Додаток 1. Перелік процесів, операцій та обладнання, що є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів..

Додаток 2. Характеристика небезпечних і шкідливих виробничих фізичних факторів та факторів трудового процесу........

Додаток 3. Характеристика шкідливих речовин................

Додаток 4. Межі зони моторного поля за фронтом, висотою та глибиною...............................................

Додаток 5. Норми освітленості та якісних показників освітленості ковальсько-пресових цехів.................

Додаток 6. Розподіл робітників ковальсько-пресових цехів за групами санітарної характеристики виробничих процесів відповідно до СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"................................................

Перелік цитованої нормативно-методичної літератури.........


Затверджено

Наказом МОЗ України

9 липня 1997 р. № 200

Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила розроблені як додаток 1 розвиток СН 245-71 та "Санитарных правил организации технологических процесов и гигиенических требований к производственному оборудованию" № 042-73.

1.2. Ці санітарні правила є обов'язковими при проектуванні, реконструкції, технічному переозброєнні та експлуатації ковальсько-пресових цехів усіх галузей виробництва і поширюються на процеси виготовлення заготовок, кування і гарячого штампування, термообробки та очищення поковок.

1.3. Ці санітарні правила вводяться на діючих підприємствах через рік після їх затвердження, а на підприємствах, які проектуються і будуються, - після затвердження Головним державним санітарним лікарем України.

1.4. Відповідальність за виконання цих правил згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" і "Закону про охорону праці" покладається на адміністрацію ковальсько-пресових заводів, цехів і дільниць, керівників проектно-конструкторських і технологічних організацій, які розробляють проектно-конструкторську документацію, та організації, які розробляють ковальсько-пресове обладнання для термообробки і технологічні процеси обробки металів тиском.

1.5. При проектуванні, будівництві, експлуатації, технічному переозброенні та реконструкції виробництва повинен бути передбачений комплекс заходів, які максимально усувають вплив на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Рівні шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочих місцях не повинні перевищувати гігієнічних норм.

2. Вимоги до розміщення заводів або цехів

2.1. Майданчики для будівництва ковальсько-пресових цехів, заводів та розміщення на них виробничих будівель повинні відповідати СНиП 02-89-90 і СН 245-71, розд. 2.

2.2. Ковальсько-пресові цехи розміщуються з підвітряного боку для вітрів переважного напрямку по відношенню до металообробних цехів машинобудівних заводів і житлової забудови, з урахуванням розмірів санітарно-захисних зон, які встановлюються СН 245-71, розд. 8.

Майданчики для будівництва ковальсько-пресових цехів повинні обиратися з урахуванням аерокліматичної характеристики і рельєфу місцевості, необхідності забезпечення найсприятливішого природного освітлення і провітрювання майданчика території.

2.3. У санітарно-захисній зоні допускається розміщення будівель тільки підсобного призначення даного виробництва (склади, службові гаражі).

2.4. Ковальсько-пресові цехи на території заводу необхідно розміщувати в зоні гарячих цехів і енергетичних споруд - теплоенергоцентралей і котельних установок згідно з СНиП 02.89-90.

2.5. Службові та побутові приміщення ковальсько-пресових цехів повинні знаходитися в торцях корпусів, прибудовах до них або в окремому будинку з критими переходами між корпусами, і розміщуватися так, щоб поряд з виходом не проходила залізниця, яка перетинає напрямок руху людей. Не допускається забудова зовнішніх стін гарячих дільниць цеху.

2.6. Територія ковальсько-пресових цехів повинна бути упорядкована, озеленена з влаштуванням місць відпочинку на відкритому повітрі у теплий період року.

3. Вимоги до виробничих будівель

3.1. Об'ємно-планувальні та конструкторські рішення виробничих, адміністративних і побутових приміщень повинні відповідати вимогам СНиП 02.09.02-05, СН 245-71, СНиП 02.09.04-87 і цехом технологічного проектування ВНТП 02-92 "Кузнечно-прессовые цехи".

3.2. Виробничі приміщення цеху повинні бути одноповерховими, а гарячі дільниці однопрольотними. Допускається багатопрольотна забудова лише за умов, вказаних в п.5.3 цих Правил.

3.3. Стіни будівлі повинні бути збудовані з міцних вогнестійких і шумопоглинаючих матеріалів зі стулками в прорізах, що дозволить використовувати аерацію. Для теплого періоду року прорізи повинні розміщуватися на рівні робочої зони, для зимового періоду на висоті нижче 3,2 м від рівня підлоги цеху.

3.4. Виробничі дільниці з ремонту штампів, механічної обробки деталей повинні бути ізольовані від дільниць гарячих робіт і травильних відділень.

3.5. Ковальські цехи повинні мати спеціальні приміщення (майданчики) для складування штампів, заготовок, поковок, матеріалів, запасних частин та бути обладнені пристроями для зберігання вантажів (стелажі, тарні, ящики, фасонні прокладки та ін.) і підйомно-транспортними засобами.

3.6. На гарячих дільницях ковальсько-пресових цехів повинні бути встановлені автомати (сатураторні установки) для роздачі газованої підсоленої води або напоїв, що її замінюють, згідно з "Методическими рекомендациями по профилактике перегреваний у рабочих горячих цехов" (МЗ УССР, 1977).

3.7. Вибір конструкції підлог приміщень ковальсько-пресових цехів треба передбачити відповідно до ГОСТ 12.2.026-81, СНиП 02.03.13-98 ВНГП 02-92. Підлоги повинні бути зроблені з міцного матеріалу, стійкого до впливу нагрітого металу, окалини та вібрацій, і мати рівну неслизьку поверхню.

3.8. Кольорове оздоблення виробничих приміщень і забарвлення обладнання в основні, допоміжні, сигнальні і відзначні кольори виконується згідно з СН 181-70.

3.9. Світлові поверхні (вікна, ліхтарі), повітропроводи вентиляційних систем, будівельні конструкції ковальсько-пресових цехів повинні чиститись від пилу і кіптю раз за 6 місяців.

4. Вимоги до виробничих процесів і обладнання

4.1. Виробничі процеси і обладнання ковальсько-пресових цехів повинні забезпечувати безпеку працюючих і нешкідливі умови праці. Для вирішення пов'язаних з цим конкретних питань слід керуватися СН 245-71, "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию" № 1042-71, "Санитарными нормами микроклимата производственных помещений" № 4088-86, "Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах" №3223-85, "Санитарными нормами вибрации рабочих мест" № 3044-84, "Санитарными нормами и правилами при работе с машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" № 3041-84, "Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ в воздухе рабочей зоны" № 4617-88 і додатками до них, "Ориентировочными безопасными уровнями воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны" № 4613-88 і додатками до них, "Предельно допустимыми уровнями магнитным полей частотой 50 Гц" № 3206-95, а також ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.026-81, ГОСТ 12.2.017-86, ГОСТ 12.3.004-75, ГОСТ 12.2.003-91.

4.2. При організації технологічного процесу та експлуатації обладнання в ковальсько-пресових цехах необхідно передбачити максимальну спеціалізацію виробництва, комплексу механізацію та автоматизаційно-дистанційне управління процесами, застосування автоматів, роботів і маніпуляторів, автоматизованих комплексів, максимальну герметизацію, теплоізоляцію та екранування нагрівальних і термічних печей, паропроводів, рекуператорів, ширше впровадження процесів пресування замість кування на молотах (як менш шумних і таких, що не генерують вібрацію робочих місць), застосування електронагріву замість полуменевого нагріву при виготовлені поковок, а також застосування холодного і гарячого розкатування і висадки.

4.3. При застосуванні полуменевого нагріву заготовок і поковок не допускається випуск відпрацьованих газів у цех. Необхідно влаштовувати димоходи, рекуператори та місцеві відсмоктувачі від вікон завантаження та вивантаження печей.

4.4. Температура нагрітої поверхні обладнання та огорож повинна відповідати вимогам "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию" № 1042-73 та "Санитарным нормам микроклимата производственных помещений" № 4088-86, ГОСТ 12.1.005-88, і не перевищувати 45 град С.

Нагріта поверхня обладнання повинна бути теплоізольована теплоізоляційними матеріалами (совеліт, скляна вата, магнезит та ін.), за допомогою влаштування повітряних прошарків в стінках печей і встановлення спеціальних екранів, кришок і заслонок завантажувальних отворів, охолоджених водою, а також фарбування їх алюмінієвою фарбою.

Відкриті вікна нагрівальних і термічних печей необхідно обладнувати водяними, водоповітряними або ланцюговими завісами, та обладнанням для їх обслуговування (маніпулятори, кантувачі і т.і.) - екранами для захисту від інфрачервоного випромінювання.

4.5. При проектуванні та модернізації діючих технологічних процесів і обладнання необхідно використовувати методи та засоби зниження тепловиділень, шуму, вібрації та інших шкідливих факторів до значень, що не перевищують допустимих відповідно до стандартних норм, правил, державних стандартів та п 4.1. цих Правил. При цьому необхідно обов'язково застосовувати засоби колективного захисту (екранування, аерацію, вібро- і шумоізоляцію, шумопоглинання), що знижують параметри вказаних факторів у джерелах виникнення і на шляхах розповсюдження.

4.6. Транспортування металу, заготовок, поковок, штамповок, штампів повинно проводитися механізовано чи автоматизовано.

4.7. З метою зменшення газових забруднень повітря необхідно використовувати як внутрішньоцеховий транспорт, замість автокар, електрокари, електронавантажувачі, рейкові та безрейкові електровізки.

4.8. При нагріванні металу для різання заготовок, при нагріванні їх для кування і штампування, зберіганні гарячих поковок і відходів після штампування та термообробці повинні бути забезпеченні умовами максимального зниження виділень конвекційного і променистого тепла в робочу зону.

Вікна завантаження і видачі нагрітого металу з нагрівальних і термічних печей, кувальне і штампувальне обладнання, вани травлення і загартування в маслі, дробометальні та галтувальні барабани, заточувальні верстати, повинні бути обладнанні пристроями для вловлювання і відведення тепла, пилу і газів, захисту від дробу та окалини.

4.9. Ковальсько-пресове обладнання ударної дії необхідно встановлювати на віброізолюючі фундаменти, споряджати пристроями, які обезпечують зниження шуму відпрацьованого пару і стиснутого повітря. Перелік процесів, операцій і обладнання ковальсько-пресових цехів зазначенням небезпечних і шкідливих факторів, які виникають при їх виконанні та експлуатації (за ГОСТ 12.0.003-74), характеристики цих факторів наведені в додатках 1, 2, 3.

4.10. Зберігання вихідного металу перед запуском у виробництві повинно здійснюватися на критих естакадах або в закритих приміщеннях в стелажах з врахуванням маркірування, а готова продукція і штампи у закритих приміщеннях, на спеціально відведених майданчиках, обладнаних підйомно-транспортними засобами. Транспортування, зберігання застосування хімічних речовин у травильних відділеннях (кислоти, луги, та ін.) повинні відповідати вимогам безпеки. Забороняється зливати кислоти і луги в каналізацію.