МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇІІИ


ПІ 1.1.70-403-2005

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОроНИ ПРАЦІ

для бурильника шпурів


м.КИїВ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України

по нагляду за охороною праці

200 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ 200 р.Національний НДІОП

200 р.
ЦК профспілки гірників і металургів ,

200 р.ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для бурильника шпурів


м. КИЇВ


Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя І здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці:

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лІкувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві І профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, І навколишньому природному середовищу;

при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1. Загальпі вимоги

1.1. Ця примірна інструкція (далі Інструкція) розроблена на основі "Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом", розповсюджується на всі підприємства і організації, діяльність яких пов'язана з розробкою родовищ корисних копалин незалежно від форм власності; визначає загальні права і обов'язки бурильника шпурів, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.

1.2. При розробці Інструкції враховані вимоги Закону України «Про охорону праці", ЄПБ при вибухових роботах, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 17.00-4.12.99) і інших нормативних документів.

1.3. Дія даної інструкції розповсюджується на гірничорудні підприємства, до складу яких входять дільниці, що використовують машини, установки і інструменти для буріння шпурів діаметром від 40 до 65 мм і завдовжки до 5 м.

1.4. Інструкція встановлює вимоги охорони праці при бурінні шпурів за допомогою бурильних молотків (перфораторів), зокрема: ручних - ПР-20, ПР-25, ПР-27, ПР-30; телескопних - ПТ, колонкових - ПК-50, ПК-60, ПК-65; бурових установок - УПБ, КБУ, ЛК.

1.5. Бурильник шпурів під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

1.6. Бурильник шпурів повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги "Інструкції з охорони праці для бурильника шпурів і інструкції з охорони праці для машиніста скреперної лебідки при прибирання гірничої маси".

1.7. Робітники під розписку повинні одержати інструкцію з охорони праці по їх професії. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.8. Бурильник шпурів повинен знати І виконувати загальні вимоги з охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з 'ІІоложення про СУОП' правила пересування до місця роботи, інструкцію з охорони праці для бурильника шпурів, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема, положення про наряд-допуск); правила технічної експлуатації і правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в обсягу, необхідному для бурильника шпурів; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги.

1.9. У обов'язки бурильника шпурів входить:

1.9.1. Буріння шпурів пневматичними бурильними молотками, електричними свердлами, ломами, ручними бурами.

1.9.2. Підготовка бурильних механізмів до роботи.

1.9.3. Розмітка розташування шпурів відповідно до паспорта буропідривних робіт.

1.9.4. Перевірка заземлення.

1.9.5. Приєднання бурильних механізмів до енергетичного ланцюга.

1.9.6. Продування, промивка шпурів І заміна бурів в процесі буріння.

1.9.7. Заготівля і забивання пробок в пробурені шпури.

1.9.8. Обладнання підмостків, установка пневматичних і Інших підтримуючих пристроїв.

1.9.9. Виявлення і усунення несправностей бурильних механізмів.

1.10. Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні проводитись відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно експлуатаційної документації розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.11. До роботи бурильника шпурів допускаються особи чоловічої статІ не молодше 20 років, що пройшли:

1.11.1. Попередній медичний огляд і придатні за станом здоров'я до цієї роботи.

Спеціальне навчання по даній професії.

1.11.2. Попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, електробезпеки на групу не нижче другої.

1.11.4. Навчання і перевірку знань правил користування саморятівниками.

1.11.5. Ознайомлення з головними і запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках у супроводі осіб нагляду.

1.11.6. Повторне ознайомлення із запасними виходами, яке проводиться особою нагляду через кожні 6 місяців, при зміні запасних виходів - негайно.

1.11.7. Ознайомлення з планом ліквідації аварій в частині, що стосується бурильника шпурів.

1.12. Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу, прийнятий на роботу бурильник шпурів закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим бурильником шпурів для профілактичного навчання.

Працівник, переведений з іншої дільниці, який не має кваліфікації (посвідчення) бурильника шпурів. повинен бути навчений згідно затвердженому на підприємстві тематичному плану, а працівник, який має кваліфікацію по даній професії, при перерві в роботі більше 1 року, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.13. Бурильники шпурів згідно "Переліку робіт з підвищеною небезпекою", для проведення яких потрібне попереднє спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з питань охорони праці, і "Списку професій робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою...", проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік, за затвердженою програмою.

1.14. Повторні інструктажі з перевіркою знань проводяться безпосередньо керівником робіт:

1.14.1. 3 питань охорони праці за програмою первинного інструктажу один раз в три місяці.

1.14.2. 3 питань пожежної безпеки за програмою первинного інструктажу один раз на рік.

1.14.3. За правилами користування саморятівником один раз в 6 місяців.

1.14.4. По ознайомленню із запасними виходами І Планом ліквідації аварій, в частині, що стосується бурильника шпурів, один раз в 6 місяців.

1.15. У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів по охороні праці, а також при внесенні в них змін і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування; при порушенні працівником нормативного акту по охороні праці, на вимогу органів державного нагляду по охороні праці, господарської вищестоящої організації,

якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі виконавця робіт більш, ніж 30 календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.

116. При виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварій, стихійних лих, при проведені робіт, для яких оформляється наряд-допуск, дозвіл і інші документи, проводиться цільовий інструктаж.

1.17. По території підприємства робітник повинен йти до місця роботи по маршрутах, які вказані на схемі безпечного пересування, з урахуванням знаків безпеки. Під час слідування на роботу він повинен дотримуватись правил дорожнього руху як на території підприємства, так і за його межами. Залізничні колії і авто мобільні дороги необхідно перетинати тільки у встановлених знаками безпеки місцях або по спеціальних переходах.

1.18. При виконанні роботи бурильник шпурів викопус:

1.18.1. Буріння шпурів пневматичними бурильними молотками, електричними свердлами, ломами, ручними бурами.

1.18.2. Розмітку розташування шпурів відповідно до паспорту буропідривних робіт.

1.18.3. Продування, промивку шпурів і заміну бурів в процесі буріння.

1.18.4. Заготівлю і забивання пробок у пробурені шпури.

1.18.5. Обладнання підмостів, установку пневматичних І інших підтримуючих пристроїв.

1.18.6. Підбір бурів, доліт І коронок.

1.18.7. Установку тимчасового кріплення.

1.18.8. Виявлення і усунення несправностей бурильних механізмів.

1.19.Про кожен нещасний випадок бурильник шпурів, очевидець або працівник, який його виявив, повинен повідомити керівника робіт (бригадира, майстра або начальника дільниці, шахти) І вжити заходи по наданню першої допомоги. Зберегти до прибуття комІсІЇ обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю І здоров'ю інших працівників і не приведе до тяжких наслідків).

1.20.Бурильник шпурів повинен уміти користуватися засобами пожежегасіння (вогнегасники, пісок і ін.).

При виникненні пожежі необхідно повідомити майстра або іншого посадовця, викликати пожежну охорону, а до її прибуття вжити заходів з гасіння пожежі своїми силами.

1.21.В процесі роботи, на організм бурильника шпурів можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

1.21.1. До небезпечних факторів відносяться:

1.21.1.1. Рухомі машини і механізми.

1.21.1.2. Рухомі елементи устаткування, що не захищаються.

1.21.1.3. Небезпечний рівень напруги в електричній мережі.

1.21.1.4. Дія вибухової хвилі і продуктів вибуху.

1.21.1.5. Наявність на робочих місцях шматків, руди або породи, що відшарувалися.

1.21.2. До шкідливих чинників відносяться:

1.21.2.1. Підвищена запиленість, загазованість.

1.21.2.2. Підвищений рівень шуму і вібрації.

1.21.2.3. Підвищений барометричний тиск і вологість.

1.21.2.4. Відсутність природного освітлення.

1.22.На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних Із забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах бурильнику шпурів видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту.

1,23-Бурильник шпурів повинен працювати тільки у встановленому за нормами і згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, спецодягу:

1.23.1 На сухих роботах

п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Куртка брезентова

ГОСТ 12.4.110-82

2

Штани брезентові

ГОСТ 12.4.110-82

3

Чоботи гумові

ТУ 38.106483-85

4

Рукавиці брезентові

ГОСТ 12.4.010-75

5

Онучі суконні

ТУ 17РРФСР 06-7739-83

6

Рукавиці спеціальні

ТУ 38-105546-73

7

Каска

ГОСТ 12.4.091-80

8

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76

9

Саморятівник

ШСМ-30

10

Окуляри захисні

ГОСТ 12.4.013-85

11

Вкладиші протівошумні або навушники

ТУ 6-16-2402-80 ТУ 400-28-126-76

12

Рукавички діелектричні (при обслуговуванні бурових верстатів з електроприводом)

ТУ 38-106359-79