МініСТеРСТВО пРОМИСЛОВОї ПОЛіТИКИ УКРаЇНИ


ПІ 1.1.70-399-2005

IіРИМіРна інСТРУКція 3 ОХОРОнИ праці

для водіїв великовантажних машин

(технологічного автотранспорту в кар'єрі)


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

200 р..


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ.200 р..
Національний НДіОП

200 р.


ЦК профспілки гірників і металургів

200 р.
ПРИМіРНА іНСТРУКЦіЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦі

для водіїв великовантажних машин

(технологічного автотранспорту в кар'єрі)


м. КИіВ


Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з відділу охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, щодо умови праці на підприємстві, інструкції на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх виливу.

Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують. і навколишнього середовища.

Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючи та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1. Загальні положення

1.1. Примірна інструкція з охорони праці (далі інструкція) розроблена па основі Правил безпеки при роботі на родовищах корисних копалин відкритим способом (ДНАОП 1.2.90-1.01 -94). затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці, Правил охорони праці на автомобільному транспорті (ДНАОП 0.00-1.28-97) і Правил дорожнього руху і визначає права і обов'язки водіїв технологічного транспорту, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

1.2. Водій повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги цієї інструкції.

1.3. Водій під розписку повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на спеціально виділених місцях.

1.4. Водій технологічного автотранспорту повинен знати і виконувати: загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи; Правила дорожнього руху, Правила охорони праці на автомобільному транспорті, Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом; заводську інструкцію щодо технічного обслуговування і ремонту великовантажного автомобіля, технологічну інструкцію з вивозу гірничої маси; вимоги нарядної системи, діючої на підприємстві; інструкцію з охорони праці для слюсарів з ремонту автомобілів; правила пожежної безпеки; порядок надання першої медичної допомоги потерпілим.

1.5. В обов'язки водія входить: ведення необхідної технічної документації; перевірка інструментів, засобів індивідуального і протипожежного захисту; огляд автомобіля; підтримка його в технічно справному стані; транспортування гірничої маси; участь в ремонтних роботах на автосамоскиді.

1.6. До роботи водієм допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, мають спеціальну підготовку (посвідчення водія, посвідчення на право роботи в кар'єрі, посвідчення на право управління великовантажним автомобілем), II кваліфікаційну групу з електробезпеки, пройшли стажування в умовах кар’єру.

1.7. Повторні інструктажі з охорони праці проводяться не рідше 1 разу на квартал, чергова перевірка знань з охорони праці - щорічно.

1.8. Після проходження стажування водій зобов'язаний прийняти автомобіль на збереження за актом.

1.9. Пересування по території цеху або підприємства дозволяється тільки по встановлених маршрутах, пішохідних переходах. У виробничі приміщення входити і виходити тільки через спеціальні хвіртки і двері.

1.10. Водій повинен чітко знати і виконувати сипіалізацію при виробництві масових вибухів в кар’єрі.

1.11. Водій повинен виконувати тільки доручену роботу згідно наряду, не приступати до роботи, якщо умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, інструктажу щодо безпеки руху.

1.12. При виникненні під час роботи непередбачених або аварійних ситуацій негайно припинити роботу і повідомити про це безпосереднє керівництво. За можливості прийняти самостійне рішення щодо забезпечення безпеки і відновленню нормальної робочої обстановки.

1.13. При отриманні травми негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.

1.14. Водій повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння. На автомобілі повинні знаходитися справні вогнегасники.

1.15. Основними небезпечними виробничими чинниками для водіїв є: зіткнення, падіння автомашини з уступу і інші види дорожньо-транспортних подій; можливість поразки електрострумом; падіння з висоти при спуску підйомі на автомобіль; можливість травмування вузлами і деталями автомобіля при ремонтних роботах.

1.16 Шкідливими виробничими чинниками є: підвищені рівні запиленості, загазованості, шуму і вібрації, напруженість по зору та слуху.

1.17. Водій повинен приступати до роботи тільки у встановленому за нормою справному спецодязі і спецвзутті: костюмі бавовняному, куртці і брюках бавовняних на утепленій підкладці, чоботях або черевиках, а також використовувати відповідні 313 (каску, захисні окуляри тощо).

1.18. Водій повинен дотримуватись правил особистої гігієни, стежити за чистотою спецодягу.

1.19. 0соби, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в даній інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи водій повинен прибути у встановлений час на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виробництво робіт згідно діючій на підприємстві нарядній системі, пройти інструктаж з охорони праці і передрейсовий медичний контроль стану здоров'я з обов'язковою відміткою у дорожньому листі.

2.2. Водій повинен при собі мати: посвідчення водія, видане ДАІ, посвідчення на право управління великовантажним автомобілем даної марки, посвідчення на право роботи в кар'єрі, посвідчення на кваліфікаційну групу по електробезпеці, дорожній лист.

2.3. При прийомі зміни і під час підготовки автомобіля до виїзду перевірити:

2.3.1. Технічний стан (справність і комплектність автомобіля), звертаючи особливу увагу на:

2.3.1.1. Стан шин (затягання гайок, тиск, наявність в шинах сторонніх предметів).

2.3.1.2. Стан гальмівної системи, справність аварійного і стоянкового гальма.

2.3.1.3. Роботу системи рульового керування.

2.3.1.4. Роботу приладів світлової і звукової сигналізації, правильну установку дзеркал заднього виду.

2.3.1.5. Чистоту і видимість номерних, опізнавальних знаків, габаритних ліхтарів, фар.

2.3.1.6. Відсутність підтікань палива, масла, води.

2.3.1.7. Справність підніжок, площадок та перильних огорож, поручнів і їх чистоту.

2.3.2. Справність автомобіля підтвердити своїм підписом в шляховому листі.

2.3.3. Наявність і справність інструменту, засобів пожежогасіння.

2.3.4. Заправку автомобіля.

2.3.5. Наявність медаптечки і клинів-упорів.

2.4. Перед виїздом з цеху на лінію на контрольно-технічному пункті необхідно одержати підтвердження механіка про технічну справність автомобіля і дозвіл на виїзд.

На несправному або неукомплектованому автомобілі виїзд на лінію не допускається.

2.5. Рух по території цеху виконується по затвердженій схемі. Швидкість руху автомобіля не повинна перевищувати 10 км/год, а при заїзді в корпус і виїзді з нього - 5 км/год. Рух на КТП здійснюється в один ряд з дистанцією не менш 5 м, не допускається рух автомобіля заднім ходом.

2.6. При підйомі в кабіну водій повинен очистити взуття, при підйомі і спуску по сходах обома руками триматися за поручні.

2.7. При зрушенні з місця переконатися у відсутності перешкод і людей по ходу руху і подати сигнал.

2.8. Не допускається використання відкритого вогню для прогрівання вузлів і агрегатів.

2.9 При перевірці рівня рідин в системі охолоджування пробки радіаторів і бачків відкривати тільки при зниженні температури нижче 60°С.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виїзд з цеху і заїзд на територію цеху допускається тільки з дозволу механіка КТП. При цьому водій повинен переконатися у тому, що в кузові відсутні гірнича маса і металобрухт.

3.2. Водій повинен виконувати роботу, вказану в наряді. Відхилення від маршруту і виконання робіт, не передбачених завданням, не допускається.

3.3. Під час руху швидкість вибирається з урахуванням дорожніх умов, видимості, інтенсивності руху.

Максимальні швидкості руху порожнього і навантаженого автомобіля, дистанція між автомобілями при русі встановлюється з урахуванням місцевих умов.

3.4. При вимушених зупинках зупиняти автомобіль необхідно на правій стороні автодороги правіше до узбіччя, з дотриманням інтервалу між транспортними засобами, і до стояп*. не менш як 5 м.

3.5. При роботі на лінії водій зобов'язаний:

3.5.1. Виконувати правила безпеки руху в кар’єрі, рухатися по правій стороні проїжджої частини, не перевищувати встановлену швидкість руху.

3.5.2. Не обганяти автомобілі, що їдуть попереду .

3.5.3. Поступатися дорогою транспорту, що перевозить людей; вибухові матеріали; пожежним машинам і машинам швидкої допомоги; автомобілям, їдучим на підйом з вантажем.

3.5.4. При проїзді мимо пішоходів, що знаходяться на проїжджій частині, або при наближенні до автомобіля, зайнятого перевезенням людей, вжити заходи до зниження швидкості і зупинки.

3.5.5. Перед зупинкою автомобіля подати попереджувальний сигнал.

3.5.6. Виходячи з кабіни автомобіля на проїжджу частину, переконатися у відсутності руху в попутному і зустрічному напрямах.

3.5.7. Перед виходом з кабіни вжити заходи, що виключають мимовільний рух автомобіля.

3.5.8. Під час руху заднім ходом не створювати перешкод для інших учасників руху. Швидкість руху заднім ходом у всіх випадках не повинна перевищувати 5 км/год.

3.5.9. Під час руху на схилі застосовувати динамічне гальмо.

3.5.10. Проїздити під повітряними ЛЕП за умови дотримання відстані між найвищою точкою автомобіля або вантажу і нижнім проводом не менш як 2 м.

3.5.11. Користуватися тільки встановленими для технологічних автомобілів автодорогами, переїздити через залізничні шляхи тільки на обладнаних для цих цілей переїздах.

3.5.12. У темний час доби здійснювати рух тільки з включеними фарами. Дальнє світло фар перемикається на ближнє не менш як 150 м від рухомого назустріч транспортного засобу. При засліпленні водій повинен, не міняючи смугу руху, зупинитися.

3.5.13. Для екстреної зупинки автомобіля у випадках недостатньої ефективності допоміжної гальмівної системи використовувати робочу гальмівну систему. Запасна гальмівна система використовується в аварійних ситуаціях.

3.5.14. При зарядці свердловин в кар’єрі проїздити від найближчої зарядженої свердловини або штабелю ВР не ближче 20 м з швидкістю не більш як 20 км/год.

3.5.15. При виникненні несправності, що впливає на безпеку руху, припинити роботу, зупинити і викликати тягач для буксирування машини в цех. На тягачі під час буксирування повинно бути включено ближнє світло, а на буксируваному автомобілі - габаритні вогні.