МініСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОІ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПІ 1.170-398-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для агломератника


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

200 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерство промислової політики України

Наказ 200 р.
Національний НДІОП200 р.


ЦК профспілки гірників

і металургів .

200 р.
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

для агломератника


ПІ 1.170-398-2005


м. КИїВ


Вступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуванні руд і концентратів (ДНАОП 1..2.90-1.03.77), визначає загальні права і обов'язки дробильників конусних дробарок крупного дроблення, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.

1.2. Агломератник під розписку повинен одержати інструкцію з охорони праці за фахом. Ця інструкція також повинна бути на спеціально виділених місцях.

1.3. Агломератник повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки працівника з «Положення про СУОТ»; правила експлуатації устаткування, що обслуговується; вимоги нарядної системи; Положення про биркову систему; правила пожежної безпеки і правила безпеки в газовому господарстві; план ліквідації аварій по цеху; порядок передачі інформації про аварії і нещасні випадки і порядок надання першої медичної допомоги.

1.4. Агломератник веде технологічний процес; контролює роботу технологічних машин випалення і агломерації, стрічкових конвеєрів, аспіраційних установок; проводить дрібний ремонт устаткування.

1.5. До самостійної роботи допускаються особи, що досягли 18-ти років, мають посвідчення про допуск до експлуатації газоспоживаючих установок і проведення газонебезпечних робіт, посвідчення стропальника, пройшли медогляд, засвоїли правила техніки безпеки і безпечної експлуатації електроустановок промислових підприємств в обсязі ІІ-ої кваліфікаційної групи, пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії цеху.

1.6. Повторний інструктаж з охорони праці агломератник проходить 1 раз на квартал.

1.7. Повторну перевірку знань з охорони праці, електробезпеки, правил безпеки в газовому господарстві і правил безпеки з переміщення вантажів 1 раз на рік, медогляд- 1 раз на рік.

1.8. Пересування по території підприємства, фабрики і на робочому місці дозволяється тільки згідно затверджених маршрутів, звертаючи увагу на застережливі знаки, плакати, звукову і світлову сигналізацію.

1.9. Агломератник виконує тільки доручену за нарядом роботу, підтримує в чистоті своє робоче місце.

1.10. При виявленні порушень, які можуть призвести до несправностей устаткування, аваріям або нещасного випадку агломератник повинен усунути їх, а якщо це неможливо, повідомити безпосереднього керівника.

1.11. При отриманні травми необхідно негайно звернутися в медпункт і повідомити про це особу нагляду.

1.12. Агломератник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння.

1.13.Основними небезпечними та шкідливими виробничими чинниками на робочому місці агломератника є: рухомі машини і механізми, підвищені рівні шуму, вібрації, загазованості, температури і вологості, пилу.

1.14. Агломсратник повинен працювати тільки у встановленому за формою спецодязі та спецвзутті: костюмі бавовняному і суконному утепленому, черевиках шкіряних. Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: каску захисну (носіння обов'язкове), рукавиці брезентові, респіратор, протишумові вкладиші.

1.15. Спецодяг повинен відповідати розміру і зросту агломератника, бути в справному стані, застебнутим.

1.16. Агломератник повинен дотримувати санітарні норми і правила особистої гігієни.

1.17. 0соби, винні в порушенні вимог безпеки, викладених в даній інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи агломератник зобов'язаний прибути на змінно-зустрічні збори (наряд) і одержати завдання на виробництво робіт, розписатися за інструктаж з охорони праці і наряд.

2.2. На підставі бесіди з працівником, що здає зміну, одержати відомості про роботу устаткування, наявність несправностей і заходи, прийняті для їх усунення. Підтвердження прийому-здачі зміни здійснюється розписами здаючого і приймаючого в журналі здачі-прийому змін.

2.3. Під час виявлення недоліків, які агломератник не може усунути сам, він повинен не приступаючи до роботи доповісти про них майстру або начальнику зміни.

2.4. Перед початком роботи необхідно оглянути робоче місце, привести до ладу спецодяг, підготувати інструмент і засоби індивідуального захисту

2.5. Приймаючи зміну, агломератник зобов'язаний перевірити:

2.5.1. Наявність і справність механізмів, інструментів і пристосувань, потрібних для роботи.

2.5.2. Справність світлової і звукової сигналізації, наявність тросів аварійної зупинки конвеєра, заземлень електроустаткування.

2.5.3. Наявність і надійність кріплення огорож рухомих частин.

2.5.4. Стан драбин і поручнів.

2.5.5. Стан вогнетривів, термоізоляції, газових колекторів, системи газових клапанів, роботу аспіраційної системи і зв'язки з оператором пульта керування.

2.5.6. Стан запірної арматури газової системи.

2.5.7. Роботу аспіраційних установок на дільниці і пристрою для гідроприбирання пилу, 2-х клапанних затворів, газоочищення - подачі води і рівень в гідрозатворах.

2.5.8. Стан роликового укладальника і конвеєра просипу з-під нього.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1 При обслуговуванні випалювальних машин агломератник зобов'язаний:

3.1.1 Здійснювати контроль за роботою устаткування, транспортуванням готового продукту, роботою аспіраційних установок.

3.1.2. Постійно знаходитися на робочому місці, відхід допускається тільки з дозволу майстра або начальника зміни.

3.1.3. Стежити за станом огорож частин конвеєра, що обертаються, заземленням електроустаткування і пускової апаратури.

3.1.4 Дотримувати правила биркової системи при виробництві ремонтних робіт на ділянках і механізмах, що обслуговуються.

3.1.5. Не допускати до сигнальних і пускових кнопок сторонніх осіб. Запуск устаткування дозволяється тільки агломератнику.

3.1.6. Під час пуску устаткування після ремонту або тривалої стоянки, агломератник повинен особисто переконатися у відсутності людей поблизу устаткування, а також сторонніх предметів, наявності захисної техніки.

3.1.7 Під час прибирання ділянки користуватися справним інструментом з дотриманням всіх правил безпеки.

3.1.8. Прибирання розсипаного матеріалу з-під головних, хвостових відхилюючих барабанів вручну дозволяється тільки при зупиненому устаткуванні, електросхема якого повинна бути розібрана.

3.1.9. Під час гідрозмиву ділянки не допускати попадання води на електроустаткування і пускову апаратуру, що знаходиться на ділянці, а також освітлювальну арматуру і електрокабельну продукцію.

3.1.10 Пересуватися по ділянці тільки по передбачених для цього проходах перехідних містках, драбинах і майданчиках.

3.1.11 Підсипати на приводний барабан пісок і інші матеріали з метою усунення пробуксовування стрічки не дозволяється.

3.1.12. Усувати всі помічені порушення на робочому місці, а в разі неможливості усунення негайно повідомити майстра.

3.1.13. Виконувати правила прийому газу на пальник під час сушіння вогнетривів установки «грати-трубчата піч-охолоджувач» і випаленні обкотишів, контролювати роботу 2-х клапанних затворів, роботу газоочищення - подачу води і рівень води в гідрозатворах.

3.1.14. Дотримувати порядок запуску грат, трубчастої печі, кільцевого охолоджувача і допоміжного устаткування.

3.1.15 Стежити за герметизацією люків, фланцевих з'єднань газоповітряних колекторів і не допускати підсосу стороннього повітря в газоповітряний колектор і викиду газоповітряної суміші в будівлі.

3.1.16. Стежити за тиском газу в газовій системі, а при падінні тиску нижче як 100 мм водяного ст. вжити заходи щодо негайного відключення газової системи від споживачів газу і доповісти майстру або оператору.

3.1.17. За необхідності користуватися лампою з напругою не більш як 12 В із справною рукояткою, ізоляцією дротів і запобіжною сіткою.

Старший агломератник зобов'язаний:

3.1.18. Досконало знати і виконувати порядок запуску і зупинки технологічного устаткування при дистанційному керуванні з оперпункта.

3.1.19. При дистанційному запуску механізмів і агрегатів, перед запуском необхідно одержати дозвіл на запуск від працівника, який обслуговує дане устаткування. У всіх інших випадках запуск здійснювати за дозволом майстра або старшого майстра зміни.

При обслуговуванні рухомих грат:

3.1.20 Не допускати сторонніх осіб в безпосередню близькість до роликоукладача, стежити за станом огорож механізмів роликоукладача.

3.1.21 При очищенні реверсивного ролика роликоукладача від налипання матеріалу необхідно користуватися спеціальним скребком з довгою ручкою стоячи збоку на майданчику з міцними справними поручнями.

3.1.22 Стежити за щільністю закриття люків газоповітряних колекторів рухомих грат. Не допускати випадків пошкоджень ущільнень грат в цілях попередження викиду газоповітряної суміші в цех.

3.1.23. При зовнішньому огляді колекторів і газоходів стежити за появою ділянок з підвищеною температурою. Поява таких ділянок свідчить про знос внутрішньої футерівки. В разі виявлення неполадок доповісти майстру або старшому майстру зміни для вживання заходів.

3.1.24. Під час роботи рухомих грат знаходитися в безпосередній близькості від них і на перекриттях бункерів просипу не дозволяється,

3.1.25. При очищенні і ремонті внутрішньої частини їлових бункерів колекторів пилоочистних пристроїв необхідна присутність другого працівника. Електричні схеми приводів тягодуттьєвих установок повинні бути розібрані і повинен бути одержаний результат аналізу газу в ємності, що обслуговується, роботи необхідно виконувати за нарядом-допуском.

При обслуговуванні трубчастої печі необхідно: при прийомі зміни перевірити роботу дизельного приводу, наявність солярки в баку.

3.1.26 Під час контролю за процесом випалення в трубчастій печі і завантаженням обкатишів в охолоджувач необхідно застосовувати захисні пристосування.

Не допускати роботу печі з пошкодженими ущільненнями завантажувальної і розвантажувальної зони в цілях попередження викиду газоповітряної суміші в цех.