з проектно-кошторисною документацією.

Проект організації будівництва повинен включати необхідні

техніко-економічні обгрунтування, а також організацію виготовлення,

випробування і поставки блоків до місця установки їх в проектне по-

ложення. Поставка блоків повинна забезпечувати можливість зведення

об'єкта в запроектованій технологічній послідовності та в потрібні

терміни.

1.8 При спорудженні лінійних об'єктів (транспорту, зв'язку,

меліоративних систем, ліній електропередач тощо), а також при

необхідності виконання робіт на значній віддалі від місця постійної

дислокації будівельних організацій доцільно використовувати

мобільні будівельні формування, які оснащені відповідно до профілю

роботи засобами транспорту, пересувними механізованими установками

і пристроями енергетичного забезпечення, а також мобільними

(інвентарними) будівлями для потреб будівництва.

В необхідних випадках, при техніко-економічній доцільності,

допускається застосовувати в таких ситуаціях вахтовий метод

організації будівництва, який передбачає виконання робіт на виїзді

силами підрозділів, що регулярно змінюють одне одного.

1.9 Для виконання робіт, що потребують спеціалізованого облад-

нання і відповідно підготовлених кадрів (штучне хімічне, криогенне

і термічне закріплення слабких грунтів, безтраншейна прокладка

підземних комунікацій, монтаж висотних споруд, зокрема баштового

типу, влаштування хімічних та жаростійких покриттів тощо), слід за-

лучати переважно спеціалізовані будівельні організації, які мають

ліцензії на виконання відповідного виду робіт.

1.10 При будівництві об'єктів на ділянках існуючої міської за-

будови умови виконання робіт повинні бути у встановленому порядку

погоджені з відповідними органами державного нагляду, місцевою

адміністрацією та експлуатаційними організаціями. При цьому обумов-

люються: виділення небезпечних зон, меж та осей підземних споруд і

комунікацій; схеми руху транспорту і пішоходів із забезпеченням бе-

зпечних під'їздів та підходів до діючих підприємств, будівель і

споруд; протипожежні розриви; заходи по попередженню забруднення

території, водного та повітряного басейнів, а також заходи щодо за-

хисту від шуму, вібрації та інших шкідливих та небезпечних впливів;

при необхідності -- відселення жителів з будинків, що прилягають до

будівельного майданчика.

- 5 -

ДБН А.3.1-5-96

1.11 Будівництво об'єктів повинно вестись з дотриманням

будівельних норм, правил і стандартів, а складних і унікальних

об'єктів - з дотриманням, крім того, особливих вказівок та

технічних умов проекту. Застосування міжнародних стандартів повинно

обумовлюватись контрактом.

1.12 При організації будівельного виробництва необхідно керу-

ватись діючими нормативними документами, що регламентують:

- договірні відносини у капітальному будівництві;

- склад, комплектність і правила оформлення проектної, конст-

рукторської та кошторисної документації, а також забезпечен-

ня нею виконавців у відповідності до профілю виконуваних ни-

ми робіт;

- положення про авторський нагляд проектних організацій за

будівництвом підприємств, будівель та споруд;

- умови виконання будівельно-монтажних робіт на об'єкті, поря-

док і правила їх ведення і приймання, облаштування робочих

місць;

- склад робіт і нормативи витрат ресурсів для їх виконання;

- умови поставки устаткування для монтажу;

- тривалість будівництва об'єктів;

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку;

- охорону навколишнього природного середовища;

- ліцензування учасників інвестиційної діяльності;

- сертифікацію будівельної продукції.

1.13 Умови, в яких повинні виконуватись будівельні і, особли-

во, монтажні роботи на об'єктах, повинні бути відображені в

проектній, конструкторській та кошторисній документації, в ПТД по

організації будівництва і виконанню робіт, в контрактах на

будівництво і договорах на виготовлення та поставку конструкцій і

устаткування.

У випадках, коли будівельно-монтажні організації змушені вико-

нувати роботи в умовах, що відрізняються від передбачених норматив-

ними документами, контрактом, ПТД по організації будівництва або

виконання робіт, із застосуванням інших методів і засобів, - замо-

вник, генпідрядчик і виконавець цих робіт повинні спільно вирішити

питання щодо їх підготовки, комплектації ресурсами та виконання, а

також взаєморозрахунків за них.

1.14 При організації будівельного виробництва слід передбачити

випереджаюче будівництво під'їздних шляхів та причалів; об'єктів

складського господарства, житлового та соціально-побутового призна-

чення, розвиток виробничої бази та комунального господарства. При

цьому слід враховувати можливість тимчасового використання з цією

метою (за згодою замовника) запроектованих постійних будівель та

споруд. Ці об'єкти повинні бути готові до експлуатації в обсягах та

в терміни, що необхідні для здійснення кожного етапу будівництва.

1.15 На кожному об'єкті будівництва належить:

- вести загальний журнал робіт за формою, наведеною в додатку

1, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких

встановлюється генпідрядчиком за погодженням із замовником і

субпідрядними організаціями за формами, наведеними в додатку

2, а при наявності авторського нагляду проектних організацій

- також і журнал авторського нагляду - у відповідності до

положення про авторський нагляд проектних організацій за бу-

- 6 -

ДБН А.3.1-5-96

дівництвом підприємств, будівель та споруд;

- складати акти обстеження прихованих робіт, проміжного прий-

няття відповідальних конструкцій, індивідуального та компле-

ксного випробування устаткування, систем, мереж та пристроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену іншими

ДБН, і виконавчу документацію - комплект робочих креслень з

написами, зробленими особами, відповідальними за виконання

будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в

натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погоджен-

ням із замовником та проектною організацією змінам.

1.16 Після завершення окремих етапів робіт (зведення

підземної, надземної частин будівель тощо) слід своєчасно звільняти

майданчик від тимчасових будівель і споруд, як тільки в них відпаде

необхідність, керуючись будгенпланом для відповідних стадій

будівництва. При цьому особливу увагу належить звертати на

своєчасність відключення і розбирання мереж тимчасового водо-, ене-

рго-, газо-та теплопостачання.

1.17 Закінчені будівництвом об'єкти здаються замовнику в

експлуатацію. Здача-прийняття об'єкта проводиться в порядку, вста-

новленому ДБН А.3.1-3-93 "Прийняття в експлуатацію закінчених

будівництвом об'єктів. Основні положення", і оформляється актом,

підписання якого визначає момент передачі об'єкта у власність замо-

вника. Етапи здачі-прийняття, обов'язки сторін при цьому,

необхідність в програмі випробувань, способи розв'язання взаємних

претензій та інше, а також гарантійні строки експлуатації по

об'єкту в цілому і (або) окремих видах робіт слід встановлювати у

контракті на будівництво об'єкта.

2 ПІДГОТОВКА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

2.1 Підготовка будівельного виробництва повинна забезпечувати

можливість цілеспрямованого розгортання і виконання будівельно-мон-

тажних робіт і взаємозв'язаної діяльності всіх учасників

будівництва як на окремих об'єктах, так і в обсязі виробничої прог-

рами будівельно-монтажної організації. Підготовка повинна з

необхідним випередженням передувати кожному етапу безпосереднього

виконання будівельно-монтажних робіт. Ії слід організовувати як ре-

гулярно функціонуючу систему взаємозв'язаних заходів

організаційного, технічного, технологічного і планово-економічного

характеру, яка охоплює такі основні напрями: загальну

організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва

об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку до викона-

ння будівельно-монтажних робіт.

2.2 Загальна організаційно-технічна підготовка повинна викону-

ватися у відповідності з діючим положенням про підрядні контракти в

будівництві України. До цього виду підготовки відносяться:

передконтрактні роботи, в тому числі при оголошенні тендерних

торгів - розробка оціночних аванпроектів по об'єктах, попереднє

формування і оцінка варіантів виробничої програми, визначення вит-

рат на будівництво, а у випадках прямих переговорів -- підготовка і

укладання передконтрактної угоди (протоколу намірів); участь у тен-

дерних торгах за одержання замовлення на будівництво, укладання ко-

нтракту, вибір партнерів по його виконанню, укладання контрактів з

субпідрядчиками, пошук постачальників матеріалів, конструкцій,

виробів і устаткування, укладання з ними договорів на постачання,

- 7 -

ДБН А.3.1-5-96

організація поставок на будову; забезпечення будови проектно-кошто-

рисною документацією, вирішення питань авторського нагляду; визна-

чення необхідності організації пожежної охорони; відведення в

натурі майданчика (траси) для будівництва; вирішення питань

фінансування будівництва і фінансових гарантій; оформлення дозволів

і допусків на виконання робіт; переселення осіб та організацій, ро-

зташованих у будівлях, що підлягають зносу; забезпечення

будівництва під'їзними шляхами, електро-, тепло-і водопостачанням

(у тому числі протипожежним), системою зв'язку, засобами

пожежогасіння, приміщеннями санітарно-побутового та іншого обслуго-

вування будівельників.

Обов'язки по здійсненню функцій загальної підготовки

будівництва учасники інвестиційного процесу розподіляють між собою

самостійно при складанні протоколів намірів і контрактів на

будівництво з урахуванням особливостей створюваного об'єкта, умов

його будівництва, складу охоплюваних контрактом робіт, складу

учасників контракту та інших умов.

2.3 Підготовка до будівництва кожного об'єкта повинна передба-

чати: вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-кошторисної

документації (в тому числі при реконструкції або технічному

переозброєнні існуючого об'єкта - документації по технічному об-

стеженню конструкцій) і детальне ознайомлення з умовами

будівництва; розробку проектів виконання робіт по будівництву

будівель, споруд і їх частин, а також на позамайданчикові та

внутрішньомайданчикові підготовчі роботи; виконання власне робіт

підготовчого періоду (з дотриманням природно-охоронних вимог, вимог

з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки).

До позамайданчикових підготовчих робіт відноситься будівництво

під'їзних шляхів і причалів, ліній електропередач з трансформатор-

ними підстанціями, мереж водопостачання з водозабірними спорудами,

каналізаційних колекторів з очисними спорудами, житлових містечок

для будівельників, об'єктів виробничої бази будівельних

організацій, обладнання перевалочних баз, будівництво пожежних депо

та організація пожежної охорони, а також створення і налагоджування

автоматизованих систем планування та управління, обчислювальних ме-

реж, споруд, пристроїв та ліній зв'язку.

До внутрішньомайданчикових підготовчих робіт відносяться:

здача-прийняття геодезичної розбивочної основи для будівництва і

геодезичні розбивочні роботи для прокладання інженерних мереж і

доріг, зведення будівель і споруд; звільнення будівельного майдан-

чика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення

будівель тощо); планування території; штучне пониження (в

необхідних випадках) рівня грунтових вод; перекладання існуючих і

прокладання нових інженерних мереж, влаштування постійних і тимча-

сових доріг, огородження будівельного майданчика з організацією в

необхідних випадках контрольно-пропускного режиму; розміщення

мобільних (інвентарних) будинків і споруд виробничого, складського,

допоміжного, санітарно-побутового та громадського призначення, вла-

штування складських майданчиків і приміщень для матеріалів,

конструкцій і устаткування; організація функціонування автоматизо-

ваних систем планування і керування, обчислювальних мереж і засобів

зв'язку для керування виконанням робіт, в тому числі оперативно-ди-

спетчерського; забезпечення будівельного майданчика освітленням,

протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації

та зв'язку.

При згоді замовника на використання для потреб будівництва за-

проектованих постійних або існуючих будівель і споруд їх також на-

- 8 -

ДБН А.3.1-5-96

лежить збудувати або пристосувати у підготовчому періоді. При

техніко-економічній доцільності і згоді замовника для цих цілей мо-

жуть будуватись тимчасові неінвентарні будівлі і споруди.

Тимчасові позамайданчикові і внутрішньомайданчикові дороги