ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5-96

Видання офіційне

Державний комітет України

у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України

(докт.техн. наук, проф. В.С.Балицький,

докт. техн. наук, проф. О.В.Долотов,

канд. техн. наук В.І.Садовський,

інженери О.Л.Сокол, М.І.Кравець) за

участю інженера А.І.Бічуча

(НДІМЕХМОНТАЖ Української державної

корпорації Укрмонтажспецбуд").

ВНЕСЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України.

ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням економічного аналізу, зміни

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: форм власності та ринкової інфраструктури

у будівництві Держкоммістобудування України

(В.Ф.Коваленко, С.Г.Гроховський,

М.Ф. Дорошенко).

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від

03.04.96 N 49 і введені в дію 01.09.96 р.

3 введенням в дію Державних будівельних норм України

"Організація будівельного виробництва" (шифр ДБН А.3.1-5-96) в

Україні втрачає силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного

производства".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------

|Управління, організація і технологія. ДБН А.3.1-5-96 |

|Організація будівельного виробництва Замість |

| СНиП 3.01.01-85* |

-------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють загальні вимоги до організації

будівельного виробництва при будівництві, а також розширенні,

реконструкції і технічному переозброєнні (надалі - "будівництво")

об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого

призначення. Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники

будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До

розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2, 4.3, 4.4 тексту;

2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3; 1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5

та підпункт "г" додатку 7.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до да-

них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом

України у справах містобудування і архітектури і затверджених у

встановленому порядку відомчих нормативних документів, що

відбивають специфіку цих видів будівництва.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Організація будівельного виробництва повинна забезпечува-

ти цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних

рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на

будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в

обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських,

економічних та інших інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс

заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпе-

чують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами

підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його

учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну

організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва

об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку

будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі,

необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пу-

сковому комплексі), і розгортання їх з необхідною інтенсивністю,

повинні бути виконані до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо

розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан-

ня робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній

документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою части-

ною документації на будівництво, поряд з проектно-кошторисною

документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект

організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад

і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлю-

ються у контракті на його будівництво в залежності від виду

будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників

будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов

раціонального використання технологічної спеціалізації організацій

і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних

робіт, наданню окремих видів послуг або будівництву певних типів

об'єктів. Слід застосовувати, при необхідності, комбіновані

організаційні форми управління, які грунтуються на раціональному

- 2 -

ДБН А.3.1-5-96

поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують ви-

робничу різноплановість, різницю форм власності учасників

будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування

горизонтальних зв'язків ринкового типу.

Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті усіма

учасниками його будівництва повинно забезпечуватись на основі

координації їх діяльності генеральним підрядчиком, рішення якого з

питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, передбачених контрак-

том, є обов'язковим для усіх учасників, незалежно від їх відомчої

належності, організаційно-економічного устрою і форм управління.

При організації будівельного виробництва повинні забезпечува-

тись:

- раціональні методи організації будівельно-монтажних робіт,

що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а

також відповідають виробничим можливостям і інтересам ви-

конавців (при достатніх для цього обсягах та техніко-еконо-

мічній доцільності - переважно потокові);

- раціональна технологічна послідовність виконання робіт,

техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення;

- комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожно-

му організаційно-технологічному модулі (будівлі, споруді,

вузлі, ділянці, секції, поверсі, ярусі, об'ємно-плануваль-

ному елементі, приміщенні тощо) матеріальними і технічними

ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт у від-

повідності з календарними планами і графіками робіт;

- при техніко-економічній доцільності - зведення будинків,

споруд та їх частин індустріальними методами на основі

комплектної поставки конструкцій, виробів, матеріалів,

устаткування і блоків підвищеної заводської готовності, а

також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному

майданчику перед їх встановленням у проектне положення;

- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види

підготовчих робіт, в найбільш сприятливу пору року (якщо

вимогами замовника не передбачено інше);

- використання сучасних інформаційних технологій, засобів

обчислювальної техніки та обміну інформацією при вирішенні

інформаційних задач будівельного виробництва - його підгото-

вки, розробки ПТД, планування і управління, забезпечення

всіма видами ресурсів, обліку тощо;

- умови праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування

працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;

- суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки

відповідно до Закону України "Про охорону праці", пожежної

безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну без-

пеку" та Правил пожежної безпеки в Україні;

- дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного сере-

довища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існую-

чої міської забудови.

1.2 До початку виконання будівельно-монтажних (в тому числі

підготовчих) робіт на об'екті замовник повинен одержати дозвіл на

виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного

архітектурно-будівельного контролю ДАБК) у порядку, встановленому

ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних

робіт", передати підрядній організації будівельний майданчик і

оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його

повноцінного використання (якщо контрактом не передбачене інше).

- 3 -

ДБН А.3.1-5-96

При реконструкції (технічному переозброєнні) замовник передає також

необхідний фронт робіт на об'єкті.

1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його частини

дозволяється приступати лише після відведення в натурі майданчика

(траси) для його будівництва, влаштування необхідних огороджень

будівельного майданчика (охоронних, захисних або сигнальних) і

створення розбивочної геодезичної основи. До початку зведення

будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару грунту,

складування його в спеціально відведених місцях для подальшого ви-

користання для рекультивації земель, вертикальне планування

будівельного майданчика, роботу по водовідведенню, влаштування

постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг, під'їздів та

інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання то-

що), необхідних на період будівництва та передбачених проектом

організації будівництва і проектами виконання робіт, забезпечення

будови протипожежним водопостачанням, зв'язком та засобами

пожежогасіння.

В тих випадках, коли будівельний майданчик розташований на

території, яка підлягає впливу несприятливих природних і техноген-

них явищ та геологічних процесів (селі, лавини, зсуви, обвали,

заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території і

т.ін.), після створення геодезичної розбивочної основи до початку

виконання внутрішньомайданчикових підготовчих робіт повинні бути

виконані за спеціальними проектами */ першочергові заходи і роботи

по захисту території від вказаних процесів.

Завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує будівництво об'єкта або

його черги, повинно бути підтверджене актом, складеним замовником і

генпідрядчиком за участю субпідрядних організацій, що виконували

роботи підготовчого періоду, профспілкового комітету генпідрядчика

та представників територіальних органів Державного нагляду за охо-

роною праці за формою, наведеною у додатку 12.

1.4 Забороняється розпочинати роботи по зведенню конструкцій

будинку (споруди) або його частини (секції, прогону, ділянки, зах-

ватки тощо) до повного завершення влаштування підземних конструкцій

і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грун-

ту до щільності його у природному стані або заданій проектом (за

винятком підземних конструкцій, зведення яких проектом виконання

робіт передбачено в інші терміни).

1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні ро-

боти по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових ком-

плексах або чергах будівництва, склад і черговість яких встановлює-

ться контрактом.

1.6 Будівництво крупних підприємств, в яких можуть бути

виділені взаємозв'язані між собою технологічні вузли, слід

організовувати переважно вузловим методом, при якому завершення

будівельно-монтажних робіт на окремих вузлах створює таку технічну

готовність їх, яка дозволяє автономно, незалежно від готовності

об'єкта в цілому, проводити налагоджувальні роботи і випробування

агрегатів, механізмів і пристроїв.

---------------------------------------------------

*/ Тут і налалі термін "проект" означає проектно-кошторисну

документацію, розроблену для конкретного об'єкта у відпо-

відності з вимогами ДБН на порядок розробки, погодження

та затвердження проектної документації для будівництва.

- 4 -

ДБН А.3.1-5-96

В цьому випадку календарні терміни будівництва, поставки уста-

ткування і конструкцій, потреба у матеріалах та їх комплектна пос-

тавка на будову, забезпечення трудовими ресурсами і засобами ме-

ханізації повинні розглядатись у розрізі виділених вузлів.

1.7 При техніко-економічній доцільності зведення типових та

таких, що багаторазово повторюються, будівель, споруд і їх частин

(котельні, компресорні та насосні станції, трансформаторні

підстанції, транспортні галереї, вбудовані приміщення виробничих

будівель тощо), а також монтаж технологічних ліній, агрегатів, ус-

тановок і інженерного обладнання може здійснюватися комплектно-бло-

чним методом - з агрегуванням устаткування і конструкцій в блоки на

заводах-постачальниках, збірно-комплектувальних підприємствах або

базах будівельної індустрії.

Організація будівельного виробництва в цьому випадку повинна

охоплювати виготовлення, поставку на будівництво комплектів блоків,

їх укрупнювальне збирання і зведення об'єкта з них у відповідності