ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Н А К А З 22.08.2005 N 140 Про затвердження Зміни N 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" З метою реалізації державної регуляторної політики і напідставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від19 серпня 2005 року N 48 ( vr048667-05 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року ЗмінуN 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва",розроблену Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва(НДІБВ). 2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельногокомплексу (Т.Шарапова) передати до 25 серпня 2005 року сформованусправу нормативного документа до Управління науково-технічноїполітики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович)для реєстрації у встановленому порядку. 3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення(М.Омельяненко) забезпечити розміщення даного наказу на сайті тайого публікацію в Інформаційному бюлетені Комітету. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першогозаступника Голови Комітету А.Беркуту. Т.в.о. першого заступника Голови Комітету Ю.Казмірук Зміна N 1 ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва" 1 РОЗРОБЛЕНО: ОП Науково-дослідний інститут будівельноговиробництва (НДІБВ) Держбуду України 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держбуду України від22.08.2005 р. N 140 ТЕКСТ Пункт 1.1, шостий абзац викласти в новій редакції: "- дотримання правил охорони праці та техніки безпекивідповідно до вимог Закону України "Про охорону праці"( 2694-12 ), пожежної безпеки - відповідно до "Правил пожежноїбезпеки в Україні" - НАПБ А.01.001-204" Пункт 1.2 викласти в новій редакції: "До початку виконання будівельно-монтажних робіт (у томучислі, підготовчих) на об'єкті замовник повинен одержати дозвіл навиконання будівельно-монтажних робіт у органах державногоархітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у порядку, встановленому"Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельнихробіт", затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 р.N 273 ( z0945-00 ) (зареєстрований Міністерством юстиції України25.12.2000 р. за N 945/5166), а також передати підряднійорганізації будівельний майданчик і оформлені у встановленомупорядку документи, необхідні для його повноцінного використання(якщо договором підряду не передбачено інше). При реконструкції(технічному переоснащенні діючих підприємств) замовник передаєтакож необхідний фронт робіт на об'єкті". Пункт 1.3, другий абзац, виноска до слова "проект" - викластив новій редакції: "* Тут і надалі термін "проект" означає проектно-кошториснудокументацію, розроблену для конкретного об'єкта будівництвавідповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Проектування. Склад, порядокрозроблення, погодження та затвердження проектної документації длябудівництва." ( v0008509-04 ) Пункт 1.17, перший абзац викласти в новій редакції: "Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва)здійснюється відповідно до вимог "Порядку прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів", затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1243( 1243-2004-п ), а також "Форм актів з прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів", "Переліку виконавчої та іншоїдокументації, що надається державній приймальній, робочій комісіямпри прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів","Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, безвиконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінченихбудівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщенняпобудовані за кошти фізичних та юридичних осіб", затвердженихнаказом Держбуду України від 27.01.2005 р. N 21 ( z0236-05 ).Приймання-передача об'єкта оформляється актом, підписання якоговизначає момент його передачі у власність замовника. Пункт 2.2, перший абзац, початок абзацу викласти в новійредакції: "Загальна організаційно-технічна підготовка будівельноговиробництва здійснюється відповідно до положень документа "Прозагальні умови укладання та виконання договорів підряду вкапітальному будівництві", затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 1.08.2005 р. N 668 ( 668-2005-п ). До цьоговиду підготовки відносяться: ..." і далі за текстом. Пункт 2.2, другий абзац викласти в новій редакції: "Права та обов'язки замовника, підрядника та інших учасниківінвестиційного процесу щодо підготовки будівельного виробництвавизначаються умовами договорів підряду з урахуванням вимог,визначених у проектно-технологічній документації". Пункт 8.7, перший абзац викласти в новій редакції: "Приховані роботи підлягають огляду, про що складається актза формою, наведеною у додатку 9. Акт огляду прихованих робітповинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видівробіт та конструкцій, на які повинні складатись акти оглядуприхованих робіт, наведено у додатку 10. На вимогу інвестораскладаються також акти огляду прихованих робіт на спеціальні видиробіт та конструкцій, що визначаються відомчими нормами напроектування та виконання робіт". Пункт 9.4 викласти в новій редакції: "Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащеннядіючих підприємств необхідно враховувати результати обстежень,оцінки й паспортизації технічного стану будівель, споруд таінженерних мереж відповідно до Правил обстеження, визначенихвідповідними нормативними актами". По всьому тексту ДБН замінити у відповідних відмінках слова: "контракт на будівництво об'єкта" на "договір підряду набудівництво об'єкта"; "технічне переозброєння підприємств" на"технічне переоснащення діючих підприємств".