Суть методу полягає у визначенні проміжку часу від моменту нанесення декоративної штука­турки на основу до моменту відсутності прилипання скляної палички під час дотику нею до поверхні покриття, що утворилась.

  1. Якість пакування матеріалів та маркування тари з матеріалами, комплектність постачання матеріалів, відповідність маркувальних даних значенням, що вказані в супроводжувальній доку­ментації, визначають при зовнішньому огляді пакувальних одиниць з матеріалами, відібраними для контролю.

  2. Масу пакувальних одиниць з матеріалами визначають зважуванням на вагах згідно з ГОСТ 29329.

  3. Контроль за дотриманням вимог безпеки та охорони навколишнього середовища прово­дять за методиками, затвердженими в установленому порядку центральними органами виконавчої влади у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення згідно з ДСанПіН 2.2.7.029, ДСП 201, СанПиН 4630.

  4. При проведенні випробувань допускається використання інших засобів вимірювань, при­стосувань, приладів, обладнання та інструментів, які забезпечують необхідну точність вимірювання.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ УЛАШТУВАННІ ПІНОПОЛІУРЕТАНОВОЇ МОНОЛІТНОЇ ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

  1. Матеріали, призначені для улаштування напилювальної теплогідроізоляції, транспорту­ють автомобільним та залізничним видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з пра­вилами перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту, а також згідно з вимогами ДБН Г.1-4, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 9980.5, ДСТУ Б В.2.7-126, НАПБ А.01.001 і вимога­ми нормативних документів на ці матеріали.

  2. За погодженням між виробником (постачальником) і виконавцем робіт з улаштування теп­логідроізоляції допускається транспортувати матеріали на відкритих транспортних засобах за умо­ви забезпечення захисту їх від впливу атмосферних факторів.

  3. Умови транспортування і зберігання матеріалів у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища слід забезпечувати згідно з ГОСТ 15150 - ОМ 3.

  4. Розміщення і закріплення пакетів, контейнерів, піддонів з матеріалами на транспортних за­собах повинні виключати падіння або зміщення транспортного пакування при перевезенні.

  5. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт необхідно вживати заходів, які забезпе­чують цілісність тари та збереження якості матеріалів.

  6. Матеріали слід зберігати в запакованому стані окремо за видами, типами та марками в су­хих складських приміщеннях згідно з ДБН Г.1-4, ГОСТ 9980.5, НАПБ А.01.001 та з дотриманням ви­мог безпеки, зазначених у супроводжувальних документах.

  7. Під час зберігання матеріалів слід запобігати контакту їх з речовинами, які можуть призвес­ти до пошкодження тари та псування матеріалів.

  8. Складові компоненти пінополіуретанових композицій та лакофарбові матеріали, що мають у своєму складі органічний розчинник, слід розміщати в складських приміщеннях на відстані не мен­ше 1 м від опалювальних приладів.

У приміщеннях не допускається наявність відкритого полум’я та не дозволяється виконання зварювальних робіт та інших робіт з використанням відкритого вогню.

Температура в приміщеннях впродовж всього терміну зберігання пінополіуретанових компо­нентів повинна бути не нижче плюс 5 °С та не вище плюс ЗО °С.

Складові компоненти пінополіуретанових композицій можуть викликати корозію металевих ємностей, тому під час їх транспортування та зберігання необхідно регулярно проводити огляд ємностей з метою виявлення пошкоджень.

У місцях зберігання матеріалів необхідно забезпечити наявність вільних проходів для постійно­го огляду тари з метою своєчасного виявлення пошкоджень.

  1. На будівельних об’єктах складові компоненти пінополіуретанових композицій та лакофар­бові матеріали, що мають у своєму складі органічний розчинник, слід зберігати у приміщеннях із не­горючих матеріалів, які стоять окремо від виробничих приміщень, житлових, громадських будинків та споруд, а також в спеціально призначених для цієї мети контейнерах згідно з НАПБ А.01.001, ДБН Г.1-4, ДБН А. 3.2-2.

  2. Приміщення, в яких зберігають матеріали, повинні бути обладнані необхідними первин­ними засобами пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001

  3. На робочихмісцяхматеріалислід зберігати у кількості, що не перевищує змінної потреби.

  4. Відносна вологість повітря в приміщеннях, в яких зберігають сухі будівельні суміші та ком­поненти пінополіуретанових композицій, не повинна перевищувати 60 %.

  5. Порожня тара з-під складових компонентів пінополіуретанових композицій, рідких опо­ряджувальних матеріалів на органічних розчинниках повинна зберігатись на спеціально обладна­ному майданчику, віддаленому від місця роботи, будинків та споруд на відстань не менше ніж 18 м.

 1. КОНСТРУЮВАННЯ, УЛАШТУВАННЯ, ЕКСПЛУАТУВАННЯ, РЕМОНТ

  1. До початку конструювання необхідно виконати такі роботи:

 • ознайомитись з кліматичними умовами експлуатації будинку;

 • ознайомитись з проектом будинку та встановити доцільність улаштування напилювальної теплогідроізоляції;

 • оглянути і обстежити будинок з метою визначення стану конструкцій;

 • визначити фізико-технічні показники матеріалу конструкцій будинку.

 1. Конструювання напилювальної теплогідроізоляції повинно включати такі етапи:

- виконання теплотехнічних і фізико-механічних розрахунків з урахуванням умов експлуатації будинку; параметрів будинку; фізико-технічних показників матеріалів конструкцій; вимог будівель­них норм до будинку та його конструкцій; вимог до параметрів мікроклімату в приміщеннях, вибір за- хисних матеріалів, найбільш придатних для певних конструкцій; розробку конструктивних рішень окремих вузлів напилювальної теплогідроізоляції.

Конструювання напилювальної теплогідроізоляції слід виконувати згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-2, ДБН В.1.2-11, ДБН В.2.6-31, ДБН В.2.6-33, а також з урахуванням вимог нормативних документів до будинків різного призначення.

 1. Улаштування напилювальної теплогідроізоляції слід починати після детального обстежен­ня технічного стану будинку за наявності затвердженої проектної документації на виконання робіт.

 2. Згідно з ДБН А.3.1-5 роботи з улаштування напилювальної теплогідроізоляції можуть вико­нувати організації, які мають у своєму штаті кваліфікованих фахівців.

Дані роботи повинні виконуватися за таких умов:

 • температура навколишнього середовища - не нижче плюс 15 °С;

 • температура основи, на яку наносять пінополіуретанову композицію, не нижче плюс 10 °С;

 • відносна вологість повітря - не вище 70 %;

 • швидкість вітру - не більше 5 м/с.

 1. Під час улаштування напилювальної теплогідроізоляції необхідно здійснювати опе­раційний контроль якості виконання робіт згідно з ДБН А.3.1-5.

Результати контролю слід фіксувати в журналі або оформляти у вигляді актів та протоколів.

 1. При прийманні етапів робіт і оцінці якості робіт слід перевіряти:

 • відповідність використовуваних матеріалів і виробів вимогам проектних рішень, інструкцій і вказівок щодо застосування, а також нормативно-технічній документації на матеріали та вироби;

 • відповідність складу і об'єму виконаних робіт проектним рішенням і нормативним вимогам;

 • ступінь відповідності контрольованих фізико-механічних, геометричних і естетичних показ­ників вимогам конструктивних рішень за відповідними видами робіт;

 • своєчасність і правильність ведення журналів виконання робіт;

 • своєчасність і правильність оформлення актів прихованих робіт;

 • усунення недоліків, відмічених у журналах робіт в ході технічного нагляду за виконанням робіт.

 1. Напилювальна теплогідроізоляція придатна до експлуатації в усіх кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.6-31.

Температурний інтервал експлуатації напилювальної теплогідроізоляції з захисним покриттям із полімерних матеріалів складає від мінус ЗО °С до плюс 80 °С .

Температурний інтервал експлуатації напилювальної теплогідроізоляції з захисним покриттям із матеріалів на мінеральній або полімерцементній основі складає від мінус ЗО °С до плюс 90 °С .

 1. На замовлення власника будинку організація-розробник конструктивних рішень з напилю­вальної теплогідроізоляції за участю монтажної організації розробляє вказівки з експлуатації будин­ку, виходячи з виконаних розрахунків та випробувань фрагментів конструкцій під час проектування і улаштування напилювальної теплогідроізоляції.

 2. У процесі експлуатації будівлі з напилювальною теплогідроізоляцією не допускається кріпити будь-які деталі та пристрої безпосередньо до напилювальної теплогідроізоляції за винят­ком випадків, які погоджені розробником конструктивних рішень з напилювальної теплогідроізо­ляції.

 3. Для забезпечення надійності напилювальної теплогідроізоляції та гарантій, які надають­ся виконавцем робіт з улаштування напилювальної теплогідроізоляції, необхідно підтримувати в робочому стані водоприймальні лотки та водостоки будинку.

Під час обстеження контролюють зовнішній вигляд цоколів, зовнішній вигляд покрівельного по­криття з напилювальною теплогідроізоляцією, за якого встановлюють наявність (відсутність) тріщин в захисному покритті, наявність (відсутність) пошкоджень напилювальної теплогідроізоляції (вм'ятин, виривів, відшаровувань захисного покриття від теплоізоляційного шару, суцільність захис­ного покриття тощо).Стан напилювальної теплогідроізоляції фундаментів, підвальних приміщень контролюють за зміною параметрів мікроклімату всередині підвальних приміщень (температури, вологості, наяв­ності конденсату на внутрішніх поверхнях конструкцій підвального приміщення). У разі виявлення значних змін параметрів мікроклімату всередині підвальних приміщень встановлюють та аналізу­ють можливі причини змін. У разі необхідності проводять земляні роботи з метою виявлення стану напилювальної теплогідроізоляції зовні підвальних приміщень та виконують роботи з її відновлення.

 1. Під час експлуатації будівель з напилювальною теплогідроізоляцією проводять технічний огляд зовнішнього вигляду напилювальної теплогідроізоляції, візуально встановлюють наявність (відсутність) тріщин в захисному покритті. Результати технічного огляду фіксують в акті обстеження.

 2. У тому випадку, коли під час обстеження виявлені локальні дефекти напилювальної теп­логідроізоляції, які унеможливлюють її подальшу надійну експлуатацію, їх усувають шляхом віднов­лення ушкоджених ділянок.

Відновлення пошкоджених ділянок виконують із застосуванням пінополіуретанової композиції та захисного матеріалу, які використовувались при улаштуванні напилювальної теплогідроізоляції.

 1. ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ

  1. Виробники (постачальники) гарантують відповідність матеріалів вимогам цього стандарту та даним супроводжувальної документації при дотриманні умов транспортування та зберігання, встановлених у розділі 13.

  2. Гарантійний термін зберігання складових пінополіуретанових композицій складає:

 • компонента А - 3 міс.;

 • компонента В - 6 міс.

з дня їх виготовлення.

Гарантійний термін зберігання інших матеріалів, які використовуються при улаштуванні напи­лювальної теплогідроізоляції , встановлюють згідно з нормативними документами, що регламенту­ють вимоги до цих матеріалів.

Після закінчення гарантійного терміну їх утилізують згідно з ДСанПІН 2.2.7.029.

 1. Організація-розробник конструктивних рішень гарантує відповідність напилювальної теп­логідроізоляції вимогам цього стандарту за таких умов:

 • підбір виконавцем робіт матеріалів, які відповідають вимогам цього стандарту;

 • дотримання правил транспортування і зберігання матеріалів;

 • дотримання виконавцем робіт інструкцій щодо застосування матеріалів;

 • дотримання виконавцем робіт технологічних параметрів улаштування напилювальної теп­логідроізоляції, передбачених проектною та технологічною документацією;

 • дотримання споживачем умов експлуатації напилювальної теплогідроізоляції, встановлених проектною документацією.

 1. Виконавець робіт з улаштування напилювальної теплогідроізоляції гарантує відповідність напилювальної теплогідроізоляції вимогам цього стандарту при якісному виконанні проектною організацією теплотехнічних розрахунків, дотриманні правил транспортування і зберігання ма­теріалів, що використовуються при її улаштуванні, створенні і дотриманні споживачем умов експлу­атування будинку з улаштованою напилювальною теплогідроізоляцією у відповідності з нормативними документами.

 2. Гарантійний термін експлуатації напилювальної теплогідроізоляцїїї складає 5 років з мо­менту її улаштування.

 3. Термін служби напилювальної теплогідроізоляції до капітального ремонту встановлюється у контракті на виконання робіт з улаштування теплогідроізоляції з урахуванням вимог ДБН В.2.6-31.

Код УКНД 91.120.10

Ключові слова: приведений опір теплопередачі, опір паропроникності, термін ефективної експлуатації, енергоефективність, пінополіуретан, захисне покриття

**********
Редактор - А.О. Луковська
Комп’ютерна верстка - І.С.Дмитрук

Формат 60х84’/8- Папір офсетний. Гарнітура "Агіаі".
Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ”.
вул. М. Кривоноса, 2А, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62