9.5.Припливні отвори не рекомендується розміщувати безпосередньо напроти газопальникового пристрою. Якщо котельна обладнується тамбуром, то приплив повітря рекомендується здійснювати через тамбур. У разі відсутності тамбура рекомендується припливні решітки устатковувати внутрішніми або зовнішніми вітровідбійними щитами.

 1. Максимальна швидкість потоку повітря в приміщенні котельного залу приймається не вище 0,3 м/с.
 2. Улаштування виробничих та вентиляційних викидів і приймальних пристроїв вентиляційних систем основного будинку та котельної повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

10. ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ

10.1.Водопровід та каналізація в приміщенні котельної проектуються відповідно до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки».

 1. Установку пожежних кранів у приміщенні котельної при висоті основного будинку до допускається не передбачати.
 2. Для приймання аварійних розливів в приміщенні котельної передбачається улаштування в підлозі не менше двох трапів. Систему аварійного водовідводу рекомендується об'єднувати з внутрішнім водостоком будинку.

11. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ КОТЕЛЬНИХ В ОСОБЛИВИХ ПРИРОДНИХ УМОВАХ БУДІВНИЦТВА

 1. При проектуванні котельних для будівництва в районах з особливими природними умовами слід ураховувати вимоги розділу 18 СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки», розділу 13 СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» та розділу 10 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».
 2. Несуча здатність конструкцій основного будинку і споруди, що має котельні, повинна розраховуватися з урахуванням додаткових навантажень від основного та допоміжного устаткування котельної відповідно до СНиП ІІ-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

Кріплення основного та допоміжного обладнання до несучих і огороджувальних конструкцій приміщень таких котельних повинно здійснюватись також у відповідності з вказаними нормами.

12. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 1. Енергозберігаючі заходи повинні передбачатися по кожному розділу проекту котельної.
 2. При вирішенні питань ефективного використання природного газу повинні ураховуватися вимоги «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України».

При цьому, для найповнішого використання тепла викидних газів, в якості «хвостових» поверхонь нагріву слід застосовувати також теплоутилізатори, використовуючи приховану теплоту пароутворення димових газів.

Теплоутилізаційне обладнання застосовується в заводській комплектації теплогенераторів.

13. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ

13.1. Приймання в експлуатацію котельних здійснюється згідно з вимогами ДБН А.3.1-3-94 «Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення».

13.2.Експлуатація котельних регламентується «Правилами будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С», «Правилами безпеки систем газопостачання України», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами безпечної експлуатації електроустановок», інструкціями підприємств-виготовлювачів обладнання, посадовими та виробничими інструкціями, а також режимними картами, нормативними характеристиками обладнання, вказівками та розпорядженнями адміністрації і т.ін. Експлуатаційні документи повинні відповідати ГОСТ 2.601-95 «Эксплуатационные документы».

Технічне обслуговування та контроль за роботою котельної здійснюється персоналом, навченим та атестованим за спеціально розробленою програмою, затвердженою в установленому порядку.

13.3.Періодичний контроль за роботою котельної, що працює без постійного перебування обслуговуючого персоналу, здійснюється експлуатаційною організацією.

 1. Зовні основного будинку на видному місці повинна бути розміщена вказівка про місцезнаходження чергового персоналу, що обслуговує котельню.
 2. Ремонт обладнання, арматури, приладів контролю та регулювання повинен виконуватися спеціалізованими організаціями, що мають відповідні ліцензії, з використанням їх інвентарних пристроїв та баз.
 3. Потреба котельної в первинних засобах пожежогасіння та знаках пожежної безпеки повинна визначатися на стадії проектування.
 4. Згідно Закону України «Про пожежну безпеку» забезпечення пожежної безпеки в котельних покладається на їх власників та уповноважених осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

ДОДАТОК 1

ПЕРЕЛІКдіючих нормативних документів, посилання на які дані по тексту Рекомендацій

СНиП ІІ-35-76

Котельные установки

СНиП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 2.04.07-86

Тепловые сети

СНиП 2.04.08-87

Газоснабжение

СНиП 2.04.09-84

Пожарная автоматика зданий и сооружений

СНиП 2.09.02-85

Производственные здания

ДБН А.3.1-3-94

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН 360-92

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

СНиП 3.05.02-88

Газоснабжение

Правила безпеки систем газопостачання України

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

ВСН 59-88

Электрооборудование жилых и общественных зданий

РД 34-21.122-87

Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

РД 204 УССР 231-90

Рекомендации по технологии обработки воды комплексонами в закрытых системах теплоснабжения

Р 204 Украины 243-93

Рекомендации по противокоррозионной электролитической обработке воды в системах горячего водоснабжения

Р 204 Украины 001-96

Рекомендации по противокоррозионной обработке воды систем подпитки тепловых сетей с помощью магниевых фильтров

ГОСТ 5542-87

Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 2.601-95

Эксплуатационные документы.

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С.

Правила безпечної експлуатації електроустановок

СНиП ІІ-7-81

Строительство в сейсмических районах

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України

ДОДАТОК 2

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

НАКАЗ

«20» вересня 1994 р.м. Київ№35

Про затвердження доповнення до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію з 1 жовтня 1994 року розроблене інститутом «УкрНДІінжпроект», погоджене Держжитлокомунгоспом, Держнаглядохоронпраці, ГУПО МВС і схвалене науково-технічною Радою Держкоммістобудування (протокол №1 від 9 вересня 1994 року) доповнення до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» для застосування на території України.
 2. Видавництву «Укрархбудінформ» навести в журналі «Будівництво України» інформацію про затвердження доповнення до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» та опублікувати його.

Голова Держкоммістобудування

УкраїниВ.М.Гусаков

ДоповненняСНиП-ІІ-35-76 «Котельные установки»

Затверджено та надано чинності наказом Держкоммістобудування України від 20.09.1994 р. № 35

Чинне від 1994.10.01

Пункт 1.7 СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» доповнити текстом в такій редакції:

Допускається проектування котелень («дахових»), працюючих на природному газі, які розміщуються на плоских дахах та в горищних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд висотою до дев'яти (9) поверхів включно при застосуванні водогрійних котлів з температурою теплоносія не більше 115 °С.

Загальна потужність встановлюваних котлів не повинна перевищувати 3,48 МВт (3 Гкал/год).

Не допускається проектування дахових котелень безпосередньо над приміщеннями громадського призначення з масовим перебуванням людей, над складами горючих матеріалів і приміщеннями з вибухонебезпечними зонами.

Проектування дахових котелень, до переробки даних норм і правил, повинно здійснюватись на території України з урахуванням «Рекомендацій по проектуванню модульних котельних установок в приміщеннях, розташованих у верхніх частинах споруд («дахових» котелень), які використовують як паливо природний газ», розроблених інститутом «УкрНДІінжпроект».

ДополнениеСНиП ІІ-35-76 «Котельные установки»

Утверждено и введено в действие приказом Госкомградостроительства Украины от 20.09.1994р. № 35

Введено в действие с 1994.10.01

Пункт 1.7. СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» дополнить текстом следующего содержания:

Допускается проектирование котельных («крышных»), работающих на природном газе, располагаемых на плоских кровлях и в чердачных помещениях жилых и общественных зданий и сооружений высотой до девяти (9) этажей включительно при применении водогрейных котлов с температурой теплоносителя не более 115 °С.

Общая производительность установленных котлов не должна превышать 3,48 МВт (3 Гкал/ч).

Не допускается расположение крышных котельных непосредственно над помещениями общественного назначения с массовым пребыванием людей, над складами сгораемых материалов и помещениями со взрывоопасными зонами.

Проектирование крышных котельных, до переработки настоящих норм и правил, должно осуществляться на территории Украины с учетом «Рекомендаций по проектированию модульных котельных установок в помещениях, расположенных в верхних частях зданий («крышных» котельных), использующих в качестве топлива природный газ», разработанных институтом «УкрНИИинжпроект».

ДОДАТОК 3

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«14» грудня 1998 р.м. Київ№285

Про затвердження державних нормативних документів

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 1999 року Зміну № 1 СНіП ІІ-35-76 «Котельные установки», розроблену ВАТ «УкрНДІінжпроект» схвалену на засіданні Науково-технічної ради (рішення № 64 від 05.11.98 p.).
 2. Видавництву «Укрархбудінформ» забезпечити видання та розповсюдження зазначеного нормативного документа.

Голова КомітетуВ.М.Гусаков

Додаток до наказу Держбуду України від 14 грудня 1998 р. № 285

Зміна № 1 до СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки». Затверджена наказом Держбуду України від 14 грудня 1998 р. № 285 для застосування на території України. Строк введення в дію встановлений з 01.01.99 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

(викладено мовою оригіналу)

Пункт 1.7 викласти в новій редакції:

«Для жилых зданий допускается проектирование пристроенных котельных, работающих на природном газе.

Допускается проектирование котельных («крышных»), работающих на природном газе, располагаемых на плоских кровлях и в чердачных помещениях производственных, жилых и общественных зданий и сооружений высотой до включительно.

Проектирование указанных выше котельных допускается при применении водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С, не имеющих барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч). Общая теплопроизводительность устанавливаемых котлов не должна превышать 3,75 МВт (3,2 Гкал/ч)».

Пункт 1.8.

Із другого речення першого абзацу виключити слова: «на газообразном топливе или».

Перший абзац доповнити реченням такого змісту:

«Во встроенных котельных допускается предусматривать водогрейные котлы, предназначенные для работы на природном газе, не имеющие барабанов, теплопроизводительностью каждый не более 1,25 МВт (1 Гкал/ч)».

Пункт а) доповнити текстом такого змісту: «при работе котлов на природном газе – 3,75 МВт (3,2 Гкал/ч);».

Пункт 1.10 доповнити текстом такого змісту: «а крышные котельные непосредственно над указанными помещениями, залами ожиданий, групповыми комнатами детских садов и помещениями с взрывоопасными зонами, а также помещениями категорий А и Б по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности».

РОЗРОБЛЕНІ:

Українським проектним та науково-дослідним інститутом по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст та селищ України (УкрНДІінжпроект)

УЗГОДЖЕНІ:

Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці при Мінпраці України, УДПО МВС України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Необхідність розробки зміни виявилася у процесі аналізу СНиП ІІ-35-76 «Котельные установки» та на підставі «Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. 2-е видання, перероблене та доповнене (Посібник до СНиП ІІ-35-76)», які розроблені у розвиток СНиП II-35-76 за дорученням Держбуду України від 02.12.97 р. № 2-569.