Примітка 3. Термін «валідований» використовують, щоб позначити відповідний статус.

Примітка 4. Багаторазову аалідацію можна здійснювати за наявності різних передбачених використовувань

{ISO 8402:1994]

В.34 верифікація {verification)

Перевіряння випробуванням і наданням об’єктивних доказів того, що встановлені вимоги ви­конано.

Приїиітка 1. Під час проектування та розробляння верифікація полягає у виконанні перевіряння результатів певної діяльності для визначення відповідності вимогам, установленим щодо цієї діяльності.

Примітка 2. Термін «верифікований» використовують для позначення відповідного статусу.

[ISO 8402:1994]

ДОДАТОК С
(довідковий)

ІСТОРІЯ РОБОТИ

С.1 Передумови

Індустрія програмного забезпечення вступає в період зрілості, хоча, в той самий час, програм­не забезпечення стає критичним складником багатьох сьогоднішніх продуктів. Цей значущиший аспект програмного забезпечення робить його головним новим чинником у торгівлі. До того ж, із новими глобальними викликами стосовно безпеки та якості важливо досягнути міжнародних угод щодо процедур оцінювання якості програмного забезпечення.

Є, по суті, два підходи, якими варто послуговуватися, щоб забезпечити гарантіями якість про­дукту, перший — це гарантування спроможності процесу, за допомогою якого продукт розробля­ють, а другий — оцінювання якості кінцевого продукту. Обидва способи важливі й обидва потре­бують наявності системи менеджменту якості. Така система ідентифікує зобов’язання керівницт­ва щодо якості і встановлює його політику, а також визначає детальні кроки, які треба зробити;

Для оцінювання якості продукту через застосування певних кількісних способів потрібен набір характеристик якості, які описують продукт і формують основу для оцінювання. Цей стандарт ви­значає такі характеристики якості для програмних продуктів.

С.2 Історія

Стан справ у.технології програмного забезпечення поки що не демонструє наявності добре укорі-неної й широко прийнятої схеми для оцінювання якості програмних продуктів. Починаючи з 1976 ро-ку, група осіб виконала багато роботи для визначення загальної схеми якості програмного за­безпечення. За роки, що минули, засвоєно й розвинено моделі МакКола, Боема, Військової Авіації CLUA й інші. Проте, сьогодні користувачеві або замовнику програмних продуктів важко розуміти чи порівнювати якість програмного забезпечення.

Упродовж тривалого часу єдиним мірилом якості була надійність. Було представлено й за­пропоновано для використовування інші моделі якості. Хоча дослідження були корисними, вони все ж спричинили плутанину серед спільноти через велику кількість запропонованих аспектів якості. Таким чином, назріла потреба в одній стандартній моделі.

Саме через це ISO/IEC JTC1 почав досягати необхідного консенсусу і заохочувати всесвітню стандартизацію.

Перші обговорення було розпочато в 1978 році, а в.1985 почали розробляти ISO/IEC 9126. Мо­делі, запропоновані спочатку, виносили на розгляд властивості програмного забезпечення, які за­лежать від аспектів застосування чи реалізації (або обох) як основу для описування якості програм­ного забезпечення.

Перший крок технічного комітету ISO, спрямований на впорядкування цих властивостей, за­кономірно зазнав цілковитої невдачі через відсутність визначень. Терміни інтерпретували.експерти у різні способи. Усі обговорювані структури мали, таким чином, довільну, природу, позбавлену за­гальної основи.

У результаті було вирішено, що найкращим шансом для створення міжнародного стандарту є обговорення, як особливої умови, набору характеристик, основаних на визначенні якості, яке було згодом використане в ISO 8402. Це визначення прийняте для всіх видів продуктів .і послуг. Воно починається з потреб користувача.

С.З Шість характеристик якості ISO

Вимогами щодо вибирання характеристик, описаних в ISO/IEC 9126, були такі:

  • охопити разом усі аспекти якості програмного забезпечення, джерелом витоку яких є ви­значення якості ISO;

  • описати якість продукту з мінімумом перекриття;

  • бути якнайближче до встановленої термінології;

  • задля збереження ясності й керованості створити набір, не більший за шість-вісім харак­теристик;

  • ідентифікувати простори атрибутів програмних продуктів для подальшого уточнювання.

Робота технічного комітету мала результатом наведений вище набір характеристик.

Проте винятково термінологічний стандарт, який містить визначення характеристик, не зміг би бути достатньо придатним для підтримки користувачам під час оцінювання якості програмного за­безпечення. Таким чином, було долучено опис того, як виконувати оцінювання якості програмно­го продукту.

Оцінювання якості продукту на практиці потребувало характеристик поза межами наданого набору, а також метрик для кожної з характеристик. Поточний стан справ не припускав стандар­тизації в цій сфері. Очікування покращення значною мірою спричинило б затримування публіку­вання ISO/IEC 9126.

Через це технічний комітет випустив версію ISO/IEC 9126 1991 року з ціллю узгодити подальше розроблення.

С.4 Перегляд ISO/IEC 9126

У 1994 році стало очевидним, що інші стандарти, розроблені у сфері оцінювання.якості про­дукту, зумовлюють перегляд ISO/IEC 9126; Перероблена версія стандарту зберігає ті самі 6 харак­теристик якості, але прояснює їх взаємозв'язок з внутрішніми й зовнішніми метриками. Пояснено також взаємозв’язок між характеристиками та якістю під час використовування.

Якість визначено в ISO 8402 в термінах «Сукупності характеристик сутності, пов'язаних з ...». Примітка 4 в цьому визначенні встановлює, що «Термін «якість» не потрібно використовувати як єдиний термін для виявлення ступеня переваги в порівняльному сенсі». У зв’язку з цим в ISO/IEC 14598-1 було визначено терміни-сполуки «внутрішня якість» і «зовнішня якість» для по­силання на аспекти якості, які можна вимірювати. Формулювання визначення характеристик якості було змінено з «Набір атрибутів, пов’язаних з ...» на «Здатність програмного забезпечення до ...», тобто їх може бути інтерпретовано в термінах, які допускають вимірювання як внутрішньої, так і зовнішньої якості.

Уведені підхарактеристики, основані на підхарактеристиках у Довідковому додатку поперед­ньої версії ISO/IEC 9126. «Відповідність» було зроблено підхарактеристикою всіх характеристик, оскільки принципи є загальноприйнятними для всіх характеристик програмного забезпечення.

Модель процесу оцінювання було наведено в iSO/IEC 14598-1. Три нові технічні звіти підго­товлені як частини 2, З і 4 ISO/IEC 9126 і подають приклади метрик зовнішньої якості, внутрішньої якості та якості під час використовування відповідно.БІБЛІОГРАФІЯ

ІЄС 60050-191 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 191: Dependability and quality of service.

IEEE 610.12-1990 Standard Glossary of Software Engineering Terminology.

ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology — Vocabulary— Part 1: Fundamental terms.

ISO/IEC 2382-14:1997 Information technology — Vocabulary — Reliability, maintainability and availability.

ISO/IEC 2382-20:1990 Information technology — Vocabulary — Part 20: Systems development.

ISO 8402:1994 Quality management and quality assurance — Vocabulary.

ISO 9001:1994 Quality systems — Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing.

ISO/IEC TR 9126-2 Software engineering — Product quality — Part 2: External metrics.

ISO/IEC TR 9126-3 Software engineering — Product quality — Part 3: Internal metrics.

ISO/IEC TR 9126-4 Software engineering — Product quality — Part 4: Quality in use metrics.

ISO 9241-10:1996 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) —■

Part 10: Dialogue principles.

ISO 9241-11:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability.

ISO/IEC 12207:1995 Information technology — Software life cycle processes.

ISO 13407:1999 Human-centred design processes for interactive systems.

ISO/IEC 14598-2 Software engineering — Product evaluation — Part 2: Planning and management.

ISO/IEC 14598-3 Software engineering — Product evaluation — Part 3: Process for developers.

ISO/IEC 14598-4:1999 Software engineering — Product evaluation — Part 4: Process for acquirers.

ISO/IEC 14598-5:1998 Information technology — Software product evaluation — Part 5: Process for evaluators.

ISO/IEC 14598-6 Software engineering — Product evaluation — Part 6: Documentation of eva­luation modules.

ISO/IEC TR 15504 (all parts) Information technology — Software Process Assessment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ '

ІЕС 60050-191 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 191. Гарантоспроможність і якість послуги

IEEE 610.12-1990 Стандартний глосарій термінології з програмної інженерії

ISO/IEC 2382-1:1993 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 1. Основні терміни

ISO/IEC 2382-14:1997 Інформаційні технології. Словник термінів. Надійність, супроводжен- ність, готовність

ISO/IEC 2382-20:1990 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 20. Розроблення систем

ISO 8402:1994 Менеджмент якості і Гарантування якості. Словник термінів

ISO 9001:1994 Системи якості. Модель-для гарантування якості під час проектування, роз­роблення, виробництва, встановлення та обслуговування

ISO/IEC TR 9126-2 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2. Зовнішні метрики

ISO/IEC TR 9126-3 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики

ISO/IEC TR 9126-4 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування

ISO 9241-10:1996 Ергономічні вимоги для роботи з відеотерміналами (VDTS) в офісі. Час­тина 10: Принципи діалогу

ISO 9241-11:1997 Ергономічні вимоги для роботи з відеотерміналами (VDTS) в офісі. Час­тина 11: Настанова щодо зручності використання

ISO/IEC 12207:1995 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забез­печення

ISO 13407:1999 Людино-орієнтовні процеси проектування для діалогових систем

ISO/IEC 14598-2 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Частина 2. Планування f керу­вання

ISO/IEC 14598-3 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Частина 3. Процес для розроб­ників

ISO/IEC 14598-4:1999 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Частина 4. Процес для за­мовників

ISO/IEC 14598-5:1998 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів

• ISO/IEC 14598-6 Програмна інженерія. Оцінювання продукту. Частина 6. Документація мо­дулів оцінювання

ISO/IEC TR 15504 (усі частини) Інформаційні технології. Оцінювання процесу програмного забезпечення.

Код УКНД 35.080

Ключові слова: внутрішня якість, зовнішня якість, модель якості, підхарактеристики якості, характеристики якості, якість під час використовування, якість програмного продукту.

Редактор В. Кириленко
Технічний редактор О. Касіч
Коректор В. Мультян
Верстальник Л. Мялківськя

Підписано до друку 28.1.6.2014. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2,79. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
аул. Святошинська, 2, м. Київ-, 03115

Свідоцтво про внесення .идавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 серія ДК Na 1647