Державний Комітет промислової політики України Асоціація "Укрвогнетрив"


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БІГУННИКІВ ЗМІШУВАЛЬНИХ БІГУНІВ

ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Національним НДІОП

Лист№110

від 15.05.2001 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Асоціацією "Укрвогнетрив"

Наказ№31

від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10-181-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БІГУННИКІВ ЗМІШУВАЛЬНИХ БІГУНІВ ВОГНЕТРИВКИХ ПІДПРИЄМСТВ


м.Київ


Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка :

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

в повному розмірі втраченого заробітку;

сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1 Ця примірна Інструкція з охорони праці для бігунників змішувальних бігунів (далі бігунників) розроблена з урахуванням вимог "Правил безпеки у вогнетривкому виробництві" (ДНАОП 1.2.10-1.08-97), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 30 від 19.11.1997 р. і розповсюджується на всі підприємства і організації вогнетривкого виробництва та вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно від форм власності.

Інструкція встановлює загальні правила та порядок безпечного виконання робіт бігунником змішувальних бігунів.

1.2. Бігунник повинен знати і виконувати вимоги і положення "Інструкції з охорони праці для бігунників змішувальних бігунів" у повному обсязі. Працівники під розписку повинні отримати Інструкцію з охорони праці за їх професією. Ця Інструкція також повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.3. Робоче місце бігунника є постійним і розташоване на одній із дільниць приготування робочих сумішей.

1.4. Для виконання робіт щодо приготування сумішей різного складу в залежності від розряду бігунник повинен знати: технологічний процес перемішування шихти; улаштування, принцип дії і правила технічної експлуатації обладнання, яке використовується при змішуванні матеріалів; мастильні матеріали і їх використання.

1.5. Бігунник повинен вміти вести процес перемішування на змішувальних бігунах різних систем і конструкцій; проводити роботи з використанням контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; запуск і регулювання бігунів; змочення маси, заливку зв'язуючих домішок; контролювання тривалості та якості підготовленої продукції; вивантажування маси та чистку бігунів.

1.6. До обов'язків бігунника входить управління та обслуговування вентиляційних та аспіраційних систем; транспортних засобів, які прилягають до змішувального обладнання; виявлення та усунення несправностей; змащення та ремонт обладнання.

1.7 Експлуатація і технічне обслуговування бігунів і примикаючого до них обладнання повинні виконуватися у відповідності до вимог технологічних інструкцій, які розроблені згідно з експлуатаційною документацією розробника і з урахуванням місцевих виробничих умов.

Робота на несправному обладнанні, а також несправним інструментом не дозволяється.

1.8. Бігунник повинен знати склад і властивості компонентів продукції, яка виготовляється; вплив якості шихтових матеріалів на якість маси і виробів; причини браку та способи його запобігання.

1.9. До роботи у якості бігунника допускаються особи чоловічої та жіночої статі віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані здатними для даної роботи. Він повинен пройти спеціальне навчання за професією бути атестованим кваліфікаційною комісією, мати посвідчення бігунника змішувальних бігунів. Він повинен отримати вступний інструктаж з охорони праці, промислової санітарії, пожежної безпеки, інструктаж на робочому місці. Він повинен пройти навчання з питань охорони праці, навчання на I групу з електробезпеки і на право виконання робіт з механізованим інструментом.

1.10. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт.

1.11. Після проведення первинного інструктажа на робочому місці знову прийнятий бігунник, закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим бігунником для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи.

1.12. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого з питань охорони праці). Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.13. Працівник переведений з іншої дільниці цеху, який не має кваліфікації бігунника (свідоцтва) повинен бути навченим згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; робітник, що має кваліфікацію з даної професії, при перерві в роботі більш ніж один рік проходить стажування згідно із встановленим на підприємстві порядком.

1.14. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань - періодично раз на 12 місяців цеховою комісією з записом у журналі реєстрації інструктажів.

Бігунник, який не підтвердив знання безпечного виконання робіт до роботи не допускається, поки не пройде додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.

1.15 Позаплановий інструктаж проводиться згідно встановленому порядку, а цільовий - при виконанні окремих робіт, які не передбачені трудовим договором і при ліквідації аварій або нещасного випадку; при виконанні робіт з оформленням наряд допуска, розпорядження або іншого документа.

1.16. При влаштуванні на роботу бігунник повинен пройти попередній медичний огляд, а той, що працює - періодичний огляд у відповідності з порядком і термінами, які встановлені Мінздравом України.

1.17. Бігунник повинен виконувати вимоги розділів безпеки праці технологічних інструкцій, а також розділів інструкцій з охорони праці при використанні аспіраційних і вентиляційних систем; транспортерів, бункерів, вагонеток; вимоги безпеки при контактуванні із рідким склом. Вони повинні знати і виконувати вимоги: положення про наряд-допуск; інструкції про використання биркової системи; правил пожежної та електробезпеки.

1.18. Бігунник повинен знати план ліквідації аварій у частині, яка відноситься до місця його роботи.

1.19 Він повинен знати перелік робіт підвищеної небезпеки з його професії (газо-, вибухо-, пожежонебезпечні роботи, роботи на висоті, контакт із шкідливими додатками тощо).

1.20. Для виконання робіт підвищеної небезпеки працівник повинен пройти попереднє навчання, цільовий інструктаж і перевірку знань відповідних нормативних актів з охорони праці.

1.21. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватися за нарядом-допуском.

1.22. Бігунник повинен знати перелік механізмів та обладнання, експлуатація і ремонт яких повинен проводитися з використанням биркової системи, за нарядами-допусками, з оформленням ПОР (проект організації робіт).

1.23. Знаходження на робочих місцях сторонніх осіб, роботи яких не пов'язані з вогнетривким виробництвом, не допускається, за винятком випадків, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.

1.24. Працівник повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку цеху, вказівки і розпорядження безпосереднього керівника, якщо останні не суперечать вимогам цієї інструкції і не можуть привести до аварії або нещасного випадку.

1.25. По території заводу і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування. Під час пересування необхідно дотримуватися вимог знаків дорожнього руху, як на територій заводу так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених місцях або по спеціальним переходам.

1.26. Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці виконання змішувальних робіт є: частини (деталі) обладнання, що обертаються та рухаються; електричний струм.

1.27 Основними шкідливими виробничими чинниками є: підвищена запиленість повітря робочої зони, підвищений рівень шуму на робочому місці. Останні можуть викликати професійні захворювання.

1.28 Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормативами і урахуванням вимог колективного договору:

костюмом бавовняним згідно з ГОСТ 27575- 87;

рукавицями комбінованими згідно з ГОСТ 12.4.010-75;

каскою захисною згідно з ГОСТ 12.4.087-80 (за необхідністю);

засобами індивідуального захисту органів слуху згідно з ГОСТ 12.4.051-87;

засобами індивідуального захисту органів дихання згідно з ГОСТ 12.4.034-85.

1.29. Спецодяг повинен відповідати розміру і росту бігунника, вільно облягати тіло, не перешкоджати руху і виконанню робіт, куртка робоча і штани повинні бути застебнуті на усі ґудзики. Волосся повинно бути забране під головний убір.

1.30. Особи без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

1.31 Бігунник повинен дотримуватися правил особистої гігієни: після забруднення мити руки милом, приймати їжу у їдальні, буфеті або в спеціально відведеному місці; після роботи користуватися лазнею, душем; стежити за чистотою і охайністю спецодягу тощо.

1.32. Він повинен утримувати своє робоче місце, інструмент і обладнання в чистоті і порядку.

1.33. Бігунник не повинен розпивати горілчані напої на території підприємства і з'являтися на робочому місці у стані алкогольного чи наркотичного оп'яніння.

1.34. Палити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися ємкості з водою або піском.

1.35. Бігунник повинен знати і вміти надавати першу (долікарняну) допомогу собі і іншим потерпілим.

1.36. Він повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнегасники тощо). При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону, а до її прибуття використати усі засоби щодо ліквідації пожежі власними силами .

1.37. Не допускається завалювання проходів, доступ до протипожежного інвентарю, вогнегасників і гідрантів повинен бути вільним.

1.38. Пожежонебезпечні матеріали необхідно тримати в спеціально відведених для цього місцях.

1.39. Бігунник повинен знати вимоги електробезпеки і вміти використовувати засоби індивідуального захисту від струму.

1.40. Бігунник повинен стежити за станом електрообладнання і пускової апаратури, огородженнями і покриттями електродвигунів, що захищають їх від попадання води.

1.41. Про випадки порушення роботи електрообладнання, обрив проводів електромережі, заземлюючих пристроїв він повинен сповістити безпосереднього керівника, або визвати чергового електрика.

1.42. Особи, винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Бігунник повинен перед початком роботи прибути на змінно-зустрічні збори і одержати завдання на виконання робіт; виконувати необхідно тільки доручену роботу із дотриманням усіх вимог цієї інструкції, не починати роботу, якщо умови її виконання протиречать інструкції з охорони праці.