Державний Комітет промислової політики України Асоціація

"Укрвогнетрив"


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВОГНЕТРИВНИКІВ ВОГНЕТРИВКИХ ШДПРИЄМСТВ


м.Київ


УЗГОДЖЕНО

Національним НДІОП

Лист № 110

від 15.05.2001р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Асоціацією "Укрвогнетрив"

Наказ №31

від 16.11.2001р.

ПІ 1.2.10-180-2001


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ВОГНЕТРИВНИКІВ ВОГНЕТРИВКИХ ШДПРИЄМСТВ


Вступ

1. Закон України "Про охорону праці", введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року, визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливих наслідків їх впливу.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

безплатне лікувально-профілактичне харчування;

оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

скорочення тривалості робочого часу;

додаткову оплачувану відпустку;

пільгову пенсію;

оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7. На власника покладаються зобов'язання відшкодування працівникові шкоди, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків:

в повному розмірі втраченого заробітку;

сплати потерпілому або членам його родини одноразової допомоги.

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природньому середовищу;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.


1. Загальні положення

1.1 Ця примірна Інструкція з охорони праці для вогнетривників вогнетривких підприємств (далі Інструкція) розроблена з урахуванням вимог "Правил безпеки у вогнетривкому виробництві" (ДНАОП 1.2.10-1.08-97), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 30 від 19.11.1997 р. і розповсюджується на всі підприємства і організації вогнетривкого виробництва та вогнетривкі цехи металургійних підприємств незалежно від форм власності.

Інструкція встановлює загальні правила та порядок безпечного виконання робіт вогнетривником.

1.2. Вогнетривник повинен знати і виконувати вимоги і положення "Інструкції з охорони праці для вогнетривника" у повному обсязі. Працівники під розпис повинні отримати інструкцію з охорони праці за їх професією. Ця інструкція також повинна бути на робочому або спеціально відведеному місці.

1.3. Робоче місце вогнетривника не є постійним у зв'язку з необхідністю виконання ремонтних робіт на різних машинах та обладнанні.

1.4. Для виконання вогнетривких робіт різної складності, в залежності від розряду, вогнетривник повинен знати: види та марки фасонних вогнетривких і термоізоляційних виробів, блоків, плит, бетонів; порядок їх прийняття і збереження; вимоги до якості кладки елементів промислових печей; влаштування та правила експлуатації обладнання для приготування сумішей і обробки вогнетривких матеріалів; температуру окремих зон печей.

1.5. Вогнетривник повинен знати вимоги до вогнетривких покрить обладнання, характеристики вогнетривких виробів та мас, що використовуються у вогнетривкому виробництві.

1.6. Вогнетривник повинен уміти виконувати кладку прямих стін із звичайної цегли і плит; виготовлення із вогнетривкої цегли масивів, настилок, подів, насадок; підготовку розчинів ; обтесування цегли; сортування вогнетривів і відбраковку їх; розбирання вогнетривкої кладки;

складування цегли в штабелі і очищення вогнетривів; транспортування вогнетривких матеріалів і виробів.

1.7. До обов'язків вогнетривника входить: обслуговування мішалок для приготування розчинів; електролебідок для підтягання тунельних вагонів; робота на електрокарах; управління роботою транспортерів для відвантаження футеровочного бою у бункери; вміння працювати ручним електро- і пневмоінструментом.

1.8. Експлуатація і технічне обслуговування обладнання повинні виконуватися у відповідності з вимогами технологічних інструкцій, які розроблені згідно з експлуатаційною документацією розробника і з урахуванням місцевих виробничих умов.

Робота на несправному обладнанні, а також несправним інструментом не дозволяється.

1.9. До роботи у якості вогнетривника допускаються особи чоловічої статі віком не менше 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані здатними для даної роботи на вогнетривких підприємствах. Вони повинні пройти спеціальний курс професійного навчання, бути атестованими кваліфікаційною комісією, мати посвідчення на виконання робіт. Вони повинні пройти навчання з питань охорони праці, одержати вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, навчання на I групу з електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії і мати посвідчення на право роботи з електрообладнанням, електро- і пневмоінструментом, вантажопідіймальними механізмами (електротельфером).

1.10. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником-майстром у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу на робочому місці знову прийнятий вогнетривник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим вогнетривником для практичного навчання безпечним прийомам і методам роботи.

1.11. Після закінчення навчання працівник повинен пройти перевірку знань з охорони праці комісією під головуванням начальника цеху або його заступника з участю громадського інспектора з охорони праці (уповноваженого з питань охорони праці). Лише при виявленні достатніх знань технології і безпечних прийомів праці працівник, рішенням комісії, може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.12. Робітник переведений з іншої дільниці цеху, який не має кваліфікації вогнетривника (свідоцтва) повинен бути навченим згідно з затвердженим на підприємстві тематичним планом; робітник, що має кваліфікацію за даною професією при перерві в роботі більш ніж один рік проходить стажування згідно із встановленим на підприємстві порядком.

1.13. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу на квартал, а чергова перевірка знань періодично через 12 місяців цеховою комісією з записом у журналі реєстрації інструктажів. Вогнетривник, який не підтвердив знання безпечного виконання робіт до неї не допускається, поки не пройде додаткового інструктажу і повторної перевірки знань.

1.14. Позаплановий інструктаж проводиться згідно встановленому порядку, а цільовий - при виконанні разових робіт, які не обумовлені трудовим договором і при ліквідації аварій або нещасного випадку; при виконанні робіт з оформленням наряд-допуска, розпорядження або іншого документа.

1.15. При влаштуванні на роботу вогнетривник повинен пройти попередній медичний огляд, а той, що працює - періодичні огляди у відповідності з порядком і термінами, які встановлені Мінздравом України.

1.16 Вогнетривник повинен виконувати вимоги розділів безпеки технологічних інструкцій, а також розділів інструкцій з охорони праці при використанні вантажопідіймальних механізмів; ручних електро- і пневмоінструментів, змішувальноприготувального обладнання; при роботі із рідким склом. Він повиннен знати і виконувати вимоги положення про наряд-допуск; інструкції про використання биркової системи; правил пожежної та електробезпеки в частині, що відноситься до його професії..

1.17 Вогнетривник повинен знати план ліквідації аварій у частині, яка відноситься до місця його роботи.

1.18 Він повинен знати перелік робіт підвищеної небезпеки за його професією (газо-, вибухо-, пожежонебезпечні роботи, роботи на висоті, роботи в зоні підвищеної температури тощо).

1.19. Для виконання робіт підвищеної небезпеки вогнетривник повинен пройти попереднє спеціальне навчання, цільовий інструктаж і перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

1.20. Роботи підвищеної небезпеки повинні виконуватися за нарядом-допуском.

1.21. Вогнетривник повинен знати перелік механізмів та обладнання, що входять до його функціональних обов'язків, експлуатація і ремонт яких повинні проводитися з використанням биркової системи, за нарядами-допусками, з оформленням ПОР.

1.22. Працівник повинен виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку цеху; вказівки і розпорядження безпосереднього керівника, чи іншого керівника цеху, якщо останні не суперечать вимогам цієї інструкції і не можуть привести до аварії або нещасного випадку.

Знаходження на робочих місцях сторонніх осіб, роботи яких не пов'язані з вогнетривким виробництвом, не допускається, за винятком випадків, коли вони супроводжуються керівництвом заводу або цеху.

1.23. По території заводу і цеху працівник повинен прямувати до місця роботи за маршрутом, який вказаний в схемі безпечного пересування з урахуванням знаків безпеки.. Під час пересування необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, як на території заводу так і за його межами. Залізничні колії і автомобільні шляхи необхідно переходити лише у встановлених знаками безпеки місцях або по спеціальним переходам.

1.24. Основними небезпечними виробничими чинниками на дільниці виконання робіт вогнетривником є: переміщення вантажів і елементів футеровок, що розбираються, а також складаються; залишки газових речовин; електричний струм;

1.25. Основними шкідливими виробничими чинниками є: підвищена запиленість повітря робочої зони, підвищений рівень шуму на робочому місці, підвищена температура повітря робочої зони. Останні можуть викликати професійні захворювання або нещасний випадок.

1.26. Працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно з встановленими нормативами і урахуванням вимог колективного договору:

- костюмом суконним згідно з ГОСТ 12.4.045-87;

- черевиками шкіряними згідно з ГОСТ 28507-90;

- каскою захисною згідно з ГОСТ 12.4.087-80 (за необхідністю);

- респіраторами протипиловими згідно з ГОСТ 12.4.028-76;

- засобами індивідуального захисту органів слуху згідно з ГОСТ 12.4.051-87;

- запобіжним поясом згідно з ГОСТ 14.185-80;

- захисними окулярами згідно з ГОСТ 12.4.013-85 Е;

- на дільницях гарячого ремонту додатково капелюхом повстяним згідно з РСТ

Киргизстану № 290-78;

- валянками згідно з ГОСТ 12.4.050-78.

- рукавицями комбінованими згідно з ГОСТ 12.4.010-75;

1.27 Спецодяг повинен відповідати розміру і росту вогнетривника, вільно облягати тіло, не перешкоджувати руху і виконанню робіт, куртка робоча і штани повинні бути застебнуті на усі ґудзики. Волосся повинно бути зібране під головний убір.

Працівники без спецодягу та засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

1.28 Вогнетривник повинен дотримуватися правил особистої гігієни: після забруднення мити руки милом; приймати їжу у їдальні, буфеті або в спеціально відведеному місці; після роботи користуватися лазнею, душем; стежити за чистотою і охайністю спецодягу тощо.

1.29 Він повинен утримувати своє робоче місце, інструмент і обладнання в чистоті і порядку. Знати місце розташування аптечки та вміти користуватися нею.

1.30 Вогнетривник не повинен розпивати горілчані напої на території підприємства і з'являтися на робочому місці у стані алкогольного чи наркотичного оп'яніння.

1.31 Палити дозволяється у спеціально відведених для цього місцях, де повинні знаходитися ємкості з водою або піском.

1.32 При виявленні порушення технології виконання вогнетривких робіт або правил безпеки, що можуть привести до аварій або нещасного випадку, вогнетривник повинен вжити заходів щодо ліквідації їх, а при неможливості усунення порушень треба сповістити про них майстра або начальника зміни.

1.33 Він повинен вміти використовувати засоби пожежогасіння (пісок, вогнетривку масу, покривала, вогнегасники тощо). При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону, а до її прибуття використати всі засоби щодо ліквідації пожежі власними силами .

При загорянні пальнемастильних речовин додатково можуть бути використані термостійкі покривала.