3)отримані при вишукуваннях матеріали повинні забезпечувати:

 • оцінку доцільності збереження слабких ґрунтів як основи споруди або необхідності їхвидалення, заміни або прорізання фундаментами;
 • вибір способу інженерної підготовки території та благоустрою прилеглої території;
 • вибір основи і типу фундаментів, що забезпечать експлуатаційну надійність зводжува-них споруд, із урахуванням очікуваних змін інженерно-геологічних умов на території,що забудовується;

С. 18 ДБН А.2.1-1:2008

4)при проведенні вишукувань на ділянках поширення заторфованих ґрунтів встановлю-ють і додатково наводять у звіті (див. дод. Н):

 • тип торфу (низинний, верхівковий);
 • різновиди заторфованих ґрунтів, їх склад і властивості;
 • джерела обводнювання покладу (атмосферні, ґрунтові, поверхневі або води змішаноготипу), місце розташування виходу джерел, наявність озер і сплавин;
 • загальну тенденцію розвитку болота (його деградацію або прогресуюче заболочуванняприлеглої території);
 • для торфів і заторфованих ґрунтів - вологість, щільність у водонасиченому стані, вмісторганічних речовин, ступінь розкладання, зольність, ботанічний склад (за спеціальнимзавданням);
 • для мулу і сапропелів - гранулометричний склад, вміст органічних речовин, карбо-натів, склад і зміст водорозчинних солей (для осадів солоно-водних водойм);
 • показники консолідації й повзучості (за спеціальним завданням);

5)при вишукуваннях у районах поширення слабких ґрунтів необхідно додатково до по-казників, зазначених вище, встановлювати та наводити у звіті:

 • нормативні та розрахункові значення показників міцнісних і деформаційних власти-востей слабких ґрунтів з урахуванням їх можливого ущільнення або осушення в процесі будівництва та експлуатації;
 • зміни міцнісних властивостей при ущільненні й повзучості, а також під впливоммеліоративних заходів, що намічаються, із підвищення несучої здатності ґрунтів таінженерної підготовки території;

3.2.6.6.4 під час вишукувань у районах поширення засолених ґрунтів:

1) встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):

 • умови залягання засолених ґрунтів - потужність, літологічний склад, поширення вплані та за глибиною;
 • якісний склад і кількісний вміст водорозчинних солей у ґрунтах;
 • генезис, взаємозв'язок ступеня та характеру засоленості з літологічним складом і умо-вами залягання ґрунтів;
 • форму, розмір і характер розподілу солей у ґрунтах;
 • ступінь кристалізації й дисперсності солей;
 • структурні особливості ґрунтів, пов'язані з наявністю солей;
 • наявність виражених проявів процесу вилуговування і механічної суфозії засоленихґрунтів у рельєфі, їх форми і розміри;
 • наявність ділянок сучасного засолення ґрунтів у результаті господарської діяльностілюдини, вплив господарської діяльності на розвиток процесів засолення та розсоленняґрунтів;
 • фізичні» міцнісні й деформаційні властивості ґрунтів природної вологості та при водо-насиченні, значення відносного суфозійного стиску і початкового тиску суфозійногостискування, зміни фізико-механічних і хімічних властивостей ґрунтів у процесі засо-лення або вилуговування солей;
 • гідрохімічні умови (мінералізація та хімічний склад підземних вод, їх розчинювальназдатність відносно засолених ґрунтів, характер можливого переміщення води в ґрун-тах, зміни хімічного складу підземних вод у процесі засолення або розсолення ґрунтів);
 • склад і характеристику поверхневих вод, що впливають на засоленість ґрунтів;

ДБН А.2.1-1-2008 С. 19

 1. проходку гірничих виробок потрібно здійснювати в місцях максимального вмісту со-лей і у місцях прояву несприятливих процесів і явищ, пов'язаних із засоленням ґрунтів абовилуговуванням із них солей. За нерівномірної засоленості під кожною проектованоюбудівлею і спорудою відбирають зразки ґрунту не менше ніж із двох виробок для будівель іспоруд І й II рівнів відповідальності, з однієї - для III рівня відповідальності;
 2. зразки, призначені для хімічного аналізу за відносно рівномірного розподілу солей уґрунті, відбирають у вигляді суцільної борознової проби масою 1... 1,5 кг із інтервалом випро-бування 0,5... 1 м. Проби відбирають на всю глибину пройденої виробки і по розрізу встанов-люють верхню та нижню межі засоленості. У ґрунтах, які містять солі у вигляді лінз,прошарків, окремих скупчень тощо, відбір здійснюють із кожної характерної ділянки товщі.При цьому роблять опис сольових включень (їх кількість на одиницю площі або об'єму, фор-му, розмір тощо). Описуючи шурфи та інші відкриті виробки, виконують зарисовку стінок ізвиділенням сольових прошарків і включень;
 3. при прогнозі зміни властивостей ґрунтів, що містять легкорозчинні солі та перебува-ють у природних умовах у необводненому стані, необхідно враховувати практично повнийвинос зазначених солей при обводнюванні основи проектованих будинків і споруд.

При вишукуваннях у районах поширення загіпсованих ґрунтів оцінку й прогноз можливості та інтенсивності розчинення і виносу солей виконують із урахуванням агресивності підземних та інфільтраційних вод відносно цих ґрунтів.

Урахування зміни властивостей ґрунтів, що містять важкорозчинні солі, виконують лише за наявності в підземних водах агресивної вуглекислоти або при інфільтрації в ґрунт розчинів, що мають розчинювальну здатність відносно карбонатних солей.

За спеціальним завданням у пилуватих і глинистих ґрунтах визначають ємність поглинання і склад обмінних катіонів, а у водонасичених засолених ґрунтах - склад порових вод;

 1. визначення відносного суфозійного стиску ґрунтів для споруд І й II рівнів відповідаль-ності виконують із урахуванням розчинювальності солей;
 2. у районах поширення засолених ґрунтів, за відповідного обґрунтування в програмі ви-конання робіт, проводять стаціонарні спостереження за:
 • процесами засолення і розсолення, формами їх прояву;
 • характером і величиною суфозійно-просадних деформацій;
 • режимом підземних вод;
 • інтенсивністю процесу механічної суфозії.

3.2.6.6.5 під час вишукувань у районах поширення елювіальних ґрунтів (елювію):

1) встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):

 • структуру та вік кори вивітрювання, тектонічні порушення;
 • зони в профілі кори вивітрювання;
 • літологічний і петрографічний склад, структуру, текстуру, тріщинуватість ґрунтів корививітрювання;
 • склад, властивості виділених інженерно-геологічних елементів покривних, елювіаль-них і материнських порід;
 • схильність вивітрілих ґрунтів до деформації морозного здимання, суфозійного вилуго-вування, набухання й просадності;
 • склад материнської гірської породи, елементи падіння та простягання (азимут простя-гання, азимут і кут падіння), наявність прошарків, карманів і гнізд;
 • морфометричні особливості, склад і кількість уламкових включень;

С. 20 ДБН А.2.1-1:2008

-виділення інженерно-геологічних елементів за ступенем вивітрілості та властивостямиелювіальних ґрунтів;

- склад, вологість і щільність елювіальних ґрунтів;

-показники просадності, набухання (при обґрунтуванні у програмі виконання робіт);

 1. у найменуваннях великоуламкових, пилуватих і глинистих ґрунтів при вмісті великоу-ламкової фракції більше 30 відсотків додатково наводять ступінь вивітрілості великоуламко-вої фракції відповідно до ДСТУ Б В.2.1-2;
 2. для встановлення інженерно-геологічного розрізу, умов залягання й відбору монолітівелювіальних ґрунтів у дисперсній та уламковій зонах вивітрювання частину виробок прохо-дять шурфами (дудками);
 3. на ділянках будинків і споруд І й II рівнів відповідальності деформаційні та міцнісні-властивості елювіальних ґрунтів дисперсної й уламкової зон вивітрювання визначають по-льовими методами (випробування штампом, пресіометрами, на зріз ціликів ґрунту).

3.2.6.6.6 під час вишукувань на ділянках поширення техногенних ґрунтів:

Г) встановлюють і додатково відображають у звіті (див. дод. Н):

 • поширення, умови залягання, будову, склад і властивості техногенних ґрунтів;
 • змінюваність характеристик фізико-механічних властивостей техногенних ґрунтів упросторі, а за необхідності - у часі, при зміні температурно-вологісного режиму;
 • наявний досвід будівництва на техногенних ґрунтах;
 • ступінь завершеності консолідації й зміни властивостей техногенних ґрунтів у часі.

З цією метою в поєднанні з іншими видами робіт проводять стаціонарні спостереження (на спеціально обладнаних дослідних ділянках), які включають визначення фізико-механічних властивостей техногенних ґрунтів і, у тому числі, вимірювання порового тиску (за спеціальним завданням);

2)у випадку передбачуваного використання техногенних ґрунтів як основи фундаментівтехнічне завдання на вишукування повинне містити:

 • наявні відомості про спосіб і час формування техногенних ґрунтів;
 • дані про виконання робіт і технологію утворення планомірно намитих або відсипанихґрунтів (споруд) і накопичувачів промислових відходів;
 • результати геотехнічного контролю;
 • відомості про склад та інші особливості ґрунтів у зв'язку з технологічними особливос-тями виробництва - джерела їхнього накопичення;
 1. глибину виробок призначають більше повної потужності техногенних ґрунтів. Заглиб-лення виробок у підстильні ґрунти природного походження встановлюється залежно від ве-личини стискуваної товщі основи. У випадку, якщо підстильні ґрунти відносяться дослабких, проходку ведуть із заглибленням виробок у більш міцні підстильні шари;
 2. однорідність будови та змінюваність властивостей техногенних ґрунтів встановлюютьздебільшого зондуванням і геофізичними роботами в поєднанні з іншими інженерно-гео-логічними роботами;

5)при визначенні нормативних і розрахункових значень властивостей техногеннихґрунтів враховують їх зміни в часі з урахуванням періодів формування ґрунтів, часу прове-дення вишукувань, зведення будівель (споруд) і встановлюють ці значення, здебільшого, по-льовими методами.

ДБН А.2.1-1-2008 С.21

3.2.7 Гідрогеологічні вишукування виконують у комплексі інженерно-геологічних вишукувань або окремо з метою одержання відомостей про інженерно-гідрогеологічні умови території і даних для проектів будівництва або проектів захисту будівель, споруд і територій від небезпечних процесів.

3.2.7.1Види й обсяги інженерно-гідрогеологічних робіт визначаються цільовим призна-ченням вишукувань і ступенем гідрогеологічної вивченості території. Ступінь вивченості те-риторії оцінюють із урахуванням вивченості басейну стоку (природного або виділеного вмежах урбанізованої території) і складових балансу ґрунтових вод (а за необхідності - іншихводоносних горизонтів у зоні активної взаємодії), фільтраційних характеристик ґрунтів, при-родних і техногенних процесів.

3.2.7.2Під час територіальних інженерно-гідрогеологічних вишукувань, а також длябудівництва об'єктів підвищеного рівня відповідальності або групи будівель закладання ме-режі гідрогеологічних свердловин спостереження виконують у період виконання передпроек-тних робіт для подальшого використання при розробленні проекту.

3.2.7.3Джерела і методи (див. дод. П) одержання інженерно-гідрогеологічної інформації:

 • літературні і фондові - результати наукових досліджень, стаціонарних спостережень,балансових розрахунків, вишукувань минулих років;
 • моніторингові - дані багаторічних або сезонних спостережень у процесі проведення ви-шукувальних робіт;
 • польові дослідні роботи - дані кущових та одиничних відкачок і наливів;
 • лабораторні роботи;
 • геофізичні роботи;
 • аналітичні і камеральні - результати моделювання і оброблення наявної інформації таодержання вихідних даних для гідротехнічних розрахунків, пошукових і нормативнихпрогнозів.

3.2.7.4Для одержання достовірних даних і використання їх при розробленні проектівосновний обсяг гідрогеологічних вишукувань виконують на стадії, що передує робочомупроектуванню та з урахуванням природних гідрогеологічних меж.

На стадіях П, РП, Р інженерно-гідрогеологічні вишукування виконують з метою:

 • розроблення нормативних прогнозів;
 • розроблення проектів захисту;
 • оцінки впливів на підземну гідросферу;
 • оцінки ефективності раніше виконаних заходів.
 1. Інженерно-гідрогеологічні вишукування виконують на основі комплексної абоспеціальної програми робіт, розроблюваної з урахуванням технічного завдання, гідроген-логічної вивченості території та складності інженерно-гідрогеологічних умов (див. дод. Р).
 2. Технічне завдання на інженерно-гідрогеологічні вишукування має містити:
 • цілі виконання інженерно-гідрогеологічних вишукувань;
 • відомості про раніше виконані інженерно-гідрогеологічні вишукування;
 • відомості про водообіг, впливи на підземну гідросферу, режим підземних вод;
 • характеристики функціонуючих гідротехнічних споруд;
 • схему водонесучих комунікацій і топографічний план території в межах природнихкордонів живлення й розвантаження водоносних горизонтів;
 • технічні вимоги до результатів вишукувань.

С. 22 ДБН А.2.1-1:2008

3.2.7.7У програмі виконання інженерно-гідрогеологічних робіт (або у розділі комплекс-ної програми) передбачають:

 • збір і аналіз літературних і фондових матеріалів та оцінку можливості їх використання;
 • попередню оцінку складності інженерно-гідрогеологічних умов;
 • обґрунтування планового положення гідрогеологічних меж території, що підлягає вив-ченню;
 • обсяги польових і лабораторних робіт із зазначенням методів їх виконання;
 • методи виконання камеральних робіт і методи відображення отриманої інформації(таблиці, графіки, карти, схеми тощо);
 • додаткові вимоги до змісту звіту (якщо це необхідно).