ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Основні положення

ДБН В.2.6-160:2010

Видання офіційне

Київ

Мінрегіонбуд України

2010

 

Взято на Dwg.ru та відредаговано спеціально для dbn.at.uaПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ:

ДП НДІБК: А. Бамбура, д-р техн. наук (науковий керівник); Ю. Аметов, канд. техн. наук; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук, В. Тарасюк, канд. техн. наук; Л. Вознесенський, канд. техн. наук; О. Гурківський, канд. техн. наук; інженери Т. Мірошник; О. Повстянко; К. Голодное

Полтавський НТУ ім. Ю. Кондратюка: В. Пашинський, д-р техн. наук; Л. Стороженко, д-р техн. наук; О. Семко, д-р техн. Наук

ЗА УЧАСТЮ:

Криворізький ТУ: В. Сидоренко, д-р техн. наук; В. Єфименко, д-р техн. наук; С. Жуков, канд. техн. наук Національний університет "Львівська політехніка": Б. Гнідець, д-р техн. наук; Ф. Клименко, д-р техн. наук; Б. Демчина, д-р техн. наук; В. Кваша, д-р техн. наук

Українська державна академія залізничного транспорту: Е. Чихладзе, д-р техн. Наук

КНУБА: А. Барашиков, д-р техн. наук

ВАТ "КиївЗНДІЕП": В. Сергієнко, д-р економ, наук; Г. Поляков, канд. техн. наук

ДП "Донецький ПромбудНДІпроект: Ю. Чернишев, канд. техн. наук; А. Богданов, канд. техн. наук;

М. Карповський, канд. техн. наук; Г. Червонобаба, канд. техн. наук

ХДТУБА: А. Шагін, д-р техн. наук; С. Фомін, д-р техн. наук

Проектний інститут "Київський Промбудпроект": С. Ярощук, канд. техн. наук; Е. Воловик, інженер

TOB "Укрінсталькон" ім. В.М. Шимановського: О. Шимановський, д-р техн. наук; М. Микітаренко, канд. техн. наук

ПДАБА: М. Савицький, д-р техн. наук

ОДАБА: В. Дорофеєв, д-р техн. наук; О. Яременко, д-р техн. наук; В. Стоянов, д-р техн. наук; В. Карпюк, канд. техн. наук

НП TOB "Скад Софт": А. Перельмутер, д-р техн. наук

Вінницький НТУ: О. Сіянов, канд. техн. наук; О. Войцехівський, канд. техн. наук

2 ПОГОДЖЕНО:

Держпожбезпеки МНС України, лист від 18.01.2010 р. № 36/4/104

Держгірпромнагляд, лист від 01.12.2009 р. № 01/02-10-13/8287

3 ВНЕСЕНО:

Управління технічного регулювання в будівництві

4 ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Мінрегіонбуду України від 15.11.2010 р. № 447 та від 30.12.2010 р. № 571, чинні з 01.09.2011 р.

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

 

© Мінрегіонбуд України, 2011

 

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Основні положення

Конструкции зданий и сооружений

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Основные положения

Buildings and constructions structures

COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES

General rules

Чинні від 2011-09-01

ВСТУП

Ці Норми встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати сталезалізобетонні конструкції будівель та споруд, а також основні правила щодо їх проектування.

При розробленні цих Норм враховані основні положення (принципи) EN 1994-1-1:2004. Євро-код 4: Проектування комбінованих сталебетонних конструкцій. Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на сталезалізобетонні конструкції, які використовують у промисловому та цивільному будівництві з будь-якими видами навантажень та впливів та які виготовляють із важкого конструкційного бетону і бетону на легких заповнювачах з усіх видів арматури і конструкційної або холодноформованої профільної сталі.

1.2 Ці Норми містять основні положення із забезпечення міцності, придатності до експлуатації, надійності та здатності сталезалізобетонних конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку служби.

1.3 Сталезалізобетонні конструкції повинні задовольняти вимоги щодо забезпечення механічної міцності, стійкості та пожежної безпеки, визначені у "Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764.

1.4 Положення цих Норм не поширюються на проектування сталезалізобетонних конструкцій,, атомних станцій, мостів, гідротехнічних споруд, резервуарів під тиском.

1.5 У цих Нормах наведені основні вимоги з проектування сталезалізобетонних конструкцій, вимоги до матеріалів, розрахунку, конструювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Список нормативних документів, на які є посилання у цих будівельних нормах, наведено у додатку А.

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1 сталезалізобетонна конструкція

Комбінований елемент із бетону (залізобетону) і конструкційної або холодноформованої профільної сталі, об'єднаних за допомогою з'єднань, що працюють на зсув і виключають можливість поздовжнього ковзання між бетоном і сталлю та відшарування компонентів між собою

3.2  з'єднання, що працюють на зсув

З'єднання між компонентами бетону (залізобетону) і сталевого прокату сталезалізобетонного елемента, які мають належну міцність і жорсткість, що дає можливість розглядати компоненти як частини одного елемента

3.3 спільний характер роботи

Характер роботи, що має місце після набуття зсувним з'єднанням працездатності внаслідок твердіння бетону

3.4 сталезалізобетонна балка

Комбінований елемент, що переважно зазнає дії згинання

3.5 сталезалізобетонна колона

Комбінований елемент, що переважно зазнає дії стискання або стискання і згинання

3.6 сталезалізобетонна плита

Плита, у якій застосовуються профільовані сталеві листи, спочатку як постійна опалубка з наступним зчепленням із затверділим бетоном та роботою у якості розтягнутої арматури у завершеному перекритті

3.7 комбінований каркас

Рамна конструкція, у якій окремі або всі елементи є комбінованими, а більшість інших - сталеві або залізобетонні конструктивні елементи

3.8 комбіноване з'єднання

З'єднання між комбінованим елементом та іншим композитом, сталевим або сталезалізобетонним елементом, у якому арматура враховується при розрахунку міцності та жорсткості з'єднання

3.9 розкріплена конструкція або елемент

Конструкція або елемент, у яких вага бетонних елементів прикладена до сталевих елементів, які підпираються у прольоті, або підкріплені незалежно до набуття бетоном проектної міцності

3.10 нерозкріплена конструкція або елемент

Конструкція або елемент, у яких вага бетону елементів прикладена до сталевих елементів, що не підпираються у прольоті

3.11 попереднє напруження

Процес прикладання напружень стиску до бетонної частини сталезалізобетонного елемента, які створюються арматурою (канатами або пучками) або контрольованим прикладанням деформацій

3.12 арматура

Лінійно протяжний сталевий елемент у конструкції з бетону, призначений для сприйняття розтягувальних або стискальних зусиль. У будівлях і спорудах використовують арматуру у вигляді стрижнів, дроту та/або канатів

3.13 коефіцієнт надійності для матеріалу

Коефіцієнт, який враховує можливі відхилення характеристик міцності матеріалів від характеристичних значень

3.14 модель розрахункова

Ідеалізація конструктивної системи, яку використовують із метою аналізу роботи конструкції або її елемента

3.15  надійність конструкції

Властивість конструкції виконувати задані функції, зберігаючи у часі значення встановлених експлуатаційних показників у зазначених межах, що відповідають встановленим режимам і умовам використання, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання та транспортування

3.16  впливи:

-  зусилля, які прикладені безпосередньо до конструкції та викликають в елементах напруження або переміщення;

-  деформації елементів конструкцій, спричинені переміщенням в'язей, осіданням основ, власними деформаціями (наприклад, усадкою, повзучістю, нерівномірним нагріванням тощо), що викликає реактивні зусилля або напруження

3.17  ситуація розрахункова

Сукупність фізичних умов для визначеного періоду часу, протягом якого необхідно розрахункове підтвердження того, що граничний стан не буде порушений

3.18  сполучення навантажень

Методика визначення кількості навантажень або зусиль з урахуванням їх загального ефекту дії для призначеного розрахункового об'єкта

3.19  стан граничний

Стан, за досягнення якого конструктивна система або її елемент перестає задовольняти поставлені вимоги

3.20  геометричні характеристики перерізів

Перерізи, визначені на основі дійсних (реальних) розмірів у стадії, що розглядається

3.21  зведені перерізи

Перерізи, отримані додаванням до площі бетону площі сталі, помноженої на коефіцієнт а, який є відношенням модуля пружності сталі до модуля пружності бетону.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Нормах застосовуються наступні познаки

Латинські великі букви

Аа        Площа поперечного перерізу конструкційного сталевого профілю

Ас        Площа поперечного перерізу бетону

Ab       Площа поперечного перерізу нижньої поперечної арматури у бетонній полиці

Аbh       Площа поперечного перерізу нижньої поперечної арматури у вутах бетонної полиці

Ар       Площа поперечного перерізу профільованого сталевого настилу

Аре       Приведена площа поперечного перерізу профільованого сталевого настилу

Аs        Площа поперечного перерізу арматури

Аsf       Площа поперечного перерізу поперечної арматури

Еа        Модуль пружності конструкційної сталі

Ес        Модуль пружності бетону

Ест      Січний модуль пружності бетону

Es        Розрахункове значення модуля пружності арматурної сталі

L         Довжина, прольот, фактичний прольот

Le        Еквівалентний прольот

Lр        Відстань від центра прикладання зосередженого навантаження до найближчої опори

М        Згинальний момент

Ма       Розрахунковий згинальний момент від внутрішніх зусиль у перерізі конструкційного сталевого профілю

Мс       Розрахунковий згинальний момент від внутрішніх зусиль у перерізі бетонної полиці

Мb,Rd   Розрахункове значення несучої здатності комбінованої балки за втратою стійкості від згинального моменту

Мсr      Пружний критичний момент втрати стійкості при поздовжньому згині з крученням комбінованої балки

MEd      Розрахунковий згинальний момент

MEd,і     Розрахунковий згинальний момент, прикладений до комбінованого вузла i

MEd,max,f       Максимальний згинальний момент або внутрішнє зусилля, спричинене навантаженням втоми

MEd,min,f       Мінімальний згинальний момент, спричинений навантаженням втоми

Мel.Rd         Розрахункове значення несучої здатності комбінованого перерізу за пружним моментом

MRd     Розрахункова несуча здатність комбінованого перерізу або вузла за моментом

MRk     Характеристична несуча здатність комбінованого перерізу або вузла за моментом

Nа        Розрахункове нормальне зусилля у перерізі сталевого профілю комбінованої балки

Nс        Розрахункове нормальне зусилля стиску у бетонній полиці

Nс,f      Розрахункове нормальне зусилля стиску у бетонній полиці при повному з'єднанні назсув

NEd      Розрахункове значення зовнішньої прикладеної осьової сили (розтягу або стиску)

Nрl,Rd   Розрахункова несуча здатність комбінованого перерізу за нормального зусилля

Nрl,Rk   Характеристична несуча здатність комбінованого перерізу за нормального зусилля

Ns        Розрахунковий опір сталевої арматури за нормального зусилля

Рl,Rd     Розрахунковий опір зсуву окремого хомута, що відповідає Fl

PR,d      Розрахунковий опір зсуву окремого хомута

Vа,Ed    Розрахункове значення зусилля зсуву, що діє на конструкційний сталевий профіль

Vb,Ed    Розрахункове значення стійкості за поперечною силою сталевої стінки

Vc,Ed    Розрахункове значення поперечної сили, що діє на стінку залізобетонної оболонки

VEd      Розрахункове значення поперечної сили, що діє на комбінований переріз

Vр,Rd    Розрахункова несуча здатність комбінованої плити на зсув при продавлюванні

Vрl,Rd   Розрахункова несуча здатність .комбінованого перерізу на вертикальний зсув

Vр,a,Rd  Розрахункова несуча здатність конструкційного сталевого профілю на вертикальний зсув

VRd      Розрахункова несуча здатність комбінованого перерізу на вертикальний зсув

Vv,Rd     Розрахункова несуча здатність комбінованої плити на вертикальний зсув

Латинські малі букви

b          Ширина полиці сталевого профілю; ширина полиці залізобетонної плити

br         Ширина ребра профільованого сталевого настилу

bs         Відстань між центрами прилеглих ребер профільованого сталевого настилу

bр        Довжина лінії зосередженого навантаження

bb        Ширина низу бетонного ребра

bc         Ширина бетонної оболонки навколо сталевого профілю

beff       Загальна приведена ширина

beff,1     Приведена ширина всередині прольоту при обпиранні на обох кінцях

beff,2     Приведена ширина на проміжній опорі