ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД

ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

ДБН В.2.6-14-97

Том 1, 2 і 3

Видання офiцiйне

! До документу внесені поправки:

1) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

(БІС N 2, 2002)

2) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

(уточнена редакція) (БІС N 3, 2002)

3) згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року N 4/2-240

(БІС N 3, 2002)

Держкоммiстобудування України

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНI Науково-дослiдним iнститутом будiвельного виробництва Державного комiтету України у справах мiстобудування i архiтектури (канд. техн. наук О.Т.Павлюк- науковий

керiвник i вiдповiдальний виконавець;

доктор техн. наук, професор О.М.Лiвiнський;

Ю.С.Наумов- вiдповiдальний виконавець, ПКТБ;

О.I.Хрущов, 0.І.Гармаш, О.О.Павлюк;

канд. техн. наук I.Г.Любченко

ВНЕСЕНI Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва

Державного комiтету України у справах мiстобудування

i архiтектури (канд. архiтектури Л.X. Муляр,

канд. техн. наук Н.В.Трофимович, iнж. В.П.Безродний)

ПIДГОТОВЛЕНI Вiддiлом державних нормативiв i стандартiв

ДО Державного комiтету України у справах мiстобуду-

ЗАТВЕРДЖЕННЯ вання i архiтектури

ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Державного комiтету України у справах

мiстобудування i архiтектури вiд 7 травня 1997

року 76 та введенi в дiю з 1 сiчня 1998 року

З введенням в дiю ДБН В.2.6.-14-95 (том 1, 2 i 3) втрачають силуна територiї України СНиП 11-26-76, СНиП 3.04.01-87 (роздiл

"Покрiвлi"), РСН 295-88, РСН 353-90, РСН 355-91 (роздiл "Покрiв-

лi"), ВСН 10-89.

Укрархбудiнформ

ЗМIСТ

ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд

Покриття будинкiв i споруд

Том 1 Проектування .................. 1

ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд

Покриття будинкiв i споруд

Том 2 Влаштування ................... 100

ДБН В.2.6-14-95 Конструкцiї будинкiв i споруд

Покриття будинкiв i споруд

Том 3 Експлуатацiя .................. 138

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД.

ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

ДБН В.2.6-14-95

Том 1

Проектування

Видання офiцiйне

Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури

Київ 1998

-------------------------------------------------------------------| Конструкцiї будинкiв i споруд. ДБН В.2.6-14-95 || Покриття будинкiв i споруд. |

| Том 1 Проектування Вводиться вперше |

-------------------------------------------------------------------

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Данi норми є обов'язковими при проектуваннi покриттiв бу-

динкiв i споруд промислового, цивiльного i сiльськогосподарського

призначення.

1.2 Конструкцiю покриття у виглядi сумiщених чи горищних (про-

хiдних, напiвпрохiдних чи технiчних) дахiв слiд призначати з ураху-

ванням проектування вiдповiдних будинкiв, архiтектурно-будiвельних

i економiчних вимог, конфiгурацiї будинкiв у планi, забезпечення

надiйного вiдведення води з покрiвлi, навантажень на покриття, а

також клiматичних районiв будiвництва.

1.3 При розробцi конструктивних вирiшень дахiв необхiдно керу-

ватись такими вимогами:

- загальна довговiчнiсть всiх елементiв покриття повинна бути:

для виробничих будинкiв i споруд - не менше довговiчностi

iнших надземних частин у межах 30 рокiв; для житлових i гро-

мадських будинкiв у залежностi вiд їх призначення i класу -

у межах 30-150 рокiв;

- надiйне вiдведення води з покриття повинно забезпечуватись

вiдповiдним похилом його схилiв при спiввiдношеннi i висоти

гребенiв водороздiлiв до основ у межах 1-200.

Адекватні величини похилів і (в %) і ?? (у град)

------------------------------------------------------------------------

|і,% |1 |1,5| 5 |10 |15 |20|25|30|40|50|60|70|80|100|120|160|180|200|

|----------------------------------------------------------------------|

|??,град|0,6|1 | 3 |5,5|8,5|11|14|17|22|27|31|35|39| 45| 50| 56| 61| 63|

------------------------------------------------------------------------

При виборi форми даху необхiдно враховувати перенесення снiгу

i його накопичування на покриттi вiд дiї вiтру; для забезпечення

мiнiмального вiдкладення снiгу слiд проектувати покриття без висту-

паючих над ним частин заввишки понад 1 м, а також без понижених за-

мкнутих просторiв i високих парапетiв.

1.4 Покриття повиннi бути вогнестiйкими; згiдно з " Протипо-

жежними нормами" (СНиП 2.01.02-85*) мiнiмальна межа вогнестiйкостi

елементiв покриття (у годинах) i мiнiмальна межа розповсюдження во-

гню по ньому (у сантиметрах) повиннi бути ув'язанi зi ступенем вог-

нестiйкостi будинкiв, до складу яких воно входить.

1.5 Вид покрiвель слiд вибирати згiдно з даними, наведеними у

таблицi 1, виходячи iз забезпечення рiвнодовговiчностi ї з iншими

огороджувальними конструкцiями будинкiв i в залежностi вiд

технiчної можливостi вирiшення необхiдного похилу покрiвлi, а також

iз врахуванням економiчностi прийнятої маси покрiвельних матерiалiв

та екологiчної безпеки їх застосування.

1.6 Матерiали, якi використовуються у складi покриттiв, повин-

нi пройти токсиколого-гiгiєнiчну оцiнку i бути погодженi з Мiнiсте-

рством охорони здоров'я в установленому порядку.

Таблиця 1 Вихiднi характеристики покрiвель сумiщених i горищних дахiв

--------------------------------------------------------------------------------

| |Довго-| Навантаження на покрівлю |Маса |Допус |

| |віч- |-------------------------------|покрі- |тимий |

| |ність,|Нагрi- |Меха- |хімічна дiя |вель- |похил, |

| |умовн.|вання |нiчнi |середовища3) |ного | % |

| |років |до тем-|(удар- |---------------|ки- | |

|Вид покрiвель | |перату-| нi), |луж- |кис- |лима i | |

| | |ри, ??С,|кгс.м, |них |лот- |захис- | |

| | |не бi- |не бi- |роз- |них |ного | |

| | |льше 1)|льше 1)|чинів |роз- |шару, | |

| | | | | |чинів | кг | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Сумiщенi дахи |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1 Покрiвлi рулоннi з | | | | | | | |

| руберойдiв з захисним| | | | | | | |

| шаром iз: | | | | | | | |

|а) бетонних або армоце-|15-20 | 65 | 10 |Допуск.| Не |150-200|0 менше|

| ментних плит | | | | |допуск.| | 2,5 |

| | | | | | | | |

|б) клiнкерних або гра-|15-20 | 65 | 5 |Те саме|Допуск.|120-150|Те саме|

| нітних облицювань | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|в) асфальтобетонних |15-20 | 65 | 5 | " |Те саме|80-100 | " |

| плит | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|г) гравiю або кам'яного|10-15 | 65 | 2 |Допуск4)|Допуск5)|30-50 | менше |

| дрібняка | | | | | | | 10 |

| | | | | | | | |

|д) верхнього шару рубе-|10-15 | 75 | 1 |Те саме|Те саме| 8-12 |10-256) |

| ройду з крупнозерни-| | | | | | | |

| стою чи лускатою- | | | | | | | |

| посипкою | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|2 Покрiвлi килимовi з | | | | | | | |

| плiвкових полiмерних | | | | | | | |

| матерiалiв: | | | | | | | |

|а) з суцiльним приклею-|30-40 | 90 | 1 | " | " |1,5-3 |Без |

| ванням | | | | | | |обмеж. |

|б) з привантажувальним |30-40 | 90 | 2 | " | " |50-60 |0-7,5 |

| шаром | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|3 Покрiвлi мастиковi | | | | | | | |

| iз: | | | | | | | |

|а) бiтумних емульсiйних|20-25 | 90 | 1 | " | " |6-12 |0-100 |

| мастик | | | | | | | |

|б) бiтумно-полiмерних |15-20 | 80 | 1 | " | " |4-10 |0-25 |

| мастик | | | | | | | |

|в) полiмерних мастик |20-25 | 90 | 1 | " | " |4-8 |0-100 |

| | | | | | | | |

|4 Покрiвлi комбiнованi |15-20 | 80 | 1 | " | " |6-12 |0-25 |

| мастиковi на рулонних| | | | | | | |

| пiдкладках iз руберо-| | | | | | | |

| йду та iнших | | | | | | | |

| матерiалiв | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

| |Довго-| Навантаження на покрівлю |Маса |Допус |

| |віч- |-------------------------------|покрі- |тимий |

| |ність,|Нагрi- |Меха- |хімічна дiя |вель- |похил, |

| |умовн.|вання |нiчнi |середовища3) |ного | % |

| |років |до тем-|(удар- |---------------|ки- | |

|Вид покрiвель | |перату-| нi), |луж- |кис- |лима i | |

| | |ри, ??С,|кгс.м, |них |лот- |захис- | |

| | |не бi- |не бi- |роз- |них |ного | |

| | |льше 1)|льше 1)|чинів |роз- |шару, | |

| | | | | |чинів | кг | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| Горищнi дахи |

|------------------------------------------------------------------------------|

|5 Покрiвлi на основi: |50-150| 7) | 7) | 7) | 7) | 7) |3-10 |

|а) великорозмiрних | | | | | | | |

| залiзобетонних пок- | | | | | | | |

| рiвельних плит | | | | | | | |

| (лоткiв) | | | | | | | |

| повної заводської | | | | | | | |

| готовностi | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|б) рулонних, плівкових | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) |0-25 |

| полімерних чи масти-| | | | | | | |

| кових матеріалів по | | | | | | | |

| залізобетонному нас-| | | | | | | |

| тилу з влаштуванням | | | | | | | |

| захисного шару | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|в) азбстоцементних |30-50 | Не | Не |Допуск.| Не |14-20 |10-33 |

| листів | |реглам.|допуск.| |допуск.| | |

| | | | | | | | |

|г) черепиці |60-100|Те саме|Те саме|Те саме|Допуск.|40-50 |50-100 |

| | | | | | | | |

|д) листів оцинкованої |30-150| " | 1 | Не | Не | 4-6 |10-100 |

| сталі та інших видів| | | |допуск.|допуск.| | |

| металу | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|е) листів типу |15-20 | 75 | 1 |Допуск.|Те саме| 4-6 |25-100 |

| "шинглас" | | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------|

| |

| 1) При безпосереднiй i тривалiй дiї на покрiвельний килим |

|бiльш високих температур вiдбувається прискорене пластичне змiщення |

|(зсув для бiтумiв) та структурне зруйнування (старiння для полiме- |

|рiв) покрiвельного матерiалу. Для зниження температури нагрiвання |

|покрiвлi матерiали захисних шарiв (бронюючi посипки, пофарбування) |

|повиннi бути свiтлих тонiв. При наявностi мiсцевих (технологiчних) |

|джерел променевого тепловидiлення вiдповiднi дiлянки покрiвлi пови- |

|ннi захищатися навiсними екранами. |

| 2) Ударна дiя при роботi ломами умовно прирiвнюється до ударiв |

|твердих предметiв масою 30 кг при їх падiннi з висоти 1 м; при ро- |

|ботi металевими лопатами - предметiв масою 5 кг; при роботi де- |

|рев'яними лопатами - предметiв масою 1 кг. |

| 3) Передбачається можливiсть дiї на покрiвлю шкiдливих промис- |

|лових виносiв, якi створюють агресивнi середовища. |

| 4) Бiтумнi мастики в захисних шарах, якi застосовуються на по- |

|крiвлях з похилом менше 10% i на якi можлива дiя лужної агресiї, |

|повиннi мати в своєму складi домiшки iз хлорсульфополiетиленового |

|лаку в кiлькостi 3-5% (в перерахунку на суху речовину) до маси бi- |

|туму та тонкомолотi наповнювачi iз карбонатних порiд (крейди, вап- ||няку). || 5) Гравiй та кам'яний дрiбняк для захисних шарiв повиннi бути |

|iз камiння вивержених порiд, стiйких до дiї розчинiв кислот. |

| 6) На дiлянках сумiщених дахiв з похилом бiльше 25% (якi допу- |

|скаються у виключних випадках) крiм приклеювання покрiвельного ки- |

|лима мастиками слiд передбачати додаткове анкерне закрiплення його |

|до основи з допомогою спецiальних пробок-вкладишiв, закрiплених в |

|конструкцiї покриття, чи мембран, якi виключають сповзання, i теп- |

|лоiзоляцiйного шару. |

| 7) Приймати згiдно з вимогами ДБН 338-92 "Проектування, влаш- |

|тування та екесплуатацiя iндустрiальних безрулонних дахiв житлових |

|i громадських будинкiв" (див. табл. 2 з урахуванням 1.1, 1.6, 1.14, |

|1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.13, 2.14 та iн.) |

| 8) Приймати згiдно з 1.г, 1.д, 2.а, 2.6, 3.а, 3.6, 3.в або 4 |

|цiєї таблицi. |

--------------------------------------------------------------------------------

2 ПРОЕКТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ

Загальнi вимоги

2.1 При проектуваннi сумiщених дахiв слiд розрiзняти неексплу-

атованi, експлуатованi i спецiальнi види покрiвель, при цьому:

- загальна площа свiтлопропускного заповнення (лiхтарiв) i

площа розмiщеного на покриттi обладнання не повинна пере-

вищувати 15% його поверхнi; в цьому випадку необхiдно приз-

начати неексплуатований вид покрiвлi;

- за необхiдностi зосередження на покриттi (по всiй поверхнi

або локально) свiтлопропускного заповнення i обладнання на

площi, що складає вiд 15 до 30% його поверхнi, а також при

використаннi покриття як зони вiдпочинку слiд призначати

експлуатований вид покрiвлi (по всiй поверхнi або локально);

- розмiщення на покриттi обладнання на площi, яка перевищує

30% його поверхнi, не допускається; у цьому випадку слiд пе-

редбачати будiвництво технiчних поверхiв (технiчних горищ)

або зведення на покрiвлi закритих дiлянок (при локальному

скупченнi обладнання).

При застосуваннi на покриттях зенiтних лiхтарiв межу вогнес-

тiйкостi їх елементiв слiд призначати згiдно з нормами "Виробничi

будинки" (СНиП 2.09.02-85) в залежностi вiд ступеня вогнестiйкостi

будинкiв i категорiї примiщень у їх складi.

2.2 Проектнi вирiшення покрiвель є складовою частиною проектiв

будинкiв i споруд i включають окремi робочi креслення та роздiли

пояснювальної записки i кошторису.

Робочi креслення покрiвель повиннi мiстити: