4.14 Тривалість перемішування у стаціонарному циклічному

змішувачі (час від моменту закінчення завантаження всіх матеріалів

у працюючий змішувач до початку вивантаження готової суміші) може

бути прийнята для бетонної суміші на щільних заповнювачах у

відповідності з додатком Б, для бетонної суміші на пористих запов-

нювачах - з додатком В або за технологічним регламентом.


4.15 Маркування

4.15.1 Маркують тільки сухі суміші. На тару для сухих сумішей

повинні бути нанесені написи:

- умовне позначення бетонної суміші;

- найменування або товарний знак виготовлювача;

- знак відповідності (у випадку, коли бетонна суміш

сертифікована на відповідність вимогам стандарту);

- клас матеріалів, що використані для приготування сухої

суміші, за питомою ефективною активністю Аеф природних

радіонуклідів та цифрове значення Аеф;

- клас (марка) бетону за міцністю на стиск, МПа (кгс/см2);

- об'єм води, необхідної для приготування бетонної суміші, л;

- вид та кількість добавки, кг/л;

- найбільша крупність заповнювача, мм;

- строк зберігання, міс;

- маса, кг;

- дата виготовлення та пакування.


4.15.2 Кожна партія бетонної суміші, що відправлена

споживачеві, повинна мати документ про якість згідно з додатком Д.

За згодою виготовлювача зі споживачем допускається видавати

документ про якість бетонної суміші не рідше одного разу на

місяць.


4.16 Пакування

4.16.1 Сухі бетонні суміші пакують у пакети з поліетиленової

плівки за ГОСТ 10354 масою до 8 кг або паперові мішки за ГОСТ 2226

масою до 40 кг.

Мішки із сухою сумішшю повинні зберігатися в умовах, що забез-

печують збереженість упаковки та захист від зволожування при

температурі не нижче 5 град.С.


5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


5.1 Бетонні суміші повинні бути прийняті технічним контролем

виготовлювача.

Суміші приймають партіями. До складу партії включають бетонну

суміш одного номінального складу, підібрану за ГОСТ 27006, пригото-

влену на одних матеріалах за єдиною технологією.

Об'єм партії встановлюють в залежності від вимог споживача,

але не більше змінного виробітку бетонозмішувача.

5.2 Легкоукладальність бетонної суміші для кожної партії виз-

начають не рідше одного разу за зміну у виготовлювача протягом 15

хв після вивантаження суміші із змішувача та у споживача не пізніше

ніж через 20 хв після доставки суміші.

Міцність та середню щільність бетонної суміші визначають для

кожної партії.

Морозостійкість, водонепроникність, стираність та інші показ-

ники якості бетону, що нормуються, приводять у відповідність з ви-

могами стандартів та технічних умов на конструкції, для яких

призначається бетонна суміш.

5.3 Вологість заповнювачів, пористість бетонних сумішей з

нормованим об'ємом утягнутого повітря та температуру суміші (за

необхідності) визначають не рідше одного разу за зміну, середню

щільність суміші (за необхідності) - не рідше одного разу на добу,

найбільшу крупність заповнювача - не рідше одного разу на тиждень.

5.4 Радіаційно-гігієнічну оцінку матеріалів, що застосовують-

ся для приготування бетонних сумішей, здіснюють за сертифікатом

радіаційної якості, який видається підприємствами-постачальниками

на ці матеріали.

У випадку відсутності даних про вміст природних радіонуклідів

виготовлювач один раз на рік, а також при кожному зміненні постача-

льника визначає питому ефективну активність (Аеф) природних

радіонуклідів за ДБН В.14-1.01 та ДБН В.1.4-2.01.

5.5 Періодичність визначення якості бетонної суміші та бетону

за показниками, зазначеними у договорі споживача та не вказаними у

5.2-5.4, встановлюють за згодою виготовлювача зі споживачем.


5.6 Бетонні суміші на місці укладання приймають за об'ємом.

Об'єм бетонної суміші, встановлений при завантаженні, повинен бути

зменшений на коефіцієнт ущільнення при її транспортуванні та

ущільненні, який встановлюється за згодою виготовлювача зі спожива-

чем. Рекомендовані значення коефіцієнта ущільнення наведені у дода-

тку Г.

5.7 Споживач має право проводили контрольну перевірку

кількості та якості бетонної суміші у відповідності з вимогами цьо-

го стандарту, технічними умовами за методиками ГОСТ 101811.


5.8 Про результати випробувань контрольних зразків бетону у

проектному або іншому потрібному віці виготовлювач зобов'язаний

сповістити споживача на його вимогу не пізніше ніж через 3 доби

після випробувань.

При непідтвердженні проектної марки бетону або інших

показників виготовлювач зобов'язаний в день отримання результатів

випробувань сповістити про це споживачеві.


6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


6.1 Проби бетонної суміші відбирають у відповідності з вимога-

ми ГОСТ 10181.0 та ГОСТ 10180.

6.2 Матеріали для приготування бетонних сумішей випробовують у

відповідності з вимогами стандартів та технічних умов на ці

матеріали.

Концентрацію робочого розчину добавок визначають ареометром у

відповідності з вимогами стандартів та технічних умов на добавки

конкретних видів.

Питому ефективну активність Аеф природних радіонуклідів у

матеріалах для приготування бетонних сумішей визначають за ДБН В.

1.4-1-01 та ДБН В. 1.4-2.01.


6.3 Легкоукладальність бетонної суміші (рухомі суміші визнача-

ють за осіданням конуса або по розпливу конуса, жорсткі - за прик-

ладом Вебе, наджорсткі - за прикладом Вебе-Н з привантаженням), по-

казники пористості та розшаровуваності визначають за ГОСТ

10181.0-ГОСТ 10181.4.


Збереженість властивостей (легкоукладальність, середня

щільність, об'єм утягнутого повітря) визначають за ГОСТ 10181.1

-ГОСТ 10181.3 через певні проміжки часу протягом періоду, встанов-

леного договором із замовником.


6.4 Температуру транспортованої бетонної суміші вимірюють тер-

мометром, занурюючи його у суміш на глибину не менше 5 см.


6.5 Міцність бетону визначають за ГОСТ 10180, ГОСТ 17624, ГОСТ

22690, а контролюють за ГОСТ 18105; середню щільність важкого бето-

ну визначають за ГОСТ 12730.1 або ГОСТ 17623, а легкого бетону - за

ГОСТ 27005, морозостійкість визначають за ДСТУ Б В.2.7-47, ДСТУ В

В.2.7-48, ДСТУ Б В.2.7-49, ДСТУ Б В.2.7-50 та ДСТУ Б В.2.7-51,

водонепроникність - за ГОСТ 12730.5.


7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


7.1 Готові бетонні суміші доставляють споживачеві транспортом

спеціалізованих видів, призначеним для доставки сумішей.


За згодою виготовлювача зі споживачем допускається доставляти

бетонні суміші автосамоскидами.


Сухі суміші доставляють у мішках, пакетах транспортом всіх

видів.


7.2 Застосовувані способи транспортування бетонних сумішей

повинні виключати можливість попадання на них атмосферних опадів,

порушення однорідності, втрати цементного розчину, а також забезпе-

чувати захист суміші в дорозі від шкідливого впливу вітру та соняч-

них променів.


Максимальна допустима тривалість транспортування бетонної

суміші, готової до використання, за умови збереження своїх власти-

востей наведена у додатку Е.


7.3 Термін зберігання сухої суміші 6 місяців з дня приготуван-

ня.

Після закінчення терміну зберігання суміш повинна бути

перевірена на відповідність вимогам цього стандарту. У разі

відповідності суміш може бути використана за призначенням.
Додаток А

( довідковий )

Використовувані стандартиГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия


ДСТУ Б В.2.7-47-96 Бетони. Методи :ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы

(ГОСТ 10060.0-95) визначення : контроля

морозостійкості : морозостойкости.

Загальні вимоги :ДСТУ Б В.2.7-48-96 Бетони. Базовий :

(ГОСТ 10060.1-95) метод визначення :

морозостійкості :


ДСТУ Б В.2.7-49-96 Бетони.Прискорені:

(ГОСТ 10060.2-95) методи визначення:

морозостійкості :

при багаторазово-:

му заморожуванні :

і відтаванні :ДСТУ Б В.2.7-50-96 Бетони.Дилатомет-:

(ГОСТ 10060.3-95) ричний метод при-:

скореного визна- :

чення морозостій-:

кості :


ДСТУ Б В.2.7-51-96 Бетони. :

Структурно- :

(ГОСТ 10060.4-95) механічний метод :

прискореного :

визначення моро- :

зостійкості :


ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по

контрольным образцам

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к

методам испытаний

ГОСТ 10181.1-81 Смеси бетонные. Методы определения

удобоукладываемости

ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения

плотности

ГОСТ 10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости

ГОСТ 19181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения

расслаиваемости

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения

прочности

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими

методами неразрушаюшего контроля

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов.

Технические условия

ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие.

Загальні технічні Технические

умови условияДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые

Технічні умови и мелкозернис-

тые.

Технические

условия


ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля

средней плотности

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава


ДБН.В.1.4-1.01-97 Регламентовані : ГОСТ 30208-94 Материалы и из-

радіаційні делия строитель-

параметри ные.

Допустимі рівні. Определение

удельной

эффективной

активности

естественных

радионуклидов


ДБН В.1.4-2-01-97 Радіаційний : ГОСТ 30108-94 Материалы и

контроль : изделия строи-

будівельних : тельные. Опре-

матеріалів та: деление эффек-

об'єктів : тивной актив-

будівництва : ности естествен-

: ных радионукли-

: дов
Додаток Б

(рекомендований)


Рекомендована тривалість перемішування бетонних сумішей

на щільних заповнювачах у стаціонарних змішувачах

-------------------------------------------------------------------

|Місткість змішувача| Тривалість перемішування |

| за завантаженням | Продолжительность перемешивания, |

| Вместимость | с |

| смесителя по |---------------------------------------------|

| загрузке, л |у гравітаційних | у змішувачах приму- |

| |змішувачах для | сової дії для |

| |сумішей марок | сумішей всіх марок |

| |за легкоукладаль- | за легкоукладаль- |

| |ністю | ністю |

| | | |

| |в гравитационных | в смесителях |

| |смесителях для | принудительного |

| |смесей марок по | действия |

| |удобоуладывае- | для смесей всех |

| |мости | марок по удобо- |

| | | укладываемости |

|-----------------------------------------------------------------|

| |Ж1,Р1| Р2 | Р3-Р5 | |

| |Ж1,П1| П2 | П3-П5 | |

------------------------------------------------------------------|

та менше | | | | |

750 | 90 | 75 | 60 | 50 |

и менее | | | | |

| | | | |

------------------------------------------------------------------|

понад | | | | |

750 до 1500 | 120 | 105 | 90 | 50 |

свыше | | | | |

------------------------------------------------------------------|

| | | | |

понад | | | | |

1500 | 150 | 135 | 120 | 50 |

свыше | | | | |

| | | | |

------------------------------------------------------------------|

Примітка. Тривалість перемішування у гравітаційних змішувачах для |

легких бетонів, що відповідають 4.12, приймають за зазначеною |

таблицею |

Примечание. Продолжительность перемешивания в гравитационных |

смесителях для легких бетонов, соответствующих 4.12, принимают |

по указанной таблице |

-------------------------------------------------------------------Додаток В

(рекомендований)


Рекомендована тривалість переміщування бетонних сумішей

на пористих заповнювачах у змішувачах примусової дії

-------------------------------------------------------------------

|Об'єм готового | Тривалість перемішування, с, при |

|замісу бетонної | середній щільності бетону |

| суміші | Продолжительность перемешивания, с, |

|Объем готового | при средней плотности бетона, |

|замеса бетонной | кг/ м3 |

| смеси, л |------------------------------------------------|

| | та більше| 1400-1600| 1000-1400 | та менше |

| |1600 | | |1000 |

| | и более | | | и менее |

|-----------------------------------------------------------------|

| та менше | | | | |

|750 | 105 | 120 | 150 | 180 |

| и менее | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Понад | | | | |

| 750 до 1500 | 120 | 150 | 180 | 210 |

|Свыше | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Понад | | | | |

| 1500 | 135 | 180 | 210 | 240 |

|Свыше | | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Примітка. Значення тривалості перемішування наведені для сумішей |

|на пористих заповнювачах марки Р1. Для сумішей марок Р2, РЗ, Р4 |

|і Р5 тривалість перемішування зменшують на 15, 30, 45 і 50 |

|с відповідно. Для сумішей марок Ж1, Ж2, ЖЗ і Ж4 тривалість пере- |

|мішування збільшують на 15, 30, 45 і 60 с відповідно. |

|Примечание. Значения продолжительности перемешивания приведены |

|для смесей на пористых заполнителях марки П1. Для смесей марок |

|П2, ПЗ, П4 и П5 продолжительность перемешивания уменьшают на 15, |

|30, 45 и 50 с соответственно. Для смесей марок Ж1, Ж2, ЖЗ и Ж4 |

|продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45 и 60 |

|с соответственно. |

-------------------------------------------------------------------Додаток Г (довідковий)

Рекомендовані усереднені значення коефіцієнтів ущільнення