ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ

УКРАЇНИ

==============================================================

Система мiстобудiвної

документацiї

СКЛАД, ЗМIСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНIВ

МIСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТIВ

ДБН Б.1-3-97

Видання офiцiйне

Держбуд України

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНI

Центром з наукових дослiджень ЕКОС (С.М.Проценко, О.П.Шуть-

ко, Л.А.Хорхун) за участю Дiпромiста (Ю.М.Бiлоконь,

В.I.Нудельман, В.С.Карев, I.Н.Тополянська, О.К.Кононенко,

О.П.Зюзюк, В.О.Токар, Е.В.Шаповалов, А.А.Ярошенко )

НДПI мiстобудування (Є.Є.КлюшнIченко, Т.В.Устенко, Н.Ю.Войко,

В.Ф.Макухiн, С.М.Проценко, Л.І.Бєлова, А.В.Квачова,

Н.Х.Соковнiна, Б.А.Циткiн, І.С.Салганiк)

НДIТIАМ (М.М.Дьомiн)

Iнститутом урбанiстики (Г.Й.Фiльваров)

АТ Київпроект (Є.Ю.Лiшанський, Т.Ф.Ткач)

Українським нацiональним гiгiєнiчним центром (I.С.Кiреєва,

I.Г.Чудова)

Держбудом України (В.Ф.Присяжнюк, А.О.Економов, О.М.Вашку-

лат, Т.С. Нечаєва, О.Ф.Кулик)

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕНI

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлiнням мiстобудування Держбуду

України

ЗАТВЕРДЖЕНI

наказом Держбуду України

вiд 25.09.97 р. 164 та введенi

в дiю з 1 грудня 1997 року

З наданням даним нормам чинностi на територiї України

припиняється дiя роздiлiв 3, 4 та 9 "Инструкции о составе,

порядке разработки, согласования и утверждения схем и

проектов районной планировки и застройки городов, поселков

и сельских населенных пунктов" ВСН 38-82

ДБН Б.1-3-97 С.1

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ

УКРАЇНИ

Система містобудівної документації ДБН Б.1-3-97

Склад, эміст, порядок розроблення, Вводяться вперше

погодження та затвердження генеральних

планів міських населених пунктів

Цi норми встановлюють вимоги до складу, змiсту, порядку роз-

роблення, погодження i затвердження мiстобудiвної документацiї з

планування територiї мiст i селищ: генеральних планiв, концепцiй

розвитку, проектiв розмiщення першої черги будiвництва.

Данi норми призначенi для застосування органами державної

виконавчої влади, мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзич-

ними особами - учасниками iнвестицiйного процесу незалежно вiд

форм власностi та господарювання.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Генеральний план мiста, селища є основним планувальним

документом, який встановлює в iнтересах населення та з врахуванням

державних завдань напрямки i межi територiального розвитку населе-

ного пункту, функцiональне призначення i будiвельне зонування

територiї, мiстить принциповi рiшення щодо розмiщення об'єктiв за-

гальномiського або загальноселищного значення, органiзацiї вулич-

но-дорожньої мережi i дорожнього руху, iнженерного обладнання,

iнженерної пiдготовки i благоустрою, захисту територiї вiд небез-

печних природних i техногенних процесiв, охорони природи та iсто-

рико-культурної спадщини, черговостi освоєння територiї.

Генеральний план мiста, селища (далi - генеральний план) є

основним видом мiстобудiвної документацiї з планування територiї

населеного пункту, призначеним для обгрунтування (розроблення та

реалiзацiї) довгострокової полiтики органу мiсцевого самоврядуван-

ня в питаннях використання i забудови територiї.

1.2 Мiськi i селищнi ради, їх виконавчi органи, Київська i

Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують розро-

бку та затвердження генеральних планiв населених пунктiв i керую-

ться ними при:

- складаннi програм соцiально-економiчного розвитку вiдповiд-

них територiй та охорони природи;

- здiйсненнi функцiонального розподiлу земель i визначеннi

цiльового призначення земельних дiлянок;

- виборi, вилученнi, передачi у власнiсть, наданнi у користу-

вання, купiвлi, продажу земель;

ДБН Б.1-3-97 С.2

- вирiшеннi питань змiни використання i забудови земельних

дiлянок фiзичними та юридичними особами;

- встановленнi умов використання та забудови земельних дiля-

нок;

- розмiщеннi усiх видiв будiвництва та попередньому погоджен-

нi мiсця їх розташування, наданнi дозволу на будiвництво

(забудову) та iншi види використання земельних дiлянок;

- економiчнiй оцiнцi територiй та грошовiй оцiнцi земель, ви-

значеннi ставок земельного податку, стартової цiни земель-

них дiлянок у разi їх продажу на конкурсних засадах;

- встановленнi та змiнi меж населених пунктiв та iнших тери-

торiй, червоних лiнiй вулиць;

- визначеннi територiй прiоритетного розвитку та фiнансового

забезпечення цього розвитку (встановлення податкових пiльг,

дотацiй i субвенцiй з державного, обласного, районного

бюджетiв);

- координацiї розробки програм розвитку галузей економiки;

- складаннi реєстрiв територiй з особливими умовами розвитку

мiсцевого значення;

- проектуваннi соцiальної, iнженерної та транспортної iнфрас-

труктури;

- встановленнi територiй спiльних iнтересiв вiдповiдних тери-

торiальних громад (примiських територiй, використання

яких пов'язано з розвитком населеного пункту, що

проектується), у тому числi резервуваннi територiй для

подальшого розвитку населених пунктiв.

1.3 Матерiали генерального плану використовуються як вихiднi

данi при розробленнi iншої планувальної документацiї та проектiв

забудови, мiсцевих правил використання i забудови територiї насе-

леного пункту, iнвестицiйних програм i проектiв, програм соцiаль-

но-економiчного розвитку, схем визначення земель населених пун-

ктiв для приватизацiї, планiв земельно-господарського устрою насе-

леного пункту, спецiальних проектiв, схем i програм охорони навко-

лишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток

iсторiї i культури, iнженерного захисту і підготовки території,

комплексних схем транспорту, проектiв та схем органiзацiї дорож-

нього руху, систем управлiння дорожнiм рухом, схем розвитку систем

iнженерного обладнання i галузей мiського господарства, виконаннi

грошової оцiнки земель, створеннi мiстобудiвного та земельного

кадастрiв тощо.

1.4 Генеральний план повинен вiдповiдати вимогам:

- Конституцiї України, законiв України, указiв Президента

України та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, санiтарного

законодавства, державних нормативних документiв, що регла-

ментують будiвельнi, екологiчнi та iншi аспекти мiстобуду-

вання;

ДБН Б.1-3-97 С.3

- правил, норм та стандартiв безпеки та органiзацiї дорожньо-

го руху;

- уповноважених на це законодавством органiв державної

виконавчої влади щодо врахування державних iнтересiв при

плануваннi територiй;

- щодо узгодження приватних, громадських та державних iнтере-

сiв;

- щодо забезпечення сталого розвитку населеного пункту;

- щодо охорони навколишнього середовища та ефективного ресур-

сокористування;

- щодо збереження iсторико-культурної спадщини.

1.5 Генеральний план є комплексним планувальним документом.

Його положення базуються на аналiзi i прогнозуваннi демографiчних,

соцiально-економiчних, природно-географiчних, iнженерно-технiчних,

екологiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, iсторико-культурних факторiв i

орiєнтованi виключно на вирiшення питань планування територiї насе-

леного пункту.

Матерiали генерального плану вирiшують основнi, принциповi пи-

тання з планування територiй i не можуть бути використанi замiсть

спецiальних проектiв, схем та програм розвитку галузей економiки,

охорони навколишнього середовища та здоров'я населення, пам'яток

iсторiї i культури, iнженерного захисту i пiдготовки територiї, ро-

звитку систем транспорту, безпеки та органiзацiї дорожнього руху,

iнженерного обладнання тощо. При складаннi зазначеної документацiї

повиннi враховуватися пропозицiї вiдповiдних роздiлiв генерального

плану.

1.6 Залежно вiд обсягу та складностi мiстобудiвних проблем

генеральний план виконується в одну або двi стадiї (концепцiя роз-

витку мiста, селища та власне генеральний план). При одностадiйно-

му проектуваннi концепцiя виконується як складова частина (роздiл)

генерального плану для попереднього розгляду та погодження принци-

пових пропозицiй з планування територiї.

Генеральнi плани найзначнiших мiст (див. таблицю 1.1 ДБН

360-92* "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльських

поселень") рекомендується виконувати у взаємозв'язку з генеральни-

ми планами населених пунктiв, розташованих на примiських територi-

ях (територiях спiльних iнтересiв вiдповiдних територiальних гро-

мад).

1.7 Безперервнiсть планування використання територiй населе-

ного пункту забезпечується своєчасним розробленням нового або ко-

ригуванням дiючого генерального плану при досягненнi розрахункових

показникiв, вичерпаннi територiальних ресурсiв, виникненнi принци-

пових змiн масштабiв, напрямкiв та характеру розвитку населеного

пункту.

ДБН Б.1-3-97 С.4

2 КОНЦЕПЦIЯ РОЗВИТКУ МIСТА, СЕЛИЩА

2.1 Концепцiя розвитку мiста, селища (далi - концепцiя) є

стадiєю розроблення генерального плану, призначеною для визначення

основних проблем, прiоритетiв i масштабiв планувального розвитку

населеного пункту та рекомендацiй щодо їх вирiшення та подальшого

розроблення генерального плану. Концепцiя як окремий документ, як

правило, розробляється для значних (табл. 1.1 ДБН 360-92*) та най-

значнiших мiст, а також на вимогу замовника для мiст iз складними

проблемами мiстобудiвного розвитку або значними обсягами iнвести-

цiй.

2.2 Задачами концепцiї є:

- визначення гiгiєнiчних, екологiчних, економiчних, демогра-

фiчних, соцiальних, ресурсних, iнженерних, транспортних

проблем та обмежень розвитку населеного пункту;

- розроблення планувальної моделi мiста;

- визначення на варiантнiй основi прiоритетних видiв еконо-

мiчної дiяльностi, основних розрахункових показникiв

(чисельностi населення, житлової забезпеченостi тощо) та

напрямкiв територiального розвитку населеного пункту для

подальшого розроблення генерального плану;

- визначення перелiку необхiдних дослiджень, проектних розро-

бок i субпiдрядних органiзацiй;

- визначення органiзацiйних, управлiнських, проектних, iнже-

нерно-технiчних та iнших заходiв щодо забезпечення запропо-

нованого мiстобудiвного розвитку.

2.3 Аналiтичнi матерiали концепцiї базуються на комплексi на-

укових та передпроектних дослiджень. В матерiалах концепцiї вiдоб-

ражаються варiанти територiального розвитку населеного пункту з

порiвняльною вартiсною оцiнкою заходiв щодо їх реалiзацiї,

пропозицiї щодо встановлення певних функцiональних зон або мiсто-

будiвних заходiв з урахуванням еколого-мiстобудiвної ситуацiї та

природно-ресурсного потенцiалу.

На пiдставi аналiзу прiоритетностi видiв економiчної дiяльно-

стi та розрахункової чисельностi населення розробляється модель

планувального розвитку населеного пункту, позамiського розселення,

соцiальної та iнженерно-транспортної iнфраструктури на довгостро-

кову перспективу та надаються рекомендацiї з необхiдним технiкое-

кономiчним обгрунтуванням щодо найбiльш прийнятного варiанту пла-

нувального розвитку, який доцiльно взяти за основу для розроблен-

ня генерального плану населеного пункту на встановлений розрахун-

ковий перiод.

Термiн прогнозування, прийнятий у концепцiї, не має директив-

ного значення.

В залежностi вiд особливостей мiстобудiвного розвитку окремi

проблемнi питання можуть розглядатися в концепцiї бiльш докладно

за умов додержання комплексностi мiстобудiвного планування.

2.4 Затверджена концепцiя є основою для розроблення генераль-

ного плану населеного пункту, проекту мiської межi, цiльових мiс-

ДБН Б.1-3-97 С.5

тобудiвних програм, технiко-економiчних обгрунтувань, схем розвит-

ку систем магiстралей мiського та зовнiшнього транспорту,

органiзацiї дорожнього руху та його безпеки, iнженерного обладнан-

ня, iнженерного захисту територiї, соцiальної iнфраструктури, для

розробки природоохоронних, санiтарних та протиепiдемiчних заходiв

та iн.

2.5 Склад текстових та графiчних матерiалiв концепцiї, їх ма-

сштаб встановлюється в завданнi на розроблення.

До складу графiчних матерiалiв концепцiї (як окремої стадiї)

включають план сучасного використання територiї населеного пункту

та примiських територiй з графiчним виявленням планувальних чинни-

кiв, схеми еколого-мiстобудiвного обгрунтування та варiантiв пла-

нувального розвитку, схему рекомендованого планувального розвитку

мiста в системi розселення з встановленням територiй спiльних iн-

тересiв органiв мiсцевого самоврядування. Цi креслення викорис-

товуються як графiчнi матерiали генерального плану, якщо

строк мiж затвердженням концепцiї та початком його розроблення не

перевищує одного року. Якщо концепцiя розробляється в складi гене-

рального плану, то в його графiчних матерiалах подаються варiанти

планувального розвитку населеного пункту.

На схемах планувального розвитку для кожного з варiантiв

подається принципова планувальна модель населеного пункту та при-

леглих територiй, органiзацiї вулично-дорожньої мережi, транспор-

тних зв'язкiв, розмiщення головних iнженерних споруд, визначається

зона спiльних iнтересiв територiальних громад.

2.6 Концепцiя затверджується органом мiсцевого самоврядування