ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СIЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

ПЛАНУВАННЯ I ЗАБУДОВА МАЛИХ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВ ТА СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ

ДБН Б.2.4-4-97

Держкоммістобудування України

Київ 1997

РОЗРОБЛЕНI, ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

- Об'єднанням "УкрНДIагропроект"(базова органiзація):

к.е.н. О.Ф.Омельченко - керiвник, С.I.Телюк- вiдповiдальний виконавець, к.т.н. Ю.I.Кошиць, Є.М.Красюков, В.С.Шеремет;

-Iнститутом "УкрНДIПцивiльсiльбуд":

Т.М.Штейнгель;

- Асоцiацiєю фермерiв України:

канд.арх. Г.М.Рогожин, I.П.Дуда;

- Держкоммiстобудування України:

О.П.Серков, О.В.Ракова;

- Мiнсiльгосппродом України:

акад. УАIН В.П.Яковенко, І.І.Бровко, Є.В.Шуляк, О.В.Романенко;

- УкрНДI пожежної безпеки МВС України:

В.В.Денисенко;

- Українським науковим гiгiєнiчним центром МОЗ України:

к.м.н. М.П.Вашкулат;

- УкрНДI ветеринарної медицини:

докт.вет.наук М.Ф.Ященко;

- Управлiнням архітектури Київської областi:

I.I.Шпилевський;

- Iнститутом аграрної економiки УААН:

к.е.н. І.В.Коновалов

ЗАТВЕРДЖЕНI

Наказом Держкоммiстобудування України вiд 25.03.97 р. №42 та введенi в дiю з 1 жовтня 1997 року.

ДБНУ © 2010

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова сільських поселень

Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

ДБН Б.2.4-4-97

Вводяться вперше

Дані норми регламентують проектування та будівництво малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) садиб з урахуванням природно-кліматичних, економічних особливостей України та досягнень науково-технічного прогресу.

Норми обов’язкові для застосування підприємствами, органiзацiями та установами незалежно вiд форм власності та відомчого підпорядкування, громадськими об'єднаннями I громадянами, якi здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію i благоустрій на вiдповiдних територіях.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Державнi будiвельнi норми "Планування i забудова малих сільськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств" поширюються на розробку генеральних планiв малих i сiльськогосподарських пiдприємств рiзних форм власностi та селянських (фермерських) господарств, а також на розробку генеральних планiв виробничих зон сiльських поселень, на яких розмiщуються малi сiльськогосподарськi пiдприємства та селянськi (фермерськi) господарства.

Примiтка 1. Мале сiльськогосподарське пiдприємство - виробничий об'єкт сiльськогосподарського призначення для вирощування, зберiгання та переробки окремих видiв сільськогосподарської продукції продукцiї, а також для утримання обмеженої кiлькостi сiльськогосподарських тварин та птицi, часто з неповним складом основних i допомiжних будiвель i споруд, якi можуть бути збудованi в рiзних конструктивних рiшеннях iз застосуванням єдиних або розрiзнених способiв механiзацiї.

Примiтка 2. Селянське (фермерське) господарство є формою пiдприємства громадян України, якi особистою працею членiв цього господарства виробляють товарну сiльськогосподарську продукцiю, займаються її переробкою i реалiзацiєю. Селянське (фермерське) господарство в системi АПК є рiвноправною формою ведення господарства поряд з державними, кооперативними, орендними та iншими підприємствами.

Примiтка 3. Ферми, якi входять до складу сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств, вважаються малими, якщо вони мають обмежену кiлькiсть поголiв'я: велика рогата худоба до 200 голiв з приплодом, свиноферми до 200 голiв з приплодом, птахоферми до 700 голiв птицi, вiвцеферми до 400 голiв з приплодом, кролеферми до 400 голiв.

Примiтка 4. Економiчнi, соцiальнi та правовi основи створення i дiяльнiсть селянських (фермерських) господарств визначаються Законом України "Про селянське (фермерське) господарство".

1.2 Норми обов'язковi для застосування при проектуваннi нових, а також реконструкцiї дiючих малих сільськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств.

1.3 Селянськi (фермерськi) господарства за спецiалiзацiєю подiляються на зерновi, зерновольонарськi; овочевi, плодово-ягiднi; виноградарськi; по виробництву молока, яловичини, свинини; по виробництву продукцiї вiвчарства; по виробництву продукцiї птахiвництва; теплично-оранжерейні та парникові господарства; по виробництву продукції звірівництва тощо або змішаного типу.

2 ВИМОГИ ЩОДО РОЗМIЩЕННЯ РIЗНИХ ТИПIВ МАЛИХ СIЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВ ТА СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ

2.1 При розмiщеннi сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств слiд керуватись положеннями Земельного кодексу України та вiдповiдними дiючими нормативними документами.

2.2 Малi сiльськогосподарськi пiдприємства та селянськi (фермерськi) господарства слiд розмiщувати у виробничих зонах сiльських поселень або на фермерських землях у вiдповiдностi iз затвердженим проектом районного планування, проектом планування та забудови виробничих зон сiльських поселень на основi технiко-економiчних розрахункiв.

Розмiри санiтарно-захисних зон вiд малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств до житлової забудови наведенi в обов'язковому додатку 1.

Розмiри санiтарно-захисних зон для об'єктiв тваринництва з кiлькiстю тварин, яка перевищує наведену в обов'язковому додатку 1, слiд приймати згiдно з ДБН Б.2.4-3-95.

2.3 У виробничих зонах малихсiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств розмiщують пiдприємства тваринництва, звiрiвництва та птахiвництва, тепличнi та парниковi господарства, пiдприємства з переробки та зберiгання сільськогосподарської продукції, ремонту, технiчному обслуговуванню i зберiганню сільськогосподарських машин та техніки, транспортних засобів тощо.

2.4 Розмiщення i визначення потужностi тваринницьких ферм в малих сiльськогосподарських пiдприємствах та селянських (фермерських) господарствах здiйснюються на основi технiко-економiчних обгрунтувань.

Мiсткiсть примiщень в тваринницьких фермах визначається кiлькiстю мiсць для утримання тварин (худоби, птицi, звiрiв) та розраховується, виходячи з нормативiв необхiдної площi (м2) на 1 голову, вiдповiдно до норм технологiчного проектування.

2.5 Малi сiльськогосподарськi пiдприємства та селянськi (фермерськi) господарства можуть об'єднуватись з блокуванням окремих виробничих корпусiв, будiвель чи споруд та iнженерних мереж в єдиний архiтектурно-плановий комплекс.

2.6 Розмiщення малих сiльськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств, будiвель та споруд не допускається:

- на територiї залягання корисних копалин без погодження з органами Державного гiрничого нагляду;

- в зонах сельових потокiв, снiгових лавин та зсувiв;

- на землях зелених зон мiст, включаючи землi мiських лiсiв;

- на земельних дiлянках, забруднених органiчними та радiоактивними речовинами до закiнчення термiну, встановленого санiтарно-епiдемiологiчною та ветеринарною службами;

- на землях заповiдникiв, заказникiв;заказников;

- в зонах охорони пам'ятникiв iсторiї та культури;

- в зонах залягання торфу;

- в першому i другому поясах зони санiтарної охорони джерел централiзованого водопостачання;

- в першiй та другiй зонах округiв санiтарної охорони курортiв;

- в мiсцях, де ранiше були гноєсховища, скотомогильники, чинбарнi пiдприємства та тваринницькi комплекси;

- на територiях ненадiйних до iнфекцiйних хвороб: сибiрської язви, бруцельозу, туберкульозу.

2.7 Згiдно з Положенням про порядок проектування i експлуатацiї зон санiтарної охорони джерел водопостачання i водопроводів господарсько-питного призначення, затвердженим головним державним санiтарним лiкарем СРСР 18.02.82 р. 2640-82, в першому та другому поясах зон санiтарної охорони джерел водопостачання поселеньне дозволяється розмiщення тваринницьких ферм, птахофабрик, тепличних пiдприємств, вiдкритих майданчикiв для зберiгання автомашин та сiльськогосподарських ремонтних майстерень, кладовищ, скотомогильникiв, полiв зрошення та споруд пiдземної фiльтрацiї, гноєсховищ, силосних траншей та iнших сільськогосподарських об'єктiв, якi мають вплив на мiкробне зараження пiдземних вод.

В третьому поясi забороняється розмiщення паливно-мастильних матерiалiв, складiв мiнеральних добрив, отрутохiмiкатiв та iнших об'єктiв, що впливають на хiмiчне зараження пiдземних вод.

2.8 Щiльнiсть забудови сiльськогосподарських підприємств приймається за вимогами ДБН Б.2.4-3-95.

2.9 Вибiр земельних дiлянок пiд розмiщення i будiвництво малих сільськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств здiйснюється вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України та ДБН Б.2.4-3-95, ДБН 360-92* з урахуванням територiального розвитку населених пунктiв, їх транспортних магістралей.

2.10 При розмiщеннi сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств на прибережних дiлянках рiчок або водоймищ, крiм зазначених вище вимог, враховуються положення "Водного Кодексу України".

2.11 Прибережнi смуги рiчок визначаються згiдно з ДБН Б.2.4-3-95. Розмiри водоохоронних зон приймаються згiдно з ДБН 360-92*. Планувальнi позначки будiвельних майданчикiв приймаються не менше 0,5 м над розрахунковим горизонтом води з урахуванням пiдпору та уклону, водостоку, а також розрахункової хвилi та її накату.

2.12 При розмiщеннi малих сiльськогосподарських підприємств, будiвель та споруд в районi розташування радіостанцiй слiд керуватися ДБН Б.2.4-3-95.

Розмiщення сільськогосподарських пiдприємств, будiвель та споруд в районах розташування дiючих та заново запроектованих аеропортiв i аеродромiв дозволяється за умов додержання вимог "Повiтряного Кодексу України".

Погодженню пiдлягає розмiщення будiвель та споруд, повiтряних лiнiй зв'язку та високовольтних лiнiй електропередач, що плануються до будiвництва на вiдстанi до 10 км вiд межi аеродрому; будiвель та споруд, повiтряних лiнiй зв'язку та високовольтних лiнiй електропередач, абсолютна позначка верхiвки яких перевищує абсолютну позначку аеродрому на 50 м та бiльше, що плануються до будiвництва, на вiдстанi вiд 10 до ЗО км вiд межi аеродрому.

2.13 Сiльськогосподарськi підприємства, будівлі та споруди з технiчними процесами, якi видiляють в навколишнє середовище вiдпрацьованi шкiдливi речовини, повиннi вiдокремлюватись санiтарно-захисними зонами вiд житлових i громадських будинкiв. Розмiри санiтарно-захисних зон належить приймати згiдно з санiтарними нормами проектування промислових пiдприємств, ДБН 360-92* та ДБН Б.2.4-3-95.

В санiтарно-захисних зонах допускається розмiщувати склади (сховища) зерна, фруктiв, овочiв i картоплi та будiвлi i споруди, вказанi в дiючих санiтарних нормах проектування промислових пiдприємств.

Дозволяється розмiщення фермерських виробничих дворiв на межi сiльських поселень для складських примiщень (зерно, овочi, фрукти) та розташування автомашин i сiльгосптехнiки (без ремонту) в кiлькостi до 5 двигунiв на дiлянках до 0,5 га з санiтарно-захисною зоною 100 м вiдповiдно до дiючих санiтарних норм проектування промислових пiдприємств та ДБН 360-92*.

2.14 Сiльськогосподарськi пiдприємства, якi видiляють в атмосферу значну кiлькiсть диму, пилу або неприємних запахiв, не допускається розмiщувати в замкнутих долинах, котлованах та на iнших територiях, не забезпечених природним провiтрюванням.

2.15 На межi санiтарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбищної зони повинна передбачатися смуга зелених насаджень завширшки не менше ЗО м, а при ширинi зони вiд 50 до 100 м смуга завширшки не менше 10 метрiв.

2.16 Траси лiнiй електропередач, зв'язку та iнших лiнiйних споруд повиннi визначатися, по можливостi, згiдно з межами i полями сiвозмiн, вздовж шляхiв, лiсосмуг, iснуючих трас з таким розрахунком, щоб забезпечувати вiльний доступ до комунiкацiй з територiй, якi не зайнятi сiльськогосподарськими угiддями.

2.17 Слiд вiддавати перевагу при достатньому технiко-економiчному обгрунтуваннi органiзацiї селянських (фермерських) господарств, якi базуються на основi малих сiл та хуторiв у виглядi невеликих селищ на 5-10 господарств i прилеглих до житла земельних дiлянок з урахуванням зонування територiї на житлову та виробничу зони з дотриманням санiтарних, протипожежних та зооветеринарних вимог.

2.18 Енергоємкi підприємства малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств розмiщують з урахуванням можливого використання нетрадицiйних джерел енергiї (низькопотенцiйної та викидної теплоти ТЕС, ТЕЦ, АЕС, газокомпресорних станцiй, сонячної енергії, енергiї вiтру, використання вторинних енергоресурсів промислових підприємств тощо).

2.19 Територiї сільськогосподарських пiдприємств пiдлягають лабораторному контролю на радiоактивнiсть та забрудненiсть грунту радiонуклiдами.

2.20 В примiськiй зоні забороняється розмiщувати малi сільськогосподарські підприємства та селянські (фермерські) господарства тваринницького напрямку.

3 ФУНКЦIОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ ТЕРИТОРIЇ МАЛИХ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПIДПРИЄМСТВ ТА СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ) ГОСПОДАРСТВ

3.1 При розробцi генеральних планiв малих сiльськогосподарських пiдприємств та селянських (фермерських) господарств слiд керуватись цим роздiлом, державними будiвельними нормами: ДБН 360-92* "Мiстобудування. Планування i забудова мiських i сiльських поселень"; ДБН Б.2.4-1-94 "Планування i забудова сiльських поселень"; ДБН Б.2.4-3-95 "Генеральнi плани сiльськогосподарських пiдприємств"; ДБН В.2.2-2-95 "Теплицi i парники"; ДБН В.2-1-95 "Будiвлi i споруди для тваринництва", а також дiючими санiтарними, зооветеринарними та протипожежними нормами i нормами технологiчного проектування.