СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Вартість будівництва об'єктів і робіт

НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТРУДА

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ

КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

СОУ Д.1.2 - 02495431 - 001: 2008

Київ

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій

2008

СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково - дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Мікрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук (науковий керівник); Н. Івлєва, канд. екон. наук; В. Кіцюк; П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, док. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Шарапов, канд. техн. наук

 1. ПОГОДЖЕНО: Міністерство регіонального розвитку та будівництва УкраїниРішення Науково-технічної ради від 02.06.2008 р. № 62
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ НДІБК від 10.06.2008 р. № 21-ОД
 3. НА ЗАМІНУ "Збірник нормативів для визначення вартості робіт з оцінкитехнічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель іспоруд" НДІБК. К:. 2003
 4. ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державно підприємство "Український науково-дослідний інавчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП УкрНДНЦ)від 01.07. 2008 р. № 32595752/1780

II

СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008

Зміст

ВСТУП4

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ6

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ7

5 ВІЗУАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД15

6 ВІЗУАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ ОКРЕМИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ17

7 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ21

8 ОБМІРИ КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД27

9 ПЕРЕВІРОЧНІ РОЗРАХУНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ31

10 РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ З ПІДСИЛЕННЯ АБО ЗАМІНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ32

ДОДАТОК А38

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЛІ38

ДОДАТОК Б42

СКЛАД РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД42

III

СОУ Д.1.2-02495431-001: 2008

ВСТУП

Мета розроблення цього стандарту - удосконалення нормативної бази для визначення вартості робіт, спрямованих на наукове забезпечення процесів реконструкції, технічного відновлення існуючих будівель і споруд, збереження їх експлуатаційної надійності і довговічності.

Цей стандарт розроблено на заміну "Збірника нормативів для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд", розробленого НДІБК в 2003 році.

Підставою перегляду збірника є нові нормативно-правові акти у будівництві. Крім того, упродовж терміну застосування збірника виявлено ряд положень і нормативів, які потребують уточнення і перегляду.

При уточненні нормативів витрат труда використовувалась нормативна база, яка наведена в таких документах:

Методичні рекомендації для визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд. НДІБВ, Київ, 1999.

Сборник цен на обмерно-обследовательские и проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений. Строительные конструкции. МГО Нефтеком, Проектнефтеком, 1991.

Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (временный). Росжилкоммунсоюз, Москва, 1990.

Сборник расценок на работы по внедрению научно-технической продукции в области бетона и железобетона. НИИЖБ, Москва, 1989.

IV

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Вартість будівництва об'єктів і робіт

НОРМАТИВИ ВИТРАТ ТРУДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ З ОЩНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Стоимость строительства объектов и работ

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

The cost of construction proj ect and works

NORMS ON LABOR EXPENSES FOR DEFINITION OF WORK COST ON TECHNICAL STATE AND OPERATIONAL DURABILITY ESTIMATION FOR BUILDINGS AND STRUCTURES

Чинний від 2008-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює нормативи витрат труда (далі — нормативи) на візуальне та інструментальне обстеження, обмірні роботи конструкцій будівель і споруд, їх паспортизацію, на виконання перевірочних розрахунків несучої спроможності та розробку конструктивних рішень з підсилення або часткової заміни будівельних конструкцій, лабораторні випробування зразків матеріалів.

1.2. Цей стандарт призначений для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд, що виконуються на території України, на підставі розрахунку витрат труда.

1

СОУ Д.1.2-0249543-001:2008

1.3 Нормативи рекомендується використовувати для обґрунтування договірної ціни науково-технічних робіт, що зазначені в 1.1, під час укладання господарських договорів між замовником і виконавцем незалежно від форм власності і відомчої належності, який має право виконувати відповідні роботи з оцінки технічного стану будівель і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДБН Д. 1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1технічний стан будівлі (споруди)

Сукупність якісних і кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність будівлі (споруди) та її частин у порівнянні з їх гранично припустимими значеннями.

3.2обстеження будівель (споруд)

Процес отримання якісних і кількісних показників, що характеризують технічний стан будівлі (споруди), або її частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірювань та лабораторних випробувань.

2

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

3.3обстеження візуальне

Метод визначення якісних показників технічного стану конструкцій будівель і споруд візуально.

3.4обстеження інструментальне

Метод визначення експлуатаційної придатності будівель і споруд, при якому використовуються руйнівні і неруйнівні інструментальні методи випробувань конструкцій і матеріалів.

3.5програма обстеження

Організаційно-методичний документ, яким визначаються об'єкт і мета обстеження, послідовність, види і обсяги робіт, що мають бути виконані, умови і терміни виконання робіт, звітність за ними, а також порядок забезпечення і проведення випробувань.

3.6методика випробувань

Виконавчий документ, який встановлює метод, умови і засоби випробувань, алгоритми виконання операцій з визначення характеристик властивостей об'єкта, форми надання даних і вимоги техніки безпеки.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Вартість робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд (далі - будівлі) визначається виходячи з витрат труда, які розраховуються за нормативами, відповідно до цього стандарту та показника вартості цих робіт в розрахунку на один людино-день.

2 Показник вартості робіт на один людино-день враховує суму коштів, необхідних для відшкодування прямих та загальновиробничих витрат, що понесені організацією при виконанні зазначених робіт, податків, зборів та обов'язкових платежів, адміністративних витрат, а також економічно обґрунтованого прибутку.

3

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

 1. У разі визначення вартості робіт, що виконується за рахунокдержавних коштів, показник кошторисної вартості в розрахунку на одинлюдино-день, як правило, не повинен перевищувати показника, щопогоджується центральним органом виконавчої влади в сфері будівництвана поточний період.
 2. Зазначений показник вартості враховує всі витрати, пов'язані звиконанням робіт при оцінки технічного стану будівель, крім витрат навідрядження виробничого персоналу та податку на додану вартість (ПДВ).

4.3Вартість зазначених видів робіт В у гривнях , що входять доскладу оцінки технічного стану будівлі, визначається за формулою:

(1)

де Ті - розрахункові витрати труда на одиницю виміру і-го виду робіт, люд-день

О і - обсяг одиниць виміру і-го виду робіт, що виконується, шт., м2, м3 тощо;

Ц - показник вартості (ціна) в розрахунку на один людино-день, грн.;

Дв -додаткові витраті, що не враховані показником вартості, але можуть бути наявні при виконанні робіт (відрядження виробничого персоналу, ПДВ), грн.

4.4Розрахункові витрати труда на одиницю виміру і-ro виду робітвизначаються за формулою:

(2)

де Тні - норматив витрат труда на одиницю виміру і-го виду робіт, люд-день;

Куі — коефіцієнт, що враховує і-й фактор, який ускладняє виконання робіт при обстеженні будівлі (табл. 1-5);

Ксі - коефіцієнт, що враховує і-й фактор, який спрощує виконання робіт при обстеженні будівлі;

КДі - коефіцієнт, що враховує інші фактори умов виконання робіт при обстеженні будівлі.

4

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

4.5 Фактори, що ускладнюють виконання робіт при оцінці технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі, розподіляються на наступні групи і враховують:

 • будівельний об'єм будівлі;
 • категорії складності будівлі;
 • фактори, що ускладнюють обстеження та розробку робочихкреслень (наприклад: складні інженерно-геологічні умови);
 • умови виконання польових робіт при обстеженні.

4.6 Будівельний об'єм будівлі враховується коефіцієнтами, що, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор будівельного об'єму будівлі

Будівельний об'єм, м3

Коефіцієнт (Куі)

До 500

3,40

Понад 500 » 1000 включно

2,60

» 1000 » 2500 »

1,40

» 2500 » 5000 »

0,75

» 5000 » 10000 »

0,50

» 10000 » 15000 »

0,30

» 15000 » 20000 »

0,15

» 20000

0,00

 1. В будівлях, які складаються з декількох об'ємів з різнимивисотами або конструктивними схемами, нормативи приймаються длякожного об'єму окремо.
 2. Будівельний об'єм будівлі визначають як суму будівельногооб'єму вище позначки "плюс-мінус" (наземна частина) і нижче цієїпозначки (підземна частина).

5

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

4.6.3 Будівельний об'єм наземної і підземної частин визначають в межах обмежуючих поверхонь із включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки чистої підлоги кожної з частин будівлі, без урахування проїздів і просторів під будівлею на опорах.

4.7 Категорія складності будівлі визначається окремо для об'єктів житлово-цивільного, адміністративного та виробничого призначення з урахуванням коефіцієнтів, що наведені в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор категорії складності об'єктів житлово-цивільного призначення

Характеристика об'єктів

Категорія складності

Коефіцієнт

(Куі)

1 Архітектурно і технічно нескладні

І

0,00

2 Архітектурно нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але архітектурно складні

II

0,15

3 Архітектурно і технічно складні

III

0,30

4 Архітектурно складні, але технічно особливо складні або технічно складні, але особливо архітектурно складні

IV

0,50

5 Архітектурно і технічно особливо складні

. V

0,65

Примітка. Категорія складності конкретних об'єктів житлово-цивільного призначення визначається за додатком 6 ДБН Д. 1.1 -7-2000.

6

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця 3 - Значення коефіцієнтів, якими враховується фактор категорії складності об'єктів виробничого та складського призначення

Характеристика об'єктів

Категорія складності

Коефіцієнт

(Куі)

1 Одноповерхові одно- та двопрогонні безкранові будівлі або споруди висотою до 5 м та багатоповерхові (до 3 поверхів) прямокутні в плані будівлі з однотипними приміщеннями у межах поверху

І

0,00

2 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з крановим обладнанням до 10 т або багатоповерхові будівлі (до 3 поверхів) , які складаються в плані з (2-3) прямокутників, з однотипними приміщеннями у межах поверху

II

0,15

3 Одноповерхові будівлі каркасної конструкції з двоярусним розташуванням мостових або консольних кранів, або багатоповерхові будівлі, які складаються в плані з 2-3 прямокутників з різнотипними приміщеннями у межах поверху

III

0,30

4 Будівлі зі складною конфігурацією при окремих виступних частинах і галереях, одно - та багатоповерхові, багатопрогонні (до 3 прогонів), з крановими механізмами до 50 т.

IV

0,50

5 Будівлі складної конфігурації з галереями, що сполучені з ними, естакадами, одно- та багатоповерхові, багатопрогонні, з крановими механізмами більше 50 т.

V

0,65