атмосферу, особливостей розсіювання шкідливих домішок і забруднення атмосферного повітря тощо.

Результати інженерно-метеорологічних вишукувань повинні характеризувати весь період спостережень на відповідних метеостанціях, доповнювати або заміняти відсутність ме-теоспостережень.

Матеріали спостережень повинні бути репрезентативними для довколишньої до об'єкта території, з урахуванням географічної зональності. Крім того, обов'язковим є виявлення мікрокліматичних особливостей місцевості безпосередньо на майданчику об'єкта - з урахуванням впливу рельєфу, водойм, міської забудови, промислових підприємств тощо.

С. 36 ДБН А.2.1-1:2008

4.5Інженерно-гідрологічні вишукування містять:

 • визначення гідрологічного режиму прилеглої до майданчика будівництва території(наявність постійних і тимчасових водотоків, озер, боліт; види та режим поверхневогоабо підповерхневого схилового стоку; наявність поверхневої ерозії й русловихпроцесів; належність до зон затоплення, поширення селевих потоків, снігових лавин,льодових явищ тощо) та визначення розрахункових гідрологічних характеристик при-леглих водозборів (площа і морфологічні характеристики, середні та максимальні мо-дулі поверхневого стоку, модулі змиву поверхневого шару ґрунту, характеристикиводного балансу тощо);
 • визначення гідрологічного режиму водних об'єктів у районі будівництва (тимчасовихводотоків, рік, озер, водоймищ: режим рівнів і витрат води, швидкості течії, відміткивисоких вод, режим наносів, розмивання берегів і руслові процеси, температурний, льо-довий і гідрохімічний режими), визначення розрахункових гідрологічних характерис-тик водних об'єктів (середні й екстремальні рівні, швидкості течії та витрати води,розрахункові зони затоплення, характеристики руслових процесів);
 • дослідження селевих потоків і снігових лавин (траси, межі поширення, об'єми,щільність відкладень; розрахункова частота селів і лавин, межі їх впливу та наванта-ження тощо);
 • оцінювання ймовірності впливу на територію об'єкта небезпечних гідрологічних явищі процесів (інтенсивного схилового стоку й ерозії, високих паводків і повеней на ріках,розмивів берегів і льодових явищ, селів, лавин тощо), прогнозування небезпечнихявищ і оцінювання очікуваних для об'єкта ризиків;
 • оцінювання особливостей гідрологічного режиму території або безпосередньо на май-данчику проектованого об'єкта: водного балансу (майданчика, водозбору та водойми),прогнозування і моделювання екстремальних паводків, розвитку руслових процесів,розмивів берегів і ін.

При визначенні гідрологічного режиму території та водних об'єктів повинні бути використані матеріали спостережень найбільшої можливої кількості гідрологічних постів і станцій, а за їх відсутності - матеріали спостережень на водозборах-аналогах.

Результати вишукувань повинні заповнювати перерви в спостереженнях або відсутність спостережень на стаціонарних гідрологічних постах.

4.6Морські інженерно-гідрологічні вишукування містять:

 • визначення гідрологічного режиму прибережних зон морів, заток і лиманів, у зонівпливу яких знаходиться майданчик будівництва (найвищі рівні води, припливно-відпливні коливання рівнів води, течії, спади та напливи, хвилювання, льодовий ре-жим, абразія берегів), визначення розрахункових гідрологічних характеристик (середніта екстремальні рівні, швидкості течій, розрахункові зони затоплення при спадово-на-пливних явищах, висота хвилі й хвильові навантаження, характеристики абразивнихпроцесів тощо);
 • оцінювання ймовірності впливу на територію об'єкта небезпечних гідрологічних явищі процесів на морському узбережжі (катастрофічних напливів, високого хвилювання тацунамі, обвалів і зсувів берегів та ін.), прогнозування небезпечних явищ та оцінюванняочікуваних для об'єкта ризиків.

Під час оцінювання гідрологічного режиму морського узбережжя мають бути використаними, за можливості, матеріали спостережень усіх морських гідрологічних станцій і постів, репрезентативних до умов і режиму ділянки узбережжя в районі розташування проектованого об'єкта. За відсутності репрезентативних станцій у районі використовують метод аналогії.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 37

 1. Визначення розрахункових метеорологічних і гідрологічних характеристик, а такожоцінювання ризиків впливу небезпечних явищ потрібно виконувати з використанням відо-мих у інженерній практиці розрахункових методів і програмного забезпечення відповідно довимог нормативних документів.
 2. За результатами інженерно-гідрометеорологічних вишукувань складають звіт, склад ізміст якого наведено в дод. У.

5 ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

5.1Вишукування для раціонального використання і охорони навколишнього середовищавиконують у складі комплексних інженерних вишукувань для будівництва (або окремо) з ме-тою:

 • оцінки сучасного стану основних компонентів навколишнього середовища (літосфери,гідросфери, атмосфери, біосфери) для подальшого врахування у проекті;
 • розроблення матеріалів оцінки впливів об'єктів і господарської діяльності на навко-лишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації для нового будівництва,реконструкції, технічного переоснащення або ліквідації об'єктів відповідно доДБН А.2.2-1;
 • прогнозування можливих змін при збереженні існуючих тенденцій і при планованихвпливах;
 • виявлення геопатогенних зон;
 • розроблення рекомендацій з регулювання впливів, інженерної підготовки освоюваної(освоєної) території та особливостей конструкцій будинків і споруд, а також рекомен-дацій зі створення сприятливих екологічних умов;
 • розроблення заходів щодо охорони навколишнього середовища.

5.2Склад вишукувальних робіт встановлюють залежно від:

 • цільового призначення робіт;
 • ступеня вивченості території (у т.ч. і давність інформації);
 • наявності, характеру та ступеня змін у стані природних компонентів, ступеня деградаціїкомпонентів навколишнього середовища.

 1. Методи вишукувальних робіт по кожному компоненту регулюються відповідниминормативними документами.
 2. У складних екологічних умовах до виконання робіт потрібно залучати спеціалізованіорганізації або використовувати інформацію з їх фондів, а аналіз інформації має здійснювативишукувальна організація відповідно до цільового призначення робіт.
 3. Оцінювання стану компонентів навколишнього середовища проводять за такимикритеріями:

 • ступінь відхилення від природних (фонових) або встановлених нормативних значень;
 • характер і ступінь небезпеки для будівель, господарської та життєвої діяльності людини;
 • наявність ефективних методів відновлення компонентів природного середовища абозахисту від їх шкідливого впливу.

5.6Під час реконструкції, технічного переоснащення або ліквідації об'єктів вишукуванняповинні забезпечити покомпонентну і комплексну оцінку можливих наслідків.

С. 38 ДБН А.2.1-1:2008

 1. Залежно від цільового призначення вишукування для раціонального використання іохорони навколишнього середовища повинні містити вихідні дані та рекомендації щодоосвоєння, меліорації, реабілітації, рекультивації території, захисту від несприятливих про-цесів, розміщення шкідливих виробництв, відходів тощо.
 2. Склад звіту визначається цільовим призначенням робіт, технічним завданням замовника і програмою виконання робіт.

6 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИШУКУВАННЯ

 1. Спеціалізовані вишукування (умовно вишукувальні роботи) виконують з метою за-безпечення органів управління, юридичних і фізичних осіб продукцією, що може бути отри-мана за допомогою технічного та інтелектуального потенціалу вишукувальних організацій.
 2. До спеціалізованих вишукувань відносять:

 • моніторинг навколишнього середовища в межах населених пунктів (об'єктів);
 • контроль стану об'єкта (інжиніринг);
 • інвентаризацію земель і кадастрові роботи;
 • геодезичне забезпечення в процесі будівництва;
 • пошук і розвідку підземних вод;
 • проектування та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин для питного йтехнічного водопостачання;
 • розвідування ґрунтових будівельних матеріалів;
 • обстеження ділянок для розроблення проектів локальної реконструкції ландшафтів;
 • бурові та гірничопрохідницькі роботи у процесі будівництва й реконструкції;
 • дослідження забруднення ґрунтів і підземних вод;
 • роботи з санації територій, забруднених нафтопродуктами та іншими хімічними речо-винами;
 • створення штучних геотехнічних масивів (основ);
 • випробування натурних паль.

Перелік спеціалізованих вишукувальних робіт є підставою для одержання відповідних дозволів у органах державного управління, контролю тощо.

 1. Технічне завдання на спеціалізовані вишукування складають у довільній формі зобов'язковим зазначенням конкретної цілі робіт і вимог до кінцевих результатів.
 2. Програма виконання спеціалізованих вишукувань повинна містити дані про цілі, об-сяги, методи виконання робіт і вимоги до результатів цих робіт.
 3. Звіт про виконані роботи складають за формою, обумовленою в технічному завданніабо в договорі на виконання робіт.
 4. Види спеціалізованих робіт, регламентованих відповідними нормативними докумен-тами, потрібно виконувати згідно з такими документами.

ДБН А.2.1-1-2008 С. 39

ДОДАТОК А

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ ЗРОБЛЕНО ПОСИЛАННЯ В ЦИХ НОРМАХ

Закон України

від 13.12.1991 №1977

ДСТУ 3891-99

ДСТУ 3994-2000 ДБН Д. 1.1-7-2000

ДБН А.2.2-1-2003

ДБН А.2.2-3-2004

ДБНА.2.3-1-99 ДБН В.1.1-3-97

ДБН В.1.1-12:2006

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95)

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96)

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96)

Про наукову та науково-технічну діяльність

Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

Кошторисні норми і правила. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України

Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будівель і споруд

Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України

Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Классификация)

Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформированности)

Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань (Основания и фундаменты сооружений. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний)

* на розгляді

С. 40 ДБН А.2.1-1:2008

СНиП 2.02.01-83Основания и фундаменты сооружений. Основания зданий

и сооружений (Основи та фундаменти споруд. Основи будинків і споруд)

СНиП 2.02.03-85Основания и фундаменты сооружений. Свайные фундаменты

(Основи та фундаменти споруд. Пальові фундаменти)

СНиП 3.01.03-84Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Геодезические работы в строительстве (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи в будівництві)

ГОСТ 27751 -88 *Система надежности и безопасности в строительстве. Надежность

(СТ СЭВ 384-87)строительных конструкций и оснований. Основные положения

по расчету (Система надійності та безпеки в будівництві.

Надійність будівельних конструкцій та основ.

Основні положення з розрахунку)

ДБН А.2.1-1-2008 С. 41

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Б.1 Безпека* - відсутність загрози

Б.2 Відносна безпека* - ризик не перевищує допустимих меж

Б.З Вишукування - науково-технічна діяльність із дослідження властивостей об'єктів середовища, що передбачає роботи з отримання вихідних даних (науково-технічної продукції, інформації) для прийняття оптимальних рішень. Залежно від мети та задач досліджень розрізняють види вишукувань - економічні, соціальні, інженерні, геодезичні, геологічні, гідрологічні тощо

Б.4 Геопатогенна зона - зона прояву аномальних впливів на людей, тварин і рослини, обумовлених особливостями геологічного середовища

Б.5 Геотехнічні об'єкти - будівельні об'єкти, що взаємодіють із геологічним середовищем

Б.6 Елювіальні ґрунти (елювій) —ґрунти без жорстких структурних зв'язків, які є продуктами вивітрювання гірських порід, що втратили властивості материнських порід, залишились на місці свого утворення й зберегли тією чи іншою мірою в корі вивітрювання структуру і текстуру вихідних порід, а також характер їх залягання. У профілі кори вивітрювання виділяють дисперсну, уламкову і тріщинувату зони, а до елювіальних ґрунтів відносять дві перші зони

Б.7 Зона активної взаємодії - частина масиву ґрунтів, у межах якого (у плані й по глибині) відбуваються зміни під впливом техногенних факторів

Б.8 Інженерно-геологічні процеси і явища - геологічні процеси і явища, що викликані діяльністю людини або впливають на неї