МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

_____________________________________________________________


Д Е Р Ж А В Н И Й

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ПРАВИЛА


БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИШУКУВАНЬ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ


Київ


ДЕРЖАВНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ

АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ Міністерства праці

та соціальної політики України


28.12.2000 № 376


ДНАОП 5.1.14 – 1.02-00


ПРАВИЛА


БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИШУКУВАНЬ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ


Київ


П Е Р Е Д М О В А


РОЗРОБЛЕНО Українським державним вироб-

ничо-технологічним підприєм-

ством "Укрдортехнологія"


ВНЕСЕНО Управлінням по нагляду в мета-

лургійній промисловості, енер-

гетиці, будівництві і котлонагля-

ді Держнаглядохоронпраці


ВВЕДЕНО З введенням в дію цих Правил

вважати такими, що не застосо-

вуються на території України

НАОП 6.1.00-1.02-86 "Правила

охорони праці при розвідуваль-

них роботах і проектуванні ав-

томобільних доріг", затверджені

Мінтрансбудом СРСР 30.12.85
КАРТА-ПАСПОРТ


ДНАОП 5.1.14 –1.02-00

скорочена назва


Правила безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних доріг

найменування нормативного акта


А Правила

01 вид

Б Правила поширюються на проектні організації, які здійснюють

вишукування автомобільних доріг

02 галузь застосування


В 2000 р. 2000 р.

03 дата затвердження 04 дата введення в дію


10 років

05 строк дії


Г Українське державне виробничо-технологічне підприємство

"Укрдортехнологія"

06 організація-розробник


Д Корпорація "Укравтодор", Мінтранс України, ННДІ охорони

праці

07 узгоджуючі організації


Ж Відповідно до розділу 2 К

08 нормативні посилання 09 зміни (порядок. номер,

розділ, дата)

Л

додаткові дані (взаємозв'язані з ним інші

нормативні акти тощо)


З М І С Т

Стор.


1. Галузь застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3. Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Вимоги безпеки під час виконання вишукувальних робіт . 10

4.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.2. Електробезпека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3. Вимоги біологічної і епідеміологічної безпеки . . . . . . . . 15

4.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи і перенесен-

ня вантажів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.5. Робота на існуючих автомобільних дорогах . . . . . . . . . . . 17

4.6. Робота під час обліку руху на автомобільних дорогах . . 19

4.7. Робота на діючих залізницях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.8. Робота в населених пунктах, на територіях підприємств

і об'єктів спеціального призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.9. Організація тимчасової стоянки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.10. Порядок пересування в лісах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4.11. Порядок пересування в горах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4.12. Порядок пересування по болотах, річкових долинах,

ярах і карстових місцях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.13. Проведення маршрутів в малонаселеній місцевості,

поведінка заблуканих та їх розшук . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.14. Переправи через водні перешкоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.15. Порядок пересування по льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5. Вимоги безпеки під час виконання топографо-

геодезичних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2. Рубання просік та візирок, заготовлення кілків та стов-

пів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.3. Зйомка місцевості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5.4. Закладання реперів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.5. Спостереження на пунктах тріангуляції . . . . . . . . . . . . . . . 37

5.6. Робота з механічними пилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6. Вимоги безпеки під час обстеження існуючих споруд . . . . 38

6.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.2. Обстеження геодезичних знаків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.3. Обстеження штучних споруд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.4. Обстеження підземних інженерних комунікацій . . . . . . . 43

7. Вимоги безпеки під час виконання гідрометричних робіт . 44

7.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

7.2. Проміри глибин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7.3. Робота за допомогою натягнутого через ріку троса . . . . . . 46

7.4. Робота з колисок та підвісних містків . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

7.5. Проміри глибин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

7.6. Водомірні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

8. Вимоги безпеки під час виконання інженерно-геологіч-

них робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.2. Геофізичні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

8.3. Гідрогеологічні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.4. Визначення фізико-механічних властивостей грунтів

у польових умовах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

8.5. Вимоги безпеки під час виконання бурових робіт . . . . . . . 52

8.6. Механічне колонкове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

8.7. Механічне ударно-канатне буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.8. Механічне шнекове буріння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8.9. Буріння свердловин з поверхні води . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8.10. Буріння свердловин з льоду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8.11. Проходка шурфів і канав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.12. Ліквідація аварій у свердловинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

8.13. Ліквідація бурових свердловин, шурфів і канав . . . . . . . . 60


Додатки:

1. Перелік робіт з підвищеною небезпекою . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2. Наряд-допуск на право виконання небезпечних робіт . . . . . . 63

3. Форма акту опосвідчення стану безпеки пристосувань для

обстеження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65ДНАОП 5.1.14-1.02-00


ПРАВИЛА

безпеки під час проведення вишукувань

автомобільних дорігДата введення 01.02.2001.


1. Галузь застосування


Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг (далі __ Правила) поширюються на працівників проектних організацій, які проводять вишукувальні роботи для подальшої розробки проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг.

Дані Правила встановлюють вимоги безпеки праці під час виконання вишукувальних робіт (топографо-геодезичних, гідрометричних, інженерно-геологічних, обстежувальних, пошукових та ін.), пов'язаних з прокладанням трас автомобільних доріг.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 6.1.00-1.02-86 “Правила охорони праці при розвідувальних роботах і проектуванні автомобільних доріг”, затверджені Мінтрансбудом СРСР 30.12.85.


2. Нормативні посилання


У цих Правилах використовуються такі чинні в Україні нормативні акти:


п/п

Позначення

нормативного

акта


Назва

Ким, коли затверджено,

реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1.


Закон України "Про охорону праці"

Затверджено постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2.


Кодекс законів про працю України

Затверджено постановою

Верховної Ради УРСР

від 10.12.71 № 322-VІІІ

Зміни і доповнення, внесені

у подальшому ВР УРСР і

України

3.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлу-атації електроустановок споживачів

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці

від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мінюсті

10.02.98 за № 93/2533

4.

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадків, професійних зах-

ворювань і аварій на під-

приємствах, в установах і

організаціях

Затверджено постановою Кабінета Міністрів України

від 10.08.93 № 623

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923)

5.

ДНАОП

0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27

Зареєстровано в Мінюсті 21.04.99 за № 248/3541

6.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9

Продовження

1

2

3

4
Зареєстровано в Мінюсті 27.05.97 за № 193/1997

7.

ДНАОП

0.00-4.29-97

Типове положення про кабінет охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191

Зареєстровано в Мінюсті 08.10.97 за № 458/2262

8.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періоди-чну перевірку знань з охорони праці

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 11.10.93 № 94

Зареєстровано в Мінюсті 20.10.94 за № 154

9.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123

Зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 за № 196

10.

ДНАОП

0.03-1.56-73

Правила безпеки при транс-портуванні радіоактивних речовин. ПТВ ТРВ-73

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1973 р.

11.

ДНАОП

0.03-1.63-78

Санітарні правила будови і експлуатації радіоізотопних приладів № 1946-78

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1978 р.

12.

ДНАОП

0.03-1.72-87

Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими дже- релами іонізуючого випро-мінювання ОСП 72/87

№ 4422-87

Затверджено Мінохорони здоров'я СРСР

1987 р.

13.

ДНАОП

0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97

Затверджено МОЗ України

Від 14.07.97 № 208

Продовження

1

2

3

4

14.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я

від 10.12.93 № 241

Зареєстровано в Мінюсті 22.12.93 за № 194

15.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання

і переміщення важких ре-

чей неповнолітніми

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 22.03.96 № 59

Зареєстровано в Мінюсті

16.10.96 за №183/1208

16.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 31.03.94 № 45
Зареєстровано в Мінюсті 21.06.94 за № 136/345

17.

ДНАОП

0.03-8.03-86

Гігієнічна класифікація пра-

ці № 4137-86

Затверджено Мінохорони

здоров'я СРСР

12.08.86

18.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і ро-

біт з шкідливими і небезпе-

чними умовами праці, на яких забороняється засто-

сування праці неповноліт-

ніх

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 31.03.94 № 46

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 за № 176/385

19.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і ро- біт з шкідливими і небезпе-

чними умовами праці, на яких забороняється засто-

сування праці жінок

Затверджено наказом

Мінохорони здоров'я

від 29.12.93 № 256

Зареєстровано в Мінюсті 30.03.94 за № 51/260

20

ДНАОП

0.05-3.14-80

Типові галузеві норми без-платної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивіду-

Затверджено постановою

Держкомпраці СРСР і

Президії ВЦРПС від

20.02.80 № 43/П-2