Продовження таблиці А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN 292


до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

27.4 Внаслідок недостатньої механічної міцності вузлів

4.1.2.327.5 Внаслідок невідповідної конструкції шківів та барабанів

4.1.2.427.6 Внаслідок неправильного вибору ланцюгів, тросів,

4.1.2.4.4.1.2.5,підіймальних пристроїв та приладів, та їх неправильного встановлення на устаткуванні

4.3.1,4.3.227.7 Внаслідок опущення вантажу під контролем фрикційного гальма

4.1.2.6 d)27.8 Внаслідок невідповідних умов для монтування,

4.4.1, 4.4.2 d)випробовування, експлуатування, ремонтування
27.9 Внаслідок впливу вантажу на людей (нанесення удару

4.1.2.6 b),вантажем або противагою)

4.1.2.7,4.2.328 Електричні види небезпеки
28.1 Внаслідок удару блискавки

4.1.2.8

29 Небезпека, викликана нехтуванням ергономічними
принципами
29.1 Внаслідок поганого огляду з місця водія

4.1.2.7,4.4.2 с)Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку

з роботами під землею

30 Механічні види небезпеки та небезпечних явищ внаслідок:
30.1 Недостатньої стійкості склепінь

5.130.2 Виведення з ладу системи керування акселераторами

5.4та гальмами машин, що переміщаються по рейках
30.3 Вихід з ладу або відсутності кнопок безпеки для

5.4, 5.5машин, що переміщаються по рейках
31 Обмеження переміщування людей

5.232 Пожежа та вибух

5.633 Викинення пилу, газів тощо

5.7Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку з процесами

і підіймання або переміщення людей

34 Механічні види небезпеки та небезпечних явищ внаслідок:
34.1 Недостатньої механічної міцності, недостатніх робочих

6.1.2характеристик
34.2 Вихід з ладу системи керування вантажного

6.1.3устаткування

Кінець таблиці А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN

292


до EN 292-2/А1

Частина 1

Частина 2

34.3 Вийдення з ладу системи керування устаткування для

6.2.1перевезення людей (функціювання, пріоритетність)
34.4 Занадто високої швидкості устаткування для

6.2.3перевезення людей
35 Падіння людей з устаткування для перевезення людей

1.5.15.6.3.1,
6.3.2, 6.3.336 Падіння або перекинення устаткування для

6.4.1,6.4.2перевезення людей
37 Помилки та неправильна поведінка людей

6.5
ДОДАТОК В

(довідковий)


МЕТОДИ АНАЛІЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ


B.1. Загальні відомості

Існує множина методів аналізування небезпеки та оцінювання ризику, але в цьому додатку наведено лише деякі з них. Цей додаток вміщує також методи аналізування ризику, що поєднують аналізування небезпеки з оцінюванням ризику.

Кожен з цих методів було розроблено для конкретної сфери застосування. Тому може виникнути необхідність змінити деякі деталі, використовуючи їх для окремих видів машин.

Існує два основних види аналізування ризику; один – дедуктивний, другий – індуктивний. Дедуктивним методом визначають кінцеве явище, після чого визначають явища, що можуть до нього призвести. Індуктивним методом підсумовують порушення за окремими компонентами. Наступне аналізування встановлює явища, що можуть викликати сумарне порушення.


B.2. Попереднє аналізування небезпеки (РНА)

РНА є індуктивний метод, спрямований на встановлювання в конкретній системі, підсистемі, елементі протягом всього життєвого циклу видів небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ, що можуть призвести до нещасного випадку. Метод визначає можливості нещасного випад­ку та дає якісну оцінку ступеня можливого травматизму або можливої шкоди здоров'ю. Потім вка­зують пропозиції щодо заходів безпеки та результат їх застосування.

РНА потрібно оновлювати на етапах конструювання, виготовляння та випробовування, для виявлення нових видів небезпеки та необхідного коригування.

Досягнуті результати можна подавати в будь-якому вигляді (наприклад, у вигляді таблиці, дерева).


B.3. Метод «ЩО-ЯКЩО»

Метод «ЩО-ЯКЩО» є індуктивний метод. У відносно простих випадках аналізують конструкції, роботу та використовування машини. На кожному етапі ставлять питання «якщо» та дають відповідь на нього для того, щоб оцінити вплив пошкодження компонентів устаткування або технологічних помилок на небезпеку, спричинену машиною.

Для складніших випадків застосовування методу «якщо» краще використовувати «перелік перевірянь» та відповідне розподілення праці для того, щоб визначені аспекти експлуатування машини передати на розгляд тим особам, що мають найбільший досвід та навички з оцінювання цих аспектів. Навички операторів та їх фахові знання підлягають аудиту. Оцінюють придатність устаткування, його конструкцію, систему керування та захисні пристрої. Перевіряють вплив оброблюваних матеріалів та проходять аудит протоколи з керування та ремонтно-профілактичних заходів. Як правило, оцінювання машини за допомогою переліку перевірянь передує ретельнішим аналітичним методам, описаним нижче.


B.4 Аналізування несправностей та їх вплив (FMEA)

FMEA є індуктивний метод, основною метою якого є визначання частоти та наслідків вийдення з ладу елементів устаткування. Там, де велике значення мають технологічні помилки або помилки оператора, може виявитися доцільнішим використовування інших методів.

FMEA може зажадати більше часу ніж побудова дерева помилок, тому що в ньому розглянуто кожний вид несправності кожного елемента. Можливість деяких несправностей дуже мала. Якщо ці несправності докладно не аналізують, то це необхідно зазначити в документації.

Цей метод встановлено в ІЕС 60812.


B.5 Моделювання несправностей систем керування

У цьому індуктивному методі порядок випробовування заснований на двох критеріях: технології та складності системи керування. Принципово можна використовувати такі методи:

– практичного випробовування на дієвому контурі та моделювання несправностей на дієвих компонентах, зокрема на сумнівних, за даними теоретичних досліджень роботи, ділянках;

– моделювання режиму роботи системи керування (наприклад, за допомогою апаратних і (або) програмних моделей).

Якщо перевіряють комплексні вузли систем керування, пов'язані з безпекою, то, як правило, варто розбити систему на декілька функцйних підсистем та перевірити, моделюючи несправності тільки місця сполучення.

Цей метод можна використовувати також, щоб перевірити інші компоненти устаткування.


B.6 Метод MOSAR (метод систематичного аналізування ризику)

MOSAR є метод повного послідовного наближування з десятьох етапів. Аналізована система (устаткування, процес, пристрій тощо) розглядають як множину, що складається з взаємодієвих підсистем. Ідентифікуючи види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ, використовують таблицю.

Дієвість заходів щодо безпеки перевіряють за другою таблицею; в третій таблиці розглянуто їхній взаємозв'язок.

Аналізування, проведене відомими методами, такими як FMEA, дозволяє виділити можливі небезпечні несправності. Завдяки цьому можливо розробляти сценарії нещасних випадків. За узгодженням сценарії розподіляють в таблиці і відповідно до ступеня ваги.

Наступна таблиця, також за узгодженням, зв'язує збиток об'єктивними умовами функціювання заходів безпеки та визначає рівні ефективності технічних та організаційних заходів.

Заходи щодо безпеки вносять потім у логічні деревоподібні схеми та залишковий ризик аналізують за допомогою таблиці прийнятності, розробленої за узгодженням.


B.7 Аналізування помилок за деревоподібною схемою (FTA)

FTA є дедуктивний метод, що приймає за основу явище, аналізоване як небажане, та дає користувачу можливість виявити всі критичні шляхи, що призводять до небажаної події.

У першу чергу ідентифікують небезпечні або критичні явища. Потім усі комбінації окремих помилок, що можуть призвести до таких явищ, вказують у вигляді логічної структури дерева пошуку помилок. Оцінюючи можливості окремих помилок та подальшого застосовування придатних арифметичних операцій, можна розрахувати частоту появи критичного явища. Завдяки цьому можна швидко проаналізувати вплив зміни системи на можливість цього явища і, отже, за допомогою FTA можна порівняно легко проаналізувати ефективність альтернативних заходів щодо безпеки. FTA добре зарекомендував себе також як метод визначання причини нещасних випадків.

Цей метод установлено в ІЕС 61025 Аналізування помилок за деревоподібною схемою (FTА).


B.8 Метод DELPHI

У декілька етапів опитують велику кількість експертів, причому результат попереднього етапу повідомляють всім експертам разом із додатковою інформацією.

На третьому або четвертому етапі анонімне опитування зосереджує увагу на аспектах, за якими ще не досягнуто згоди.

Метод DELPHI є по суті метод прогнозування, використовуваний також для генерування нових ідей. Цей метод особливо ефективний, тому що до нього залучають тільки спеціалістів.


ДОДАТОК С

(довідковий)


БІБЛІОГРАФІЯ


1 ІЕС 60812 Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) Методи аналізування надійності систем. Аналізування видів несправного стану та їхнього впливу (FMEA)

2 ІЕС 61025 Fault tree analysis (FTА) Деревоподібне аналізування помилок (FTA)