МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ


НАПБ 01.038-2003


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

від 16.09.2003 № 348-НК


ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АВТОМАТИЧНИХ УСТАНОВОК АЕРОЗОЛЬНОГО

ПОЖЕЖОГАСІННЯ


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння (далі - Правила) поширюються на проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння з використанням твердопаливних генераторів вогнегасного аерозолю (далі - АУАП), що призначені для локалізації або ліквідації пожеж об’ємним способом у будівлях, спорудах та приміщеннях. Правила не поширюються на автоматичні установки аерозольного пожежогасіння, в яких використовується аерозоль системи газ - твердий діоксид вуглецю, газ - дрібнорозпилена вода.

Вимоги Правил обов’язкові для підприємств, організацій, а також громадян, що здійснюють проектні та монтажні роботи з АУАП, їх експлуатацію та обслуговування незалежно від форм власності та підпорядкування.

Правила встановлюють загальні вимоги до проектування, монтажу та експлуатації АУАП на об’єктах різного призначення незалежно від виду їх діяльності та форм власності, за винятком об’єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин та інших будівель і споруд, вимоги до яких визначаються спеціальними нормативними документа.

1.2. Під час проектування, монтажу та експлуатації АУАП слід також керуватися стандартами, в тому числі ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.046-91, будівельними нормами, в тому числі СНиП 2.01.02-85, ДБН А.2.2-3-97, ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд, Правилами пожежної безпеки в Україні, Правилами улаштування електроустановок (далі ПУЕ), ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Переліком однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, Типовими правилами технічного утримування установок пожежної автоматики, іншими нормативними актами, виходячи із галузі їх застосування, що регламентують вимоги до проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння.

Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, наведено за ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93.


* Правила погоджені з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.10.2003 № 2/7-594


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих правилах використовуються посилання на такі документи:

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення;

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров;

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН 1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности ОНТП 24-86;

За наказом МВС України від 20.11.97 за №779 , затверджений та введений в дію “Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації”, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 28 листопада 1997 року №567/2371;

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Таблиця 1

№ з/п

Термін

Визначення

1

2

3

1

Автоматична установка аерозольного пожежогасіння (АУАП)

Автоматична установка об’ємного пожежогасіння на основі генераторів вогнегасного аерозолю з електричним запуском із застосуванням автоматичних засобів виявлення пожежі, у якій за вогнегасну речовину використовується вогнегасний аерозоль

2

Автономна установка аерозольного пожежогасіння

Установка аерозольного пожежогасіння, що виконує функції виявлення та гасіння пожежі незалежно від зовнішніх джерел живлення, систем управління та не пов’язана з установкою пожежної сигналізації

3

Генератор вогнегасного аерозолю

(ГВА)

Пристрій для одержання вогнегасного аерозолю із заданими параметрами та подавання його у захищуване приміщення

4

Аерозольутворююча сполука

(АУС)

Композиція спеціального складу, яка здатна до самостійного горіння без доступу повітря з утворенням вогнегасного аерозолю

5

Вогнегасний аерозоль

Продукти генерації аерозольутворюючої сполуки, які характеризуються вогнегасною здатністю

6

Нормативна вогнегасна здатність аерозолю, q, кг·м-3

Вогнегасна здатність аерозолю, яка вказується в технічній документації на ГВА, величина якої використовується під час розрахунку АУАП при проектування

7

Високотемпературні зони

Зони, які утворюються безпосередньо біля ГВА під час його роботи, у межах яких температура середовища перевищує 75, 200 та 400 оС становлять небезпеку для людей, горючих матеріалів та обладнання

8

Тривалість подавання вогнегасного аерозолю, под, с

Проміжок часу від моменту початку до закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

9

Тривалість роботи ГВА, р, с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск до закінчення виходу вогнегасного аерозолю з випускних отворів ГВА

10

Тривалість роботи АУАП, роб, с

Проміжок часу від моменту подавання сигналу на запуск АУАП до закінчення роботи останнього ГВА

11

Маса АУС ГВА, m, кг

Маса АУС, що знаходиться в одному ГВА

12

Сумарна маса

АУС, М, кг

Сума мас АУС усіх ГВА, що входять до складу АУАП

13

Запас ГВА

Потрібна кількість ГВА, що зберігається на об’єкті, необхідна для оперативного відтворення працездатності АУАП після її спрацьовування

14

Ступень негерметичності, ν, %

Відношення сумарної площі відкритих прорізів F до сумарної площі огороджувальних конструкцій приміщення S, що виражене у відсотках

ν=

15

Площа огороджувальних конструкцій, S, м2

Сума площ поверхні стін, підлоги та стелі в захищуваному приміщенні

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Проектування, монтаж та експлуатацію автоматичних установок аерозольного пожежогасіння слід здійснювати згідно з вимогами цих Правил, нормативної, технічної документації на АУАП та її елементи, іншими нормативними актами, що регламентують загальні вимоги до вказаних робіт.

4.2. АУАП застосовуються для ліквідації пожеж підкласу А2 (горіння твердих речовин, яке не супроводжується тлінням), класу В (горіння рідких речовин) та локалізації пожеж підкласу А1 (за ГОСТ 27331‑87).

Застосування АУАП для захисту кабельних споруд (напівповерхи, колектори, шахти тощо) допускається за відсутності в електромережі захищуваної споруди пристроїв автоматичного повторного вмикання (або його блокування АУАП).

4.3. Установки аерозольного пожежогасіння не забезпечують повного припинення горіння та, як правило, не застосовуються для гасіння:

волокнистих, сипких, пористих та інших горючих матеріалів, здатних до самозаймання і (або) тління всередині шару (тирса, вовна, трав’яне борошно тощо);

лужних та лужно-земельних металів;

хімічних речовин та їх сполук, полімерних матеріалів, які здатні до тління та горіння без доступу повітря;

обладнання та трубопроводів з горючими рідинами і газами, що перебувають під тиском (якщо відсутнє автоматичне блокування подачі рідин та газів в обладнанні та трубопроводах) ;

гідридів металів та пірофорних речовин;

порошків металів та хімічно активних металів (магній, титан, цирконій тощо).

4.4. АУАП складаються з таких елементів:

пожежні сповіщувачі або інші пристрої виявлення пожежі;

пожежні приймально-контрольні прилади;

прилади управління пожежні або пристрої контролю та управління установкою;

генератори вогнегасного аерозолю;

електричні кола управління, шлейфи або сигнальні лінії пожежної сигналізації;

пожежні оповіщувачі.

4.5. Конструктивні рішення та виконання обладнання (в тому числі ГВА), електропроводок, що входять до складу АУАП, повинні відповідати категоріям приміщень за ОНТП 24-86, класам зон за ПУЕ та вимогам ГОСТ 12.3.046-91.

За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі АУАП належать відносити до 1 категорії згідно з (ПУЕ). За відсутності можливості виконання вказаної вимоги допускається використовувати як джерело резервного електропостачання акумуляторні батареї. Ємкість акумуляторних батарей приймається з розрахунку забезпечення живлення електроприймачів установки в режимі очікування протягом 24 годин і у режимі тривоги (пожежогасіння) - 3 години.

4.6. Під час проектування, монтажу та експлуатації АУАП слід передбачати, що апаратура і обладнання, які входять до складу АУАП, повинні мати технічну документацію, сертифікати відповідності (згідно з вимогами Держстандарту України) та відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників. Під час монтажу та експлуатації апаратура і обладнання АУАП повинні бути справними, без дефектів та пошкоджень.

4.7. Застосування АУАП для гасіння пожеж в приміщеннях з електроустановками та електрообладнанням до зняття з них напруги допускається за умови, якщо її значення не перевищує гранично допустимої величини напруги , яка наведена в технічній документації на ГВА.

4.8. Забороняється застосування АУАП у приміщеннях, які не можуть бути залишені людьми до початку роботи ГВА, з масовим перебуванням людей (більше 50 осіб).

4.9. Середньооб’ємна температура в захищуваному приміщенні в разі спрацювання ГВА не повинна перевищувати значення температури самозаймання речовин та матеріалів, які у ньому знаходяться.

4.10. Автономні установки аерозольного пожежогасіння можуть застосовуватись для захисту приміщень, у яких відповідно до нормативних документів не вимагається застосування автоматичних установок пожежогасіння.

4.11. Монтаж АУАП повинен виконуватись відповідно до вимог чинних нормативних документів, у тому числі ДБН В.2.5-13-98, згідно з затвердженою проектно-кошторисною та робочою документацією, робочими кресленнями проекту, проектом виконання робіт, технічною документацією підприємств-виробників обладнання.

4.12. Проектування, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, регламентне технічне обслуговування та ремонт АУАП здійснюються підприємствами (організаціями) та приватними особами, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію) у встановленому порядку.

4.13. У разі, якщо параметри захищуваних об’єктів не відповідають в повному обсязі вимогам цих Правил, але й не суперечать вимогам нормативної та технічної документації на ГВА, технічні рішення щодо застосування АУАП підлягають окремому узгодженню з органами держпожнагляду.


5. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖУ

5.1. Вихідними даними для розрахунку та проектування АУАП є:

призначення захищуваного приміщення;

геометричні розміри захищуваного приміщення (об’єм, площа огороджуючих конструкцій, висота) та характеристика будівельних конструкцій;

наявність та характеристика постійно відкритих прорізів;

наявність та характеристика систем вентиляції, кондиціонування повітря, повітряного опалення;

наявність та характеристика засклення;

перелік та показники пожежної небезпеки речовин та матеріалів, що знаходяться в захищуваному приміщенні, та відповідний їм клас (підклас) пожежі за ГОСТ 27331-87;

величина, характер, а також схема розподілу пожежного навантаження;

розташування та характеристика технологічного обладнання, властивості матеріалів;

категорія приміщень згідно з ОНТП 24-86 та класи пожежонебезпечних зон за ПУЕ;

робоча температура, тиск та вологість у захищуваному приміщенні;

наявність людей та можливість їх евакуації до початку роботи ГВА;

нормативна вогнегасна здатність АУС, технічні характеристики ГВА, в тому числі розміри високотемпературних зон аерозольного струменя;

гранично допустимий тиск та температура у захищуваному приміщенні для будівельних конструкцій, обладнання або матеріалів;

токсикогігієнічний паспорт на аерозольутворюючу сполуку ГВА.

5.2. Під час проектування АУАП проектна документація виконується повним обсягом відповідно до вимог нормативних документів. При цьому слід враховувати такі загальні вимоги: