5,0- норма подачі додаткової кількості ВП для компенсації його винесення через отвори площею Som2, кг х м-2;

В разі використання вогнегасних порошків, перелічених у рекомендованому додатку Е, приймається норма подавання

qvo = 0,6 кг x м-3.

Мінімальна витрата ВП, кг х с-1 , яку повинна забезпечити установка, визначається за формулою

Gмин = Ммин / 30, (Ж.5)

Тривалість подавання ВП-ty, під час роботи установки об'ємного гасіння повинна становити в межах від 2о до 30 с.

На підставі значень Ммін, Gмін та tу добирається установка, що забезпечує зберігання відповідної кількості ВП і подавання його з потрібною витратою. При цьому трубопровідна розподільна мережа установки з розпилювачами повинна забезпечити максимальну рівномірність розподілу ВП, який подається в об'ємі приміщення, що захищається.

Визначення основних параметрів установки локального гасіння по площі

Мінімально необхідна для гасіння маса порошку в разі використання ВП, що перелічені в рекомендованому додатку Е, визначається на основі норми подачі, яка розраховується за формулою

qs = 0,45 Кy (Кcn + 1,44 √ S), (Ж.6)

де qs - норма подачі ВП для локального гасіння по площі, кг х м-2;

S – площа гасіння (наприклад, максимальна площа розливання горючої рідини під час пожежі), м2;

Ксn - коефіцієнт, який залежить від способу подавання ВП;

Ку - коефіцієнт, який залежить від умов гасіння, всередині приміщення ("всередині") або на відкритому майданчику ("ззовні").

В таблиці наведені значення коефіцієнтів Kcn і Ку, а також формули для визначення норми подавання qs.

Таблиця Ж.І

Спосіб подавання ВП

Умови гасіння

Значення коефіцієнтів

Формула розрахунку норми подачі ВП qs, кг x м-2

Ксп

Ку

Зверху

всередині

4

1

qs = 0.45(4+1.44√ S)

Зверху

ззовні

4

1,5

qs = 0,7(4+1.44√ S)

Збоку

всередині S<20м2;

0

1

qs = 2,6

S>=20м2

0

1

qs = 0,6 √ S

Збоку

ззовні, S<25м2;

0

1,5

qs = 4,5

S >=25м2

0

1,5

qs = 0.9 √ S

Примітка. Значення коефіцієнтів і формули для розрахунку норми подачі вогнегасного порошку для гасіння "ззовні" дійсні тільки для застосування установок, коли швидкість вітру не перевищує 3 м х с-1.

Мінімальна кількість ВП, кг, визначається за формулою

Ммин = qs хS (Ж.7)

Мінімальна витрата ВП, кг х с-1 , визначається на основі експериментально встановленого для кожної марки ВП значення мінімальної інтенсивності - Іs, кг x с -1x м-2,

Gмин = Ммин x Іs / qs, (Ж.8)

Мінімальна тривалість подавання ВП, с, розраховується за формулою

tмін = 0,67Ку qs / Іs , (Ж.9)

На підставі значень Ммін, Qмін та tмін здійснюється вибір установки з відповідними технічними характеристиками. При цьому повинні задовольнятися умови:

М3 >= Кзал x Ммін,(Ж.10)

Gy >= Gмін, (Ж.11)

ty >= tмін (Ж.12)

деМ3 - маса заряду ВП в резервуарі установки, кг;

Kзал- коефіцієнт залишку, який визначається на підставі регламентованої в паспорті або ТУ на установку граничної величини залишку ВП після спрацювання (зарегламентованим 5%-м залишком- -Кзал=1,05, за 10%-м залишком - Кзал=1,1 і т.ін.);

Gу - витрата ВП, яка забезпечується установкою, кг х с-1;

tу - тривалість подавання ВП під час роботи установки, с.

В залежності від геометричних розмірів площі гасіння та можливостей забезпечення монтажу, здійснюється розміщення розпилювачів та трасування розподільного трубопроводу у відповідності з рекомендаціями, наведеними в паспортах відповідних установок.

Визначення основних параметрів установки локального гасіння по об'єму

Мінімально необхідна маса ВП, кг, розраховується за формулою

Ммін = qvл x Vзл,(Ж. 13)

де qvл - норма подачі ВП для локального гасіння по об'єму для ВП, які перелічені в додатку Е, приймається qvл =1,2 кг х м-3;

Vзл - розрахунковий об'єм, що захищається, м3.

Величина Vзл визначається на підставі геометричних розмірів устаткування, яке захищається, збільшених на 1,5м кожний.

Мінімальна витрата ВП, кг х с-1, визначається аналогічно установкам об'ємного гасіння

Gмин = Ммин / 30, (Ж.14)

Тривалість подавання ВП - tу, також повинна бути в межах від 20 до ЗО с.

Після вибору установки, яка забезпечує дані характеристики, здійснюють розміщення розпилювачів з тим, щоб газо порошкові струмені, що витікають, зрошували зовнішні поверхні устаткування, яке захищається.

Для підвищення ефективності даного способу гасіння рекомендується встановлювати довкола устаткування, яке захищається, щити з негорючих матеріалів з ненормованою межею вогнестійкості для затримання ВП, який подається, в об'ємі, що захищається.

Розраховуючи параметри установок з використанням марок ВП, наведених у додатку Е, слід приймати такі мінімальні значення інтенсивності подавання ВП:

- для об'ємного гасіння-1 = 0,02 кг х с-1 х м-3;

- для локального гасіння по об'єму-1 = 0,04 кг х с-1 х м-3;

- для локального гасіння по площі "всередині"-1 = 0,30 кг х с-1 х м-2;

- для локального гасіння по площі "ззовні"-1 = 0,45 кг х с-1 х м-2;

Додаток К (рекомендований)

Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів в залежності від призначення приміщень*

ТаблицяК.1

Перелік характерних приміщень, виробництв, технологічних процесів

Автоматичний пожежний сповіщувач

1.Виробничі будівлі


1.1.Звиробництвомізберіганням:


-виробів з деревини, синтетичних смол, синтетичних волокон, полімерних матеріалів, текстильних, трикотажних, текстильно-галантерейних, швейних, взуттєвих, шкіряних тютюнових, хутрових, целюлозно-паперових виробів, целулоїду, гуми, гумотехнічних виробів, синтетичного каучуку, горючих рентгенівських, кіно- і фотоплівок, бавовни;

Тепловий або димовий

-лаків, фарб, розчинників, ЛЗР, СР, мастильних матеріалів, хімічних реактивів, спиртогорілчаної продукції;

Тепловий або полум'я

-лужних металів, металевих порошків, каучуку природного;

Полум'я

-борошна, комбікорміві і інших продуктів та матеріалів з виділенням пилу.


1.2.3виробництвом:


паперу, картону, шпалер, тваринницької та птахівницької продукції.

Тепловий або полум'я

1.3.Іззберіганням:


Негорючих матеріалів у горючій упаковці, твердих горючих матеріалів.

Тепловий або димовий

2.Спеціальніспоруди:


-приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансформаторів розподільних пристроїв та щитові;

Тепловий або димовий

-приміщення електронно-обчислювальної техніки, електронних регуляторів, керуючих машин, АТС, радіоапаратних:

Димовий

-приміщення для обладнання і трубопроводів по перекачуванню горючих рідин і мастил, для випробування двигунів внутрішнього згоряння і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами;

Тепловий або полум'я

-приміщень підприємств з обслуговування автомобілів.

Тепловий або димовий

3.Адміністративні,побутовіігромадські будівлітаспоруди:


-зали для глядачів, репетиційні, лекційні, читальні і конференцзали, артистичні, кулуарні, костюмерні, реставраційні майстерні, кіносвітлопроекційні, апаратні, фойє, холи, коридори, гардеробні, книгосховища, архіви, фотолабораторії, простори за підвісними стелями, приміщення з персональними комп'ютерами;

Димовий

*Цей додаток не визначає галузь використання автоматичних пожежних сповіщувачів, яка встановлюється відповідними будівельними нормами, нормами технологічного проектування і відомчими переліками.

-склади декорацій, бутафорії і реквізитів, адміністративно-господарські приміщення, машинолічильні станції, пульти керування, передпокої житлових приміщень;

Тепловий або димовий

-лікарняні палати, приміщення підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування, службові кімнати, житлові приміщення готелів і гуртожитків;

Тепловий

-приміщення музеїв і виставок та підпільні простори приміщень з персональними комп'ютерами.

Димовий або полум'я

Примітка1.Вказанийпершимвидсповіщувачаєпріоритетним.

Примітка2.Використанняіншихвидівсповіщувачівабо необхідність встановлення в одному приміщенні автоматичних пожежних сповіщувачів, що реагують на різні фактори пожежі на початку горіння, визначається техніко-економічним обґрунтуванням.

К. І При виборі димових сповіщувачів не рекомендується використовувати радіоізотопні сповіщувачі в приміщеннях з довготривалим перебуванням людей (лікарні, санаторії та інші оздоровчі заклади), жилих приміщеннях готелів і гуртожитків.

Забороняється встановлення радіоізотопних сповіщувачів в житлових будинках і дитячих закладах.  

Додаток Л (обов'язковий)

Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів

Автоматичні сповіщувачі

Л.1 При захисті приміщення точковими пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного (рисунок Л. 1) або квадратного (рисунок Л.2) розміщення.

РисунокЛ.1-Схематрикутногорозміщеннясповіщувачів


РисунокЛ.2-Схемаквадратногорозміщеннясповіщувачів


Л.2 В залежності від розмірів і конфігурації приміщень, що підлягають захисту, типу їх перекриттів (покриттів) та інших факторів, мінімальна кількість точкових сповіщувачів визначається проектним рішенням.

Л.3 При розміщенні точкових сповіщувачів у відповідності з вимогами цих норм необхідно враховувати додаткове встановлення сповіщувачів:

- у кожному відсіку покриття (перекриття) завширшки 0,75 м і більше, що утворено суцільними будівельними конструкціями (балками, прогонами, ребрами плит і т.ін.), які відступають від площини покриття (перекриття) на 0,30 м і більше, а за наявності на стелі частин, які виступають, від 0,15 до 0,30 м максимальну відстань між сповіщувачами та від сповіщувачів до стін належить зменшувати в поперечному до виступних частин напрямі: при глибині від 0,15 до 0,20 м - на 15%. а при глибині від 0,21 до 0,29 м - на 25%;

- під технологічними площадками, вентиляційними коробами завширшкиабо діаметром 0,75 м і більше, що мають суцільну конструкцію і віддалені по нижній відмітці від площини покриття (перекриття) на відстані більше 0,30 м і не менше 0,70 м від площини підлоги;

- у заглибленнях покриття (перекриття) розміром у перерізі більше 0,75х0,75 м і завглибшки більше 0,30 м;

- у кожному відсіку приміщення, утвореному штабелями матеріалів, стелажами, обладнанням і будівельними конструкціями, верхні краї яких віддалені від площини покриття (перекриття) на 0,60 м і менше.

Димові пожежні сповіщувачі

Л.4 Площа, що контролюється одним точковим димовим пожежним сповіщувачем, а також максимальна відстань між сповіщувачами, сповіщувачами і стіною, визначається за таблицею Л.І, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачі.

Таблиця Л.І

Висота захищу-ваного примі-щення, м

Схема квадратного розміщеня сповіщувачів

Схема трикутного розміщення сповіщувачів

Площа, що кон-тролюється одним сповіщу-вачем, м2

Максимальна відстань,м

Площа, що контролю-ється одним сповіщ-вачем, м2

Максимальна відстань,м

між спові-щувачами а

від спо віщувача до стіни б

міжспо віщувачами, а

Від сповіщувача-достіни б

До3,5

До86

9,0

4,5

До105

11,0

3.2

Понад 3,5 до6,0

-"-70

8,5

4,0

-"-90

10,4

3,0

Понад 6,0 до10,0

-"-65

8,0

4,0

-"-80

9,8

2,8

Понад10,0 до12,0

-"-55

7,5

3,5

-"-70

9,2

2,6

Примітка. Відстані а і б-за рисунками Л.1, Л.2

Л. 5 В приміщеннях завширшки не більше 3 м відстань між точковими сповіщувачами по довжині приміщення допускається збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого i останнього сповіщувача до стіни повинна бути не більше 7,5 м.

Л. 6 Максимальна відстань між паралельними оптичними осями лінійних пожежних сповіщувачiв, оптичною віссю i стіною визначається за таблицею Л.2, але не повинна перевищувати значень, вказаних в технічній документації на сповіщувачi.

У приміщеннях заввишки більше 8 м лінійні сповіщувачі встановлюються в два яруси, розміщення ярусів визначається за таблицею Л.2, при цьому у випадку наявності пожежного навантаження на висоті 4 м i вище належить передбачати встановлення додаткового ярусу сповіщувачів на відмітці 1,5-2,0 м вище верхнього рівня пожежного навантаження.