ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Безпечність машин

Р03МІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

(EN 547-1:1996, ЮТ)

ДСТУ EN 547-1-2001

Видання офіційне


Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАТНИ

2002


Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА


ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну та технічним комітетом зі стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)
 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 26 грудня 2001 р. № 648 з 2002-07-01
 3. Стандарт відповідає стандарту EN 547-1:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 2. ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол, наук; Е. Федоренко

ЗМІСТ

с

Національний вступ IV

 1. Вступ IV
 2. Сфера застосування 1
 3. Нормативні лосилання 1
 4. Загальні вимоги 2
 5. Отвори для проходу 2
  1. Отвір для горизонтального пересування вперед з випрямленим корпусом 3
  2. Отвір для горизонтального пересування боком на коротку відстань з випрямленим корпусом 4
  3. Вертикальне пересування через тунель з використанням сходів 5
  4. Люк для максимально швидкого пересування 6
  5. Отвір для входу наеколішки 6

Додаток А (інформаційний) Застосування розмірів на практиці 7

Додаток В (інформаційний) Умовні позначення розмірів і параметрів тіла 9

Додаток С (інформаційний) Бібліографія 10

Додаток ZA (інформаційний) Зв'язок між цим стандартом і Директивою ЄС щодо машин 10

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 547-1:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery (Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

 • у «Вступі» наведено «Національну примітку» щодо скорочення EFTA;
 • у «Нормативних посиланнях» наведено «Національне пояснення» щодо перекладу на українську мову назв стандартів;
 • виправлено призначення додатка А: «нормативний» на «інформаційний»;
 • у «Додатку С» дано «Національне пояснення» щодо перекладу на українську мову назв стандартів і «Національна примітка» щодо введення Директиви 98/37/ЕЕС в додатку ZA;
 • замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;
 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Зміст», «Національний в ступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами систе­ма стандартизації України. «Національні примітки» га «Національні пояснений» виділено у тексті стандарту рамкою.

Стандарти EN 547-3, EN 614-1 впроваджуються в Україні як ДСТУ EN 547-3, ДСТУ EN 614-1 відповідно.

0 ВСТУП

Цей стандарт — один з ряду ергономічних стандартів щодо безпечності машин. Стандарт EN 614*1 Safety of machinery — Ergonomrc desfgn prmcfples — Part 1: Termjnotogy and general principles виэначае принципи, які конструктори повинні враховувати під час розгляду ергономічних факторів.

Цей стандарт визначає, як ці принципи повинні застосовуватися під час проектування отворів для доступу людини.

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт, метою я кого е досягнення відповідності з Директивою щодо машин і пов'язаними з нею рекомендаціями EFT А*.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

РАЗМЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

Часть 1. Принципы определения размеров отверстий для доступа к рабочим местам в машинах

SAFETY OF MACHINERY

HUMAN BODY MEASUREMENTS

Part 1. Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

Чинний від 2002-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри отворів для доступу людини до робочих місць у машинах, як це визначено в EN 292-1. Він установлює розміри, для яких застосовні значення, наведені в EN 547-3. Вимоги щодо розмірів додаткового простору наведено в додатку А. Цей стандарт розроблено переважно для стаціонарних машин; для рухомих машин повинні бути визначені додаткові вимоги.

Розміри проходів ґрунтуються на застосуванні значень для 95 чи 99 перцентилів користувачів. Значення для 99 перцентилю застосовують для аварійних виходів.

Антропометричні дані, наведені в EN 547-3, ґрунтуються на статичних вимірюваннях неодягнених людей і не враховують рухи тіла, одяг, оснащення, умови роботи машини чи умови навколишнього середовища.

В цьому стандарті показано, як антропометричні дані можуть доповнюватись відповідними допусками, щоб врахувати ці фактори.

Ситуації, що вимагають запобігання досяганню людини небезпечних зон, обговорюються в стандарті EN 294.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з Інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із зазначенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наводяться у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій наведено нижче. У разі посилань на публікації із зазначення року їхнього видання, наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію або зміною, або підготовкою нової редакції. У разі посилання на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведено публікації.

EN 292-1


EN 294


EN 547-3

EN 614-1

Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data Safety of machinery — Ergonomlc design principles — Part 1: Terminology and general principles


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1


EN 294


EN 547-3


EN 614-1

Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина1.Основна термінологія, методологія (В Україні чинний ДСТУ EN 292-1-2001)

Безпечність машин, Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон руками (В Україні чинний ДСТУ EN 294-2001) Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані

Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Цей стандарт установлює необхідні розміри отворів для різних положень тіла людини.

Щоб одержати ці розміри, необхідно додати до основних антропометричних даних допуски, що забезпечують неутруднений і безпечний доступ і можливість роботи, враховуючи при цьому аспекти, специфічні для оператора і умов його роботи.

У зв'язку з цим особливо важливими є такі критерії:

 1. можливість вільного проходу людини, на що впливають:
 • вид одягу, наприклад легкий чи важкий одяг;
 • носіння інструмента, наприклад для обслуговування чи ремонтних робіт;
 • носіння додаткового оснащення, такого як засоби індивідуального захисту (наприклад, захисний одяг), або використання ручних або закріплених на одязі джерел світла;
 • вимоги робочого завдання, наприклад, поза, вид і швидкість руху, напрямок погляду, прикладання сили;
 • частота та тривалість виконання завдання;довжина проходів, наприклад, крізь відносно тонкі стінки (стінки ємкостей) із простором для виходу чи через тунельні проходи;
 • наявність простору для забезпечення аварійного виходу з небезпечної зони;
 • положення і розмір пристосувань для підтримання тіла, наприклад підніжок, підлокітників;
 • навколишні умови (наприклад, темрява, спека, шум, вологість);
 • тупінь ризику виконуваного завдання.
 • Припуски, що враховують ці фактори, залежать від особливостей машини та її використання. Додаток А містить інформацію для практичного застосування цього стандарту. Додаток В містить інформацію щодо використання умовних позначень розмірів тіла та антропометричних вимірювань.

  4 ОТВОРИ ДЛЯ ПРОХОДУ

  Отвір для проходу — це отвір, що забезпечує рух або вхід людини всім тілом для проведення заходів, таких як перемикання органів керування, спостереження за робочими процесами і контролювання результатів роботи.

  Цей стандарт установлює мінімальні, а не оптимальні розміри отворів. Якщо це можливо з точки зору безпеки, розміри повинні бути збільшені.

  Крім того, отвори для проходу повинні бути досить великими, щоб дозволити швидкий вихід у разі небезпеки.  Умовні позначення

  Пояснення розмірів

  4.1


  Отвір для горизонтального пересування вперед з випрямленим корпусом


  А

  В  x

  y

  Висота отвору

  Ширина отвору


  Зріст

  Ширина між ліктями


  Припуск на зріст

  Припуск на ширині

  Р95: 95-й перценталь імовірної групи користувачів

  Р99: 99-й перценталь імовірної групи користувачів


  4.2  Отвір для горизонтального пересування боком на коротку відстань з випрямленим корпусом


  А

  В  x

  y


  Не застосовується для аварійного виходу  Висота отвору

  Ширина отвору


  Зріст

  Товщина тіла


  Припуск на зріст

  Припуск на ширину

  4.3


  Вертикальне пересування через тунель з використанням сходів


  А

  В

  С  х


  D

  y  Проліт лазу

  Простір для ноги

  Проліт тунелю


  Довжина стегна

  Довжина стопи


  Припуск по прольоту  Ширина лазу

  Ширина між ліктями

  Припуск по ширині

  Проліт лазу А не враховує необхідність захисту від падіння

  4.4


  Люк для максимально швидкого пересування


  А

  В  х  Діаметр отвору

  Довжина проходу повинна бути менша ніж 500 мм


  Ширина між ліктями


  Припуск

  4.5


  Отвір для входу навколішки


  А

  В
  x

  y


  Висота отвору

  Ширина отвору


  Досяжність попереду (досяжність при захваті)

  Ширина між ліктями


  Припуск по висоті

  Припуск по ширині

  ДСТУ EN 547-1-2001

  ДОДАТОК А (інформаційний)

  ЗАСТОСУВАННЯ РОЗМІРІВ НА ПРАКТИЦІ

  А.О Вступ

  Метою цього додатку е пояснення застосування наведених у цьому стандарті антропометричних даних відповідно до принципів ергономіки, безпеки і охорони здоров'я людини.

  Цей державний стандарт наводить найменші розміри отворів на основі антропометричних розмірів, тобто статичних розмірів неодягненої людини.

  Наведені в цьому стандарті розміри отворів, включно э припусками, не завжди враховують, наприклад:

  • аспекти здоров'я і безпеки, що виникають у разі контакту з краями отвору;
  • чи становить поза або спосіб пересування, що визначаються проходом, будь-яку небезпеку для користувача, наприклад у зв'язку з частотою і тривалістю використання проходу людиною;
  • чи повинна людина прийняти певну позу, щоб докласти необхідних фізичних зусиль без перевантаження;
  • необхідний простір для транспортування устаткування, інструментів, а також поранених людей у непритомному стані через прохід;
  • необхідний простір для ергономічного використання устаткування та інструменту в проході, наприклад для чищення, ремонту та обслуговування;
  • засоби індивідуального захисту, які людина може використовувати під час руху по проходу;
  • простір, необхідний для входу і виходу э проходу.

  Якщо під час проектування проходу враховуються ергономічні принципи, то це звичайно сприяє ефективній роботі, що економічно вигідно. Наприклад, у більшості випадків час, необхідний для виконання певної роботи, збільшується, якщо розмір отвору зменшується.

  А.1 Принципи визначення розмірів додаткового простору

  Для кожного отвору в цьому стандарті наведено допуски для різних умов, які повинні бути враховані під час визначення практичних розмірів конкретних отворів для доступу. Якщо можливо, ці умови визначають допусками, які треба додати до антропометричних розмірів, щоб гарантувати безпеку I здоров'я людини під час користування отвором для доступу. Допуски не додають механічно, оскільки деякі умови перекривають одна одну. Під час проектування певного отвору для доступу повинна бути врахована кожна з нижченаведених умов. При цьому слід визначити, які умови прийнятні та які е найважливішими, потім оцінити усі чинники s цілому I нарешті визначити відповідний загальний припуск для кожного розміру.