Примітка 1. У деяких умовах можуть поєднуватися положення людей сидячи, стоячи і лежачи. Тоді може виникнути необхідність розглянути вплив усіх позицій і положень (див. (SO 2631-2).

Примітка 2. У деяких випадках обертальні вібрації важливі під час оцінювання комфорту. У таких випадках сумарна величина обертальної вібрації точки може бути вміщена в квадратний корінь is суми квадратів під час обчислювання сумарної величини повної вібрації (сумарна величина обертальної вібрації точки може бути розрахована за допомогою виразу, подібного до рівняння (10)).

Примітка 3, Якщо величина зважування, визначена до будь-якій осі (чи обертальному напрямку) менше ніж 25 % від максимального значення, визначеного в тій самій точці, але no іншій осі (чи обертальному напрямку), то його можна не брати до уваги. Так само, якщо сумарне значення вібрації в одній точці менше ніж 25 % від сумарного значення вібрації точки, що е максимумом, то Його ножна не браги до уваги.

Примітка 4. Горизонтальна вібрація спинки в транспортних засобах може суттєво впливати на комфорт. Якщо з технічних причин вібрація спинки не може бути заміряна, треба використовувати коефіцієнт множення. що дорівнює 1,4 замість 1 для осей х і у на опорній поверхні сидіння для тога, щоб оцінити комфорт.

8.3 Сприйняття

8.3.1 Застосовування

Для сприйняття вібрації людьми, які стоять, сидять чи лежать, настанова передбачає вплив періодичної та випадкової вібрації, що відбувається по трьох поступальних (х, у і z) осях на основній поверхні тіла, що спирається.

8.3.2 Оцінювання вібрації

Зважене с.х.з. віброприскорення (див. 6.1) необхідно визначити для кожної осі (х, у і z) на основній поверхні тіла, що спирається,

Оцінювання сприйняття вібрації повинне бути зроблено щодо найвищого зваженого с.к.з. віброприскорення, визначеного по будь-якій осі, в будь-якій точці' контакту, в будь-який час.

8.3.3 Частотне зважування

Два частотних зважування Wk — для вертикальної вібрації і Wd — для горизонтальної вібрації використовують для прогнозу сприйняття вібрації, Ці зважування можна застосовувати до наступних поєднань положень і осей вібрації;

осі х, у і z на опорній поверхні сидіння для людини, що сидить, k = 1;

oci х, у і z на підлозі під людиною, що стоГгь, к = 1;

осі х, у і z на опорній поверхні людини, що лежить (крім голови), к = 1.

Примітка. Заохочують повідомлення про незважені с.к.з. віброприскорення на додаток до зважених значень,

8.4 Настанова з впливу вібрації на сприйняття і комфорт

Настанову з впливу вібрації на сприйняття і комфорт подано в додатку С.

9 МОРСЬКА ХВОРОБА

9.1 Застосовування

Цей розділ стосується впливів коливального переміщення на ступінь кінетозису, чи морської хвороби.

Інші розділи цього стандарту в основному розглядають вібрацію з частотами вище 0,5 Гц. Переміщення з частотами нижче 0,5 Гц може спричинити різні небажані впливи, зокрема дискомфорт і зниження працездатності. Однак найчастіше це може привести до морської хвороби, насамперед у разі стоячих і сидячих положень.

Методи, представлені тут, треба, насамперед, застосовувати до переміщень на кораблях та інших морських суднах.

9.2 Оцінювання вібрації

9.2.1 Зважене с.к.з. віброприскорення повинно бути визначено для вібрації по осі z на поверхні, на яку спирається людина, на частотах між 0,1 Гц і 0,5 Гц.

Примітка. Пік-фактор низькочастотних переміщень (тобто після частотного зважування відповідно до 6,2.1) є таким, що у всіх випадках с.к.з віброприскорення переміщень повинно бути визначено обчисленням точного інтеграла і повідомлено.

9.2.2 Вібрація повинна бути оцінена тільки відносно повного зваженого віброприскорення по осі z.

Примітка 1. Існують деякі свідчення, що обертальні і нахилені рухи тіла (див. рисунок 1) можуть також сприяти виникненню морської хвороби.

Примітка 2. У разі низьких частот переміщення всіх частик тіла матиме схожу тенденцію. Однак часто можуть відбуватися довільні та мимовільні переміщення голови. На сьогодні передбачено, що морська хвороба може бути послаблена зменшенням таких переміщень голови. На практиці цього можна досягнути за допомогою закріплення чи опирання голови на опору, що рухається із сидінням (наприклад, підголівник).

Примітка 3. Настановз, наведена в цьому розділі, застосовна тільки до людей у сидячих і стоячих положеннях. Можливо, що імовірність морської хвороби може бути знижена в лежачих положеннях. Незрозуміло, чи виникає це тому, що вертикальний рух відбувається по осі х тіла чи тому, що в цьому положенні відбувається менше переміщень голови.

9.2.3 Частотне зважування

Єдине частотне зважування Wf рекомендовано для оцінювання впливів вібрації на ступінь морської хвороби.

Примітка 1. Рекомендовано, щоб також повідомляли додаткову інформацію про умови переміщень. Вона повинна охоплювати склад частот, тривалість і напрямки рухів.

Примітка 2. Є деякі свідчення, що переміщення, які мають подібні частоти і с.к.з. віброприскорення, але різні форми переміщень, можуть мати різні впливи.

9.3 Настанова з впливу вібрації на ступінь морської хвороби

Настанову з впливу вібрації на морську хворобу подано в додатку D.

ДОДАТОК A
(обов'язковий)

МАТЕМАТИЧНЕ ВИЗНАЧАННЯ ЧАСТОТНИХ ЗВАЖУВАНЬ

А.1 Параметри передавальних функцій

Параметри передавальних функцій наведено s таблицях А.1 і А.2.

Таблиця А.1

Параметри передавальних функцій для основних частотних зважувань

Зважування

Обмеження смуги

Прискорено-швидкісне переміщення (а-v переміщення)

Крок сходження

f1, Гц

f2, Гц

f31, Гц

f4, Гц

Q4

f5, Гц

Q4

f6, Гц

Q6

Wk,

0,4

100

12,5

12,5

0,63

2,37

0,91

3,35

0,91

wd

0,4

100

2,0

2,0

0,63

Wi,

0,08

0,63

ОО

0,25

0,86

0,0625

0,80

0,1

0,80

Таблиця А.2

Параметри передавальних функцій для додаткових частотних зважувань

Зважування

Обмеження смуги

Прискорено-швидкісне переміщення (a-v переміщення)

Крок сходження

f1, Гц

f2, Гц

f31, Гц

f4, Гц

Q4

f5, Гц

Q4

f6, Гц

Q6

wc

0,4

100

8,0

8,0

0,63

We

0.4

100

1,0

1,0

0,63

W,

0,4

100

3,75

0,91

5,32

0,91

A.2 Передавальні функції

Частоти f1…….f6 резонансні характерні коефіцієнти Q1……Q6 є параметрами передавальної функції, що визначає повне частотне зважування (яке має відношення до віброприскорення як вхідна величина). Передавальну функцію виражено як добуток декількох множників, як викладено нижче.

Обмеження смуги (двополюсний фільтр із характеристикою Баттеруорта, ) верхній пропуск:

де ω1 = 2πf1;

f1 — обмежувальна частота (перетин асимптот);

нижній пропуск:

де ω2 = 2πf2;

f2 — обмежувальна частота.

Прискорено-швидкісне переміщення (пропорційне віброприскоренню на нижчих частотах, пропорційне віброшвидкості на вищих частотах):


дє

Крок сходження (крутість приблизно 6 дБ на октаву, пропорційно поштовхам):

де ω5 = 2πf5;

ω6 = 2πf6.

Добуток Hh(p)Hj{p) представляє передавальну функцію смуги обмеження; він є однаковим для всіх зважувань, крім Wf.

Добуток Hf(p)Hs(p) представляє фактичну зважену передавальну функцію для окремого застосовування.

Hf(p) = 1 для зважування W/,

Hs(p) = 1 для зважувань Wc, Wd та Wе.

Це зумовлено безліччю частот і відсутністю характерних коефіцієнтів у таблицях.

Повна зважувальна функція:

У загальнішій інтерпретації цього рівняння (в частотній області) воно описує модуль (величину) і фазу у вигляді комплексного числа як функцію уявної частини кутової частоти, р = j2πf.

Примітка. Іноді символ s використовують замість р. Якщо рівняння інтерпретується в часовій області (диференціал), це призводить прямо до числової реалізації зважування ( апроксимується , якщо вибірковий інтервал ∆t досить малий). Як альтернатива, р можна інтерпретувати як змінну перетворення Лапласа,

Криві зважування на рисунках 2 і 3 показують модуль (величину) Н відносно Н порівняно з частотою fy подвійній логарифмічній шкалі.

ДОДАТОК В
(довідковий)

НАСТАНОВА 3 ВПЛИВУ ВІБРАЦІЇ НА ЗДОРОВ'Я

В.1 Вступ

Додаток містить настанову для оцінювання загальної вібрації щодо здоров'я. Його застосовують до людей з нормальним здоров'ям, що регулярно зазнають впливу вібрації. Його застосовують до прямолінійної вібрації по базицентричних осях х, у та z людського тіла. Його не застосовують до окремих несталих процесів з великими величинами, такими, що можуть бути наслідком аварії транспортного засобу і спричинити травму.

Примітка. Більша частина настанови в цьому додатку спирається на дані, отримані під час дослідження реакції людини на вібрацію по oci z людей, що сидять. Є тільки обмежений досвід у застосовуванні цього стандарту для осей х та у сидячих та для всіх осей стоячих, спираючихся і лежачих положень.

В.2 Основа для настанови щодо здоров'я

Дослідження біодинаміки так само, як і епідеміологічні дослідження, дали доказ підвищеного ризику погіршення здоров'я, обумовленого тривалим впливом високоінтенсивної загальної вібрації В основному можуть зазнавати впливу поперековий хребець і пов'язана з ним нервова система. Метаболічні та інші фактори, що виникають усередині, можуть додатково вплинути на дегенерацію. Іноді приймається, що зовнішні фактори, такі як положення тіла, низька температура і протяг можуть сприяти болю в м'язах. Однак невідомо, чи можуть ці фактори сприяти дегенерації дисків і хребта.

Збільшення тривалості (протягом робочого дня чи щодня протягом років) та інтенсивності вібрації має на увазі збільшення дози вібрації і припускає підвищення ризику в той час, як періоди відпочинку можуть знизити ризик.

Немає достатніх даних, аби показати кількісну залежність між впливом вібрації і ризиком впливу на здоров'я. Отже, неможливо оцінити загальну вібрацію у вираженні імовірності величин ризику за різних впливів І тривалості.

В.3 Оцінювання вібрації

В.3.1 Використовування зваженого с.к.з. віброприскорення

Припускаючи, що реакції пов'язані з енергією, два різних щоденних впливи вібрації еквівалентні, кали:

де aw1 та aw2 — зважені величини с.х.з. вгороприскорення для першого і другого впливів, відповідно;

Т1 та Т2 — відповідні тривалості для першого і другого впливів.

Зону застереження настанови зі здоров'я позначено штриховими лініями на рисунку В.1.

Щодо впливів нижче зони, впливи на здоров'я не Сули чітко документовані і (або) об'єктивно спостережені; в зоні застереження потенційні ризики здоров'ю зазначено і вище зони ризики здоров'ю е імовірними. Ця рекомендація, головним чином, базується на впливах у діапазоні від 4 год до 8 год, як зазначено заштрихованою областю на рисунку В.1. Коротші тривалості необхідно обробляти дуже обережно.

Інші дослідження вказують часову залежність відповідно до такого відношення:

Ця зона застереження настанови зі здоров'я позначена пунктирними лініями на рисунку В.1. (Зони застереження настанови зі здоров'я для рівнянь (В.1) і (В.2) такі самі для тривалостей від 4 год до 8 год, для яких існують найпрофесійніші спостереження).

8 24

Тривалість впливу, год

Рисунок В.1 — Зони застереження настанови зі здоров'я

Величина с.к.з. значення частотно-зваженого віброприскорення може бути порівняна з зоною, показаною на рисунку В.1, тривалістю очікуваного щоденного впливу.

Для характеристики щоденного професійного впливу вібрації 8-годинне частотно-зважене віброприскорення aw може бути заміряне чи розраховане згідно з формулою в 6.1 з періодом часу Т, який дорівнює 8 год.

Примітка 1. Коли Вплив вібрації складається з двох чи більше періодів впливу різної величини і тривалості, величина вібрації в енергетичному еквіваленті, що відповідає загальній тривалості впливу, може бути оцінена згідно за такою формулою

де аw,e — еквівалентна величbна вібрації (с.к.з. вібраприскорення а и/сг);

аwi, ~ величина вібрації (с,к,з. віброприскорекня в м/с2) для впливу тривалістю Г,. Деякі дослідження описують іншу еквівалентну величину вібрації, задану у вигляді формули:

Ці дві еквівалентні величини вібрації використовували для настанови щодо здоров'я відповідно до рисунка В.1. Примітка 2. Оцінене значення дози вібрації (оЗДВ) використовували в деяких дослідженнях: