ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД і НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ; В. Репін (науковий керівник), канд. техн. наук; Н. Марченко; Л. Базилевич, канд. техн. наук; М. Лисюк, канд. техн. наук; М. Репїн, 1. Ткалич

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) (Вібрація та удар механічні, Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗмІСТ

НАЦІОНАЛЬНИИ ВСТУП 3

ВСТУП 4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 6

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 6

3.1 оцінювання (evaluation) 6

3.2 будівля (building) 6

3.3 робочий час (work time) 6

3.4 час впливу (exposure time) 6

4 ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ В БУДІВЛЯХ 6

4.1 Загальні вимоги 6

4.2 Напрямок вимірювання 7

4.3 Місцє вимірювання 7

4.4 Частотне зважування 7

4.5 Оцінювання вібрації 7

4.5.1 Вимірювання вібрації 7

4.5.2 Види джерел 8

4.6 Вимірювальне устатковання 8

5 ЧУТЛИВІСТЬ ЛЮДИНИ ДО ВіБРАЦІЇ В БУДІВЛЯХ 8

ДОДАТОК А (обов’язків) 9

Математичне визначення частотного зважування Wm 9

ДОДАТОК В (довідковий) 12

НАСТАНОВА ЩОДО ЗБИРАННЯ ДАНИХ СТОСОВНО ЧУТЛИВОСТІ ЛЮДИНИ ДО ВІБРАЦІЇ В БУДІВЛЯХ 12

8.1 Вступ 12

В.2 Параметри, що будуть розглянуті 12

В.2.1 Загальні положення 12

В.2.2 Параметри, пов'язані з джерелом 12

В.2.3 Параметри, пов’язані з вимірюваною вібрацією 13

В.2.4 Пов'язані явища 13

В.3 Інформація для повідомлення 14

БІБЛІОГРАФІЯ 15


НАЦІОНАЛЬНИИ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2631-2:2003 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz) (Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 2 Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)),

Міжнародний стандарт ISO 2631 складається з таких частин, наведених нижче, під загальною назвою «Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину»:

ISO 2631-1:1997 Частина 1. Загальні положення;

ISO 2631-2:2003 Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц);

ISO 2631-4:2001 Частина 4. Настанови з оцінки впливів вібрації та обертального переміщення на комфорт пасажирів та поїзної бригади у транспортних системах з фіксованою напрямною колією,

ISO 2631-5:2004 Частина 5. Метод оцінювання вібрації, яка містить багаторазові удари.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 2631» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

нижчезазначені вислови, використані в ISO 2631-2:2003, наведено в тексті цього національного стандарту так, як їх застосовують в нормативно-технічній документації в Україні;

Вислови, використані в ISO 2631-2:2003

Вислови, наведені в цьому національному стандарті

Acceleration

Віброприскорення

у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою. У стандарті є посилання на ISO 8041:1990, ідентичний якому є ENV 28041:1993, який прийнято в Україні як ДСТУ ENV 28041:2001 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади (ENV 28041.1993, IDT). ISO 2631-1:1997, на який також є посилання, впроваджують в Україні як національний стандарт ДСТУ ISO 2631-1 Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 1, Загальні вимоги (ISO 2631-1:1997, IDT). Копії документів, на які є посилання у тексті стандарту, можна одержати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Познаки одиниць вимірювання відповідають стандарту ДСТУ 3651.1-1997 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення».

ВСТУП

Структурна вібрація, якій люди піддаються в будівлях, може бути помічена людьми і може впливати на них багатьма способами. Більш того, їхній комфорт і якість життя можуть бути знижені.

Для оцінювання вібрації в будівлях щодо комфорту і роздратування переважними є загальні навантажувальні значення вібрації. Значення, отримане з відповідним частотним зважуванням, характеризує місце або місцеперебування в межах будівлі, де можуть перебувати люди, даючи покази щодо придатності того місця.

Цей стандарт також призначено для сприяння збиранню однорідних даних про реагування людей на вібрацію в будівлях.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ВІБРАЦІЯ ТА УДАР МЕХАНІЧНІ

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦИ НА ПЮДИНУ

Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)


ВИБРАЦИЯ И УДАР МЕХАНИЧЕСКИЕ

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА

Часть 2. Вибрация в зданиях (от 1 Гц до 80 Гц)


MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK

EVALUATION OF HUMAN EXPOSURE TO WHOLE-BODY VIBRATION

Part 2. Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)


Чинний від 2006-04-201

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт стосується впливу загальної вібрації та удару на людину а будівлях відносно комфорту і роздратування на людей. Він визначає метод для вимірювання й оцінювання, а також визначання напрямку вимірювання і місця вимірювання. Він визначає частотне зважування Wm, що його застосовують у частотному діапазоні від 1 Гц до 80 Гц, за цих умов, положення (позу) людини визначати не потрібно.

Примітка 1. Частотне навантаження, наведене в цьому стандарті, можна використовувати, якщо положення людини визначено.

Незважаючи на те, що будівля зазвичай буде доступною для експериментального дослідження, багато з тих понять, які містяться в цьому стандарті, однакового мірою застосовують до будівлі в процесі проектування або там, де неможливо одержати доступ до наявної будівлі. У цих випадках впевненість повинна ґрунтуватися на прогнозі чутливості будівлі під час використовування інших способів.

Цей стандарт не забезпечує настанови щодо ймовірності структурного пошкодження, що зазначено в ISO 4866. Крім того, стандарт не застосовують для оцінювання впливу на здоров'я людини і безпеку. Допустимі величини вібрації в цьому стандарті не викладено.

Примітка 2. На сьогодні неможливо дати настанови щодо припустимих значень величинам вібрації, поки не буде зібрано більше інформації згідно з цим стандартам

Математичне визначання частотного зважування Wm подано в додатку А. Настанову для збирання даних щодо скарг про вібрації в будівлях подано в додатку В.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки s тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements

ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation

IEC 61260:1995 Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave band filters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2631-1:1997 Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 8041 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади

ІЕС 61260:1995 Електроакустика. Фільтри октавної смуги і дробової октавної смуги

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому документ; застосовано такі терміни та їх визначення:

3.1 оцінювання (evaluation)

Коло діяльності, що охоплює дослідження, замірювання, обробляння, систематизацію, визначання характеристик, оцінювання і подання відповідних даних

3.2 будівля (building)

Статична конструкція, що її використовують для житла або для будь-якої іншої діяльності людини, зокрема офіси, фабрики, лікарні, школи, дитячі садки

3.3 робочий час (work time)

Період діяльності або час роботи джерела вібрації, визначеного щоденним початковим і кінцевим часом

3.4 час впливу (exposure time)

Період, протягом якого відбувається вплив вібрації.

4 ВИІИІРЮВАННЯ ВІВРАЦІЇ В БУДІВЛЯХ

4.1 Загальні вимоги

Треба дотримуватися загальних вимог для формування сигналу і до тривалості замірюван-ня, як визначено в 5.4 і 5.5 ISO 2631-1.

4.2 Напрямок вимірювання

Вібрація повинна бути заміряна в усіх трьох ортогональних напрямках одночасно 3 цією метою напрями вібрації пов'язані з будівлею, а не з людиною. Орієнтації пов'язаних з будівлею х , у- га z-осей повинні бути такими, як для людини, що стоїть, як зазначено в ISO 2631-1.

4.3 Місце вимірювання

Оцінювання щодо чутливості людини повинне базуватися винятково на очікуваній діяльності, завданнях, виконуваних людьми, і без сторонніх впливів. Кожне придатне місце або кімната по винні бути оцінені за цими критеріями. Вібрація повинна бути заміряна s тому місці в кімнаті, де найвища величина частотно-зважуваної вібрації, або коли конкретно зазначено, на відповідній поверхні конструкції будівлі.

Примітка. Можливо, необхідно виконати вимірювання в декількох місцях будинку, щоб визначити локальну варіацію вібрації.

4.4 Частотне зважування

Вібрація, виміряна у придатному місці й у трьох напрямках згідно з 4.2 і 4.3, повинна бути частотно-зважуваною. Цей стандарт (так само, як ISO 2631-1) використовує частотно-зважене віброприскорення для відображення величини вібрації.

Рекомендовано, щоб частотне зважування Wmi відповідно до додатка А, використовували незалежно від напрямку вимірювання.

Примітка 1. Частотні зважування, наведені н ISO 2631-1, можна використовувати, якщо визначимо положення людини.

Додаток А дає точне визначення частотного зважування Wm. Значення, наведені е таблиці д.1, застосовні до віброприскорення, як вхідної величини, розраховані у разі використування середніх частот вірогідної третинооктавної смуги і охоплюють обмеження смуги між 1 Гц і 80 Г'ц. Рисунок А.1 демонструє частотне зважування Wm схематично.

Примітка 2. Wm раніше позначали як W.B. комбінована.

4.5 Оцінювання вібрації

4.5.1 Вимірювання вібрації

Значення вібрації треба визначати за методами, наведеними у ISO 2631-1 Повинні бути визначені вісь вібрації з найвищою частотно-зваженою величиною вібрації і значення, отримані в цьому напрямку, що використовувалися для оцінювання.

Для того, щоб допускати різні види майбутнього оцінювання, рекомендовано скрізь, де це можливо, використовувати вимірювальну техніку, що записує часове відображення зміни вібрації, не зважене принаймні в межах частотного діапазону від 1 Гц до 80 Гц.

4.5.2 Види джерел

Для оцінювання треба розподілити за категоріями вібрацію відповідно до головних типів джерел, які були знайдені практично, щоб спричинити негативні відгуки. Різні величини вібрації можуть бути прийнятні для різних категорій. Для встановлення міжнародної відповідності щодо підходу визначено такі категорії:

безперервні або напівбезперервні процеси, наприклад, промисловість;

постійні періодичні дії, наприклад, транспорт;

обмежена тривалість (непостійні) дії, наприклад, будівництво.

Категорії відібрані, щоб відобразити людське сприйняття різних джерел вібрації. Вони не призначені, щоб бути єдиними, але дають настанову для застосовування цього стандарту.

4.6 Вимірювальне устаткування

Вимоги для вимірювального устаткування, зокрема допустимі відхили, якими треба керуватися, наведено в ISO 8041

5 ЧУТЛИВІСТЬ ЛЮДИНИ ДО ВіБРАЦІЇ В БУДІВЛЯХ

Досвід багатьох країн показав, що негативні відгуки щодо вібрації будівель у житлових умовах можуть виникнути від мешканців будинків, коли величини вібрації не набагато вищі рівнів сприйняття {див. додаток С ISO 2631-1). У деяких випадках скарги виникають відносно вторинних ефектів, пов'язаних з вібрацією, наприклад, перевипромінений шум (див. додаток В). Загалом, достатні величини, ймовірно, будуть пов'язані з загальними очікуваннями й економічними результатами, соціальними та іншими чинниками навколишнього середовища. Вони не визначені такими чинниками, як короткострокова небезпека для здоров'я і робоча продуктивність. Дійсно, фактично в усіх випадках величини такі, як втома, безпосередньо спричинена вібрацією, є дуже малоймовірною.

Існують ситуації, коли можна допустити значно вищі величини вібрації, особливо для тимчасових порушень спокою і короткочасних подій. Приклади цього — будівельні об'єкти. Будь-який чинник страху може бути знижений за допомогою належної програми зв'язків з громадськістю, що може містити в собі оповіщення, такі як попереджувальні сигнали і (або) стосуватися правильності місцеперебування. Тільки в надзвичайно рідкісних випадках необхідно звертатися за довідкою до критерію «здоров'я», як зазначено в ISO 2631-1. Для ситуацій, в яких вібрація відбувається понад очікуваний період, тривалий вплив може спричинити змінення відгуку про пороги шкідливості.

ДОДАТОК А
(обов’язків)

Математичне визначення частотного зважування Wm

Частоти fi (j=від 1до 3) – параметри передавальної функції, що визначає загальне частотне зважування Wm. Передавальна функція Н(р) виражена як добуток трьох чинників (фільтр верхніх частот Нh (р), фільтр нижніх частот Ні (р) і власно зважувана функція Нt(р) у такий спосіб, де ωі = 2πfi і р=j2πf.

Обмеження смуги (фільтр з другим порядком характеристик Баттеруорта: f1 I f2 – частоти сполучення):

а) Верхні частоти

Власно частотне зважування (для відро прискорення як вхідної величини):

Передавальну функцію Н(р) обмежену по смузі частотного зважування Wm, отримують добутком фільтра верхніх частот Нh (р), фільтра нижніх частот Ні(р) і власно зважувальної функції Нt(р):