ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Лисюк, канд. техн. наук; Н. Марченко; Г. Муніца; В. Рєпін (науковий керівник), канд. техн. наук; М. Рєпін; Т. Сігал

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements (Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

ПЕРЕДМОВА ДО ISO 2631-1 6

ВСТУП 7

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 8

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 9

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 9

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА ІНДЕКСИ 9

4.1 Позначення 9

4.2 Індекси 9

5 ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ 11

5.1 Загальні положення 11

5.2 Напрямок вимірювання 11

5.3 Місце вимірювання 12

5.4 Загальні вимоги до формування сигналу 13

5.5. Тривалість вимірювання 13

5.6. Складання звіту про вібраційний стан 13

6. Оцінювання вібрації 14

6.1. Основний метод оцінювання звикористовуванням зваженого середньоквадратичного значення відро прискорення 14

6.2 Застосовність основного методу оцінювання 14

6.2.1 Визначання пін-фактора 14

6.2.2 Застосовність основного методу оцінювання вібрації з високими пік-факторами 14

6.3 Додаткове оцінювання вібрації у разі недостатності основного методу оцінювання 15

6.3.1 Метод поточного с.к.з 17

6.3.2 Метод біквадратної дози вібрації 18

6.3.3 Відношення, які використовують для порівняння основного і додаткового методів оцінювання 18

6.4 Частотне зважування 19

6.4.1 Частотне зважування віброприскорення, яке змінюється за часом 19

6.4.2 Частотне зважування спектрів віброприскареннй 21

6.5 Підсумовування вібрації для більш ніж одного напрямку 22

6.6 Настанова з використовування методів оцінювання вібрації 22

7 ЗДОРОВ'Я 22

7.1 Застосовування 22

7.2 Оцінювання вібрації 23

7.3 Настанова з впливу вібрації на здоров'я 23

8 КОМФОРТ I СПРИЙНЯТТЯ 23

8.1 Застосовування 23

8.2 Комфорт 24

8.3 Сприйняття 26

8.3.1 Застосовування 26

8.3.2 Оцінювання вібрації 26

8.3.3 Частотне зважування 26

8.4 Настанова з впливу вібрації на сприйняття і комфорт 26

9 МОРСЬКА ХВОРОБА 26

9.1 Застосовування 26

9.2 Оцінювання вібрації 27

9.2.3 Частотне зважування 27

9.3 Настанова з впливу вібрації на ступінь морської хвороби 27

ДОДАТОК A (обов'язковий) 28

МАТЕМАТИЧНЕ ВИЗНАЧАННЯ ЧАСТОТНИХ ЗВАЖУВАНЬ 28

А.1 Параметри передавальних функцій 28

A.2 Передавальні функції 28

ДОДАТОК В (довідковий) 30

НАСТАНОВА 3 ВПЛИВУ ВІБРАЦІЇ НА ЗДОРОВ'Я 30

В.1 Вступ 30

В.2 Основа для настанови щодо здоров'я 30

В.3 Оцінювання вібрації 30

В.3.1 Використовування зваженого с.к.з. віброприскорення 30

В.3.2 Метод оцінювання, коли основний метод оцінювання недостатній 32

ДОДАТОК С (довідковий) 33

НАСТАНОВА 3 ВПЛИВУ ВІБРАЦІЇ НА КОМФОРТ I СПРИЙНЯТТЯ 33

С.1 Вступ 33

С.2 Комфорт 33

С.2.1 Навколишня обстановка 33

С.2.2 Оцінювання вібрації 33

С.2.3 Реакції комфорту на вібраційну обстановку 34

С.З Сприйняття 35

ДОДАТОК D (довідковий) 36

НАСТАНОВА 3 ВЛЛИВУ ВІБРАЦії НА СТУПіНЬ МОРСЬКОЇ ХВОРОБИ 36

D.1 Тривалість вібрації 36

D.2 Настанова з впливу значення дози морської хвороби 36

ДОДАТОК Е (довідковий) 38

БІБЛіоГРАФІЯ 38


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 2631-1:1997 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements (Вібрація та удар механічні, Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги).

Міжнародний стандарт ISO 2631 складається з наведених нижче частин під загальною назвою «Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину»:

ISO 2631-1:1997 Частина 1. Загальні вимоги;

ISO 2631-2:2003 Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц);

ISO 2631-4:2001 Частина 4. Настанови з оцінювання впливу вібрації та обертального переміщення на комфорт пасажирів та поїзної бригади у транспортних системах з фіксованою напрямною колією;

ISO 2631-5:2004 Частина 5. Метод оцінювання вібрації, яка містить багаторазові удари.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих»,

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 2631» замінено на «цей стандарт»;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

нижчезазначені вислови, використані в ISO 2631-1 1997, наведено в тексті цього національного стандарту так, як їх застосовують в нормативно-технічній документації в Україні:

Вислови, використані в ISO 2631-1:1997

Вислови, наведені у цьому національному стандарті

Acceleration Transducer

Root-mean-square (r.m.s.) Motion sickness

Віброприскорення Віброперетворювач Середньоквадратичне значення (с.к.з.) Морська хвороба

нижчезазначені короткі форми, складені з початкових літер слів, використані в ISO 2631-1 ;1997, замінено на короткі форми, складені з початкових літер відповідних українських слів:

Короткі форми, використані в ISO 2631-1:1997

Короткіформи, використані y цьому національному стандарті

r.m.s. (root-mean-square)

LLF (lower limiting frequency)

MTW (maximum transient vibration value)

VDV (vibration dose value)

eVDV (an estimated vibration dose value)

MSDV (motion sickness dose value)

ск-3. (середньоквадратичне значення)

НМЧ (нижня межа частоти)

МЗПВ (максимальне значення перехідної вібрації)

ЗДВ (значення дози вібрації)

оЗДВ (оцінене значення дози вібрації)

ЗДМХ (значення дози морської хвороби)

у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», в якому наведено переклади назв та рік останнього видання міжнародних стандартів. У стандарті є посилання на ISO 8041:1990, ідентичний якому ENV 28041:1993, який прийнято в Україні як ДСТУ ENV 28041:2001 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади (ENV 28041:1993, IDT). Копії міжнародних стандартів, на які є посилання і які не прийнято як національні стандарти України, можна одержати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»;

у «Національній примітці», яку наведено після «Примітки 2» 8.2.2.1, подано інформацію щодо міжнародного стандарту, який зазначено у примітці;

«Національне пояснення» та «Національну примітку» виділено s тексті стандарту рамкою. Позначення одиниць фізичних величин відповідають стандартам серії ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.


ПЕРЕДМОВА ДО ISO 2631-1

Додаток А є невід’ємною частиною ISO 2631-1. Додатки В—Е мають винятково інформаційний зміст,

Переглянуте і виправлене видання ISO 2631-1 охоплює новий досвід і результати дослідження, описані в літературі, що робить його придатним для:

реорганізації частин цього стандарту;

зміни методу вимірювання та аналізування вібраційної обстановки;

зміни підходу до застосовування результатів.

Зростання розуміння складності людської фізіологічної або патологічної реакції так само, як поведінкової реакції на вібрацію, і відсутність чітких, універсально виражених залежностей реакції від дози призвели до того, ідо необхідно надавати більше кількісних рекомендацій з впливу вібрації на здоров'я і комфорт так само, як і на сприйняття та ступінь морської хвороби {див. додатки В—D).

Частотний діапазон у цьому переглянутому і виправленому виданні поширено на частоти нижче 1 Гц, і оцінці, що базується на частотному зважуванні середньоквадратичного значення віброприскорення, надають перевагу порівняно з рейтинговим методом. Різні частотні зважування застосовують для оцінювання різних впливів.

Засновані на практичному досвіді методи з використовуванням середньоквадратичного значення продовжують бути основними для вимірювань пікфакторів менших ніж 9 і, отже, зберігають цілісність наявних баз даних. За останні роки дослідження показали важливість пікових значень віброприскорення під час дії вібрації, що особливо впливають на здоров'я. Метод оцінювання вібрації з використовуванням середньоквадратичного значення продемонстрували кілька лабораторій, які недооцінили вплив вібрації з суттєвими піками. Додаткові і (або) альтернативні процедури вимірювання були представлені для вібрації з такими високими піками, і особливо для пікфакторів понад 9, у той час як метод з використовуванням середньоквадратичного значення поширено на пікфактори, які менше або дорівнюють 9.

Простіше кажучи, залежність різних впливів на людей від їх тривалості, прийнята в ISO 2631-1:1985, була однаковою для різних впливів (на здоров'я, робочу кваліфікацію і комфорт). Ця концепція не опиралася на результати досліджень в лабораторії і, отже, була вилучена. Нові підходи стисло описано у додатках. Границі впливу чи межі не охоплено і концепція «зменшеної втомою майстерності» через вплив вібрації була вилучена.

Незважаючи на ці суттєві зміни, уточнення та вдосконалення в цьому стандарті, більша частина звітів чи досліджень показує, що настанова і границі впливу, рекомендовані в ISO 2631-1:1985, були безпечними і профілактичними стосовно небажаних впливів.

Цей стандарт не повинен порушити цілісність та зв'язність наявних баз даних і повинен забезпечувати накопичення кращих даних як основу для різних залежностей реакції від дози.

ВСТУП

Основна мета цього стандарту полягає в тому, щоб визначити методи вимірювання загальної вібрації стосовно:

здоров'я і комфорту людини;

імовірності сприйняття вібрації;

ступеня морської хвороби.

Цей стандарт порушує питання загальної вібрації і не охоплює небезпечні впливи вібрації, переданої безпосередньо до кінцівок (наприклад, приводними інструментами).

Транспортні засоби (повітряні, наземні та водні), машини (наприклад, що їх використовують в промисловості та сільському господарстві) і виробнича діяльність (така як забивання паль та вибухові роботи) спричиняють періодичну, випадкову і перехідну механічну вібрацію, що може зашкодити комфорту, діяльності та здоров'ю людини.

Цей стандарт не містить меж впливу вібрації. Однак, методи оцінювання були визначені так, щоб вони могли бути використані як основа для визначання обмежень, що можуть бути підготовлені окремо. Цей стандарт містить методи для оцінювання вібрації, які охоплюють випадкові високі пікові значення (які мають високі пікфактори).

Три додатки надають поточну інформацію щодо можливих впливів вібрації на здоров'я (додаток В), на комфорт і сприйняття (додаток С) і ступінь морської хвороби (додаток D). Ця настанова призначена для того, щоб узяти до уваги всі доступні дані та задовольнити потребу в рекомендаціях, які є простими і придатними для загального застосовування. Настанова представлена в числових виразах, щоб уникнути неоднозначності і сприяти точним вимірюванням. Однак під час використовування цих рекомендацій важливо мати на увазі обмеження, поширені на їх застосовування, Більша кількість інформації може бути отримана з наукової літератури, частина якої наведена в додатку Е.

Цей стандарт не охоплює потенційні впливи інтенсивної вібрації на працездатність людини і характеристики завдання, тому що дана настанова в основному залежить від ергономічних моментів, пов'язаних з оператором, ситуацією і метою завдання,

Вібрація часто буває складною. містить багато частот, відбувається в декількох напрямках і змінюється за часом. Впливи вібрації можуть бути різноманітними. Вплив загальної вібрації спричиняє складне розподілення коливальних рухів і сил у межах тіла. Можуть бути великі відмінності між об'єктами щодо біологічних впливів. Загальна вібрація може спричиняти відчуття (наприклад, дискомфорт чи роздратування), впливати на продуктивність людини чи становити небезпеку здоров'ю і безпеці (наприклад, патологічна шкода чи фізіологічні зміни). Наявність коливальної сили з невеликим переміщенням може спричинити подібні впливи.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ВІБРАЦІЯ ТА УДАР МЕХАНІЧНІ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ НА ЛЮДИНУ

Частина 1. Загальні вимоги


ВИБРАЦИЯ И УДАР МЕХАНИЧЕСКИЕ

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА

Часть 1. Общие требования


MECHANICAL VIBRATION AND SHOCK

EVALUATION OF HUMAN EXPOSURE TO WHOLE-BODY VIBRATION

Part 1. General requirements

Чинний від 2006-Q4-Q1

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи для вимірювання періодичної, випадкової і перехідної загальної вібрації. Він указує на основні фактори, що поєднуються для визначання рівня, за якого вплив вібрації буде прийнятний. Інформаційні додатки містять загальноприйняту думку і забезпечують настанову з можливих впливів вібрації на здоров’я, комфорт, сприйняття і морську хворобу. Частотні діапазони, що їх розглядають:

від 0,5 Гц до 80 Гц для здоров'я, комфорту і сприйняття;

від 0,1 Гц до 0,5 Гц для морської хвороби.

Хоча потенційні впливи на працездатність людини не охоплено, більшу частину настанови з вимірювання загальної вібрації також можна застосовувати в цій сфері. Цей стандарт також визначає принципи переважних методів установки віброперетворювачів для визначення впливу на людину. Його не застосовують для оцінювання граничних значень окремих ударів, таких, які відбуваються під час нещасних випадків на транспортних засобах.

Цей стандарт застосовують до рухів, переданих людському тілу в цілому через опорні площини: ноги людини, яка стоїть, сідниці, спину і ноги людини, що сидить, чи опорну частину людини, яка лежить. Цей тип вібрації створюється в транспортних засобах, у машинах, у будівлях і біля робочих машин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посипання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації, ISO 2041:1990 Vibration and shock — Vocabulary