Керівник робіт повинен додавати до загального наряду список керівників і виконавців робіт за проміжними нарядами.

Керівник робіт за загальним нарядом повинен прийняти від допускача обладнання, що здається у ремонт, безпосередньо на місці наступних робіт і оформити своїм підписом у наряді.

З моменту допуску керівника до робіт за загальним нарядом цей наряд вважається відкритим, і дозволяється видавати проміжні наряди і віддавати розпорядження.


5.2. Видавання наряду (розпорядження)


5.2.1. Роботи на обладнанні слід проводити за нарядами-допусками або за

розпорядженнями. Форма наряду-допуску наведена у додатку 1 до цих Правил. Наряд на виконання газонебезпечних робіт у газовому господарстві повинен видаватись відповідно до вимог Правила безпеки систем газопостачання України.

5.2.2. Залежно від обсягу ремонтних робіт і організації проведення їх бланк наряду може бути оформлений у вигляді:

- наряду на виконання будь-якої конкретної роботи на одному робочому місці або на послідовне виконання однотипних робіт на кількох робочих місцях однієї схеми приєднання ТМО електростанції або теплової мережі;

- загального наряду на виконання роботи в цілому на агрегаті, на кількох робочих місцях або ділянках теплової мережі;

- проміжного наряду на виконання робіт на окремих вузлах агрегату та його допоміжному обладнанні, на окремих робочих місцях або ділянках тепло­вої мережі. Проміжний наряд видається тільки за наявності загального наряду.

5.2.3. Наряд видається на термін дії заявки на ремонт обладнання.

Якщо термін дії наряду минув, а ремонтні роботи не закінчено, наряд може продовжити працівник, який видав наряд, а у разі його відсутності - працівник, який має право видавати наряди, на термін до повного закінчення ремонтних робіт. У цьому разі в обох примірниках наряду в рядку "Наряд продовжив" слід зробити запис про новий термін дії наряду. Дозволяється продовжувати наряд тільки один раз.

Термін дії проміжних нарядів не повинен перевищувати терміну дії зага­льного наряду.

5.2.4. За нарядами необхідно проводити такі роботи:

- газонебезпечні роботи згідно з вимогами Правила безпеки систем газо­постачання України;

- ремонт котельних агрегатів (робота всередині топок, барабанів, електро­фільтрів, газоходів, повітроводів, систем пилоприготування, золовловлювання, золовидалення; роботи на поверхнях нагріву і трубопроводах у межах котла);

- ремонт турбін і допоміжного турбінного обладнання (конденсаторів, теплообмінних апаратів, мастильних систем);

- ремонт конвеєрів, живильників, елеваторів, дробарок, грохотів, вагоноперекидачів, пристроїв, що скидають паливо із стрічкових конвеєрів;

- ремонт електромагнітних сепараторів, вагів стрічкових конвеєрів, тріско-і кореневловлювачів, а також механізованих пробовідбірників твердого палива;

- ремонтні роботи у мазутному господарстві;

- ремонт насосів (живильних, конденсатних, циркуляційних, сітьових, підживлювальних та ін.) і мішалок;

- ремонт обертових механізмів (дуттьових і млинових вентиляторів, димососів, млинів та ін.);

- вогневі і газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнання і у виробничих приміщеннях;

- установлення та знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з тиском, не більшим від атмосферного, і температурою до плюс 45 °С);

- ремонт вантажопідіймальних машин (крім колісних та гусеничних самохідних), кранових візків, підкранових шляхів, скреперних установок, перевантажувачів, підіймачів, фунікулерів, канатних доріг;

- демонтаж, монтаж обладнання у зоні діючого устаткування;

- врізання гільз і штуцерів для приєднання приладів, установлення та зні­мання вимірювальних діафрагм витратомірів;

- установлення, знімання, перевірка і ремонт апаратури автоматичного ре­гулювання, дистанційного керування, захисту, сигналізації та контролю, що по­требує зупинення, обмеження продуктивності та зміни схеми і режиму роботи обладнання;

- ремонт трубопроводів і арматури без знімання її з трубопроводів, ремонт або заміна імпульсних ліній (газо-, мазуто- і паропроводів, трубопроводів пожежогасіння, дренажних ліній, трубопроводів з отруйним і агресивним середовищем, трубопроводів гарячої води з температурою понад плюс 45 °С);

- комплексне випробування технологічного захисту після капітального ремонту або монтажу обладнання;

- налагоджування схем автоматики, захисту, сигналізації і випробування комплектів автоматики;

- роботи з ремонту датчиків, пов'язані з виведенням з дії або продуванням імпульсних ліній (крім повітропроводів і пилопроводів);

- ремонт теплопроводів;

- гідропневматичне промивання трубопроводів;

- випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія;

- роботи у місцях, небезпечних щодо загазованості, вибухонебезпеки і ураження електричним струмом і з обмеженим доступом для відвідування;

- роботи у камерах, колодязях, апаратах, бункерах, резервуарах, баках, ко­лекторах, тунелях, трубопроводах, каналах та ямах, конденсаторах турбін та інших металевих ємкостях;

- дефектоскопія обладнання;

- хімічне очищення обладнання;

- нанесення антикорозійних покриттів;

- теплоізоляційні роботи;

- складання і розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м;

- закріплення стінок траншей і котлованів;

- земляні роботи в зоні підземних комунікацій;

- завантажування, довантажування та вилучення фільтрувального матері­алу під час відкривання фільтрів;

- ремонтні роботи в хлораторній, гідразинній та аміачній установках;

- водолазні роботи;

- роботи, що проводяться з використанням плавзасобів;

- ремонт водозабірних споруд;

- ремонт димових труб, градирень, будівель та споруд.

Враховуючи місцеві умови, до переліку робіт, що виконуються за наряда­ми, можуть бути внесені також додаткові роботи, затверджені головним інже­нером підприємства.

5.2.5. Наряди видає керівник цеху (дільниці), у віданні якого перебуває об­ладнання і який внесений до списку працівників, які мають право видавати наряди.

За відсутності на території підприємства такого працівника право видавати наряди надається начальникам змін електростанції і черговим диспетчерам теп­лової мережі, - якщо вони не є допускачами за виданими ними нарядами. Опе­ративних працівників, які мають право видавати наряди, необхідно внести до списку працівників, які мають це право.

5.2.6. Списки працівників, які мають право видавати наряди, бути виконав­цями, керівниками робіт, допускачами, повинен щороку затверджувати керівник підприємства. Списки слід коригувати, якщо змінюється склад працівників.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (бло­ків), чергових диспетчерів теплових мереж та їхніх районів.

5.2.7. Наряди на виконання ремонту обладнання (електродвигунів, облад­нання теплового контролю і автоматики тощо), що належить іншим цехам (ді­льницям) підприємства, але поєднано з тепломеханічним обладнанням, повинні видавати працівники, у віданні яких перебуває це обладнання, з дозволу нача­льника зміни цеху, на території якого воно розміщено. Дозвіл слід завізувати у графі наряду "Дозвіл оперативних працівників інших цехів".

5.2.8. Якщо обладнання ремонтують працівники ремонтного підприємства (цеху, дільниці), дозволяється видавати загальний наряд у цілому на агрегат, на кілька робочих місць або ділянок теплової мережі.

Перелік обладнання і ділянок схеми, на які дозволяється видавати загаль­ний наряд, повинен складати керівник цеху (району), у віданні якого перебуває це обладнання, узгоджувати керівник ремонтного цеху (служби, дільниці), а за­тверджувати керівник підприємства.

Право видавати загальні наряди надається начальнику цеху (району), у ві­данні якого перебуває це обладнання, або його заступнику.

Керівниками робіт за загальними нарядами призначаються працівники зі складу керівників і спеціалістів ремонтних цехів (служб, дільниць) електростанцій і теплових мереж.

Якщо ремонтні цехи (служби, дільниці) на електростанціях і теплових ме­режах відсутні, керівниками робіт за загальними нарядами призначають праців­ників зі складу працівників підрядних ремонтних організацій.

5.2.9. Для проведення ремонтних робіт за загальним нарядом повинні ви­даватись проміжні наряди.

Право видавати проміжні наряди надається керівникові робіт за загальним нарядом. Керівник робіт за загальним нарядом визначає необхідну кількість проміжних нарядів.

У проміжному наряді слід зазначати необхідні заходи безпеки для ство­рення безпечних умов праці на даному робочому місці.

5.2.10. Списки працівників зі складу керівників і спеціалістів підрядних організацій (ремонтних, налагоджувальних, монтажних та ін.), які можуть бути керівниками і виконавцями робіт за нарядом і окремо за загальним нарядом, повинні затверджувати керівники цих організацій і передавати підприємствам, на яких будуть виконувати роботи відряджені працівники.

У разі зміни складу працівників ці списки слід своєчасно коригувати.

Копії списків повинні бути на робочих місцях начальників змін цехів (бло­ків), чергових району теплових мереж.

Керівництво електростанції або теплових мереж згідно з цими списками працівників розпорядчим документом повинно надавати працівникам підряд­них організацій право бути керівниками робіт.

5.2.11. За розпорядженням виконуються:

- роботи, що не зазначені в пункті 5.2.4 цих Правил;

- роботи, що не потребують проведення технічних заходів щодо підготов­ки робочих місць, у тому числі і роботи, що виконуються одноособове.

Перелік робіт, що виконуються одноособове за розпорядженням, повинен визначатись з урахуванням місцевих умов, і цей перелік робіт повинен затвер­джувати керівник підприємства.

5.2.12. Видавати розпорядження повинні працівники, які мають право ви­давати наряди, та керівники робіт за загальними нарядами у межах дії загально­го наряду.

5.2.13. Розпорядження віддаються виконавцям робіт безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку та виконуються відповідно до вимог цих Правил.

Розпорядження має разовий характер, термін його дії визначається трива­лістю робочого дня (зміни) виконавців.

У разі необхідності продовження роботи розпорядження слід віддавати та оформляти заново.

5.2.14. Облік і реєстрацію робіт за нарядами та розпорядженнями слід вести в журналі, форма якого наведена у додатку 3 до цих Правил.

У журналі слід реєструвати тільки первинний допуск до роботи та повне її закінчення із закриттям наряду (розпорядження).

Сторінки журналу слід пронумерувати, а журнал прошнурувати І скріпити печаткою. Термін зберігання журналу після останнього запису повинен бути 6 місяців.

Первинні і щоденні допуски до роботи за нарядами слід оформляти запи­сом в оперативному журналі; у цьому разі зазначають тільки номер наряду.

5.2.15. Проміжні наряди і розпорядження на виконання робіт, що видають відповідальні працівники ремонтного цеху (служби, дільниці) електростанції (теплових мереж) або підрядної організації, необхідно реєструвати в журналах обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, що належать ремонтному цеху або підрядній організації.

5.2.16. Роботи на обладнанні, пристроях теплової автоматики та вимірювання (далі - ТАВ) протягом зміни дозволяється виконувати за розпорядженням під наглядом оперативного працівника або майстра, який здійснює ремонтне обслуговування даного обладнання, із записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженням або оперативному журналі начальника зміни цеху (району) із зазначенням у ньому складу бригади.


5.3. Порядок видавання і оформлення наряду


5.3.1. Наряд на роботу виписується у двох, а у разі, якщо він передається по телефону, радіо, — у трьох примірниках. В останньому випадку працівник, який видає наряд, виписує один примірник, а працівник, який приймає текст у вигляді телефоно- або радіограми, заповнює два примірники наряду і після зво­ротної перевірки зазначає на місці підпису працівника, який видав наряд, його прізвище та ініціали, підтверджуючи правильність запису власним підписом.

В обох примірниках наряду записи повинні бути виконані чорнилом, куль­ковою ручкою тощо; вони повинні бути чіткі і розбірливі.

Не допускається виписувати наряд олівцем, виправляти і закреслювати на­писаний текст.

Другий примірник наряду дозволяється виписувати за допомогою засобів розмножувальної техніки.

Під час проведення планових ремонтних робіт обидва примірники наряду передаються для підготовки робочого місця оперативним (оперативно-виробничим) працівникам цеху (району) не пізніше ніж за одну зміну до почат­ку проведення робіт, зазначених у наряді.

У непередбачених випадках дозволяється видавати наряд у день проведен­ня робіт.

Для виконання газонебезпечних робіт слід видавати окремий наряд згідно з вимогами Правила безпеки систем газопостачання України.

5.3.2. Наряд видається на одного виконавця робіт (наглядача) з однією бригадою на одне робоче місце, — за винятком випадків, зазначених у пунктах 5.3.3 і 5.3.9 цих Правил.

На руки виконавцю робіт видається тільки один примірник наряду.

5.3.3. Допускається видавати один наряд на кілька робочих місць однієї схеми приєднання ТМО, на кілька однотипних робочих місць одного агрегата. У цьому разі роботу слід виконувати, дотримуючись таких умов:

- усі робочі місця підготовлюють оперативні (оперативно-виробничі) пра­цівники одночасно, а приймають підготовлені робочі місця керівник робіт, ви­конавець робіт (наглядач);

- виконавець робіт з бригадою (наглядач) допускаються на одне з робочих місць підготовленої дільниці;

- переводить бригаду на інше робоче місце допускач або з його дозволу керівник робіт;

- переведення бригади оформлюється у таблиці наряду підписами допус­кача (або керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із зазначенням дати, часу і місця роботи;

- переведення бригади керівник робіт оформлює в примірникі наряду, який має бути у виконавця робіт. Про здійснене переведення бригади керівник робіт повідомляє начальнику зміни цеху (оперативному працівнику району), який робить запис у другому екземплярі наряду та в оперативному журналі.