г) перелік і схема точок відбору проб води, пари і конденсату для ручного і автоматичного хімічного контролю;

д) норми якості додаткової, живильної і котлової води, пари і конденсату;

е) графік, обсяг і методи хімічного контролю;

ж) перелік і короткий опис систем управління, автоматики, вимірювань і сигналізації;

з) порядок виконання операцій з підготовки до пуску устатку­вання і включення його в роботу (перевірка закінчення робіт на устаткуванні, огляд устаткування, перевірка готовності до пуску, підготовка до пуску, пуск устаткування із різних теплових станів);

і) порядок виконання операцій по обслуговуванню устаткування під час нормальної експлуатації;

к) порядок виконання операцій по контролю за режимом деаерації, режимом корекційної обробки води, режимом безперервної і періодичної продувок при пуску, нормальній експлуатації і зупинці котла;

л) порядок виконання операцій при зупинці устаткування (в резерв, для ремонту, аварійно) і заходів, що проводяться під час зупинки (відмивка, консервація, оцінка стану устаткування для виявлення необхідності чисток, вжиття заходів щодо корозійних пошкоджень, ремонту та ін.);

м) випадки, в яких забороняється пуск устаткування і виконання окремих операцій при його роботі;

н) перелік можливих несправностей і заходів їх усунення;

о) основні правила безпеки праці по обслуговуванню основного і допоміжного устаткування і роботи в хімічній лабораторії.

8.1.6. Інструкції повинні бути затверджені керівником під­приємства – власника котла і знаходитись на робочих місцях персоналу.


8.2. Вимоги до якості живильної води


8.2.1. Показники якості живильної води котлів з природною, примусовою, багатократною циркуляцією паропродуктивністю 0,7 т/год і більше не повинні перевищувати значень, що вказані:

а) для газотрубних котлів – в табл. 3;

б) для водотрубних котлів з природною циркуляцією з робочим тиском пари до 10 МПа (100 кгс/см2) – в табл. 4;

в) для водотрубних котлів з природною циркуляцією (в тому числі котлів-бойлерів) з робочим тиском пари до 4 МПа (40 кгс/см2) – в табл. 5;

г) для енерготехнологічних котлів і котлів-утилізаторів з робочим тиском пари до 5 МПа (50 кгс/см2) – в табл. 6;

д) для енерготехнологічних котлів і котлів-утилізаторів з робочим тиском пари до 11 МПа (110 кгс/см2) – в табл. 7;

е) для високонапірних котлів парогазових установок – в табл. 8.


Таблиця З

Норми якості живильної води парових газотрубних котлів

Показник

Для котлів, які працюють

на рідкому паливі

на інших видах палива

Прозорість за шрифтом, см, не менше

40

20

Загальна твердість, мкг-екв/кг

30

100

Вміст розчиненого кисню (для котлів з па­ро­продуктивністю 2 т/год і більше), мкг/кг

501

100

_____________________________

1 Для котлів, які не мають економайзерів, і котлів з чавунними економайзерами вміст розчиненого кисню допускається до 100 мкг/кг.

Таблиця 4

Норми якості живильної води водотрубних котлів з природною

циркуляцією з робочим тиском пари до 10 МПа (100 кгс/см2)

Показник

Для котлів, які працюють

на рідкому

паливі

на інших видах палива

Загальна твердість, мкг-екв/кг

1

3

Вміст з’єднань заліза (в перерахунку на Fe), мкг/кг

20

30

Вміст з’єднань міді (в перерахунку на Cu), мкг/кгВміст розчиненого кисню, мкг/кг

10

10

Значення рН при 25 °С1

9,1 ± 0,1

9,1 ± 0,1

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

0,3

0,3

_______________________

1 При поповненні втрат пари і конденсату хімічно очищеною водою допускається підвищення значення рН до 10,5.

Таблиця 5

Норми якості живильної води водотрубних котлів

з робочим тиском пари до 4 МПа (40 кгс/см2)

Показник

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)

0,9(9)

1,4(14)

2,4(24)

4(40)

Прозорість за шрифтом, см, не менше

30

40

40

40

Загальна твердість, мкг-екв/кг

301

40

151

20

101

15

51

10


Вміст з’єднань заліза (в перерахунку на Fe), мкг/кг

Не нормується

3001 .

Не нормується

1001

200

501

100


Вміст з’єднань міді (в пе­рерахунку на Cu), мкг/кг


Не нормується

101

Не нормується

Вміст розчиненого кисню, мкг/кг (для котлів з паропродуктивністю 2 т/год і біль­ше)2, мкг/кг

501

100

301

50

201

50

201

30

Значення рН при 25 °С3

8,5 – 10,5

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

5

3

3

0,5

_________________________________

1 В чисельнику вказані значення для котлів, які працюють на рідкому паливі, в знаменнику – на інших видах палива.

2 Для котлів, які не мають економайзерів, і для котлів з чавунними економайзерами вміст розчиненого кисню допускається до 100 мкг/кг при спалюванні будь-якого виду палива.

3 В окремих випадках, обгрунтованих науково-дослідною організацією, може бути допущено зниження значення рН до 7,0.

Таблиця 6

Норми якості живильної води парових енерготехнологічних котлів

і котлів-утилізаторів з робочим тиском пари до 5 МПа (50 кгс/см2)


Показник

Робочий тиск, МПа (кгс/см2)

0,9(9)

1,4(14) і 1,8(18)

4(40) і 5(50)

Температура гріючого газу (розрахункова), °С

До 1200 включно

До 1200 включно

Більше 1200

До 1200 включно

Більше1200

Прозорість за шрифтом, см, не менше

301

20

401

30

40

Загальна твердість, мкг-екв/кг

401

70

202

50

15

10

5

Вміст з’єднань заліза

(в перерахунку на Fe), мкг/кг

Не нормується

150

100

503

Вміст розчиненого кисню:

а) для котлів з чавунним економайзером або без економайзера, мкг/кг

150

100

50

50

30

б) для котлів з стальним економайзе­ром, мкг/кг

50

30

30

30

20

Значення рН при 25 °С

Не менше 8,54

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

5

3

2

1

0,3

_____________________________________

1 В чисельнику вказано значення для водотрубних, в знаменнику – для газотрубних котлів.

2 Для водотрубних котлів з робочим тиском пари 1,8 МПа (18 кгс/см2) твердість не повинна бути більше 15 мкг-екв/кг.

3 Допускається збільшення вмісту з’єднань заліза до 100 мкг/кг за умови застосування методів реагентної обробки води, які зменшують інтенсивність накипоутворювання за рахунок переводу з’єднань заліза в розчин, при цьому повинні витримуватись погоджені з Держнаглядохоронпраці України нормативи з допустимої кількості відкладень на внутрішній поверхні парогенеруючих труб. Висновки про можливість вказаного збільшення вмісту з’єднань заліза в живильній воді видаються спеціалізованою науково-дослідною організацією.

4 Верхнє значення величин рН встановлюється не більше 9,5 залежно від матеріалів, які використовуються в устаткуванні пароконденсатного тракту.

Примітка. Для газотрубних котлів-утилізаторів вертикального типу з робочим тиском пари більше 0,9 МПa (9 кгс/см2), а також для содорегенераційних котлів показники якості живильної води нормуються за значеннями останньої колонки табл. 6. Крім цього, для содорегенераційних котлів нормується солевміст живильної води, який не повинен бути більше 50 мг/кг.

Таблиця 7

Норми якості живильної води енерготехнологічних котлів і

котлів-утилізаторів з робочим тиском пари до 11 МПа (110 кгс/см2)


Показник

Величина

Загальна твердість, мкг-екв/кг

3

Вміст з’єднань заліза (в перерахунку на Fe), мкг/кг

30

Вміст розчиненого кисню, мкг/кг

10

Значення рН при 25 °С

9,1±0,11

Умовний солевміст (в перерахунку на NaCl), мкг/кг2

300

Питома електрична провідність при 25 °С, мкСм/см2

2

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

0,3

______________________________

1 Верхнє значення величини рН встановлюється не більше 9,5 залежно від матеріалів, які використовуються в обладнанні пароконденсатного тракту.

2 Умовний солевміст повинен визначатись кондуктометричним солеміром з попе­редньою дегазацією і концентруванням проби, а питома електрична провідність – кондуктоміром з попереднім водень-ка­тіонуванням проби; контролюється один із цих показників.


Таблиця 8

Норми якості живильної води високонапірних котлів парогазових установок


Показник

Робочий тиск пари, МПа (кгс/см2)

4(40)

10(100)

14(140)

Загальна твердість, мкг-екв/кг

5

3

2

Вміст з’єднань заліза (в перерахунку на Fe), мкг/кг

501

301

201

Вміст розчиненого кисню, мкг/кг

20

10

10

Значення рН при 25 °С

9,0±0,2

9,0±0,1

9,0±0,1

Умовний солевміст (в перерахунку на NaCl), мкг/кг2

Не нормується

300

200

Питома електрична провідність при 25 °С, мкСм/см2

Не нормується

2

1,5

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

1

0,3

0,3

_______________________________

1 Допускається перевищення норм за вмістом заліза на 50 % при роботі парогенератора на природному газі.

2 Умовний солевміст повинен визначатись кондуктометричним солеміром з попередньою дегазацією і концентруванням проби, а питома електрична провідність – кондуктоміром з попереднім водень-катіонуванням проби; контролюється один із цих показників.


8.2.2. Показники якості живильної води для водотрубних котлів з природною циркуляцією з робочим тиском пари 14 МПа (140 кгс/см2) і всіх енергетичних прямоточних котлів повинні задовольняти вимоги діючих Правил технічної експлуатації електрич­них станцій і мереж.

8.2.3. Якість виробничого конденсату повинна забезпечуватись систематичним контролем і відповідати нормам якості живильної води. Використання конденсату для живлення котлів при потрап­лянні в нього технологічних, потенційно-кислих і потенційно-лужних домішок не допускається.

8.2.4*. Якість підживлювальної води і води в мережі водогрійних котлів повинна задовольняти вимоги табл. 9.

Таблиця 9

Норми якості підживлювальної води в мережі водогрійних котлівПоказник

Система теплопостачання

відкрита

закрита

Температура води в мережі, °С

115

150

200

115

150

200

Прозорість за шрифтом, см, не менше

40

40

40

30

30

30

Карбонатна твердість, мкг-екв/кг:

при рН не більше 8,5

8001

700

7501

600

3751

300

8001

700

7501

600

3751

300

при рН більше 8,5

Не допускається

З розрахунку РД 24.031.121–91 (Міненерго)

Вміст розчиненого кисню, мкг/кг

50

30

20

50

30

20

Вміст з’єднань заліза (в перерахунку на Fe), мкг/кг

300

3001

250

2501

200

6001

500

5001

400

3751

300

Величина рН при 25 °С

Від 7,0 до 8,5

Від 7,0 до 11,02

Вміст нафтопродуктів, мг/кг

1,0