10.3.10. Перенасадка башмаків і кілець для ковпаків, заміна вентилів мають здійснюватися на пунктах опосвідчення балонів. Вентиль після ремонту, пов’язаного з його розібранням, повинен бути перевірений на щільність при робочому тиску.

10.3.11. Здійснювати насадку башмаків на балони дозволяється тільки після випускання газу, викручування вентилів і відповідної дегазації балонів.

Очистка і пофарбування наповнених газом балонів, а також закріплення кілець на їх горловині забороняється.

10.3.12. Балони з газами можуть зберігатись як у спеціальних приміщеннях, так і на відкритому повітрі, в останньому випадку вони повинні бути захищені від атмосферних опадів і сонячних променів.

Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами забороняється.

10.3.13. Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей і не менше ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

10.3.14. Балони з отруйними газами повинні зберігатись в спеціальних закритих приміщеннях, будова яких регламентується відповідними нормами і положеннями.

10.3.15. Наповнені балони з насадженими на них башмаками мають зберігатися у вертикальному положенні. Для запобігання падінню балони треба встановлювати в спеціально обладнані гнізда, клітки або огороджувати бар’єром.

10.3.16. Балони, які не мають башмаків, можуть зберігатись у горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих площадках дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками з вірьовки, дерев’яного брусся або гуми між горизонтальними рядами.

При укладанні балонів у штабелі висота останніх не повинна перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів мають бути повернуті в один бік.

10.3.17. Склади для зберігання балонів, наповнених газами, повинні бути одноповерховими, з покриттями легкого типу і не мати горищних приміщень. Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути із неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості; вікна і двері повинні відчинятися назовні. Скло на вікнах і дверях повинно бути матовим або пофарбованим у білий колір. Висота складських приміщень для балонів повинна бути не менше 3,25 м від підлоги до нижчих виступаючих частин кровельного покриття.

Підлоги складів мають бути рівними з неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами – з поверхнею із матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом.

10.3.18. Освітлення складів для балонів з горючими газами мусить відповідати нормам для приміщень, небезпечних відносно вибухів.

10.3.19. У складах повинні бути вивішені інструкції, правила і плакати стосовно поводження з балонами, які знаходяться на складі.

10.3.20. Склади для балонів, наповнених газом, повинні мати природну або штучну вентиляцію відповідно до вимог санітарних норм проектування виробничих приміщень.

10.3.21. Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні знаходитись у зоні блискавкозахисту.

10.3.22. Складське приміщення для зберігання балонів повинно бути розділене неспалимими стінками на відсіки, в кожному з яких допускається зберігання не більше 500 балонів (40 л) з горючими або отруйними газами і не більше 1000 балонів (40 л) з негорючими і неотруйними газами.

Відсіки для зберігання балонів з негорючими і неотруйними газами можуть бути відділені неспалимими перегородками висотою не менше 2,5 м з відкритими отворами для проходження людей та отворами для засобів механізації. Кожний відсік повинен мати самостійний вихід назовні.

10.3.23. Розриви між складами для балонів, наповнених газами, між складами і суміжними виробничими будівлями, громадськими приміщеннями, житловими будинками повинні задовольняти вимогам НД.

10.3.24. Переміщення балонів у пунктах наповнення і споживання газів має здійснюватися на спеціально пристосованих для цього візках або за допомогою інших пристроїв.

10.3.25. Перевезення наповнених газами балонів має здійснюватися на ресорному транспорті або на автокарах у горизонтальному положенні, обов’язково з прокладками між балонами. Для прокладок можуть застосовуватись дерев’яні брусся з вирізаними гніздами для балонів, а також вірьовочні чи гумові кільця товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон) або інші прокладки, які захищають балони від ударів один об одного. Всі балони під час перевезення треба укладати вентилями в один бік.

Дозволяється перевезення балонів у спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні обов’язково з прокладками між ними і загорожею від можливого падіння.

10.3.26. Транспортування і зберігання балонів мають здійснюватись з накрученими ковпаками.

Транспортування балонів для вуглеводних газів здій­снюється відповідно до «Правил безпеки в газовому господарстві».

Зберігання наповнених балонів на підприємстві-наповнювачі до видачі їх споживачам допускається без запобіжних ковпаків.

10.3.27. Перевезення балонів автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом повинно здійснюватись згідно з галузевими правилами перевезення відповідних транспортних міністерств.


11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ


11.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил здій­снюється органами Держнаглядохоронпраці України шляхом проведення обстежень підприємств, що експлуатують посудини під тиском, а також підприємств-виготовлювачів, під­при­ємств-наповнювачів, наповнювальних станцій, випробувальних пунктів, проектних, налагоджувальних, монтажних, ремонтних і діагностичних організацій відповідно до методичних вказівок, інструкцій та інших керівних матеріалів Держ­наглядохоронпраці України.

Якщо при обстеженні буде встановлено, що при виконанні відповідних робіт допускаються порушення чинних Правил, то в залежності від характеру порушень встановлюються терміни їх усунення або забороняється подальше виконання робіт.

11.2. Якщо при обстеженні посудин, які знаходяться в експлуатації і працюють під тиском, будуть виявлені дефекти або порушення Правил, що загрожують безпеці, а також минув термін експлуатації або строк чергового опосвідчення чи відсутні особи, відповідальні за справний стан і безпечну дію посудини, особи, відповідальні по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, або несправна автоматика безпеки, аварійна сигналізація, то експлуатація посудини повинна бути заборонена.

При цьому в паспорті посудини робиться запис про причину заборони із посиланням на діючі статті Правил.


12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Необхідність і строки приведення посудин, що знаходяться в експлуатації, а також у процесі виготовлення, монтажу або реконструкції, у відповідність з вимогами цих Правил визначаються власником посудин за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці України не пізніше ніж через 6 місяців з моменту введення в дію цих Правил.

Керівні та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, а також приватні особи, зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагоджуванням, ремонтом, реконструкцією, діагностикою та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, повинні пройти перевірку знань цих Правил в узгоджені з органами Держнаглядохоронпраці України строки.

Додаток 1

ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ


№ п/п

Спеціалізація

Організація

Адреса,

телефон

1

2

3

4

1.

Балони: проектування, металоведення, виготов­лення, зварювання, розрахунок на міцність, контроль

Державний науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості

320600, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а,

т. 46-83-50

2.

Балони побутові для зріджених вуглеводневих газів під тиском до 1,6 МПа (16 кгс/см2): проектування, металоведення, виготовлення, розрахунки на міцність

Проектно-конструкторський і технологічний інститут “Газоапарат” (ПКТІ “Газоапарат”)

340121, м. Донецьк,

вул. Собінова, 2а,

т. 58-71-21

3.

Посудини: проектування, металоведення, виготовлення, розрахунки на міцність

Український науково-дослідний інститут хімічного машинобудування (УкрНДІХІммаш)

310126, м. Харків,

вул. Конєва, 21, т. 23-90-00

4.

Залізничні цистерни: про­ектування, розрахунки на міцність, виготовлення, зварювання, контроль, корозія, експертні висновки по цистернах вітчизняного і зарубіжного виробництва

Маріупольський науково-дослідний проектно-конструкторський інститут (МНДПКТІ) концерну “Азовмаш”

341035, Донецька обл., м. Маріуполь,

пр. Ілліча, 146/147

5.

Автоклави для термообробки виробів: проектування, розрахунки на міцність, контроль, корозія, висновки по автоплавах вітчизняного і зарубіжного виробництва

Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний ін­ститут (ГСКТІ) концерну “Азовмаш”

Там же

6.

Виготовлення автоклавів для термообробки виробів

Фірма “Азовзагалмаш” концерну “Азовмаш”

–”­–

7.

Посудини хімічного машинобудування, які працюють під тиском до 16 МПа (160 кгс/см2): проектування, металоведення, виготовлення, зва­рювання, корозія, контроль, розрахунки на міцність

Сєвєродонецький державний науково-дослідний інститут хімічного машинобудування

349940, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 59, т. 2-75-28

8.

Посудини енергомашинобудування: проектування, розрахунки на міцність, виготовлення, корозія, зварювання, металоведення

Харківське Центральне конструкторське бюро Міненерго України (ХЦКБ)

310072, м. Харків,

вул. Леніна, 50, т. 32-21-80

9.

Зварювання: розробка нових методів, режимів, технологій, їх удосконалення; дослідницька атестація технологій; нормативні документи; металоведення, контроль, експертиза і сертифікація; розрахунки на міцність, зварювальне устаткування

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

252830, м.Київ-5, ГСП, вул. Боженка, 11,

т. 227-31-83,

факс 268-04-86


Додаток 2

Поділ сталей на типи, класи


Тип, клас сталі

Марка сталі

Вуглецевий

Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп2, 10, 20, 15К, 16К, 18К, 20К, 20ЮЧ

Низьколегований марганцевистий,

кремніймарганцевистий

16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2СФ, 10Г2С1, 10Г2, 10Г2С1Д, 09Г2, 09Г2СЮЧ, 09Г2СФБ, 16ГМЮЧ

Низьколегований хромомолібденовий,

хромомолібденованадієвий*

12МХ, 12ХМ, 12Х1МФ, 15ХМ, 10Х2ГНМ, 1Х2М1, 20Х2МА

Мартенситний*

15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ, 20Х13, Х9М, 12Х13

Феритний

08Х13, 08Х17Т, 15Х25Т

Аустенітно-феритний

08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х18Г8Н2Т, 15Х18Н12С4ТЮ

Аустенітний

10Х14Г14Н4Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15МЗТ, 03Х17Н14МЗ, 12Х18Н12Т, 02Х18Н11, 02Х8Н22С6, 03Х19АГ3Н10Т, 07ХГ3АГ20, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 03Х21Н21М4ГБ

Сплави на залізонікелевій і нікелевій

основі

16Х28МДТ 03Х28МДТ, ХН32Т

_____________________________

* Сталі вказаного типу і класу схильні до підгартовування.


Додаток 3

(до ст. 4.9.1)


Типовий паспорт посудини,
яка працює під тиском

(формат 210х297 мм у твердій обкладинці

(сторінка 1)

Паспорт посудини*, що працює під тиском


Реєстраційний № ___________________________________


При передачі посудини іншому власнику, разом з нею передають цей паспорт.

У паспорті має бути 32 сторінки. У дужках зазначено, до якої сторінки належить запис.


* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.

____________________________

* За цією формою також оформляються паспорти на цистерни і балони.

(сторінка 2)

Дозвіл на виготовлення № _______________

видано

від ___________________________19 ____р.

Територіальним ________________________

Управлінням Держнаглядохоронпраці

України _______________________________


Посвідчення про якість виготовлення посудини**

_________________________________Заводський № __________________ виготовлена

(назва посудини)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дата виготовлення, назва заводу-виготовлювача та його адреса)


Характеристика посудини


Назва частин

посудини

Робочий тиск,

МПа, (кгс/см2)

Температура

стінки, оС

Робоче середовище та його корозійні властивості

Місткість,

м3 (л)

У корпусі

У трубній частині

У сорочці

____________________________


** До посвідчення про якість виготовлення повинен бути прикладений ескіз зварювальних з’єднань з указанням проконтрольованих ділянок і методів дефектоскопії.


(сторінка 3)

Відомості про основні частини посудини


№ п/п

Назва елементів посудини (корпус, днище, горловина, решітка, труби, оболонки)

Кількість, штук

Розміри,

мм

Основний

метал

Дані про зварювання

(паяння)

Діаметр (внутрішній)

Товщина

стінки

Довжина

(висота)

Назва,

марка

ДСТ

Спосіб виконання з’єднання (зварювання, паяння)

Вид

зварювання

(паяння)

Електроди, зварювальний дріт, припій (тип, марка, ДСТ або ТУ)

Спосіб та обсяг контролю зварювання без

руйнування