НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

СТОЯКИ КОНІЧНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ
ЦЕНТРИФУГОВАНІ ДЛЯ ОПОР
ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Конструкція і розміри

(ГОСТ 22687.1-85, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-125:2010

Київ
Мінрегіонбуд України
2011ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

Розробники: О. Бобунов; О.Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду України

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. № 380 та від 01.06.2011 р. № 61, чинний з 2012-01-01

З Національний стандарт відповідає ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередач. Конструкция и размеры" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22687.1-85)

Право власності на цей документ належить державі.
Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

© Мінрегіонбуд України, 2011

Офіційний видавець нормативних документів
у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередач. Конструкция и размеры" V

Додаток Б до Національного вступу "Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)" VI

ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередач. Конструкция и размеры" 1

Приложение 1

Схемы опирания и загружения стоек при испытании на прочность, жесткость и трещиностойкость 72

Приложение 2

Значения параметров, контролируемых при испытании стоек 73

Приложение 3

Марки конических железобетонных центрифугированных стоек 88Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические железобетонные центри­фугированные для опор высоковольтных линий электропередач. Конструкция и размеры".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, що супроводжує цей стандарт, є НДІБК.ДОДАТОК А
до національного вступу
(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України
міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання
в ГОСТ 22687.1-85 "Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор
высоковольтных линий электропередач. Конструкция и размеры"

Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 14098-85 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 22687.0-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-43:2008 Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Технічні умови

ГОСТ 22687.3-85 Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Конструкция закладных изделий и подпятников

ДСТУ Б В.2.6-127:2010 Стояки залізобетонні центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередач. Конструкція закладних виробів і підп'ятників (ГОСТ 22687.3-85, MOD)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

Чинні (3 01.11.2011 р.-ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія)

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Чинні (з 01.07.2011 р. - ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384-2008, NEQ) у частині розділу 2, п.п.2.44, 2.47-2.61 СНиП 2.03.11-85 залишаються чинними)

ДОДАТОК Б
до національного вступу
(довідковий)

Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку)

Міждержавний стандарт (ГОСТ) є регіональним стандартом і підпадає під дію ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів".

Згідно з 4.3 ДСТУ 1.7 міждержавний стандарт (ГОСТ) вважають прийнятим, якщо національний стандарт (ДСТУ) є модифікованим щодо цього ГОСТ і має технічні відхили, які точно визначено і пояснено.

Згідно з додатком Б ДСТУ 1.7 одним із доцільних методів прийняття міждержавного стандарту як модифікованого є метод перевидання (передруку).

Відповідно до 5.4.2 ДСТУ 1.7 при застосуванні цього методу національний стандарт має містити:

 1. національний вступ та передмову;

 2. національний інформативний матеріал (у додатках чи примітках).

Згідно з 8.3 ДСТУ 1.7 познака ДСТУ при модифікованому ступені відповідності складається тільки з національного номера. Познака та скорочення ступеня відповідності подаються після назви національного стандарту та познаки міждержавного стандарту, включаючи дату його прийняття.

Наприклад:

ДСТУ Б В.2.6-125:2010 Стояки конічні центрифуговані для опор високовольтних ліній електро­передач. Конструкція і розміри (ГОСТ 22687.1-85, MOD). •ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ЦЕТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ линий
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Конструкция и размеры

ГОСТ 22687.1-85

Государственный комитет СССР по делам строительства
Москва

 1. РАЗРАБОТАН

Министерством энергетики и электрификации СССР научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.И. Курносов, канд. техн, наук (руководитель темы); В.М. Пинчук; Б.М. Гальперин;

  1. Иванова; Л.Э. Левин; Н.В. Плохих; Г.И. Бердичевский, д-р техн, наук; Л.Н. Зикеев, канд. техн, наук; В.М. Скубко

 1. ВНЕСЕН

Министерством энергетики и электрификации СССР

Зам. министра Ф.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1984 г. № 180ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СТОЙКИ КОНИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ЦЕТРИФУГИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР высоковольтных

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Г0СТ 22687.1-85

Конструкция и размеры

Centrifugal conic reinforced concrete posts
for high-voltage transmission lines

Structure and dimensions

Дата введения 1986-01-01

 1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные конические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого бетона и предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ, и устанавливает конструкцию указанных стоек.

Стойки предназначены для применения:

при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55° С включи­тельно;

в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85;

при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.

Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установлен­ным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.

 1. Форма и основные параметры стоек - по ГОСТ 22687.0-85.

 2. Технические показатели стоек приведены в табл. 1.

 3. Стойки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 22687.0-85 и настоящего стандарта.

 4. Конструкция и размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1.

 5. Показатели расхода стали на стойку приведены в табл. 2.

 6. Арматурные каркасы стоек и расположение закладных изделий в стойках должны соответ­ствовать указанным на черт. 2-41.

Расположение напрягаемой арматуры должно соответствовать приведенному на черт. 42-45.

Примечание. На чертежах арматурных каркасов напрягаемая арматура обозначена цифрой 1 и выде­лена жирными линиями.

 1. Стыковые соединения стержневой напрягаемой арматуры следует выполнять контактной стыковой сваркой по ГОСТ 14098-85.

 2. Усилия натяжения напрягаемой арматуры, контролируемые по окончании натяжения на упоры, должны соответствовать приведенным в табл. 2.

 3. Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки. Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.Спираль следует привязать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом третьем пересечении.

При механической намотке спирали с натяжением не менее 1 кН (0,1 тс) привязку спирали к продольной арматуре осуществляют только на концевых участках длиной 0,5 м.

 1. Монтажные кольца устанавливают с шагом 1,0 м по длине стойки, а также в местах окончания стержней ненапрягаемой арматуры и в местах установки закладных изделий с обяза­тельной приваркой колец к концам стержней ненапрягаемой арматуры, к закладным изделиям и смежным с ними стержням продольной арматуры.

Таблица 1

Обозначение стоек

Объем бетона, м3

Класс бетона

Предельный момент, кНм (тс-м)

Масса изделия, кг

по прочности

по образованию трещин

1

2

3

4

5

6

СК26.1-1.1

2,5

В40

462.1 (47,12)

130,9 (13,34)

6821

СК26.1-1.2

465,6 (47,47)

154,2 (15,72)

6757

СК26.1-1.5

409,5 (41,75)

211,0(21,51)

6750

СК26.1-1.4

422,8(43,11)

108,2(11,03)

6752

СК26.1-1.3

458,7 (46,77)

163,9 (16,71)

6733

СК26.1-2.1

462,1 (47,12)

130,9(13,34)

6849

СК26.1-2.2

465,6 (47,47)

154,2 (15,72)

6804

СК26.1-2.5

409,5 (41,75)

211,0 (21,51)

6770

СК26.1-2.4

422,8(43,11)

108,2(11,03)

6735

СК26.1-2.3

458,7 (46,77)

163,9(16,71)

6712

СК26.1-3.1

531,5 (54,19)

125,4 (12,78)

6992

СК26.1-3.4

516,7 (52,68)

151,0(15,39)

6801

СК26.1-3.3

523,4 (53,37)

157,2(16,02)

6796

СК26.1-4.1

423,1 (43,14)

170,3(17,36)

6860

СК26.1-5.1

577,8 (58,91)

121,6 (12,39)

6997

СК22.1-1.1

1,9

ВЗО

264,8 (27,00)

111,2 (11,33)

4819

СК22.1-1.2

В40

270,2 (27,55)

121,1 (12,35)

4765

СК22.1-2.1

ВЗО

326,0 (33,24)

108,6 (11,07)

4847

СК22.1-2.2

В40

329,5 (33,59)

137,0 (13,97)

4816

СК22.1-3.1

ВЗО

215,3 (21,95)

99,3(10,12)

4809

СК22.1-3.2

1,8

212,1 (21,63)

93,4 (9,52)

4526

СК26.1-6.1

2,5

В40

453,2 (46,21)

188,8(19,25)

6910

СК26.1-6.2

2,5

В40

437,1 (44,57)

210,5 (21,46)

6883

СК26.2-1.1

! 452,3 (46,12)

188,7 (19,24)

6952

СК26.2-1.2

430,8 (43,92)

159,1 (16,22)

6848