Стіна, що розділяє відсіки (як правило, спо­руди) і запроектована для забезпечення вог­нестійкості та стійкості конструкцій, включаючи опір горизонтальному навантаженню, щоб під час пожежі та руйнуванні конструкцій з однієї сторони стіни поширення вогню крізь стіну виключалося

 1. максимальний рівень напруження

Рівень напруження для заданої температури, за якого на діаграмі "напруження-деформація" для сталі відбувається перехід у пластичну стадію

 1. частина конструктивної системи

Окрема частина всієї конструктивної системи з відповідними граничними умовами та умовами спирання

 1. вогнезахисні покриття

Матеріали або сполучення матеріалів, що на­несені на конструкцію для підвищення вогне­стійкості

 1. приведений поперечний переріз

Поперечний переріз конструкції для розрахун­ку на вогнестійкість, що застосовується при використанні методу приведеного поперечно­го перерізу. Його отримують шляхом виклю­чення із залишкового поперечного перерізу частин поперечного перерізу, опір та жорст­кість яких дорівнюють нулю.

 1. Познаки

  1. Додаткові символи до EN 1992-1-1

(1)Р Додаткові символи, що використовують­ся:

Великі латинські літери

Edfj розрахунковий навантажувальний ефект під час пожежі

Ed розрахунковий навантажувальний

ефект за нормальної температури

Rdfj розрахунковий опір під час пожежі;

Rd^f) для часу t

 1. Critical temperature of reinforcement:

The temperature of reinforcement at which failure of the member in fire situation (Criterion R) is ex­pected to occur at a given steel stress level.

 1. Fire wall:

A wall separating two spaces (generally two build­ings) that is designed for fire resistance and struc­tural stability, and may include resistance to horizontal loading such that, in case of fire and failure of the structure on one side of the wall, fire spread beyond the wall is avoided.

 1. Maximum stress level:

For a given temperature, the stress level at which the stress strain relationship of steel is truncated to provide a yield plateau.

 1. Part of structure:

isolated part of an entire structure with appropri­ate support and boundary conditions.

 1. Protective layers:

Any material or combination of materials applied to a structural member for the purpose of increas­ing its fire resistance.

 1. Reduced cross section:

Cross section of the member in structure fire de­sign used in the reduced cross section method. It is obtained from the residual cross section by re­moving parts of the cross section with assumed zero strength and stiffness.

1.6 Symbols

 1. Supplementary symbols to EN 1992-1-1

(1)P The following supplementary symbols are used:

Latin upper case letters

Ed design effect of actions in the fire sit­uation

Ed design effect of actions for normal temperature design

Rd fj design resistance in the fire situation; Rdfj(t) at a given time t

R ЗО або R 60, ... клас вогнестійкості за озна­кою втрати несучої здатності про­тягом ЗО хв або 60 хв за стандарт­ного температурного режиму

Е ЗО або Е 60 ... клас вогнестійкості за ознакою втрати цілісності протягом ЗО хв або 60 хв за стандартного темпе­ратурного режиму

І ЗО або І 60, ... клас вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здат­ності протягом ЗО хв або 60 хв за стандартного температурного ре­жиму

Т температура, К (переносяться з

температури 0, °С)

Хк характеристичне значення харак­

теристики міцності або деформа- тивності за нормальних темпера­тур

Xdfi розрахункові характеристики міц­ності або деформативності під час пожежі

Малі латинські літери

а відстань від найближчої обігріва­

ної поверхні до осі ненапруженої або попередньо напруженої арма­тури (надалі - відстань до осі ар­матури)

сс теплоємність бетону, Дж/(кг • К)

^ск(е) характеристичне значення міцнос­

ті бетону на стиск за температури 0 для заданої деформації

fCk,t(ff) характеристичне значення міцнос­ті бетону на розтяг за температури 0 для заданої деформації

fpk(0) характеристичне значення міцнос­ті попередньо напруженої арма­тури за температури 0 для темпе­ратурної деформації

^sk(e) характеристичне значення міцнос­ті ненапруженої арматури за тем­ператури 0 для температурної де­формації

^(0) =Xk(Q)/Xk коефіцієнт зниження для міц­ності або деформативності за тем­ператури 0

R ЗО or R 60, ... fire resistance class for the load-bearing criterion for 30, or 60... minutes in standard fire exposure

E 30 or E 60,... fire resistance class for the integ­rity criterion for 30, or 60... minutes in standard fire exposure

I 30 or I 60, ... fire resistance class for the insula­tion criterion for 30, or 60... minutes in standard fire exposure

T temperature [K] (cf 0 temperature

[°С]);

Xk characteristic value of a strength or

deformation property for normal tem­perature design

Xd fj design strength or deformation prop­erty in the fire situation

Latin lower case letters

a axis distance of reinforcing or

prestressing steel from the nearest exposed surface

cc specific heat of concrete [J/kgK]

fck(ff) characteristic value of compressive

strength of concrete at temperature 0 for a specified strain

fck,t(e) characteristic value of tensile strength of concrete at temperature 0 for a specified strain

fpk(6) characteristic value of strength of prestressing steel at temperature 0 for a specified strain

4k(0) characteristic strength of reinforcing steel at temperature 0 for a specified strain

^(0) = *k(6)/^k reduction factor for a strength or deformation property dependent on the material temperature 0

n=N0Ed,fi /(0,7(AcfCd +AsfydY) Рівень наванта­ження колони за нормальних тем­ператур

t тривалість вогневого впливу, хв

Малі грецькі літери

yMfi коефіцієнт надійності матеріалу

під час пожежі

rfi = Edfj/Ed коефіцієнт зниження, що визна­чає рівень навантаження під час пожежі

= ^Ed,fi /^Rd коефіцієнт використання під час пожежі

єс(0) температурна деформація бетону

єр (6) температурна деформація попе­

редньо напруженої арматури

8S(0) температурна деформація нена-

пруженої арматури

zSfi деформація ненапруженої та по­

передньо напруженої арматури за температури 0

Хс теплопровідність бетону, Вт/(мК)

гнучкість колони під час пожежі

ас /■/ напруження стиску в бетоні під час пожежі

aSfi напруження арматури під час по­

жежі

0 температура, °С

0СГ критична температура, °С

1.6.2 Доповнення до EN 1992-1-1

Використовуються такі індекси

fj значення під час пожежі

t залежність від часу

0 залежність від температури

2 ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

 1. Вимоги

  1. Загальні положення

(1)Р Якщо встановлені вимоги до механічного опору під час пожежі, залізобетонні конструкції проектують та будують так, щоб вони збері­гали несучу здатність протягом визначеного вогневого впливу.

П =NoEd,fi/(PJ(Acfcd+Asfyd)) load level of a column at normal temperature condi­tions

t time of fire exposure (min)

Greek lower case letters

уМ Гі partial safety factor for a material in fire design

r|ff = Edfj /Ed reduction factor for design load level in the fire situation

РА = NEd fj/NRd degree of utilisation in fire situa­tion

£c(0) thermal strain of concrete

£p(0) thermal strain of prestressing steel

£s(0) thermal strain of reinforcing steel

ss fi strain of the reinforcing or prestres­sing steel at temperature 0

лс thermal conductivity of concrete [W/mK]

Xoff slenderness of the column under fire conditions

oc fi compressive stress of concrete in fire

situation

gs steel stress in fire situation

0 temperature [°С]

0cr critical temperature [°С]

1.6.2 Supplementary to EN 1992-1-1, the following subscripts are used:

f- value relevant for the fire situation

t dependent on the time

0 dependent on the temperature

SECTION 2 BASIS OF DESIGN

 1. Requirements

  1. General

(1)P Where mechanical resistance in the case of fire is required, concrete structures shall be de­signed and constructed in such a way that they maintain their load bearing function during the rel­evant fire exposure.

(2)P При розподілі на протипожежні відсіки елементи, що огороджують протипожежний відсік, разом з вузлами повинні проектуватися та будуватися так, щоб вони зберігали ого- роджувальну здатність протягом відповідного вогневого впливу. Зазначене має забезпечу­ватись, коли необхідно, щоб:

 • не відбувалась втрата цілісності, див. EN 1991-1-2;

 • не відбувалась втрата теплоізолювальної здатності, див. EN 1991-1-2;

 • обмежувалось теплове випромінювання з необігріваної сторони.

Примітка 1. Див. визначення в EN 1991-1-2.

Примітка 2. Для залізобетонних конструкцій, роз­глянутих в цій частині 1-2, критерій теплового ви­промінювання не застосовується.

(3)Р Критерій деформації застосовують у випадках, коли засоби захисту або критерії розрахунку для огороджувальних елементів потребують урахування деформацій несучих конструкцій.

 1. Деформації несучих конструкцій не вра­ховуються:

 • при оцінці ефективності засобів захисту згідно з 4.7;

 • якщо огороджувальні елементи відповіда­ють вимогам під час номінального вогне­вого впливу.

2.1.2 Номінальний вогневий вплив

(1)Р Для стандартного температурного режи­му конструкції мають відповідати граничним станам з вогнестійкості R, Е та І так:

 • огороджувальні: граничний стан з вогне­стійкості за ознакою втрати цілісності Е (цілісність) та, якщо вимагається, гранич­ний стан з вогнестійкості за ознакою втрати теплоізолювальної здатності І (теплоізолю- вальна здатність);

 • несучі: граничний стан з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності R (меха­нічний опір);

 • огороджувальні та несучі: граничні стани з вогнестійкості R, Е та, якщо вимагається, І.

(2) Граничний стан з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності R вважається забез­печеним, якщо забезпечена несуча здатність протягом потрібного часу під час вогневого впливу.

(2)Р Where compartmentation is required, the el­ements forming the boundaries of the fire com­partment, including joints, shall be designed and constructed in such a way that they maintain their separating function during the relevant fire expo­sure. This shall ensure, where relevant, that:

 • integrity failure does not occur, see EN 1991-1-2

 • insulation failure does not occur, see EN 1991-1-2

 • thermal radiation from the unexposed side is limited.

Notel: See EN 1991-1-2 for the definitions.

Note 2: For concrete structures considered in this Part 1-2 thermal radiation criteria are not relevant.

(3)P Deformation criteria shall be applied where the means of protection, or the design criteria for separating elements, require consideration of the deformation of the load bearing structure.

(4) Consideration of the deformation of the load bearing structure is not necessary in the following cases, as relevant:

 • the efficiency of the means of protection has been evaluated according to 4.7,

 • the separating elements have to fulfil require­ments according to nominal fire exposure.

2.1.2 Nominal fire exposure

(1 )P For the standard fire exposure, members shall comply with criteria R, E and I as follows:

 • separating only: integrity (criterion E) and, when requested, insulation (criterion I)

 • load bearing only: mechanical resistance (criterion R)

 • separating and load bearing: criteria R, E and, when requested I.

 1. Criterion "R" is assumed to be satisfied where the load bearing function is maintained during the required time of fire exposure.

 2. Граничним станом за ознакою втрати теплоізолювальної здатності І є перевищення середньої температури на необігрівній поверх­ні над початковою середньою температурою цієї поверхні на 140 К або перевищення тем­ператури в довільній точці необігрівної поверх­ні над початковою температурою в цій точці на 180 К.

 3. За температурного режиму зовнішньої пожежі застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву іденти­фікується літерами "ef" (див. EN 1991-1-2).

 4. За температурного режиму вуглеводневої пожежі застосовуються ті самі граничні стани (R, Е, І), але посилання на цю криву іденти­фікується літерами "НС". див. EN 1991-1-2.

 5. Коли вертикальний огороджувальний не­сучий або ненесучий елемент має відповідати вимогам сприйняття удару (граничний стан з вогнестійкості за ознакою втрати здатності чинити опір механічному удару М), елемент повинен витримувати горизонтальне зосеред­жене навантаження згідно з EN 1363 Part 2.

2.1.3 Параметричний вогневий вплив

 1. Несуча здатність має бути забезпечена протягом всієї пожежі, включаючи фазу зату­хання, або визначеного проміжку часу.

 2. Для перевірки огороджу вальної здатності застосовується наступне, за умови, що нор­мальна температура становить 20 °С:

- перевищення середньої температури по всій необігрівній поверхні має бути не більше 140 К, а підвищення максимальної температури у будь-якій точці поверхні має бути не більше 180 К протягом фази наг­рівання, доки не буде досягнута макси­мальна температура повітря;

- протягом фази затухання перевищення середньої температури на всій необігрівній поверхні має бути не більше ДО ъ а пере­вищення максимальної температури у будь-якій ТОЧЦІ поверхні не більше ДО2 ■

Примітка. Значення А0-] та Д02, що використовують­ся в країні, може бути зазначений в її Національ­ному додатку. Рекомендовані значення Д01 = 200 К та Д02 = 240 К.

 1. Criterion "I" may be assumed to be satisfied where the average temperature rise over the whole of the non-exposed surface is limited to 140 K, and the maximum temperature rise at any point of that surface does not exceed 180 K.

 2. With the external fire exposure curve the same criteria (R, E, I) should apply, however the refer­ence to this specific curve should be identified by the letters "ef (see EN 1991-1-2).

 3. With the hydrocarbon fire exposure curve the same criteria (R, E, I) should apply, however the reference to this specific curve should be identi­fied by the letters "HC", see EN 1991-1-2.

 4. Where a vertical separating element with or without load-bearing function has to comply with impact resistance requirement (criterion M), the element should resist a horizontal concentrated load as specified in EN 1363 Part 2.

2.1.3 Parametric fire exposure

 1. The load-bearing function should be main­tained during the complete endurance of the fire including the decay phase, or a specified period of time.

 2. For the verification of the separating function the following applies, assuming that the normal temperature is 20°C:

 • the average temperature rise of the unexposed side of the construction should be limited to 140 К and the maximum temperature rise of the unexposed side should not exceed 180 К during the heating phase until the maximum gas temperature in the fire compartment is reached;

 • the average temperature rise of the unexposed side of the construction should be limited to ДО-і and the maximum temperature rise of the unexposed side should not exceed Д02 during the decay phase.