Ь) зростання температури не повинно пере­вищувати 10 К.

Якщо ця вимога не задовольняється, необ­хідно встановити захисний пристрій для за­побігання ненавмисному контакту із стінкою димової труби.

Максимальна температура горючих матеріа­лів, які знаходяться навколо, не повинна пе­ревищувати 85 °С за навколишньої темпера­тури 20 °С.

Повинна бути обрана відповідна відстань між зовнішньою поверхнею димової труби та горю­чим матеріалом.

Температура повітря всередині доступного простору між вітрозахисною оболонкою і газо­ходом повинна задовольняти одній з наступ­них умов:

 1. температура повітря не повинна переви­щувати 40 °С;

 2. зростання температури внаслідок впливу температури димових газів не повинно пере­вищувати 10 К.

 1. Захист від падіння криги

Якщо не може бути виключена можливість того, що на поверхні димової труби або частин димової труби може утворюватися крига, необхідно вжити заходів, щоб не було пош­коджень, спричинених кригою, що падає.

4.3 Environmental aspects

 1. Noise

The noise produced from the chimney shall not exceed permissible noise levels.

Under normal conditions this requirement is met if the velocity of the flue gases at the chimney top is less than 25 m/s.

In exceptional cases, for example if the flue gas fan is situated in the chimney, or if the velocity is more than 25 m/s, it has to be proven that the per­missible noise level is met.

 1. Temperature

The temperature of the outer surfaces of chimney areas that can be contacted by people, due to the temperature of the flue gases and based on ambi­ent temperature values taken from official data, shall meet one of the following conditions:

 1. temperature shall not exceed 50 °С,

 2. temperature increase shall not exceed 10 K.

If this requirement is not met a protective device shall be installed to prevent unintentional contact with the chimney wall.

The maximum temperature of adjacent combusti­ble materials shall not exceed 85 °С when related to an ambient temperature of 20 °С.

The distance between the outer surface of the chimney and the combustible material shall be chosen accordingly.

The temperature of the air within an accessible space between windshield and liner shall meet one of the following conditions:

 1. temperature of the air shall not exceed 40 °С;

 2. temperature increase due to the temperature of the flue gases shall not exceed 10K.

 1. Protection against falling ice

If the possibility cannot be excluded, that ice can form at the chimney or at parts of the chimney, provision shall be made that no damage can be caused by falling ice.

Цього можна досягнути, наприклад, захисними пристроями або нагрівальним обладнанням.

 1. Газонепроникність

Димові труби, які в нормальних умовах екс­плуатації мають позитивний тиск, повинні бути газонепроникними і повинні задовольняти ви­могам щодо газонепроникності, викладеним у EN 1443.

4.4 Ізоляція

Ефективна система ізоляції має наступне при­значення:

а) вона зменшує термічний градієнт і, як наслі­док, термічне напруження матеріалу газоходу. Ь) вона зменшує втрати теплоти димовими газами під час їх руху вгору всередині газо­вивідної труби.

Це має наступні переваги:

 • зменшує падіння температури димових газів у процесі їх руху димовою трубою.

Це важливо у випадку, якщо температура димових газів на вході в димову трубу близька до температури точки роси кис­лоти, і їх охолодження може призвести до осадження кислоти або закопчення;

 • збільшує можливу підйомну силу висхід­ного потоку нагрітого повітря.

с) вона зменшує градієнт температур і тер­мічне напруження вітрозахисної оболонки.

При виборі системи ізоляції повинні бути взяті до уваги наступні характеристики: і) її структурна стабільність, довговічність. Важливо, щоб ізоляційний матеріал не прови­сав, оголюючи неізольовані поверхні;

 1. її теплопровідність;

 2. її робочі характеристики та цілісність за температур, яким вона буде піддаватися при експлуатації;

 3. кислотостійкість і поглинання вологи ізолю­ючим матеріалом і його кріпленнями.

Це важливо у цегляних газоходах, оскільки об­межена кількість димового газу може прони­кати через газохід, конденсуючись при пере­міщенні до холодного боку ізоляції.

 1. її доступність.

Термоізоляційний матеріал повинен бути не­горючим.

This can be achieved for example by protective devices or by heating equipment.

4.3.4 Gas tightness

Chimneys with positive pressure in normal oper­ating conditions shall be gastight and shall be conform to the specifications on gas tightness given in EN 1443.

4.4 Insulation

A valid insulation system has the following pur­pose:

 1. it reduces the thermal gradient and, therefore, the thermal stress in the liner material.

 2. it reduces the heat loss of the flue gases as they flow upwards, within the flue gas carrying tube.

This has the following advantages:

- it reduces the temperature drop of the flue gases as they progress up the chimney.

This is important in the case of flue gases whose entry temperatures are close to acid dew point, where cooling could result in acid deposition or smutting.

- it increases the available thermal lift.

 1. it reduces the thermal gradient and thermal stress in the windshield.

In selecting the insulation system, the following characteristics shall be taken into account:

 1. its structural stability, long term. It is important that the insulation material does not sag, expos­ing uninsulated surfaces;

 2. its thermal conductivity;

 3. its performance and integrity at the tempera­tures it will be subjected to in service;

 4. the acid resistance and moisture absorption of the insulating material and its supports.

This is important in brickwork liners, as limited quantities of flue gas can permeate through the liner, condensing as they pass to the cool side of the insulation;

 1. its accessibility.

The thermal insulating material shall be incom­bustible

.

4.5 Ventilation

4.5 ВентиляціяМоже бути корисним забезпечити вентильо­ваний повітряний простір між газоходом і вітрозахисною оболонкою.

Призначенням цього повітряного простору є: - сприяння у видаленні димових газів, які можуть проникати скрізь газохід через ди­фузію або умови позитивного тиску;

 • зменшення парціального тиску парів окси­дів сірки будь-якого димового газу, що витік через газохід, тим самим знижуючи точку роси кислоти та мінімізуючи відкладення кислоти на вразливих поверхнях;

 • надання доступу для технічного обслуго­вування і огляду через повітряний простір, який має бути достатнім для цієї цілі.

Вентиляція повинна працювати увесь час.

Коли доступний простір забезпечено, його ефективність повинна бути підтверджена тер­мічними розрахунками і розрахунками потоку. Необхідно передбачити вільний шлях для вер­тикального проходження повітря через повну висоту повітряного простору або через висоту кожної окремої секції повітряного простору.

Це вимагає забезпечення отворів відповідного розміру у кронштейнах або плитах, що під­тримують секції газоходу або у вітрозахисній оболонці відповідно.

4.6 Захисні покриття

Як правило, димові труби повинні бути захи­щені від корозії або хімічного впливу за до­помогою захисних покриттів.

Необхідно розрізняти вплив, спричинений ди­мовими газами, і вплив, спричинений умовами навколишнього середовища.

Вплив, спричинений димовими газами, вини­кає на:

 • внутрішній поверхні газовивідної труби;

 • зовнішній поверхні димової труби та засобах доступу, таких як сходи, платформи та їх кріплення, які зазнали впливу димових газів;

 • усі зовнішні поверхні, які контактують з димовими газами прилеглих димових труб.

Беручи до уваги передбачуване використан­ня, захисні покриття повинні бути хімічно і термічно стійкими, непроникними для рідин і достатньо стійкими до дифузії і до старіння.

It may be useful to provide a ventilated air space between liner and windshield.

The purposes of this air space are:

 • to help eliminate flue gases which may have leaked through the liner due to diffusion or to positive pressure conditions;

 • to reduce the partial vapour pressure of the sulphur oxides of any flue gas that may have leaked through the liner, thereby reducing its acid dew point and minimizing deposition of acid on vulnerable surfaces;

 • to allow access for maintenance and inspection into an air space large enough for this purpose.

The ventilation shall be operative at all times.

Where an accessible space is provided, its effi­cacy shall be verified by thermal and flow calcula­tions.

A clear path shall be provided for vertical passage of the air through the total or sectional height of the air space.

This requires provision of adequately sized open­ings through corbels or slabs supporting sectional liners or in the windshield respectively.

 1. Protective coatings

Generally, chimneys have to be protected against corrosion or chemical attack by means of protec­tive coatings.

A distinction shall be made between attack by the flue gases and attack by environmental condi­tions.

Attack by the flue gases happens at

 • the interior surface of the flue gas carrying tube;

 • the exterior surface of the chimney and the access facilities such as ladders, platforms and their fixings exposed to the flue gas trail;

 • all exterior surfaces exposed to the flue gases of adjoining chimneys.

Bearing the intended use in mind, protective coat­ings shall be chemically and thermally resistant, impermeable to liquids and adequately resistant to diffusion and to ageing.

 1. Фундамент

Фундамент має бути захищеним від дії тер­мічних та хімічних впливів.

Якщо конденсація є очікуваною, верхня по­верхня фундаменту повинна бути нахилена і забезпечена покриттям, яке є кислотостійким і непроникним для рідин.

Може бути корисним забезпечити простір між газоходом і фундаментом та спроектувати його у такий спосіб, щоб цей простір був відкритим для доступу і вентильованим.

 1. Допоміжне обладнання

  1. Доступ

Димові труби заввишки більше ніж 5 м над доступним рівнем конструкцій (наприклад, дахом прилеглого будинку) повинні бути за­безпечені системою доступу з цього рівня на верхівку димаря з метою зробити можливим обстеження та технічне обслуговування нас­тупних вузлів:

 • сигнальні ліхтарі попередження літаків, якщо такі існують (див. 4.8.3);

 • вимірювальні прилади (термопари, аналіза­тори димового газу, димоміри, манометри тощо), якщо такі існують (див. 8);

 • блискавковідвід, якщо такий існує (див. 4.8.2);

 • ковпак димової труби.

Система доступу, однак, повинна давати змогу обстежувати інші критичні вузли, такі як:

 • зовнішня сторона вітрозахисної оболонки: вбудований пристрій для підтримки верхо­лазного спорядження може бути корисним головним чином у верхній частині димової труби, де локальний хімічний вплив буде більшим і де може знадобитися фарбуван­ня для попередження літаків у денній час (див 4.8.3);

 • отвори димоходу;

 • дренажна система, якщо така існує;

 • поглинач динамічної вібрації;

 • монтажний шов.

Система доступу повинна бути встановлена на зовнішній поверхні вітрозахисної оболонки у випадку, якщо димова труба не має простору для доступу, та переважно на внутрішній поверхні вітрозахисної оболонки у випадку, якщо димова труба має простір для доступу.

 1. Foundation

The foundation shall be protected against thermal and chemical effects.

If condensation is to be expected, the upper sur­face of the foundation shall be sloped and pro­vided with a coating which is acid-resistant and impervious to liquids.

It may be useful to provide a space between the liner and the foundation and to design it in such a way that this space can be entered and ventilated.

 1. Accessories

  1. Access

Chimneys of more than 5 m height above a struc­turally accessible level (for example a roof of an adjacent building) shall be provided with an ac­cess system from this level to the top with the pur­pose of allowing inspection and maintenance of the following particular items:

 • aircraft warning lights, if any (see 4.8.3);

 • instrumentation (thermocouples, flue gas analyzers, opacimeters, manometers, etc.), if any (see Clause 8);

 • lightning conductor system, if any (see 4.8.2);

 • chimney cap.

The access system, however, shall allow the in­spection of other critical items such as:

 • outside of the windshield: an integrated facility to support a "sky-climber" may be useful - mainly in the upper part of the chimney - where there will be a local heavier chemical attack and where a day-time painting can be required (see 4.8.3);

 • flue openings;

 • drainage system, if any;

 • dynamic vibration absorber;

 • erection joint.

The access system shall be installed on the outer windshield surface in case of chimneys with non accessible space and - preferably - on the inner windshield surface in case of chimneys with ac­cessible space.

Вона може складатися зі стаціонарних драбин або гнізд, для сходження до яких можуть приєднуватися драбини.

У випадку високих та відповідальних димових труб система доступу може бути об’єднана із підйомником (зазвичай рейково-шестерінчас­того типу).

Не допускається влаштовувати постійні сис­теми доступу усередині труби для транспор­тування димового газу у разі хімічного впливу.

 1. Захист від блискавки

Димові труби зазвичай повинні бути забезпе­чені системою захисту від блискавок і всі металеві частини конструкції (сходи, платфор­ми, залізні ковпаки тощо) повинні бути підклю­чені до вертикальних блискавковідводів.

Сталеві димові труби однак можна розглядати як безперервні металеві конструкції і, отже, вони самі можуть використовуватися в якості системи захисту від блискавки.

У випадку зі сталевими димовими трубами без постійної провідності мають бути забезпечені додаткові відповідні заходи.

Заземлення для захисту від блискавок по­винно складатися з металевих стрижнів або смуг або комбінації того й іншого.

Місце, у якому стрічка заземлення з’єднується із димовою трубою, має бути доступним.

Якщо димова труба проходить в будівлю, вона може бути заземлена у цьому випадку приєд­нанням до системи захисту від блискавки будівлі.

Димові труби, які підтримуються канатними відтяжками, повинні мати верхні кінці канатних відтяжок приєднаним до димової труби, а нижні кінці - заземленими.

Бантові димові труби повинні бути приєднані до їх вант.

Якщо між димовою трубою і вантою буде виникати горизонтальне або вертикальне переміщення, повинна бути забезпечена роз­ширювальна петля.

У районах, де ймовірне нагрівання ґрунту до високих температур, наприклад, в межах печей для випалу цегли, стрижні або смуги заземлення дозволяється встановлювати на

It may consist of permanent ladders or climbing sockets to which ladders may be attached.

In the case of tall and important chimneys the ac­cess system may be integrated with a lift (usually rack and pinion type).

Permanent access systems inside the flue gas carrying tube are not permissible in case of chem­ical attack.

 1. Lightning protection

Chimneys generally shall be provided with a light­ning protection system, and all metallic parts of the structure (ladders, platforms, iron caps etc.) shall be connected to the down conductors.

Steel chimneys, however, can be considered as continuous metal structures and thus can be used as their own lightning protection system.

In case of steel chimneys without continuous con­ductivity additional appropriate measures have to be provided.

Lightning earth protection should consist of metal rods or strips or a combination of both.

The point at which the earth tape connects to the chimney should be accessible.

If the chimney passes into a building it may be earthed at this point by bonding it to the building’s lightning protection circuit.