Примітка 1. Під час створенню нової продукції моделі можуть виготовлятись у процесі виконай, ня науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт.

Примітка 2. Модель є складово^ частиною макету

 1. напівфабрикат (Нд. за­готовка)

Предмет праці, який підлягав подальшій обробці на підпри. ємстві-споживачеві (ДСТУ 2391)

 1. матеріал

Вихідний предмет праці, яки^ використовують для виготов­лення виробу

(ДСТУ 2391)

или его части для проверки технических и художествен­ных решений).

Примечание. Термин «макет» может і рименяться также к мо­дели, в которой сохраняются количественные соотношения- между элементами изделия и отображаются отдельные его свойства, например, внешний вид

ru (модель изделия

Изделие, отображающее или имитирующее конкретные свойства данного изделия и изгсговлетое для проверки принципа его действия и оп­ределения характеристик).

Примечание 1. При создании но­вой продукции модели могут из­готавливаться в процессе выпол­нения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Примечание 2. Модель является составной частью макета

de Halbzeug

en semi-finished product fr demi-produit

ru полуфабрикат (Нд. заготовка) Предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке на предприятии-потребителе

ru материал

 1. Исходный предмет труда, по­требляемый для изготовления изделияСТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ
  ТА ВИДИ РОБІТ


 1. вид роботи (на стадії життєвого циклу продукції) ''астина стадії життєвого цик­лу продукції, яка є самостій­ним об’єктом планування та фінансування, у процесі якої проводять роботи, що нале­жать до даної стадії

 2. дослідження та обгрун­тування розробки

Стадія життєвого циклу про­дукції від виникнення задуму до обгрунтування можливості й доцільності створення виро­бів і матеріалів

 1. науково-дослідна робо­та над створенням про­дукції; НДР

Сукупність робіт, які викону­ють з метою пошуку перспек­тивних принципів та шляхів створення нової чи модерні­зації виготовлюваної продук­ції

 1. дослідно-конструкторсь­ка робота; ДКР

Сукупність робіт над створен­ням конструкторської та тех­нологічної документації, виго- ru вид работы (на стадии жиз­ненного цикла продукции) Часть стадии жизненного ник­ла продукции, являющаяся самостоятельным объектом планирования и финансиро­вания, в процессе которой проводят работы, относящие­ся к данной стадии

ru (исследование и обоснование разработки

Стадия жизненного цикла продукции от возникновения замысла до обоснования воз­можности и целесообразно­сти создания изделий и ма­териалов)

ru научно-исследовательская работа по созданию продук­ции; НИР

Совокупность работ, выпол­няемых с целью изыскания перспективных принципов и Путей создания новой или мо­дернизации изготовляемой продукции

ru опытно-конструкторская ра­бота; ОКР

Совокупность работ по созда­нию конструкторской и техно­логической документации, из- товлзнням та випробуванням дослідного або головного зраз­ка продукції

 1. дослідно-технологічна робота; ДТР

Сукупність робіт над створен­ням нових речовин, матеріалів та (або) технологічних проце­сів

 1. етап науково-дослідної роботи [дослідно-конструк­торської роботи; дослідно- технологічної роботи]; етап НДР [ДКР; ДТР]

Частина .ВДР JUJKR: JJTPJ. .яка є об’єктом планування та фі­нансування, на якій виконують певне завдання.

Примітка 1 Зміст окремих етапів та терміни їх виконання встанов­люють у технічному завданні на виконання НДР [ДКР; ДТР].

Примітка 2 Етапами ДКР е. «ес­кізний проект», «технічний про­ект», «розроблення робочої кон­структорської документації для виготовлення дослідного зразка», «виготовлення дослідного зразка І проведення попередніх випробу­вань», «проведення державних випробувань дослідного зразка», «коригування робочої конструк­торської документації та доопра­цювання дослідного зразка» готовлению и испытанию опытного или головного об­разца продукции

ги опытно-технологическая ра­бота; ОТР

Совокупность работ по созда­нию новых веществ, матери­алов и (или) технологических процессов

ги этап научно-исследователь­ской работы [опытно-конструк­торской работы; опытно-тех­нологической работы]; этап НИР [ОКР; ОТР]

Часть № {ОХР; D7P], хстс- рая является объектом плани­рования и финансирования, на которой выполняется оп­ределенная задача.

Примечание 1. Содержание от­дельных этапов и сроки их вы­полнения устанавливаются техниче­ским заданими на выполнение НИР [ОКР; ОТР].

Примечание 2. Этапами ОКР яв­ляются: «эскизный проект», «тех­нический проект», «разработка рабочей конструкторской доку­ментации для изготовления опыт­ного образца», «изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний», «проведение государственных испытаний опытного образца», «корректировка рабочей конст­рукторской документации и дора­ботка опытного образда»

 1. аванпроект

Сукупність робіт, які викону­ють перед створенням ДКР, з метою техніко-економічного обгрунтування доцільності розроблення продукції та ^ляхів її створення, вироб­ництва та експлуатації

 1. аналіз проекту

Обов'язкове, документоване, всебічне та систематичне оцінювання проекту на його відповідність початковим ви­могам і можливостям їх задо­волення, виявлення проблем і способів розв’язання.

Примітка 1. Аналіз проекту може виконуватись на будь-якому етапі процесу проектування.

Примітка 2. Аналіз проекту сам по собі не е достатньою гарантією правильного виконання проекту

S.9 експертиза технічної до­кументації

Дослідження технічної доку­ментації щодо П відповідності встановленим вимогам.

Примітка. Експертиза технічної документації може виконуватись на будь-якій стадії життєвого циклу продукції, наприклад, ек­спертиза споживних властивос­тей, метрологічна експертиза, ек- ru аванпроект

Совокупность работ, предше­ствующих проведению ОКР, выполняемых с целью техни­ко-экономического обоснова­ния целесообразности разра­ботки продукции и путей ее создания, производства и эк­сплуатации

en design review fr revue de conception ru анализ проекта

Обязательная, документиро­ванная, всесторонняя и си­стематическая оценка проек­та на его соответствие перво­начальным требованиям и возможностям их удовлетво­рения, выявления проблем и способов решений.

Примечание 1. Анализ проекта может проводиться на любом этапе процесса проектирования. Примечание 2. Анализ проекта сам по себе не является доста­точной гарантией правильного выполнения проекта

гц (экспертиза технической до­кументации

Исследование соответствия технической документации установленным требованиям). Примечание. Экспертиза техни­ческой документации может про­водиться на любой стадии жиз­ненного цикла продукции, на­пример, экспертиза потреби­тельских свойств, метрологиче- спертиза конструкторської доку­ментації ескізного проекту ДКР тощо

 1. коригування технічної документації

Процес розроблення та вне­сення змін до затвердженої Технічної документації

 1. розроблення продукції Стадія життєвого циклу про­дукції, яка полягає у зміні стану продукції — від форму­лювання вимог ТЗ щодо вико­нання ДКР (НДР) на створен­ня (модернізацію) продукції До втілення їх у нових (модер­нізованих) дослідних зразках, у нових (модифікованих) ма­теріалах.

Примітка. У процесі виробництва продукції за ліцензією стадія роз­роблення продукції відсутня

 1. доопрацюння дослід­ного зразка

Сукупність робіт, які викону­ють за результатами випробу­вань дослідного зразка з ме­тою забезпечення його відпо­відності визначеним вимогам, усунення виявлених недоліків або реалізації прийнятих до­даткових вимог ская експертиза, экспертиза кон­структорской Документации эс­кизного проекта ОКР и т. п.

п> корректирование технической документации

Процесс разработки и внес? ния изменений в утвержден­ную техническую документа­цию

ru разработка продукции

Стадия жизненного цикла продукции, за^ючающадся в изменении Состояния про­дукции — от Формулирования требований ТЗ на выполнение ОКР (НИР) по созданию (мо­дернизации) продукции до воплощения ИХ в НОВЫХ (мо­дернизированных) опытных образцах, в Новых (модифи­цированных) Материалах.

Примечание. П&и производстве продукции по лицензии стадия разработки продукции отсутствует

ru (доработка опытного образ-»- . Совокупность работ, прово­димых по результатам испы­таний опытного образца с целью обеспечения его соот­ветствия заданным требова­ниям, устранеция выявленных недостатков цли реализации принятых Дополнительных требований)

 1. виробництво (продук­ції)

Процес організації та здійс­нення виготовлення продукції. Прик. гка 1. Залежно від методу виготовлення продукції створю­сь видові поняття, наприклад: Ливарне виробництво», «зварю­вальне виробництво».

Примітка 2. Залежно від обсягу випуску продукції створюють ВИ­ДОВІ поняття, наприклад: «оди­ночне виробництво», «серійне ви­робництво», «масове виробництво»

 1. спеціалізація вироб­ництва (продукції)

Форма розподілу праці серед виробників, які виготовляють споріднену продукцію

 1. планування виробниц­тва (продукції)

Визначення обсягу, номенкла­тури, асортименту та якості виготовлюваної продукції

 1. дослідне виробництво Виробництво зразків, партій чи серій виробів, призначених для дослідних робіт чи роз­роблення конструкторської та технологічної документації для усталеного виробництва (ДСТУ 2974)

ги (производство (продукции) Процесе организации и изго­товления продукции).

Примечание 1. В зависимости от метода изготовления продукции образуются видовые понятия, на­пример: «литейное производст­во», «сварочное производство».

Примечание 2. В зависимости от объема выпуска продукции обра­зуются видовые понятия, напри­мер: «единичное производство», «серийное производство», «мас­совое производство»

ru (специализация производства (продукции)

Форма разделения труда сре­ди изготовителей, выпускаю­щих однородную продукцию)

en production planning ru планирование производства (продукции)

Определение объема, номен­клатуры, ассортимента и ка­чества выпускаемой продук­ции

en pilot (scale) production ru опытное производство

Производство образцов, пар­тий или серий изделий для проведения исследователь­ских работ или разработки конструкторской и технологи­ческой документации для ус­тановившегося производств

 1. аусталене виробництво Вироблення заданого обсягу продукції у певний термін за остаточно опрацьованою кон­структорською та технологіч­ною документацією

(ДСТУ 2960)

 1. атестоване виробниц­тво

Виробництво, спроможне стабільно виготовляти про­дукцію, яка відповідає вста­новленим вимогам, що офі­ційно підтверджено спеціаль­но уповноваженим органом

 1. дозвіл на виробництво (продукції) з відхиленням

Письмовий дозвіл, виданий перед виготовленням продук­ції, на недотримання встанов­лених вимог для визначеної кількості продукції або на пев­ний період

 1. поставлення (продук­ції) на виробництво

Сукупність заходів щодо орга­нізації виробництва новороз- робленої, модернізованої або раніше освоєної на інших під­приємствах продукції.

Примітка 1. Поставлення продук­ції на виробництво звичайно про­вадиться в два етапи: підготовка

ги установившеєся производст­во

Производство изделий по окончательно отработанной конструкторской и технологи­ческой документации

ru (аттестованное производство Производство, которое может стабильно изготавливать про­дукцию, отвечающую уста­новленным требованиям, что официально подтверж­дено специально уполномо­ченным органом)

en production permit; deviation permit

fr derogation (avant production)

ru разрешение на производство (продукции) с отступлением Письменное разрешение, вы­данное до изготовления про­дукции, на несоблюдение ус­тановленных требований для определенного количества продукции или на определен­ный период

ru постановка (продукции) на производство

Совокупность мероприятий по организации производства вновь разработанной, мо­дернизированной или ранее освоенной на других пред­приятиях продукции.

Примечание 1. Постановка про­дукции на производство, как пра

-виробництва та освоєння вироб­ництва.

Примітка 2. Дгя поставлення про­дукції на виробництво за ліцен­зією передбачається етап підго­товки технічної документації

 1. підготовлення вироб­ництва (продукції)

Сукупність заходів, що забез­печують готовність підприєм­ства до освоєння виробни­цтва продукції необхідної яко­сті та у визначеному обсязі випуску

 1. освоєння виробництва (продукції)