ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРАНИ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ
Частина І

Т

S3 № П—94/732

ерміни та визначення
основних понять

ДСТУ 2986—95

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КИЙУДК 001.4:621.873:006.354


Група Г00


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КРАНИ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ Частина І.

Терміни та визначення основних понять


КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Часть I.

Общие термины и определения

CRANES VOCABULARY — Part 1 General terms and definitions


ДСТУ
2986-95


Чинний від 1996-01-01


Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять стосовно кранобудування і поширюється на всі основні види ванта­жопідіймальних кранів, їхні параметри та вузли.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для вико­ристання в нормативній документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Вживання термінів-синонімів стандартизованого терміна не допус­кається.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі його використання в документах з стандартизації.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термі-


Видання офіційне


© Держстандарт України, 1995


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений без дозволу Держстандарту України







































нів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття, Зміни не можуть порушувати обсягу та змісту понять, визначених у стандарті. -

У випадках, коли в терміні містяться усі необхідні та достатні ознаки понять, замість визначення ставиться прочерк.

У стандарті, як довідкові, подано англійські (еп), французькі <fr) та російські (ги) відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

Наведені у стандарті рисунки не визначають конструкцію кранів, а лише ілюструють терміни та визначення.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики .іншомовних відповідників стандарти** зованих термінів.! ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ



 1. вантажопідіймальний К^ч

Машина циклічної дії, признач на для підіймання та перемІшення в просторі вантажу, підвішеиог° за допомогою гака чи утримуваного іншим вантажозахоплюв?льним

органом

en crane

fr appareil de levage a charge suspendue ru кран грузоподъемный

Машина цикличного действия, предназначенная для подъема и перемещения в пространстве гру­за, подвешенного с помощью крю­ка или удерживаемого другим гру- •’озахнатмым. юосзыом.

.

2 ТИПИ КРАНІВ

Класифікація кРанів за конструкціє

ю

 1. кран мостового тип/

Кран, вантажозахоплювальН д'* £

ган якого підвішений до ' ного візка, таля чи стрілові™ *Ра" на, що переміщується по

 1. мостовий кран UCTnvK- Кран, несівні елементи ко^стР* *’ ЦІЇ якого опираються безп^сеРед- ньо на підкранову колію



 1. козловий кран UCTnVK Кран, несівні елементи ко^7*РУ ’ ЦІЇ якого опираються на урано­ву колію опорними СТОЯК0МИ

en overhead type crane

fr appareil de levage a. charge suspendue du type pont

ru кран мостового типа

Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележ­ке, тали или стреловому крану, пе­ремещающимся по мосту

en overhead travelling crane

fr pont roulant ru кран мостовой

Кран, несущие элементы конст­рукции которого опираются не­посредственно на подкрановый путь

en portal bridge crane fr pont portique ru кран козловой

Кран, несущие элементы конст­рукции которого опираются на подкрановый путь при помощи опорных стое

 1. кнапівкозловий кран

Кран, несівні елементи конструк­ції якого опираються на підкрано­ву колію, з одного боку безпосе­редньо, а з другого — опорними стояками

en semi-portal bridge crane fr pont semi-portique ru кран полукозловой

Кран, несущие элементы конструк­ции которого опираются на под­крановый путь, с одной • стороны непосредственно, а с другой — при помощи опорных стоек

 1. кран кабельного типу

Кран, ванта^козахоплювальний орган якого підвішений до ван­тажного візка, що переміщується по несівних канатах, закріплених на опорах

 1. кабельний кран

Кран, несівними елементами яко­го е канати, закріплені у верхній частині опорних щогл

en cable type crane

fr appareil de levage a charge suspendue du type blondin

ru - кран кабельного типа

Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележ­ке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным на опорах en cable crane fr blondin ru кран кабельный

Кран, несущими элементами у ко­торого являются канаты, закреп­ленные в верхней части опорных Мач

т

 1. мостовий кабельний кран Кран, несівними елементами яко­го е канати, закріплені на кінцях моста, установленого на опорних стояках

en portal cable crane fr pont portique a cable ru кран кабельный мостовой

Кран, несущими элементами у ко­торого являются канаты, закреп­ленные на концах моста, установ­ленного на опорных стойка

 1. хкран стрілового типу en jib type crane

Кран, вантажозахоплювальний fr аррагеП de levage a charge орган якого підвішений до стріли • suspendue du type grue чи візка, що переміщується по ru кран стрелового типа

стрілі Кран, у которого грузозахватный

 1. орган подвешен к стреле или те­лежке, перемещающейся по стре-портальний кран

Пересувний поворотний кран на порталі, призначений для пропус­кання залізничного чи автомобіль­ного транспорту

ле

en portal slewing crane

fr grue orientable sur portique ru кран портальный

Кран передвижной поворотный на портале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорт

а

2.1.3.2 напівпортальний кран Пересувний поворотний кран на н а п і в порта лі, при зна ч е ни й для пропускання залізничного чи ав­томобільного транспорту


en semi-portal slewing crane fr grue orientable sursemi-portique

' ni кран полуііортальный

Кран передвижной поворотный на полупортале, предназначенном для -пропуска железнодорожного или автомобильною транспорт

а

2.1.3.3 самохідний стріловий Край

Кран стрілового типу, який може бути оснащений баштово-стріло­вим обладнанням та здатний пе­ресуватися в ненавантаженому чи навантаженому стані без підкра­нової колії, зберігаючи свою стій- кість завдяки силі ваги

en mobile crane fr grue mobile ru кран стреловой самоходный

Кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно­стреловымоборудованием и мо­жет перемещаться в ненагружен- ном или нагруженном состоянии без подкранового пути, сохраняя свою устойчивость вследствие си- лы тяжест

и2.1.3.4 баштовим кран


en tower crane





Поворотний кран з‘ стрілою, за- fr grue a tour кріпленою у верхній частині вер- гіі кран башенный тикально розташованої башти Кран поворотный со стрелой, за*-

крепленной в верхней Части вер­тикально расположенной башни


2.1.3.5 залізиичий кран en railway crane

Кран, змонтований на платформі, • fr grue sur yoie ferree що пересувається по залізничній . ru кран железнодорожный

Кран, смонтированный на плат­форме, передвигающейся по же-


КОЛІЇ


лезнодорожному пути


en floating crane


2.1.3.6 плавучий кран noBting crane

Кран на самохідному чи несамо- /г grue flottante хідному понтоні, призначеному ru кран плавучий для його встановлення та Пересу- Кран на самоходном или несамо- ,вання . < ходном Понтоне» предназначенном

для его установки й передвижения


2.1.3.7 стріловий судновий кран

Поворотний кран стрілового типу, / grue de bord встановлений на борту судна і ги кран стреловой судовой призначений для його навантажу- Кран стрелового типа поворотный, установленный на борту судна и предназначенный для его загрузки


призначений для його навантажу­


вання та розвантажування


.J

. і-.

■■I’TZZ.


и разгрузки


































2,1.3.8 щогловий кран

Поворотний кран 3 стрілою,/за­кріпленою шарнірно на щоглі, що має нижню та верхню опори;

епг derrick crane; (mast crane);

fr m31 de charge (grue-derrick/ r u к p a H M а ч т о в ы й;

Кран поворотный cd стрелрп

,

2.13.8.1 щогловий вантовий ел кран fr

Щогловий кран з закріпленням . ги верху щогди канатними відтяжка- ми-вантами

крепленной шарнирно на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры

guy-derrick crane

grue-derrick a haubans

кран мачтовый вантовый

Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством канат­ных оттяжек-ванто

в

2.13.8.2 жорстконогий щогловий ег> кран - ' fr

Щогловий кран з закріпленням ru верху щогли жорсткими тягами



2.1.3.9 консольний кран еп

Кран стрілового типу, вантажоза- fr хоплювальний орган якого підві- ги шений до жорстко закріпленої консолі (стріли) чи до візка, що переміщується по консолі (стрілі)

2.13.9.1 консольний кран на ко- еп лоні fr

Консольний кран, що може обер- ги татися’на колоні, основа якої при- , кріплена до фундаменту, чи при­кріплений до колони, яка може обертатися в підп’ятнику, розмі­щеному на фундаменті

rigid-braced derrick crane grue-derrick a appui rigide кран мачтовый жестконогий Кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством жестких тяг cantilever crane grue a potence кран консольный

Кран стрелового типа, грузозах­ватный орган которого подвешен к жестко закрепленной консоли (стреле) или к тележке, переме­щающейся по консоли (стреле) pillar jib crane grue a fQt (potence sur colonne) кран консольный на колонне Кран консольный, имеющий воз­можность вращаться на колонне, основание которой прикреплено к фундаменту, либо прикрепленный к колонне, которая может вра

-


щаться в подпятнике, размещен­ном в фундаменте



 1. настінний кран

Стаціонарний кран, прикріплений до стіни, чи такий, що переміщу­ється по надземній крановій колії, закріпленій-на стіні чи несівній конструкції



 1. велосипедний кран

Консольний кран, що переміщу­ється по наземній рейковій колІЇ та утримується верхньою напрям­ною

en wall crane fr grue murale ru кран настенный

Кран стационарный, прикреплен­ный к стене, либо перемещающий­ся по надземному крановому пути, закрепленному на стене или несу­щей конструкции

en walking crane fr grue velocipede ru кран велосипедный

Кран консольный, перемещаю­щийся по надземному крановому пути и удерживаемый верхней на- . правляюще

й

 1. Класифікація кранів за видом
  вантажозахопного органу



еп fr

ru


 1. гаковий кран

Кран/ обладнаний вантажозахоп- лювальним органом у вигляді гака

поок crane

appareil de- levage a crochet

кран крюковой

Кран, оборудованный грузозахват­ным органом в виде крюк

а


 1. грейферний кран

Кран, обладнаний вантах<озахоплю-
вальним ооганоМ v вигляді гЬейФепа

en grabbing crane

fr appareil de levage a oenne preneuse ru кран грейферный

Кран, оборудован!* ш грузозахват­ным; органом в виде грейфера

ел; ft; ГЦ;


 1. магнітнийкран

Кран, обладнаний вантажозахоп- лювальним органом у вигляді електромагніту

magnet crane .

appareil de levagc a eieciroporieur кран магнитный ;

Кран, оборудованный грузозахват­ным органом, в виде электромаг­нит

а





 1. мульдомагнітний кран

Край мостового типу, обладнаний вантажозахоплювальним органом :у;<вигляді електррмагнІїу та при­строєм Для переміщення мульд

en box-handling crane with magnet fr ; pbnt; rpulant electroporteur pour auges a <rnitrailles (pont roulant ё augeset a electroporteur)

ru; кран мульдомагнитный 1

Кран мо сто в о го ? тип а, 6 б о руд о в а н - ный грузозахватным органом в ви­деэлектромагнита и приспособле­нием для перемещения МУЛЬ

Д

 1. мульдогрейферний кран ;• Кран мостового типу, обладнаний вантажозахоплювальним органом у вигляді; грейфера та пристроем для переміщення мульд

en boX'handlingcranewith grab

fr ^^porti roulant a benne preneuse poiir auges & mitrailles

ru кран мульдогрейферный

Кран мостового типа, оборудован­ныйгрузозахватным органом в ви­де ;грейдёра и приспособлением для.перемещения муль