1. Механічне роз’єднання (рівень D: див. рисунок 1)

Пристрої, що механічно роз’єднують, наприклад муфти, повинні бути сконструйовані, відібрані, застосовані та, за необхідністю, контрольовані так, щоб гарантувалося роз’єднання рухомих елементів та виконавчих пристроїв машини.

 1. Блокування рухомих елементів (рівень Е: див. рисунок 1)

Коли рухомий елемент блокується за допомогою механічного обмежувального пристрою (див. 3.23.6 EN 292-1) — наприклад, клина, шпинделя, розпірки, гальмувального башмаку, що є складо­вою частиною машини, механічна міцність цього пристрою повинна бути достатньо високою, щоб витримувати зусилля, що виникають внаслідок пуску машини.

Там, де це не практикується та механічне обмеження необхідно, щоб, наприклад, перешкоджа­ти руху деталей під дією сили ваги, або коли вмикання виконавчих пристроїв машини за блокова­них рухомих елементах може пошкодити машину або становити небезпеку для людей, блокуваль­ний пристрій, що діє на рівні В або С (див. рисунок 1), повинен перешкоджати пуску машини, поки механічний обмежувальний пристрій утримує рухомі елементи.

 1. Автоматичне контролювання стану спокою категорії 2

Якщо машина перебуває в стані спокою внаслідокзупинки категорії2 (див. 9.2.2 EN 60204-1), будь- яка випадкова команда пуску призводить до несподіваного пуску.

Якщо інші заходи запобігання несподіваному пуску не здійснювані, єдиним способом є конт­ролювання стану спокою та автоматичне вмикання зупинки категорії 0 відразу, після констатації умов для несподіваного пуску (або його початку).

ДОДАТОК А
(довідковий)

ПРИКЛАДИ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ПІД ЧАС яких
МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ ПРИСУТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

В НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ

 • Огляд

 • Коригувальне втручання (усунення блокувань тощо)

 • Налагодження, настроювання

 • Ручне завантажування-розвантажування

 • Заміна інструменту

 • Мастило

 • Очищення

 • Виведення з експлуатації

 • Незначні роботи з технічного обслуговування і (або) ремонтування

 • Пошук несправності, перевіряння

 • Роботи із силовими ланцюгами (енергетичними ланцюгами) — Капітальне ремонтування (роботи, що потребують значного демонтування)

ДОДАТОК В
(довідковий)

СИГНАЛІЗАЦІЯ, ЗАСТОРОГИ

Результати дії виконавчих пристроїв легше прогнозувати та зрозуміти, якщо машину оснаще­но сигнальними (демонструвальними) пристроями, що інформують про різні стани (наприклад, «Мережа вмикн», «Очікування команди пуску», «Програма працює», «Несправність», «Очікування по­давання матеріалу» тощо) і різні режими керування та роботи машини (див. EN 61310).

Коли неможливо з місця оператора бачити всі небезпечні зони та не може бути цілком уникну­ти присутності людей в небезпечних зонах, то перед пуском машини подають звуковий попереджу­вальний сигнал (див. EN 457 та EN 61310-1) протягом часудостатньогодля того, щоб дати людям можливість покинути небезпечну зону, або перешкодити пуску машини, наприклад, впливом на пристрій аварійної зупинки.

додаток с
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 457:1992 Безпечність машин. Акустичні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, Формування та випробовування (ISO 7731:1986, змодифікований)

prEN 954:1 Безпечність машин. Деталі систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 1. За­гальні принципи конструювання

prEN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки, запропоновані до гідравлічних установок

prEN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки, запропоновані до пневматичних установок та їхніх компонентів

prEN 1088 Безпечність машин. Блокувальні пристрої в сполученні з захисними пристроями. Принципи конструювання та вибирання

prEN 1760-1 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні прин­ципи конструювання та випробовування чутливих до тиску матів та підлог

prEN 50100-11 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до електричного струму. Частина 1. Загальні вимоги та випробовування

prEN 50100-22 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до електричного струму. Частина 2. Специфічні вимоги до устатковання, в якому використано активні оптоелектронні пристрої

EN 61310-1:1995 Безпечність машин. Принципи. Частина 1. Вимоги до візуальних, звуковихта дотикальних сигналів

EN 61310-2:1995 Безпечністьмашин. Принципи індикації, маркування та дії. Частина2. Вимоги до маркування.

УДК 13.110

Ключові слова: безпечність машин, запобігання небезпечним випадкам, охорона праці, небез­печна зона, вимога безпеки, пристрій керування, зупинка, захисний пристрій, запобігання випадко­вому пуску, заходи безпеки, аварійні заходи, несподіваний пуск.

Редактор Ж. Салганік

Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна

Верстальник С. Павленко

Підписано до друку 05.05.2005. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,39. Зам. Ціна договірна.

1 Одержить назву EN 61496-1

2 Одержить назву EN 61496-2

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ»
03115, Київ, вул. Святошинська, 2