геологічна інформація — дані геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-економічного, технологічного, еколого-геологічного, фізико-геогра­фічного, геодезичного, геоастрономічного, геобіологічного, петрографічного, палеонтологічного змісту, що характеризують геологічну будову надр, родовища корисних копалин, склад та власти­вості гірських порід, руд, мінералів, підземних вод, а також інші якісні чи кількісні параметри та ознаки надр і родовищ корисних копалин;

роботи з геологічного вивчення надр — роботи, що безпосередньо спрямовані на одержан­ня геологічної інформації (геологозйомочні, геологопошукові, геологорозвідувальні, гідрогеологічні, інженерно-геологічні, еколого-геологічні, з дослідно-промислової розробки родовищ, тощо)

Примітка. Геологічну інформацію можна також отримувати під час виконання інших робіт, пов'язаних із користуванням надрами (видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд і т. ін.) та робіт, що виконуються в су­міжних з геологією галузях науки і техніки (геодезія, гідрологія і т. ін.);

надра — частина земної кори, що розташована під поверхнею суші і дном водоймищ і про­стягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння;родовище корисних копалин — скупчення мінеральних речовин у надрах, на поверхні су­ходолу, на дні водоймищ, у джерелах вод та газів, яке за кількістю, якістю та умовами залягання є придатним для промислового освоєння;

укладач — юридична або фізична особа, яка складає звіт про результати робіт з геологічного вивчення надр;

автор — фізична особа, яка бере безпосередню творчу участь у складанні звіту;

відповідальний виконавець — фізична особа, що є керівником і основним виконавцем робіт із укладання звіту.

 1. Терміни та визначення в галузі метрології подані згідно з ДСТУ 2681, у галузі видавничої спра­ви — згідно з ДСТУ 3017, у галузі інформації та документації — згідно з ДСТУ 2392 та ДСТУ 2732.

 1. СТРУКТУРА ЗВІТУ

  1. Звіт умовно поділяють на вступну частину, основну частину, додатки (текстові та графічні) та елементи оформлення.

  2. Основні вимоги до структурних елементів, які повинен містити звіт, зазначено в таблиці 4.1. Форми викладання матеріалу в структурному елементі повинні відповідати зазначеним у графі 4 таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Частина звіту

Назва структурного елемента

Наявність структурного елемента у звіті

Форми викладу матеріалу

Вступна частина

Титульний аркуш

Обов'язковий

Текст


Список авторів

Обов’язковий (винятки — згідно з 8.2.2)

Текст


Реферат

Обов’язковий

Текст


Зміст

Обов’язковий (винятки — згідно з 8.4.1)

Текст


Перелік умовних по­значень, скорочень і термінів

За наявності специфічних позначень, скорочень і тер­мінів

Текст

Основна частина

Вступ

Суть звіту Висновок

Обов'язковий

Обов'язковий

Обов'язковий

Текст, доповнений (за потреби) ілюстра­ціями та таблицями


Перелік посилань

За наявності посилань

Текст

Додатки

Текстові додатки

Обов’язковий (див. табли­цю 4.2)

Таблиці, доповнені (за потреби) текстом та ілюстраціями; текст, доповнений (за потреби) ілюстраціями та таблицями


Графічні додатки

За наявності матеріалів, які за їхніми обсягом або фор­мою відтворення не можуть бути подані як ілюстрації

Картографічні матеріали різного змісту (карти, картограми, контури площ і т. ін.), геологічні розрізи та профілі, плани під­рахунку запасів, стратиграфічні колон­ки, креслення, малюнки тощо

Елементи оформ­лення та брошу-

Етикетка

Обов'язковий (для кожної книги та папки)

Текст

рування

Обкладинка

Обов'язковий (для кожної книги)


Папки

За наявності графічних до­датків

 1. Перелік текстових додатків, які слід вміщувати у звіті, зазначено у графі 1 таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Текстовий додаток

Примітка

Копія геологічного завдання (технічного завдання, до­говору, контракту або іншого документа, що замінює геологічне або технічне завдання)

За відсутності такого документа (наприклад, у разі виконання звітних робіт на ініціативних засадах) від­повідні відомості наводять у вступі звіту після відо­мостей про мету та основні завдання звітних робіт

Рецензія (рецензії) на звіт

Висновок метрологічної експертизи звіту

Згідно з [1] (додаток К)

Довідка (за підписом відповідального виконавця) про результати розгляду та усунення зауважень, зробле­них у рецензії (рецензіях) та висновку метрологічної експертизи

За наявності у рецензії (рецензіях) та висновку метрологічної експертизи суттєвих зауважень

Звіт про патентні дослідження згідно з ДСТУ 3575

Патентний формуляр згідно з ДСТУ 3574

Для звітів про роботи, у програмі яких передбачено проведення патентних досліджень; у разі, якщо па­тентні дослідження не виконувались, це повинно бу­ти зазначено у вступі після даних про взаємозв'язок цієї роботи з іншими роботами

Копії документів, що дозволяють проведення певних видів робіт у межах звітного обсягу, у т. ч. — ліцензій на певні види підприємницької діяльності (користуван­ня надрами, окремі види робіт з геологічного вивчення надр тощо), атестатів акредитації на право проведен­ня вимірювань, спеціального рішення органу держав­ної влади тощо

За умови, що наявність таких дозвільних документів передбачена законодавством, та (або) на них є по­силання у тексті звіту

Довідка про вартість робіт

У разі фінансування усіх або певної частини робіт з Державного бюджету України

Протокол розгляду і прийняття звіту колегіальним органом

Згідно з 10.4

Акт здачі первинних геологічних матеріалів

Якщо відповідна процедура передбачена

Інші

За потреби та (чи) згідно з 10.1.3 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

  1. Загальні вимоги

   1. Звіт виконують на одному боці аркуша білого паперу машинним (із застосуванням дру­карських пристроїв комп’ютерної техніки) способом та на магнітних носіях з урахуванням вимог ГОСТ 28388.

   2. Вступну частину, основну частину та текстові додатки оформлюють на аркушах фор­мату А4 (210 мм х 297 мм) із використанням (за потреби) для друку таблиць та ілюстрацій аркушів формату АЗ (297 мм х 420 мм).

   3. Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і ниж­ній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм (ДСТУ 3008).

Текст друкують із розрахунку не більш як 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її запов­нення та висоти літер і цифр не меншої ніж 1,8 мм.

Відстань між рядками тексту повинна бути не менша ніж висота шрифту. Висоту шрифту та відстань між рядками слід витримувати однаковими впродовж усього тексту.

 1. Окремі сторінки звіту можуть бути виконані:

 • поліграфічним способом, картографічним способом, методом репрографії (у т. ч. — ксеро­копіюванням) — ілюстрації, графічні додатки;

 • машинописним способом (із застосуванням механічних та електромеханічних друкарських машинок) або методом репрографії (у т. ч. — ксерокопіюванням) — текстові додатки, що є доку­ментами самостійного значення, створеними поза межами звітних робіт або не укладачем (рецензії, експертні висновки, протоколи розгляду та прийняття звіту тощо).

 1. Текст та таблиці повинні бути надруковані чорним кольором. Для оформлення окре­мих елементів ілюстрацій можна, крім чорного, використовувати також червоний, зелений та синій кольори, у чорно-білому варіанті друкування кожен такий елемент повинен мати своє контурно- штрихове позначення.

 2. Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У звіті мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літе­ри, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту (ДСТУ 3008).

Щільність тексту та якість друку повинні забезпечувати придатність звіту для виготовлення з нього копій способами репрографії та мікрофільмування згідно з ГОСТ 13.1.002.

  1. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору. Щільність та контрастність вписаного тексту мають максимально наближатися до щіль­ності та контрастності основного зображення.

  2. Помилки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбо­вуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (зобра­ження) машинописним способом або від руки (ДСТУ 3008). За кольором та форматом виправ­лення повинні відповідати основному зображенню.

  3. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам (ДСТУ 3008).

  4. Структурні елементи звіту, крім тих, що входять у «Суть звіту», не нумерують. Останні слід поділяти і нумерувати згідно з 5.5.1,5.6.3 та 5.6.9.

 1. Брошурування звіту

  1. Залежно від специфіки та обсягу вміщеного матеріалу звіт може складатися з однієї чи декількох книг і, за потреби, папки (папок) графічних додатків.

  2. Вступну та основну частину звіту й текстові додатки слід брошурувати у книгу (книги). Обсяг кожної книги не повинен перевищувати 300 сторінок формату А4. Для розрахунку гранич­ного обсягу книги кожну сторінку формату АЗ враховують як дві сторінки формату А.4.

  3. Текстові додатки слід оформлювати окремою книгою (книгами), якщо їхній загальний обсяг перевищує ЗО сторінок.

  4. Поділ звіту на кілька книг слід здійснювати (незалежно від їхнього обсягу) за наявності у звіті інформації з різними грифами обмеження доступу за умови подання такої інформації ок­ремими книгами. Кількість книг у звіті повинна бути якнайменшою.

  5. Кожна книга звіту повинна мати тверду палітурку (обкладинку). Для книг обсягом до ЗО сто­рінок допускається м’яка картонна обкладинка.

  6. Брошурування книг виконують тільки нитками. Для оформлення звіту допускається зас­тосовувати тільки синтетичний або столярний (із введенням до нього антисептиків) клей.

  7. Графічні додатки не переплітають (не брошурують), а укладають у папки розміром (210 мм х 300мм) завтовшки не більш як 80 мм. Одна папка може містити один або кілька послідов­но розташованих графічних додатків. Кількість аркушів у папці не повинна перевищувати 50.

Для звітів з регіонального геологічного та спеціального вивчення надр розміри папок графіч­них додатків можуть бути (700 мм х 700 мм).

  1. На внутрішній бік обкладинки кожної папки наклеюють перелік наявних графічних до­датків. Перелік подають як таблицю з графами: порядковий номер; назва графічного додатка; мас­штаб; кількість аркушів. Наприкінці переліку графічних додатків зазначають загальну кількість умі­щених у папку додатків та аркушів.

 1. Нумерація книг і папок

  1. Якщо звіт складений із кількох книг, їх нумерують послідовно арабськими цифрами. (Наприклад: «Книга 1», «Книга 2»), Якщо у звіті є тільки одна книга, її не нумерують.

  2. Папки графічних додатків нумерують послідовно арабськими цифрами. (Наприклад: «Папка 1», «Папка 2»). Якщо у звіті є тільки одна папка, її не нумерують.

  3. Книги можуть мати тематичні назви. Тематичні назви різних книг звіту не повинні збігатися.

  4. Тематичні назви книг друкують великими літерами після позначення порядкового но­мера книги. Якщо у звіті є тільки одна книга, її тематичною назвою не позначають.

  5. Текстові додатки можна групувати у тематичні добірки і відповідно розміщувати у кни­гах звіту. Книги, які містять лише текстові додатки, повинні мати тематичну назву:

 • «ТЕКСТОВИЙ ДОДАТОК» — за наявності у звіті лише одного текстового додатка, вміще­ного в окрему книгу;

 • «ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ» — у разі вміщення в окрему книгу всіх текстових додатків, що є у звіті;

 • «ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ — » (із зазначенням перед і після тире великих літер, що позна­

чають перший та останній із вміщених у книзі текстових додатків), якщо додатки розміщено в кількох книгах звіту; у цьому разі тематична назва книги має містити позначення додатків, розміщених у цій книзі;

 • «ТЕКСТОВИЙ ДОДАТОК » (із зазначенням великої літери, що позначає вміщений у книзі

текстовий додаток) — у разі розміщення одного текстового додатка в окремій книзі звіту за умо­ви, що інші текстові додатки подано в інших книгах.

Приклади

Книга 1 ТЕКСТ ЗВІТУ

Книга 2 ТЕКСТОВІ ДОДАТКИ А — Д