БЗ Ns 10-2005/760


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль

КОНТРОЛЬ
МАГНІТОПОРОШКОВИЙ

Частина 3. Обладнання
(EN ISO 9934-3:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 9934-3:2005

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: ВАТ «НВАТ ВНДІкомпрессормаш»; ТОВ «Укртехноцентр»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю.Радиш, канд. фіз.- мат. наук; В.Радько, канд. техн, наук (науковий керівник); В.Цечаль; С.Щупак

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держспоживстандарту України від 05 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01

З Національний стандарт ДСТУ EN ISO 9934-3:2005 ідентичний з EN ISO 9934-3:2002 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий конт­роль. Частина 3. Обладнання) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом зали­шаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) забо­ронено.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

7ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Вимоги безпеки 2

 4. Типи пристроїв 2

  1. Портативні електромагніти (змінний струм) 2

  2. Генератори струму З

  3. Стенди для магнітного випробовування 4

  4. . Спеціальні випробовувальні системи 5

 5. Джерела УФ-А випромінювання 6

  1. Загальні відомості 6

  2. Технічні дані 6

  3. Мінімальні вимоги 6

 6. Система циркуляції засобу контролювання 7

  1. Загальні відомості 7

  2. Технічні дані 7

  3. Мінімальні вимоги 7

 7. Кабіна для огляду 7

  1. Загальні відомості 7

  2. Технічні дані 7

  3. Мінімальні вимоги 7

 8. Розмагнічування 7

  1. Загальні відомості 7

  2. Технічні дані 8

  3. Мінімальні вимоги 8

 9. Вимірювання 8

  1. Загальні відомості 8

  2. Вимірювання струму 8

  3. Вимірювання магнітного поля 8

  4. Вимірювання інтенсивності видимого світла 9

  5. Вимірювання густини УФ-А випромінювання 9

  6. Перевіряння і градуювання вимірювальних приладів 9

Бібліографія 9

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EIM ISO 9934-3-2002 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • частково вилучено вступ до європейського стандарту, оскільки він не містить елементів тех­нічного змісту даного стандарту;

 • познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Оди­ниці фізичних величин.

Стандарт EN ISO 9934-1:2001 впроваджено як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN ISO 9934-1:2005 «Неруйнівний контроль. Контроль магнітопорошковий. Частина 1. Загальні вимоги (EN ISO 9934-1:2001, ЮТ),

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, чинні.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

EN ISO 9934-3:2002 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 135 «Неруйнівний контроль» у співробітництві з Технічним комітетом ISO/TC 135 «Неруйнівний контроль», секретаріат якого веде AFNOR (Французька організація стандартів).

Цей стандарт складається з таких частин:

EN ISO 9934-1 Non-destructive testing, Magnetic particle testing. Part 1: General principle (ISO 9934-1:2001) (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги);

EN ISO 9934-2 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 2: Detection media (Неруйнів­ний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 2. Засоби контролю);

EN ISO 9934-3 Non-destructive testing. Magnetic particle testing. Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2002 (Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнання).ДСТУ EN ISO 9934-3:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ

Частина 3. Обладнання

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ
Часть 3. Оборудование

NON-DESTRUCTIVE TESTING

MAGNETIC PARTICLE TESTING

Part3. Equipment

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує три типи обладнання для магнітопорошкового контролю:

 • переносне або транспортабельне обладнання;

 • стаціонарні установки;

 • стаціонарні випробовувальні системи для контролювання деталей на безперервній базі, що складається з послідовного ланцюга оброблювальних установок, що утворюють технологічну лінію.

У стандарті описано також обладнання для намагнічування, розмагнічування, освітлення, вимірю­вання та контролювання.

Цей стандарт визначає властивості обладнання, що повинен забезпечувати виробник, мінімальні вимоги та методи визначання певних параметрів. У випадках, коли це необхідно, вказані також вимоги до вимірювання і калібрування, а також контролювання в процесі експлуатації.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь- якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

EN 10084 Case hardening steel — Technical delivery conditions

EN ISO 3059:2001 N on-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions (ISO 3059:2001)

EN ISO 9934-1:2001 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1 : General rules (ISO 9934-1:2001)

EN 60529 Degrees of protection provides by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989).

Видання офіційне

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10084 Поверхнево-з міцнені сталі. Технічні умови постачання

EN ISO 3059:2001 Неруйнівний контроль. Капілярний і магнітопорошковий контроль. Умови огляду (ISO 3059:2001)

EN ISO 9934-1:2001 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні ви­моги (ISO 9934-1:2001)

EN 60529 Рівні захисту, забезпечені кожухом (ідентифікаційний код) (ІЕС 60529:1989).

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Конструкція обладнання повинна відповідати всім європейським, національним та місцевим поло­женням, що встановлюють вимоги до охорони здоров’я, безпеки та захисту довкілля.

 1. ТИПИ ПРИСТРОЇВ

  1. Портативні електромагніти (змінний струм)

   1. Загальні відомості

Ручні портативні електромагніти (магнітні відхиляючі) створюють магнітне поле між двома полю­сами. (Під час контролювання згідно з EN ISO 9934-1 електромагніти постійного струму треба викори­стовувати за домовленістю на етапах запиту і замовлення).

Намагнічування треба визначати вимірюванням тангенційної складової напруженості поля Нт в центрі лінії, що з'єднує центри полюсних наконечників з розширювачами полюса (за наявності). Елек­тромагніт з відстанню між полюсами s встановлюють на сталевій пластині, як показано на рисунку 1. Пластина повинна мати розміри (500 ± 25) мм х (250 ± 13) мм х (10 + 0,5) мм і бути виготовленою зі сталі, що відповідає С22 (EN 10084).

Періодичні технічні перевірки можна проводити вищевказаним способом або випробуванням підіймальних властивостей. Електромагніт повинен утримувати сталеву пластину чи прямокутний брус, який відповідає С22 (EN 10084), що має мінімальну вагу 4,5 кг, з установленням полюсів на рекомен­довану відстань. Основний розмір пластини чи бруса повинен бути більшим за відстань між полюса­ми s електромагніту.

Примітка. Для підйому сталевої пластини вагою 4,5 кг необхідна підйомна сила 44N.

Розміри у міліметрах

500Познаки:

МР — точка вимірювання тангенційної складової напруженості поля;

 1. — відстань між полюсами;

1 — полюси.

 1. Рисунок 1 — Визначення характеристик портативних електромагнітівТехнічні дані

Наступні данні повинен забезпечувати виробник обладнання:

 • рекомендована відстань між полюсами (мінімальна і максимальна відстань між полюсами) (s^ s,™);

 • розміри поперечного перерізу полюсів;

 • подача електроенергії (напруга, струм і частота);

 • струмові сигнали;

 • метод контролювання струму і вплив на форму сигналу (наприклад, тиристор);

 • робочий цикл при максимальному виході (співвідношення часу увімкненого струму до загаль­ного часу, вираженого у відсотках);

 • максимальний час увімкнення струму;

 • тангенційна складова напруженості поля Нтпри smax і smin (відповідно до 4.1);

 • габаритні розміри обладнання;

 • маса обладнання, кг;

 • визначений ступінь електричного захисту (IP), див. EN 60529.

 1. Мінімальні вимоги

Наступні вимоги треба виконувати за температури навколишнього середовища ЗО °С при макси­мальному виході:

 • робочий цикл > 10 %

 • час увімкнення струму > 5 с

 • температура поверхні ручки < 40 °С

 • тангенційна складова напруженості поля за зтах(див. 4.1) >2 кА/м (RMS1)

 • підіймальна сила > 44 N

 1. Додаткові вимоги

Електромагніт треба постачати разом з перемикачем Увімк./Вимк., бажано встановленим на ручці. Зазвичай маніпуляції з електромагнітами здійснюють однією рукою.

 1. Генератори струму

Генератори струму використовують для подачі струму для намагнічування обладнання. Генера­тор струму характеризується напругою розімкненого ланцюга Uo, струмом короткого замикання /к і но­мінальним струмом /r(RMS),

Номінальний струм /г визначають як максимальний струм, за якого генератор має робочий цикл 10 % і час увімкнення струму 5 с, за відсутності інших вказівок. Напруга розімкненого ланцюга UQ і струм короткого замикання /к виведені з характеристики навантаження генератора за максимальної потужності (з вимкненими засобами зворотного керування). Пряма навантаження генератора може бути отримана поєднанням двох різних навантажень, наприклад, використання кабелів різної довжини. Для першого кабелю струм /■] через кабель і напругу Uf через термінали виводу вимірюють і наносять у вигляді на рисунку 2. Процес повторюється з другим навантаженням у вигляді точки Р2- Пряма навантаження утворюється проведенням прямої лінії через точки P і Р2. Напруга розімкненого ланцюга (70і струм короткого замикання /к подані у вигляді відрізків на осях, як зображено на рисунку 2.

 1. Технічні дані

Такі технічні дані повинен забезпечувати виробник обладнання:

 • напруга розімкненого ланцюга t/0 (RMS);

 • струм короткого замикання /к (RMS);

 • номінальний струм /r(RMS);

 • робочий цикл з максимальним виходом (якщо відмінний від вказаного в 4.2)

 • максимальний час увімкнення струму (якщо відмінний від вказаного в 4.2);

 • струмові сигнали;

 • спосіб регулювання струму та вплив на форму сигналу;

 • робочий діапазон та інкрементні етапи настроювання;

 • метод контролювання постійного струму (за наявності);

 • тип вимірювань (аналоговий, цифровий);

 • роздільна здатність І точність вимірювача струму на виході;вимоги до подачі електроенергії за максимального струму на виході (напруга, фази, частота і сила);

 • встановлений рівень електричного захисту (IP) див. EN 60529;

 • габаритні розміри обладнання;

 • вага обладнання, кг;

 • тип розмагнічування (за наявності) (див. 8).

Рисунок 2 — Характеристики навантаження генератора струму 1. Мінімальні вимоги

Такі мінімальні вимоги треба задовольняти за температури навколишнього середовища ЗО °С і но­мінального струму /г:

 • робочий цикл: > 10 %;

 • час увімкнення струму: > 5 с.

Примітка. Велика швидкість під час випробовування потребує тривалішого робочого циклу.

 1. Стенди для магнітного випробовування

  1. Загальна інформація

Стаціонарні стенди можуть бути оснащені засобами для створення електричного і магнітного по­токів. Магнітний потік може створюватися за допомогою електромагнітної відхиляючої системи чи ста­ціонарної котушки (див. EN ISO 9934-1). Характеристики генератора струму визначено в 4.2.