ДОДАТОК D
(довідковий)

НЕДОПУСТИМІ ІНДИКАЦІЇ

Якщо під час контролю якоїсь партії виявлено недопустимі індикації, можна використовувати такі вказівки щодо обсягу додаткового контролю. Рекомендовано виконувати контроль на тих звар­них швах, що їх виготовляли за тих самих параметрів, які могли спричинити відбраковані дефекти, наприклад той самий персонал, спосіб зварювання тощо, як зазначено в 3.10:

  1. два додаткових зразки або дві інші ділянки того самого шва проконтролювати однаковим способом;

  2. якщо зразки чи ділянки того самого згідно з а) зварного шва приймають, то частина, що має дефект, підлягає ремонту або заміні, і після цього її знову контролюють, а всі частини, пред­ставлені цими додатковими зразками чи ділянками зварного шва, потрібно приймати; але

  3. якщо будь-який з цих зразків або ділянок того самого шва, п роконтрольовані, як зазна­чено в а), виявляють неприйнятні індикації, то рекомендовано проконтролювати ще два додат­кових зразки або ділянки того самого зварного шва; і

  4. якщо зразки або поверхні шва, проконтрольованого, як зазначено в с), прийнятні, то рекомендовано відремонтувати або замінити дефектні ділянки і повторно проконтролювати, а всі ділянки зі зразками або поверхнями додаткового шва прийняти, але

  5. якщо зразки або поверхні того самого шва, проконтрольованого, як зазначено в с), містять одну неприйнятну індикацію, то рекомендовано, щоб усі ділянки, представлені в цьому послідов­ному п роцесі, були:

  1. відремонтовані або замінені та повторно проконтрольовані; або

  2. повністю проконтрольовані та відремонтовані чи, за потреби, замінені та повторно про­контрольовані.

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,

ІДЕНТИЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ EN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю (EN 473:2000, IDT)

ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 571-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ко нтроль зварних з’єднань капілярний. Приймальні критерії (EN 1289:1998, IDT)

ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ко нтроль зварних з’єднань магнітопорошковий (EN 1290:1998, IDT)

ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ко нтроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Приймальні критерії (EN 1291:1998, IDT)

ДСТУ EN 1435:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Радіографічний контроль зварних

з’єднань, виконаних плавленням (EN 1435:1997, IDT)

ДСТУ EN 1712:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань ультразвуковий. Рівні приймання (EN 1712:1997, IDT)

ДСТУ EN 1713:2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ультразвуковий контроль.

Характеристики індикацій дефектів зварних швів (EN 1713:1998, IDT)

ДСТУ EN 1714-2005 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Ультразвуковий контроль звар­них з’єднань (EN 1714:1997, IDT)

ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань радіографічний. Приймальні критерії (EN 12517:1998, IDT)

ДСТУ ISO/ІЕС 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробовувальних та каліб­рувальних лабораторій (ISO/ІЕС 17025-1999, lDT).Код УКНД 25.160.40

Ключові слова: зварне з’єднання, сталь, алюміній, мідь, нікель, титан, сплав, неруйнівний контроль, контроль якості, дефекти зварювання, кваліфікація, персонал, перевірка придатності за станом здоров’я, порівняння.

Редактор О. Біндас

Технічний редактор О. Касіч

Коректор Н. Тонишева

Верстал ьник Т. Шишкіна

Підписано до друку 14.11.2007. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 1,39. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої п родукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої п родукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647