.Примітка. Для струмів, що протікають в усталеному режимі за наявності несправності, для яких із погляду захисту проти ураження електричним струмом немає потреби здійснювати відключення, можна вказувати номінальну допустиму напругу дотику Ut.

  1. Захисний пристрій може бути передбачено в будь-якій придатній частині електроустанов­ки, системи або електроустатковання і його треба обирати з урахуванням характеристик струмового контуру за умов несправності.

 1. Безпосереднє відокремлення (між колами)

Треба забезпечувати скрізь безпосереднє відокремлення між колом та іншими колами або зазем­ленням за допомогою основної ізоляції, розрахованої на найвищу напругу.

Якщо будь-який елемент, підключений між розділеними колами, то цей елемент повинен витриму­вати електричні напруги, встановлені для ізоляції кіл, які він з'єднує, і його повний опір повинен обме­жувати його розрахункове значення сили струму, що протікає через елемент, до значень сили струму дотику в усталеному режимі, наведених у 5.1.6.

 1. Неструмопровідне середовище

Мінімальний повний опір середовища по відношенню до заземлення повинен дорівнювати:

— 50 кОм, якщо номінальна напруга системи не перевищує 500 В змінного або постійного струму;

—100 кОм, якщо номінальна напруга системи перевищує 500 В змінного або постійного струму і не перевищує 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму (для значень сили змінного струму частота складає до 100 Гц).

Примітка 1. Вимірювання опору ізолювальної підлоги І стін наведено в додатку А1ЕС 60364-6-61.

Примітка 2. Значення повних опорів для високих напруг перебуває на розгляді.

 1. Вирівнювання потенціалів

Вирівнювання потенціалів, може бути реалізовано встановленням додаткових заземлювальних електродів, щоб зменшити напругу дотику і крокову напругу, які з’являються у разі несправності.

Примітка. Заземлювальні електроди зазвичай закопують на відстані 1 м попереду устатковання або якою-небудь елекро- провідною частиною на глибину 0,5 м нижче за рівень ґрунту і з'єднують зі схемою заземлення.

 1. Інші захисні засоби

Будь-які інші захисні засоби за умов несправності мають відповідати основному правилу (див. розділ 4).

 1. Підсилені захисні засоби

Підсилений захисний засіб має забезпечувати як основний захист, так і захист за умов несправ­ності.

 1. —5.3.5 установлюють такі підсилені засоби.

Треба вжити засобів, щоб за ослаблення захисту, що забезпечують підсиленим захисним засобом, виникнення несправності було малоймовірними.

 1. Підсилена ізоляція

Підсилена ізоляція повинна витримувати електричні, термічні, механічні навантаження та наван­таження, створювані навколишнім середовищем, з тією самою надійністю захисту, яку забезпечують подвійною ізоляцією (основна і додаткова ізоляція, див. 3.10.1 і 3.10.2, відповідно).

Примітка 1. Це вимагає параметрів конструкції і випробовування жорсткіших, ніж ті, що наведено для основної ізоляції.

Примітка 2. Як приклад, під час застосовування низької напруги визначення розмірів підсиленої ізоляції за імпульсної на­пруги (див. I EC 60364-4-4432)) треба виконувати так, щоб забезпечувалася відповідність вимогам за категорією перенапруги, яка на один ступінь вища за категорію, зазначену для основної ізоляції.

Примітка 3. Підсилену ізоляцію застосовують переважно в низьковольтних установках і устаткованні, але її можна засто­совувати у високовольтних установках і устаткованні.

 1. Захисне відокремлення кіл

Захисне відокремлення одного кола та інших кіл треба забезпечувати за допомогою:

 • основної і додаткової ізоляції, кожну з яких розраховано на найвищу з наявних напруг, тобто подвійної ізоляції, або

 • підсиленої ізоляції (5.3.1), яку розраховано на найвищу з наявних напруг, або

21 Цей стандарт запропоновано замінити стандартом ІЄС 60364-4-44.

 • захисного екранування (5.2.3), при цьому захисний екран відокремлено від кожного сусіднього кола за допомогою основної ізоляції; розрахованої на напругу сусіднього кола (див. також 6.6, останній абзац), або

 • комбінації зазначених засобів.

Якщо провідники відокремленого кола розташовано разом із провідниками інших кіл у багатожиль­ному кабелі або в Іншій групі провідників, то їх має бути ізольовано окремо або у складі групи з роз­рахунку на найвищу з наявних напруг з тим, щоб забезпечити подвійну ізоляцію.

Якщо будь-який елемент підключено між відокремленими колами, то цей елемент має відповіда­ти вимогам до захисних пристроїв, повний опір яких забезпечує захист (див. 5.3.4).

 1. Джерело живлення з обмеженням сили струму

Джерело живлення з обмеженням сили струму має бути сконструйовано так, щоб значення сили струму дотику не перевищували граничних значень, наведених в 5.1.6.

Вимоги 5.1.6 поширюються також на будь-які ймовірні несправності одного елементу джерела живлення з обмеженням сили струму.

Примітка. Обмеження значень має бути визначено відповідними технічними комітетами.

 1. Пристрій із захистом поєним опором

Пристрій із захистом повним опором повинен надійно обмежувати сили струму дотику до значень, наведених в 5.1.6.

Він також повинен витримувати електричні напруги, зазначені для ізоляції кіл, які він з’єднує.

Ці вимоги поширюються також на будь-які ймовірні несправності^ одного елементу пристрою із захистом повним опором.

 1. інші захисні засоби

Будь-який інший підсилений захисний засіб при основному захисту і захисту за наявності несправ­ності має відповідати основному правилу захисту проти ураження електричним струмом (див. 4).

6 ЗАХИСНІ ЗАХОДИ

У цьому розділі наведено структуру типових систем захисних засобів Із зазначенням у деяких ви­падках, який (які) захисний засіб (засоби) є основним захистом, а який (які) — захистом за наявності несправності,

В одній й тій самій електроустановці, системі або електроустаткованні може бути використано декілька з наведених нижче систем захисних засобів.

 1. Захист за допомогою автоматичного відключення живлення

Захисний захід, за якого:

 • основний захист забезпечують за допомогою основної ізоляції між небезпечними струмовідними частинами і відкритими електропровідними частинами, і

 • захист за умов несправності забезпечують автоматичним відключенням живлення.

Примітка. Автоматичне відключення живлення вимагає використовування відповідно до 5.2.5 системи захисного еквіпотен­ціального з'єднання, наведеної в 5.2.2.

 1. Захист за допомогою подвійної або підсиленої ізоляції

Захисний захід, за якого:

 • основний захист забезпечують за допомогою основної ізоляції небезпечних струмовідних частин,і

 • захист за наявності несправності забезпечують за допомогою додаткової ізоляції, або

 • основний захист і захист за наявності несправності забезпечують за допомогою підсиленої ізо­ляції між небезпечними струмовідними частинами і доступними частинами (доступними електропро­відними частинами і доступними поверхнями з ізоляційного матеріалу).

 1. 3) Наприклад, якщо відповідні характеристики безпечності компонента визначено і контрольовано згідно з Системою управ­ління якістю для електронних компонентів (IECQ), то несправність придатних компонентів, які застосовують належним чином, є мало­ймовірною.Захист за допомогою еквіпотенціального з’єднання

Захисний захід, за якого:

 • основний захист забезпечують за допомогою основної ізоляції між небезпечними струмовідними частинами і відкритими електропровідними частинами, і

 • захист за наявності несправності забезпечують за допомогою системи захисного еквіпотен­ціального з'єднання, яке перешкоджає виникненню небезпечних напруг між одночасно доступними відкритими і сторонніми електропровідними частинами.

 1. Захист за допомогою електричного відокремлення кіл

Захисний захід, за якого:

 • основний захист забезпечують за допомогою основної ізоляції між небезпечними струмовідними частинами і відкритими електропровідними частинами відокремленого кола, і

 • захист за умов несправності забезпечують:

 • простим відокремленням кола від інших кіл і заземлення, і

 • за допомогою еквіпотенціального з'єднання без заземлення і міжз'єднання відкритих електро­провідних частин відокремлюваного кола у разі, коли до відокремлюваного кола приєднано декілька частин електроустатковання.

Не допускається навмисне з’єднання відкритих електропровідних частин із нульовим захисним (РЕ) або заземлювань ним провідником.

Примітка 1. Електричне відокремлення зазвичай застосовують у низьковольтних установках і устаткованні, але його мож­на застосовувати у високовольтних установках і устаткованні.

Примітка 2. Електричне відокремлення кіл, що наведено в 413.5 ІЕС 60364-4-41, для низьковольтних електроустановок пе­редбачає жорсткіші вимоги.

 1. Захист за допомогою неструмопровідного середовища (низька напруга)

Захисний захід, за якого:

 • основний захист забезпечують за допомогою основної ізоляції між небезпечними струмовідними частинами і відкритими електропровідними частинами, і

 • захист за умов несправності забезпечують за допомогою неструмопровідного середовища.

 1. Захист за допомогою СБНН (SELV)

Захисний захід, за якого захист забезпечують:

 • за допомогою обмеження напруги в колі (СБНН (SELV)), і

 • захисне відокремлення СБНН (SELV) від усіх кіл, крім СБНН (SELV) та ЗСБНН (PELV), і

 • просте відокремлення СБНН (SELV) від інших СБНН (SELV), систем ЗСБНН (PELV) і від заземлення.

Не дозволено навмисне з’єднання відкритих електропровідних частин із захисним або заземлю- вальним провідником.

У спеціальних приміщеннях, де потрібна СБНН (SELV) і використовують захисне екранування відповідно до 5.3.2, захисний екран треба відокремити від кожного сусіднього кола за допомогою ос­новної ізоляції, розрахованої на найвищу з наявних напруг.

 1. Захист за допомогою системи ЗСБНН (PELV)

Захисний захід, за якого захист забезпечують за допомогою:

 • обмеження напруги в колі, яке може бути заземлено і (або) відкриті електропровідні частини якого може бути заземлено (ЗСБНН (PELV)), і

 • захисного відокремлення ЗСБНН (PELV) від усіх кіл, крім СБНН (SELV) і ЗСБНН (PELV).

Якщо коло ЗСБНН (PELV) заземлено і використовують захисне екранування відповідно до 5.3.2, та немає потреби застосовувати основну ізоляцію між захисним екраном і ЗСБНН (PELV).

Примітка 1. Якщо струмовідні частини ЗСБНН (PELV) доступні одночасно з електропровідними частинами, які у разі несправ­ності можуть мати потенціал первинного кола, то захист проти ураження електричним струмом залежить від захисного еквіпотен­ціального з'єднання між всіма подібними електропровідними частинами.

Примітка 2. Застосовування НН, що відрізняється від наведеного в 6.6 і 6.7, не є захисним заходом.

 1. Захист за допомогою обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електрич­ного заряду

Захисний захід, за якого захист забезпечують за допомогою:

— джерела живлення кола:

 • від джерела з обмеженням сили струму, або

 • через пристрій із захисним повним опором, і

— захисного відокремлення копа від небезпечних струмовідних частин.

6.9 Захист за допомогою інших захисних засобів

Будь-який інший захисний захід має відповідати основному правилу захисту проти ураження елек­тричним струмом (див. 4) і забезпечити основний захист і захист за наявності несправності.

7 УЗГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯІ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ

УСЕРЕДИНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

Захист забезпечують за рахунок застосовування комбінації конструктивних засобів для електро- устатковання і пристроїв, і способу їх установлення. Технічним комітетам рекомендовано застосовувати захисні заходи, які наведено в розділі 6.

Електроустатковання може бути класифіковано. Застосовування захисних засобів у декількох кла­сах захисту електроустатковання наведено в 7.1 —7.4 і таблиці 1.

Якщо неможливо класифікувати електроустатковання таким чином, то технічні комітети повинні встановити відповідні способи установлення для своїх виробів.

Для деякого електроустатковання відповідність класифікації може бути досягнуто лише після його установлення, наприклад якщо установлення унеможливлює доступ до струмовідних частин. У цьо­му разі виробник або відповідальний постачальник повинен надати відповідну настанову щодо монту­вання та експлуатування.

 1. Електроустатковання класу захисту 04>

Електроустатковання з основною ізоляцією як засіб основного захисту, що не передбачає захис­них засобів за наявності несправності.

 1. ІЗОЛЯЦІЯ

Усі електропровідні частини, які не було відокремлено від небезпечних струмовідних частин, при­наймні за допомогою основної ізоляції, треба вважати за небезпечні струмовідні частини.