НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ
ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ
МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Частина 3. Типові вимоги до якості
(ISO 3834-3:2005, IDT)

Д

БЗ № 3-2009/231

СТУ ISO 3834-3:2008

Видання офіційне


Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Лобанов (науковий керівник); Н. Проценко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 490 з 2010-07-01

З Національний стандарт відповідає ISO 3834-3:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 3: Standard quality requirements (Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 3834.3-2001

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю або частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 201

3ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 1

 4. Застосування цього стандарту 1

 5. Аналізування вимог і технічна експертиза 2

 6. Оформлення субпідряду З

 7. Персонал зварювального виробництва З

 8. Персонал для виконання контролю та випробування З

 9. Устатковання З

 10. Діяльність щодо забезпечення зварювання 4

 11. Зберігання та поводження зі зварювальними матеріалами 5

 12. Зберігання основного металу 5

 13. Термообробляння після зварювання 5

 14. Контролювання та випробування 5

 15. Невідповідність вимогам і коригувальні дії 6

 16. Калібрування та атестація вимірювального, контрольного і випробувального устатковання 6

 17. Ідентифікація та простежуваність 6

Звітна документація з якості 7НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3834-3:2005 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 3: Standard quality requirements (Вимоги до якості зварювання плавленням ме­талевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

У стандарт внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до ISO 3834-3:2005;

 • слова «ця частина ISO 3834» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — офор­млено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою.

Стандарт визначає основні критерії під час вибирання відповідного рівня вимог до якості зва­рювання. В основних розділах стандарту викладено методи доказу здатності виготовлювача ро­бити зварні конструкції регламентованої якості, порядок вибору відповідного рівня вимог до якості, елементи, які потрібно враховувати на додаток до ISO 3834 для систем управління якістю.

Впровадження ДСТУ ISO 3834-3 потрібне виробникам та споживачам зварних металевих кон­струкцій для вибору відповідного рівня вимог до якості зварювання та їх застосування залежно від вимог, які ставлять до зварної конструкції, буде сприяти підвищенню якості і конкурентоспро­можності продукції зварювального виробництва України.

ISO 3834 складається з таких частин із загальною назвою «Вимоги до якості зварювання плав­ленням металевих матеріалів»:

 • Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості;

 • Частина 2. Всебічні вимоги до якості;

 • Частина 3. Типові вимоги до якості;

 • Частина 4. Елементарні вимоги до якості;

 • Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4.

Копії міжнародних та європейських стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, мож­на отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ ISO 3834-3:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ
МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Частина 3. Типові вимоги до якості

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Часть 3. Типовые требования к качеству

QUALITY REQUIREMENTS FOR FUSION WELDING
OF METALLIC MATERIALS

Part 3. Standard quality requirements

Чинний від 2010-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює типові вимоги до якості під час зварювання плавленням метале­вих матеріалів у цехах і/чи на будівельних майданчиках.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 3834-1 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements

ISO 3834-5 Quality requirements for fusion welding of metallic materials — Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3834-1 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості

ISO 3834-5 Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Доку­менти, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності ISO 3834-2, ISO 3834-3 або ISO 3834-4.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення, установлені в ISO 3834-1.

 1. ЗАСТОСУВАННЯ ЦЬОГО СТАНДАРТУ

Загальну інформацію щодо застосування цього стандарту викладено в ISO 3834-1.

Для цілковитого задоволення вимог до якості, що містяться в цьому стандарті, потрібно пере­вірити відповідність належним документам, зазначеним в ISO 3834-5.

Видання офіційнеУ деяких ситуаціях, коли, наприклад, вимоги до виготовлення конструкції відносяться до ISO 3834-3 або ISO 3834-4, або якщо окремі заходи, як наприклад термічне оброблення, не ви­конують, вимоги, викладені в цьому стандарті, можуть бути вибірково доповнені чи анульовані.

В іншому випадку вимоги, що містяться в цьому стандарті, приймають цілком.

 1. АНАЛІЗУВАННЯ ВИМОГ І ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

  1. Загальні положення

Виробник проаналізовує контрактні та інші вимоги, технічні дані, отримані від замовника, або власні технічні дані, якщо конструкція спроектована виробником. Виробник переконується в тому, що вся інформація, необхідна для виконання виробничих операцій, є наявною та повною до по­чатку роботи. Виробник підтверджує свою здатність виконати всі вимоги й забезпечує відповід­не планування всієї діяльності щодо забезпечення якості.

Аналізування вимог проводить виробник для того, щоб переконатися в тому, що робота, яку потрібно виконати, відповідає його можливостям, що його ресурсів достатньо для забезпечення строків постачання і що документація зрозуміла і недвозначна. Виробник забезпечує з’ясування всіх розбіжностей між положеннями контракту та раніше обумовленими умовами, а замовника має бути проінформовано про будь-які зміни в програмі, вартості або в технічних рішеннях, що мо­жуть виникнути в результаті цих розбіжностей.

Пункти в 5.2 розглядають до або під час аналізування вимог. Як правило, пункти в 5.3 скла­дають частину технічної експертизи і їх враховують під час початкової стадії планування.

У разі відсутності контракту, наприклад, якщо вироби виготовлені про запас, виробник має враховувати вимоги 5.2 під час технічної експертизи (див. 5.3).

 1. Аналіз вимог

Під час аналізування вимог необхідно враховувати:

 1. стандарт на продукцію разом з іншими додатковими вимогами;

 2. регульовані законом вимоги;

 3. будь-які додаткові вимоги, встановлені виробником;

 4. здатність виробника виконати встановлені вимоги.

 1. Технічна експертиза

Технічні вимоги, що експертують, мають містити:

 1. специфікацію на основний матеріал (матеріали) і властивості зварного з’єднання;

 2. вимоги до якості й прийнятності зварних швів;

 3. розташування, доступність і послідовність виконання швів, зокрема доступність для огляду і неруйнівного контролю;

 4. технологічні інструкції зі зварювання, неруйнівного контролю та термообробляння;

 5. метод, який використовують для атестації технологій зварювання;

 6. атестацію персоналу;

д) вибір, ідентифікацію та/або простежуваність (наприклад, для матеріалів і зварних швів);

 1. організацію контролю якості, включно можливе залучення незалежного інспекційного органу;

 2. контроль і випробовування;

 3. оформлення субпідряду;

 4. термообробляння після зварювання;

 1. інші вимоги до зварювання, наприклад, вміст фериту в наплавленому металі, старіння, вміст водню, підкладка, що залишається, проковування, завершальне оброблення поверхні, форма шва;

т) застосування спеціальних прийомів (наприклад, для досягнення повного проплавлення за одностороннього зварювання без використання підкладки);

п) розміри та інші параметри підготування крайок і виконаного зварного шва;

 1. зварні шви, що мають бути виконані в цеху або в іншому місці;

 2. умови довкілля, що впливають на виконання процесу (наприклад, дуже низька темпера­тура довкілля або необхідність у забезпеченні захисту від несприятливих погодних умов);

 3. усунення невідповідностей.

 1. ОФОРМЛЕННЯ СУБПІДРЯДУ

У разі, якщо виробник має намір скористатися послугами субпідрядників (наприклад, щодо виконання зварювання, інспекції, неруйнівного контролю, випробовування, термообробляння), то він надає субпідряднику всю інформацію, необхідну для виконання всіх відповідних вимог. Субпідряд­ник надає всі технічні звіти і документацію щодо виконаної роботи, які були обумовлені виробником.

Субпідрядник виконує замовлення в повній відповідності вимогам цього стандарту. Але відпо­відальність за результати роботи субпідрядника несе виробник. Виробник має переконатися, що субпідрядник може виконати встановлені вимоги до якості.

Інформація, яку виробник надає субпідряднику, має містити всі дані стосовно роботи, що визначені під час аналізування вимог (див. 5.2) і технічної експертизи (див. 5.3). У разі необхід­ності можуть бути встановлені додаткові вимоги для забезпечення виконання субпідрядником тех­нічних вимог.

 1. ПЕРСОНАЛ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  1. Загальні положення

Виробнику треба мати в своєму розпорядженні компетентний персонал у достатній кількості для забезпечення планування, виконання і нагляду в зварювальному виробництві відповідно до встановлених вимог.

 1. Зварники і оператори зварювального устатковання

Зварники і оператори зварювального устатковання мають бути атестовані відповідним випро­бовуванням.

Документи ISO, положення яких необхідно враховувати (під час атестації зварників і опера­торів зварювального устатковання), щоб задовольнити вимоги до якості під час дугового, елект­ронно-променевого, лазерного та газового зварювання, наведені в ISO 3834-5, таблиця 1, а для інших процесів зварювання плавленням — в ISO 3834-5, таблиця 10.

 1. Персонал із координації зварювальних робіт

Виробнику треба мати в своєму розпорядженні відповідний персонал із координації зварю­вальних робіт. Такі посадові особи, відповідальні за забезпечення якості, мають достатні повно­важення для здійснення всіх необхідних заходів. Завдання та функції таких посадових осіб мають бути чітко регламентовані.

Документи ISO, положення яких необхідно враховувати (під час призначення координаторів зварювальних робіт), щоб задовольнити вимоги до якості під час дугового, електронно-променевого, ла­зерного та газового зварювання, наведені в ISO 3834-5, таблиця 2, а для інших процесів зва­рювання плавленням — в ISO 3834-5, таблиця 10.

 1. ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИПРОБУВАННЯ

  1. Загальне положення

Виробнику треба мати у своєму розпорядженні компетентний персонал у достатній кількості для забезпечення планування, виконання і нагляду у сфері інспекції та випробовувань у зварю­вальному виробництві відповідно до встановлених вимог.

 1. Персонал з неруйнівного контрою

Персонал з неруйнівного контролю має бути атестованим. Атестаційне випробування можна не вимагати для персоналу з візуального контролю. Якщо атестаційне випробування проводити не потрібно, компетентність персоналу перевіряє виробник.

Документи ISO, положення яких необхідно враховувати (під час атестації персоналу неруй­нівного контролю), щоб задовольнити вимоги до якості під час дугового, електронно-променевого, лазерного та газового зварювання, наведені в ISO 3834-5, таблиця 3, а для інших процесів зва­рювання плавленням — в ISO 3834-5, таблиця 10.