Таблиця Д.2 - Час подачі вогнегасних речовин при об'ємному гасінні

Вогнегасна речовина

Час подачі вогнегасних речовин, с

Тип установки з централізованим зберіганням вогнегасної речовини

Установки з децентралізованим зберіганням вогнегасної речовини

Хладон 114В2

60 1), 120 2)

10

Хладон 13В1

60

10

Двоокис вуглецю

60 3)

ЗО

120 4)

1) - для приміщень 2, 3, 4, 6, 7-ї груп;

2) - для приміщень 1-ї та 5-ї груп;

3)-при Fвп/Fок>0,03;

4)-при Fвп/Fок <0,03,

де Fвп- сумарна площа відкритих прорізів, м2 ;

Fок - сумарна площа огороджувальних будівельних конструкцій, м2.

Фактична маса вогнегасної речовини Мф, кг, обчислюється за формулою

Мф=kз•Vб•nl. (Д.6)

Д.8 За кількістю балонів nl підбираються газові батареї. При цьому маса вогнегасної речовини, що подається до кожного захищуваного приміщення, не повинна більше як у два рази перевищувати значення Mмін(і) даного приміщення.

Д.9 Для інших колекторів станції (за їх наявності) виконується аналогічний розрахунок.

Д. 10 Маса основного об'єму вогнегасної речовини на станції пожежогасіння М,., кг, визначається за форму-лою

Мс= (Д.7)

де Мф1 - фактична маса вогнегасної речовини, що міститься в батареях, підключених до одного

колектора;

к - кількість станційних колекторів на станції пожежогасіння.

Таблиця Д.З - Густина парів вогнегасних речовин і повітря при температурі 0 °С.

У кг м-3

Хладони

Двоокис вуглецю

Повітря

13В1

114В2

6,76

11,45

1,96

1,29

Таблиця Д.4 - Нормативні об'ємні вогнегасні концентрації

Об'ємні частки

Горючі матеріали

Хладони

Двоокис вуглецю

13В1

114В2

Рідкі і газоподібні горючі матеріали

Ацетон

0,050

0,030

0,34

Бензин

0,050

0,030

0,36

Етанол

0,050

0,030

0,34

Етилен

0,082

-

0,49

Метан

0,050

0,034

0,37

п-Гептан

0,050

0,030

0,34

Пропан

0,052

-

0,36

Ацетилен

0,66

Бензол

0,37

Водень

0,74

Дизельне паливо

0,34

Гас

0,34

Мастило для гідроприводів

0,34

Мастило гідроване

0,34

Окис вуглецю

0,64

Окис етилену

0,53

І Нафта

0,34

Спирт метиловий

0,54

Спирт етиловий

0,44

Етан

0,40

Етилен хлорид

0,34

| Етиловий ефір

0,46

Мастило трансформаторне

0,34

Тверді горючі матеріали

Целюлозовмістимі матеріали*)

0,62

Пил бурих вуглів*)

0,51

Пил кам'яновугільний*)

0,51

Бавовна*)

0,58

Папір, папір гофрований*)

0,62

Порошок пластмас*)

0,58

Пил каучуковий*)

0,51

Пил деревний*)

0,51

Полістирол

0,34

Поліуретан

0,34

Примітка 1. Для всіх горючих ма теріалів (речовин) нормативні об'ємні вогнегасні концентрації не повинні прийматися менше: для хладону 13В1- 0,05, хладону 114В2 - 0,03, для двоокису вуглецю - 0,34 об'ємної частки.

Примітка 2. Для захисту обчислювальних центрів нормативні об'ємні вогнегасні концентрації становлять: для хладону 13В1 - 0,05 об'ємної об'ємної частки для приміщень машинних залів і 0,07 об'ємної частки для підпілля; для хладону 114В2 - 0,03 об’ємної частки для всіх приміщень.

*) При гасінні необхідно підтримувати вогнегасну концентрацію парів двоокису вуглецю протягом 20 хв.

Послідовність гідравлічного розрахунку

Для кожного напряму установки визначається мінімальна масова витрата вогнегасної речовини

Gмін,кг•с-1,

Gмін=Ммін/tnoд (Д.8)

де tnoд-час подачі вогнегасної речовини в захищуване приміщення, с;

Ммін - мінімальна маса вогнегасної речовини, кг.

Визначається сумарна площа випускних отворів розпилювачів Fp, м2,

Fp=Gмін/т•Імін (Д.9)

де т - коефіцієнт витрати розпилювача (характеристика розпилювача) для одноструминних розпилювачів - 0,9, для двоструминних - 0,6;

Імін - приведена масова витрата, кг • с-1 • м-2, відповідна мінімально допустимому тиску перед розпилювачем Ррмін, визначається за таблицею Д.5.

Таблиця Д.5 - Значення приведеної масової витрати вогнегасної речовини

У кг с-1 м-2

Рр мін, МПа

Хладон 114В2

Хладон 13В1

СО2 високого тиску

С02 НИЗЬКОГО

тиску

1,0

17179

10200

-

9989

2,0

-

-

11500

-

Д.11 Визначається типорозмір розпилювача. Для цього вираховуємо розрахункову площу перерізу випускного отвору розпилювача F, м2,

F=Fр/N (Д.10)

де N - кількість розпилювачів, встановлених в захищуваному приміщенні.

Округлення F виконується до найближчого меншого значення Fp, відповідного стандартному типорозміру розпилювача.

Уточнюється приведена масова витрата

І=Gмін/m•Fр•N (Д.11)

Д.12 Попередній вибір діаметрів трубопроводів виконується наступним чином. Діаметр розподільного трубопроводу Dl, м, обирається з умови

D1 ?? (Д.12)

де nl - кількість розпилювачів на розподільному трубопроводі.

Діаметр живильного трубопроводу D2 підбирається для кожної ділянки живильного трубопроводу із змінною витратою, обмеженою двома сусідніми витратними точками (точками приєднання розподільного трубопроводу), з умови:

D22 (n) ?? D12 (i) +D22 (n-1) (Д.13)

де D2 (n) - діаметр п-го відрізка живильного трубопроводу із змінною витратою, м;

D2(n -1) - діаметр відрізка живильного трубопроводу із змінною витратою попередньої розрахункової ділянки, м;

d1(i) - діаметр розподільного трубопроводу, приєднаного з початку розрахункової ділянки живильного трубопроводу, м;

п2 - кількість розподільних трубопроводів, приєднаних до живильного трубопроводу у витратній точці.

Розрахунок виконується для кожного відрізку живильного трубопроводу, починаючи з точки приєднання найбільш віддалених розподільних трубопроводів. При підборі діаметрів живильних трубопроводів допускаються відхилення від значень, одержаних за формулою Д.13, в межах ±10-15%.

Д.13 Розведення мереж живильних трубопроводів зі змінною витратою і приєднання до них розподільних трубопроводів повинна бути виконана з врахуванням максимально можливої симетрії подачі вогнегасної речовини.

Діаметр станційного колектора D3

D3??D2 (Д.14)

Для установок пожежогасіння хладонами 114В2, 13В1 допускається приймати:

D1??D1м??D2??D3, (Д.15)

D1м - діаметри трубопроводів, що з'єднують розподільні трубопроводи, м. При підборі діаметрів станційного колектора повинні виконуватися наступні обмеження:

а) Fсиф??0,23Fз, (Д.16)

де Fз - площа перерізу станційного колектора установки, м ;

Fсиф - сумарна площа перерізів сифонних трубок балонів з основним об'ємом вогнегасної речовини для направлення з найменшою кількістю балонів;

б) сумарна місткість V, м3, станційного, живильного і розподільного трубопроводів не повинна перевищувати значення

V=k•M/p , (Д.17)

де М- фактична маса основного об'єму вогнегасної речовини, кг;

р - густина рідкої фази вогнегасної речовини, кг • м-3 , (таблиця Д.6);

к - коефіцієнт, який враховує вид вогнегасної речовини, (таблиця Д.6).

Таблиця Д.6 - Значення густини рідкої фази вогнегасної речовини

і коефіцієнта к для розрахунку об'єму трубопроводів

Вогнегасна речовина

С02

13В1

114В2

Коефіцієнт к

1

0,8

0,8

Густина р , кг • м-3

770

1550

2180

Д.14 За попередньо підібраними діаметрами трубопроводів виконується перевірочний гідравлічний розрахунок кожного направлення, приєднаного до одного колектора.

Д. 15 Визначається еквівалентна довжина L2e, м, живильного трубопроводу за формулою

L2e=L2+L3+ L4+L5+L6, (Д.18)

де L2 - геометрична довжина живильного трубопроводу, м;

L3e,L4e,L5e,L6e- еквівалентна довжина трубопроводів відповідно: станційного колектора, з'єднання батарей, розподільного пристрою, поворотів на станційному і живильному трубопроводах, м.

Еквівалентна довжина станційного колектора дорівнює

L3e= L3•D2/D3 1,25, (Д.19)

де L3 - геометрична довжина станційного колектора, м.

Еквівалентна довжина L5,6e розподільного пристрою або поворотів на трубопроводі визначається за формулою

L5,6e=x•76,4•D2 1,25, (Д.20)

де х - коефіцієнт, що дорівнює 2,64 для розподільного пристрою або кількості поворотів на трубопроводі.

Еквівалентна довжина батареї визначається за формулою

L4el=П•l03,6•D2 5,25, (Д.21)

де П - приведена гідравлічна характеристика батареї (таблиця Д.7).

Таблиця Д.7 - Приведені гідравлічні характеристики газових батарей

Кількість

балонів

у батареї, шт.

Тип батареї

БАГЕ

4-х балонна(БАУ)

2-х балонна(T-2MA)

Діаметр колектора, мм

п•10-8

Діаметр колектора, мм

n 10-8

Діаметр колектора, мм

n 10-8

2(1+1)

25

10,3

-

-

25

10,3

4(2+2)

25

2,57

32

2,24

-

-

8(4+4)

25

0,58

32

0,14

-

-

12(6+6)

38

0,15

32

0,078

-

-

16(8+8)

-

-

32

0,065

-

-

20(10+10)

-

-

32

0,060

-

-