ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Державна система забезпечення
єдності вимірювань

МЕТРОЛОГІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення

ДСТУ 2682-94

Видання офіційнеДСТУ 2682-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

І————І—

Державна система забезпечення
єдності вимірювань

МЕТРОЛОГІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні положення

Видання офіційне

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-виробничим об’єднанням «Метрологія» (ДНВО «Метрологія») Держстандарту України

ВНЕСЕНО Управлінням державної метрологічної служби Держ­стандарту України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 189 від 26 липня 1994 р.

В цьому стандарті реалізовані норми Декрету Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності вимірювань» №40—93 від 26 квіт­ня 1993 р.

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: Б. Ф. Марков, клг.н; О. Є. Малецька

©

Видання офіційне

Держстандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
та розповсюджений без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 2682—94


ЗМІСТ

 1. Галузь використання

 2. Нормативні посилання

 3. Визначення

 4. Основи метрологічного забезпечення

 5. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення . . .

 6. Структура метрологічної служби України

 7. Функції державної метрологічної служби

 8. Функції відомчих метрологічних служб

 9. ф

  13

  13

  орми взаємодії органів державної і відомчих метрологіч­них служб

Відповідальність за стан метрологічного забезпечення . . .ДСТУ 2682-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основні положення

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные положения

STATE SYSTEM FOR ENSURING
THE UNIFORMITY OF MEASUREMENTS

METROLOGICAL ASSURANCE

Basic concepts

Чинний під 1995—01—01

 1. Галузь використання

Стандарт установлює основні положення метрологічного забезпе­чення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації про­дукції, наукових досліджень, а також інших видів діяльності в усіх галузях економіки України.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, незалежно від форм класності та видів діяльності, а також громадяи-суб’єктів підприєм­ницької діяльності.

 1. Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на ДСТУ 2681—94 ДСВ. Метрологія. Терміни та визначення.

З Визначення

Визначення термінів:

 • метрологія;

 • метрологічне забезпечення;

 • єдність вимірювань;

 • метрологічна служба;

 • державна метрологічна служба;

 • відомча метрологічна служба;

 • засіб вимірювальної техніки;

 • засіб вимірювань відповідають ДСТУ 2681.

 1. Основи метрологічного забезпечення

  1. Метрологічне забезпечення складається із наукової, законо­давчої, нормативної, технічної та організаційної основ.

  2. Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія.

  3. Законодавчою основою метрологічного забезпечення є Закони України, Декрети і постанови Кабінету Міністрів України, які спря­мовані на забезпечення єдності вимірювань.

  4. Нормативною основою метрологічного забезпечення є державні стандарти та інші документи державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), відповідні нормативні документи Держстандарту України, методичні вказівки та рекомендації.

  5. Технічною основою метрологічного забезпечення є:

 • система державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує їх відтворення з найвищою точністю;

 • система робочих еталонів і зразкових засобів вимірювань, за допомогою яких здійснюється передача розмірів одиниць фізичних величин робочим засобам вимірювань;

 • система стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, які характеризують склад і властивості речовин і матеріалів;

 • система робочих засобів вимірювальної техніки (засобів вимі­рювань), які використовуються під час розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності.

 1. Організаційною основою метрологічного забезпечення є ме­трологічна служба України.

 2. Об’єктами стандартизації Державної системи забезпечення єдності вимірювань є:

 • одиниці фізичних величин;державні еталони та повірні схеми;

 • іюбочі еталони та зразкові засоби вимірювань;

методи і засоби повірки, калібрування, випробувань та метро­логічної атестації засобів вимірювань;

 • номенклатура нормованих метрологічних характеристик засобів вимірювань;

 • норми точності вимірювань;

 • способи вираження та форми подання результатів і характе­ристики точності вимірювань;

 • методики виконання вимірювань;

 • методики оцінки вірогідності та форми подання даних про властивості речовин і матеріалів, вимоги до проведення експертизи, а також атестації цих даних;

 • вимоги до стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, до стандартних довідкових даних;

 • організація і порядок проведення сертифікації, державних ви­пробувань, повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань;

 • порядок проведення метрологічної експертизи нормативної, про­ектної, конструкторської, технологічної і програмної документації;

 • терміни та визначення в галузі метрології;

 • порядок та форми здійснення державного метрологічного нагляду;

 • порядок здійснення акредитації метрологічних служб, вимірю­вальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право проведення метрологічних робіт;

 • порядок одержання суб’єктами підприємницької діяльності доз­волів (ліцензій) на право виготовлення, повірки, калібрування, ре­монту, імпорту (ввезення), прокату і продажу засобів вимірювань.

 1. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення

  1. Основною метою метрологічного забезпечення є поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використо­вування матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень.

  2. Основними завданнями метрологічного забезпечення є:

 • установлення одиниць фізичних величин;

 • формування системи державних еталонів одиниць фізичних величин і забезпечення її функціонування для відтворення одиниць з найвищою в Україні точністю;

 • розроблення методів і засобів передавання розмірів одиниць фізичних величин від еталонів зразковим і робочим засобам вимірю­вань;розроблення науково-методичних, правових та організаційних основ, норм і правил, які необхідні для досягнення єдності та потрібної точності вимірювань;

 • розроблення та впровадження в метрологічну практику норм і правил законодавчої метрології, а також документів ДСВ;

 • виконання аналізу стану вимірювань у всіх галузях економіки України;

 • державний метрологічний нагляд за розробленням, виробницт­вом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем, імпортом і зберіганням засобів вимірювань, додержанням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

 • державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих то­варів в упаковках під час продажу та розфасування;

 • відомчий метрологічний контроль за розробленням, виробницт­вом, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювань, додер­жанням метрологічних норм і правил;

 • проведення державних випробувань, повірки, калібрування та метрологічної атестації засобів вимірювань;

 • сертифікація засобів вимірювань;

 • виконання робіт із забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань для потреб оборони;

 • розроблення та атестація методик виконання вимірювань;

 • створення та атестація стандартних зразків складу і властиво­стей речовин і матеріалів;

 • розроблення та забезпечення функціонування системи стан­дартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин та матеріалів;

 • проведення експертизи та атестації даних про властивості ре­човин і матеріалів;

 • проведення метрологічної експертизи нормативної, проектної, конструкторської та технологічної документації;

 • оцінювання відповідності наукової, законодавчої, нормативної, технічної та організаційної основ метрологічного забезпечення потре­бам економіки України та розроблення програм їх удосконалення;

 • проведення акредитації метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право вико­нання метрологічних робіт;

 • організація і здійснення підготовки кадрів у галузі метрології та підвищення їх кваліфікації.

О Структура метрологічної служби України

 1. І Метрологічна служба України складається із державної і ві­домчих метрологічних служб.

 2. 2 Державна метрологічна служба

 1. До складу державної метрологічної служби, яку очолює Дер- ж.пиній комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), входять:

відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;

 • головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Укра­їні — Державне науково-виробниче об’єднання «Метрологія» (ДНВО • Метрологія»);

 • головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності — ДИВО «Метрологія», Державний науково-дослідний інститут «Систе­ма», Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харків­ський іа Білоцерківський центри стандартизації та метрології;

 • державні служби єдиного часу і еталонних частот, стандартних зразків речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фі- пічііі константи, властивості речовин і матеріалів;

 • територіальні органи державної метрологічної служби в Рес­публіці Крим, областях, містах і районах.

 1. Головні організації та їх спеціалізацію за видами вимірювань і напрямами діяльності визначає Держстандарт України.

6.3 Відомчі метрологічні служби

 1. До відомчих метрологічних служб відносяться:

 • підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби;

 • метрологічні служби об’єднань підприємств;

 • метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи в під­приємствах і організаціях, незалежно від форм власності, на які в установленому порядку покладені роботи з метрологічного забезпе­чення.

 1. 3 мстою підвищення ефективності функціонування метроло­гічних служб підприємств та організацій підрозділи метрологічної служби можуть бути підпорядковані посадовій особі, яка керує тех­нічною політикою підприємств (організацій). Роботи з метрологічного і.тбезпечення на підприємствах і організаціях відносяться до основних нидів робіт.

 2. Для забезпечення організаційно-методичного керівництва та надання технічної допомоги на підприємства і організації, які мають в метрологічній службі висококваліфікований персонал і сучасне тех­нічне оснащення, покладаються функції головних і базових організацій мсірологічних служб відповідних галузей.

 3. Головні і базові організації призначаються наказами міні­стерств (відомств).

 4. Права та обов’язки метрологічних служб міністерств (ві­домств), підприємств та установ, головних і базових організацій метрологічних служб визначаються положеннями, затвердженими їх керівниками за узгодженням з відповідними органами державної ме­трологічної служби.

7 Функції державної метрологічної служби

 1. Держстандарт України здійснює:

 • установлення з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрологі;

 • розроблення наукових, технічних, законодавчих та організа­ційних основ метрологічного забезпечення;

 • організацію виконання фундаментальних досліджень нових фі­зичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичник кон­стант з метою вдосконалення еталонної бази;

 • установлення одиниць фізичних величии, що допускаються до застосування;

 • організацію робіт, що пов’язані з розробленням, зберіганням і підтриманням на сучасному рівйі еталонної бази України;

 • установлення єдиного порядку передавания розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів засобам ваміріввань;

 • установлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювань і характеристик похибок вимірювань;

 • державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням, повіркою, калібруванням, ремонтом, прока­том, продажем, імпортом і зберіганням засобів вимірювань, дотри­манням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;

 • державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих то­варів в упаковках під час їх продажу та розфасування;

 • застосування до підприємств і організацій правових і еконо­мічних санкцій за результатами державного метрологічного наг­ляду;

 • стандартизацію норм і правил метрологічного забезпечення;

 • розроблення та затвердження державних стандартів і іяших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;

 • організацію державної повірки засобів вимірювань;

 • установлення порядку планування і проведення сертифікації, державних випробувань і метрологічної атестації засобів вимірювань;

 • затвердження типів засобів вимірювань;

 • пгдс-кнм Державного реєстру засобів вимірювань, допущених по чі< теч уилнмя в Україні;

 • иргакІ7ілі(ію розроблення та атестації методик виконання вимі- рмівані*;

 • керівництво Державними службами стандартних довідкових да­ним про фі.нічні константи, властивості речовин і матеріалів, стан- дпртннх зразків речовин і матеріалів, єдиного часу та еталонних частот;

 • сприяння діяльності міністерств (відомств), підприємств і ор- глнідвцій, що спрямована на підвищення ефективності метрологічних робіт І забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань;

 • узгодження положень про метрологічні служби міністерств (ві­домсти);

 • акредитацію метрологічних служб, вимірювальних, випробу­вальних, аналітичних та інших лабораторій на право виконання ме­трологічних робіт;

 • ліцензування на право виготовлення та імпорту (ввезення) іасобів вимірювань;

 • підготовку кадрів у галузі метрології і метрологічного забезпе­чення та підвищення їх кваліфікації;

 • розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології, а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;

 • виконаний робіт, пов’язаних з взаємовизнанням результатів державних випробувань і затвердження типу, повірки, калібрування те метрологічної атестації засобі» вимірювань.